یک جامعه شناس، گفت: طلاق و اعتیاد رابطه دو سویهای دارند، به طوریکه هم اعتیاد میتواند موجب طلاق شده و هم طلاق میتواند فرد را در معرض خطر گرایش به اعتیاد قرار دهد، اما باید در نظر گرفت که طلاق ناشی از اعتیاد یکی از زوجین بسیار محتملتر است.

به گزارش مجله اینترنتی اعتیاد، چنانچه یکی از زوجین دچار معضل اعتیاد شود طرف مقابل به علت علاقه و تعهدی که داشته در صدد ترک عادت همسر خود بر میآید، اما زمانی که متوجه شود تلاشهایش بی نتیجه است با ناامیدی گزینه آخر یعنی طلاق را انتخاب میکند.

طلاق از این افراد بیشتر به این سبب انجام میشود که فرزندان را هم دچار مشکل نکند و آنها را نیز به سمت اعتیاد سوق ندهد. لکن فرزندان اینگونه خانواده بر اثر طلاق والدین یکی ار حامیان عاطفی خود را از دست داده و به همین علت در زندگی دچار خلأ میشوند که این خلأ میتواند آنها را در معرض خطر گرایش به اعتیاد قرار دهد.

اعتیاد در کمین فرزندان طلاق

فرزندان طلاق با توجه به از دست دادن یکی از ارکان اصلی تربیتی و عاطفی خود نیاز به مراقبت و توجه بیشتری دارند که والد آنها باید در این زمینه بسیار هوشیارانه عمل کند تا فرزندانش به سمت معضلاتی از جمله اعتیاد کشیده نشوند.

نکته ديگر درباره نحوه تعليم و تربيت فرزندان مادراني است که از مشکل اعتياد رنج ميبرند. اعتمادبهنفس خانمهايي که درگير اعتياد ميشوند، به شدت پايين ميآيد، تمايل به انزوا، تنهايي و طلاق پيدا ميکنند، از اضطراب بيشتري رنج ميبرند و نميتوانند در شرايطي که دچار استرس مي‌‌شوند، با مهارتهاي تطابقي خود، استرسهايشان را رفع کنند. به اين ترتيب، چنين مادراني حاميهاي قابلاعتماد و الگوهاي قابلاتکايي براي فرزندان خود نخواهند بود و نميتوانند مهارتهاي اجتماعي، ارتباطي و زندگي را بهدرستي به فرزندان خود آموزش بدهند.