نحوه رفتار والدین در کاهش یا افزایش دروغگویی کودک اهمیت بسزایی دارد.

ناهید ازغندی روانشناس کودک اظهار کرد: اختلاف سن مناسب بین فرزندان، دو سال درنظر گرفته شده و متاسفانه کودکانی که اختلاف سنی آنها کمتر از دو سال است، دچار آسیب های جدی می شوند. چرا که عدم توجه به کودک در این سن، موجب آسیب هایی از جمله دروغگویی کودک می شود و هنگامی که از کودک درباره کار اشتباهش در برخورد با فرزند کوچکتر توضیح می خواهید، در واقع او را ناخواسته به سمت دروغگویی سوق می دهید.

خشم والدین، دروغگویی کودک را دو برابر می کند
خشم والدین، دروغگویی کودک را دو برابر می کند

این روانشناس گفت: هرگز کودک را بخاطر دروغ گفتنش تنبیه نکنید چرا که به دلیل ترس از مجازات و تنبیه، اقدام به دروغگویی می کند و اصرار او بر این کار تداوم خواهد داشت.

وی ادامه داد: به کودک توضیح دهید که اگر راست بگوید، کمتر عصبانی می شوید چون دروغگویی جریمه اش را ۲ برابر می کند، همچنین باید متناسب با سن کودک، صداقت او را تحسین کنید.

ازغندی تاکید کرد: برقراری تعادل رفتاری بین کودکان از سوی والدین می تواند از حسادت و مشاجره آنها به طور چشمگیری بکاهد و امنیت و آرامش را در محیط خانه برقرار کند.