0

متن، پوستر | روز جهانی مبارزه با مواد مخدر (26 ژوئن)

 
aftabm
aftabm
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1392 
تعداد پست ها : 24703
محل سکونت : اصفهان

متن، پوستر | روز جهانی مبارزه با مواد مخدر (26 ژوئن)

متن، پوستر | روز جهانی مبارزه با مواد مخدر (26 ژوئن)

 

متن، پوستر | روز جهانی مبارزه با مواد مخدر (26 ژوئن)

متن، پوستر | روز جهانی مبارزه با مواد مخدر (26 ژوئن)

متن، پوستر | روز جهانی مبارزه با مواد مخدر (26 ژوئن)

متن، پوستر | روز جهانی مبارزه با مواد مخدر (26 ژوئن)

متن، پوستر | روز جهانی مبارزه با مواد مخدر (26 ژوئن)

متن، پوستر | روز جهانی مبارزه با مواد مخدر (26 ژوئن)

متن، پوستر | روز جهانی مبارزه با مواد مخدر (26 ژوئن)

 

باورهای رایج را در لینک زیر جستجو بفرمایید.

https://admin.rasekhoon.net/_files/userfiles/Forum/3DPainting/1401/%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D8%A7

%DB%8C%D8%AC%20-%20%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%88%D8%B1%206.pdf

 

حقایقی در مورد ماری _جوانا را در لینک زیر جستجو بفرمایید.

https://razi.ac.ir/documents/37907/0/%D8%AD%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82%DB%8C+%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7.pdf/17e315a5-d815-a42b-514a-3748ac96a0e0?t=1624704648681

 

مغز و اعتیاد را در لینک زیر جستجو بفرمایید.

https://razi.ac.ir/documents/37907/0/%D9%85%D8%BA%D8%B2+%D9%88+%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF+2.pdf/039e9396-373d-aa3f-

d6c9-c90ba4667dcf?t=1624704680463

 

منبع:

https://razi.ac.ir/fa/w/%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%B1-_-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85

%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1-26-%DA%98%D9%88%D8%A6%D9%86-

 

یک شنبه 5 تیر 1401  10:37 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها