نباید سبک ‌زندگی سیاسی ما صرفا معطوف به «انتخابات» باشد

 نباید سبک ‌زندگی سیاسی ما صرفا معطوف به "انتخابات" باشد، حرکت سیاسی انقلابی مبتنی بر اسلام ناب، «مستمر و همیشگی» است.

 بعضی هایمان تا زمان انتخابات می‌شود احساس تکلیف می‌کنیم،  وقتی انتخابات تمام می‌شود می‌گوییم تکلیف مان تمام شده است تا انتخابات بعدی! یکی نیست بپرسد شما که احساس تکلیف می‌کردی، پس بعد از انتخابات چه شد؟ با یک روز همه چیز تمام شد و رفت؟ تکلیف که فقط این نیست، آن هم اگر فقط من حضور داشته باشم! اگر نبودم دیگر خداحافظ شما تا انتخابات بعدی!

 این مثال را خیلی زده‌ام. وقتی گندم می‌کارید کنارش کاه هم در می‌آید. هیچ‌کس به قصد برداشت کاه که گندم نمی‌کارد. گندم می‌کارند و می‌گویند چیزهای دیگری هم در کنارش هست که مصارف دیگری دارند. وظیفه و تکلیف ما گسترده است. اگر وظیفه مان را خوب انجام بدهیم زمان انتخابات هم نتیجه اش را خواهیم دید. اگر مردم به نگاه انقلابی نزدیک شوند خواه ناخواه در انتخابات هم همان را برمی‌گزینند؛ نه اینکه بعد از هر انتخابات هیچ کاری انجام نشود و فقط نزدیک انتخابات ها دغدغه کار کردن سراغ افراد بیاید!