عمومیت ازدواج درجه‌ی رواج ازدواج را در جامعه بیان می‌کند. معمولاً عمومیت ازدواج در نزد زنان بیش از مردان و در جوامع سنتی بیشتر از جوامع صنعتی است و تحت تأثیر مجموعه‌ی پیچیده‌ای از عوامل عقیدتی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی می‌باشد (دکتر میرزایی، 1384).

در سال 1385 در مقایسه با سال 1375، میزان عمومیت ازدواج مردان به 98.9 درصد و میزان عمومیت ازدواج زنان به 96.5 درصد کاهش یافته است.

در سال 1390، عمومیت ازدواج مردان کشور برابر با 98.6 درصد و میزان عمومیت ازدواج زنان برابر با 94.5 درصد بوده است. عمومیت ازدواج سال 1390 در مقایسه با سال 1375، بیانگر کاهش شیوع ازدواج در میان مردان و زنان کشور می‌باشد.

به طور کلی می‌توان به کاهش 3.5 درصدی عمومیت ازدواج زنان کشور طی 15 ساله‌ی 90-1375 اشاره کرد.