0

اصطلاحات حسابداری تخصصی برای حسابداران

 
hnoviniha
hnoviniha
کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت : اردیبهشت 1400 
تعداد پست ها : 23
محل سکونت : تهران

اصطلاحات حسابداری تخصصی برای حسابداران

حسابداری‌ قلب‌ اصلی‌ شرکت‌ها است. گزارشات‌ حسابداری نیز راه‌ ارتباطی‌ میان‌ شرکت‌ها و‌ افراد‌ خارج‌ سازمان‌ است‌‌‌. چه‌ مدیر‌ باشید‌ و‌ چه‌ حسابدار‌ نیاز‌ دارید‌ که‌ با‌ مفاهیم‌ اصلی‌ حسابداری‌ آشنا‌ باشید‌‌‌.

اصطلاحات حسابداری

دیکشنری حسابداری تخصصی

ارائه‌ گزارشات‌ در نرم افزارهای حسابداری به‌ زبان‌های‌ دیگر‌، ارتباط‌ با‌ سایر‌ مجموعه‌های‌ خارجی‌ را‌ آسان‌ می‌سازد. همینطور آن‌ها‌ را‌ قابل‌ استناد‌ برای‌ افراد‌ برون‌سپاری‌ می‌کند‌‌‌. داده‌‌ها‌ یکسان‌ آنالیز‌ می‌شوند ولی‌ در‌ زبان‌های‌ مختلف،‌ اصطلاحات تخصصی متفاوتی‌ دارند‌‌‌. بهتر‌ است‌ که‌ با‌ آن‌ها‌ آشنا‌ باشید‌ تا‌ روند‌ کارهای‌ شما‌ سریع‌تر‌ شود‌‌‌. در‌‌‌‌ این‌ مطلب‌ سعی کردیم تا در دیکشنری حسابداری هوشمند نوین، مهم‌ترین اصطلاحات حسابداری را‌ به‌ انگلیسی‌ و با توضیحات کامل برای شما عزیزان جمع‌آوری‌ نماییم. پس تا انتهای مطلب با ما همراه باشید.

حساب (Account)

حسابداری تعهدی (accrual Accounting)

مانده حساب Account Balance (AB)

معادله حسابداری Accounting Equation (AE)

دارایی ها = بدهی ها + سرمایه

دوره‌ی حسابداری Accounting course (AC)

استهلاک تسریع شده Accelerated Depreciation (AD)

حساب‌های‌ دریافتنی Accounts receivable (AR)

حساب‌های‌ پرداختنی Accounts payable (AP)

دارایی‌ها‌ (ثابت‌ و‌ جاری) Assets (fixed and current) (FACA)

  • دارایی‌ جاری
  • دارایی‌ ثابت

تخصیص (Allocation)

استهلاک Amortization

طبقات‌ دارایی Asset classes (AC)

حسابرسی Audit

واحد تجاری (یا حقوقی)Business Entity (or Legal)

ترازنامه Balance sheet (BS)

ارزش دفتری Book Value (BV)

اوراق‌ قرضه‌ و‌ کوپن Bonds and coupons (B&C)

سرمایه Capital (CAP)

جریان‌ نقدی Cash flow (CF)

بهای‌ تمام‌ شده‌ کالای‌ فروخته‌ شده Cost of goods sold (COGS)

اعتبار Credit (CR)

حسابدار رسمی Certified Public Accountant (CPA)

تنوع‌ بخشی Diversification

نماینده‌ ثبت‌‌ شده Enrolled agent (EA)

درآمد‌ داخلی‌ (IRS) 

هزینه‌ها‌ (ثابت،‌ متغیر،‌ تعهدی،‌ عملیاتی)Expenses (fixed, variable, accrued, operation)

• هزینه‌‌‌های‌ ثابت (FE) 

• هزینه‌‌‌های‌ متغیر (VE) 

• هزینه‌ تعهدی (AE) 

• هزینه‌‌‌های‌ عملیاتی (OE)

سهام و سهامداران Equity and owner’s equity (OE)

سال مالی Fiscal Year (FY)

تسعیر نرخ ارز Foreign exchange rate (FER)

ورشکستگی Insolvency

اصول‌ پذیرفته‌ شده‌ حسابداری Generally accepted accounting principles (GAAP)

دفتر‌ کل General ledger (GL)

مالیات Taxation

تعدد انبار Multi warehouses (MW)

تراز‌ آزمایشی Trial balance (TB)

بدهی‌‌‌ها‌ (جاری‌ و‌ بلندمدت) Liabilities (current and long-term)

بدهی‌‌‌های‌ جاری‌ (CL) 

بدهی‌‌‌های‌ بلند‌ مدت (LTL) 

شرکت‌ با‌ مسئولیت‌ محدود Limited liability company (LLC)

درآمد‌ خالص Net income (NI)

ارزش‌ فعلی Present value (PV)

صورت‌ سود‌ و‌ زیان Profit and loss statement (P&L)

بازگشت‌ سرمایه Return on investment (ROI)

 

منبع این مطلب سایت https://www.hnovin.com/most-important-accounting-terms/ است.

دوشنبه 6 دی 1400  2:47 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها