0

امامزاده جعفر یزد

 
ali_81
ali_81
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : دی 1388 
تعداد پست ها : 10633
محل سکونت : اصفهان

امامزاده جعفر یزد

 

این محل، مرقد امامزاده محمدبن غلی بن عبیدا… بن احمد بن العریضی بن جعفر صادق(ع) است که به مناسبت کنیه اش «ابوجعفر» به این اسم نامیده می شود. امامزاده جعفر یزد در خیابان امامزاده جعفر قرار دارد .علی‌ بن جعفرکوچکترین فرزندامام صادق (ع) ساکن روستای عریضی درصومه مدینه بود اما براو واولادش چه گذشت که آواره قراء وامصاردورونزدیک شدند و نواده اش به مرکز ایران رسید ،‌ حافظه تاریخ چندان چیزی به یاد ندارد وتنها این مورد معلوم و مسلم است که اودراواخر قرن چهارم هجری به‌صورت ناشناس ودرهیئت درویشان به این شهروارد شد وچندی برای گذران معاش به شاگردی آهنگری رفت تا اینکه براثرخواب حاکم یزد « امیراوجش» شناخته شد
و ازآن پس مورد احترام واکرام ساکنین مردم مهماندوست این ولایت قرارگرفت پس از آن سالیانی به عزت و عافیت زیست و فرزندان ونوادگانی از خود به جای گذاشت تا اینکه درششم محرم سال ۴۲۴ هجری قمری مرغ جانش به ملکوت اعلی پرکشید ودرمزارتازیان که محلی دراوج تقدس و تبرک بود مدفون گردید.حضرت ابوجعفرمحمد(ع) اولین فرد از سلسله سادات است که گذارش به یزد افتاد و دراین شهر رحل اقامت افکند.
ابوجعفرمحمّد(ع) که نسبش با چهارواسطه به امام جعفرصادق (ع) می‌رسد ، حدودسال ۳۵۰ ه. ق پا به عرصه وجود گذاشت و دنیایی از خیرو برکت با خود به ارمغان آورد. درمورد محلّ تولّد وزیستگاه وی درتاریخ ، سخنی به میان نیامده ،‌بلکه درمیان اجداداوتنها به محل تولّد و زندگی علی بن جعفر، کوچک ترین فرزند امام صادق و جدّچهارم وی ، اشاره شده که روستای (عُریض) درچهارمایلی مدینه ، محل سکونت اووفرزندانش بوده است و به همین سبب ، سلسله فرزندان اورا « سادات عُریضی » نامیده اند. درمورد علی عریضی نقل شده که اومردی صالح و پرهیزکار بودو به امامت برادرش موسی‌بن جعفر(ع) اعتقاد راسخ داشت

ماجرای هجرت
امامزاده جعفربه دلایلی ازجمله: گریز از دست ظالمانی که او را تعقیب می‌کردند،
نسب نامه و شجره نامه خود را که معّرف سیادت وی بود ، درمیان چوبی که برسرظرف آب می‌گذاشتند پنهان نموده ولباس درویشان و فقیران پوشید تاوی رانشناسند و ازبغداد راهی یزد شد .نوشته اند درزمان ورود امامزاده جعفر(ع) به یزد ، امیری پاک ضمیر به نام «اوجش» از جانب آل بویه به یزد آمد و قدری حکومت اوعادلانه و رفتارش منصفانه بود که یزدیان مبالغه را درحقّ اوبه حدی رسانیده اند که گویا او راصاحب مکاشفه ، بلکه کرامت و خوارق عادت شمرده اند ، وی حکومت مستقّلی داشت که با اختیارات تامّه مدت درازی دریزد فرمانروایی کرد . وی به رغم عبّاسیان ، دوستدار آل علی بود .
ورود به یزد
نوشته اند: وقتی پاره تن پیامبر به یزد رسید ، شهری که آن قدربرایش غریب بود که حتی از معّرفی خود بیمناک بود ، سرانجام پس ازچند روز حیرانی وسرگردانی در کوچه های شهر یزد به یک مغازه آهنگری مراجعه و تقاضای کار نمود. استاد آهنگر اورابه شاگردی پذیرفت و چون دمیدن درکوره آهنگری کاری دشوارو کم اجرت بود و کمتر کسی تن به این کار مشقّت بار می داد ، ولی او مجبورشد به همان اجرت کم و کارسخت بسنده کند.

رویای صادقه
چند روزی از حضور ابوجعفر درکارگاه آهنگری نمی‌گذشت که « امیراوجش » ، حاکم شهر ، شبی ذات اقدس حضرت ختمی مرتبت رادرخواب دید که به اوفرمودند : یکی از فرزندان من به دیارتوآمده و تقدیراواین است که دراین سرزمین بماند و از اوفرزندانی به وجود آید که موجب خیرو برکت این خطّه گردد.حاکم که اورا مردی پارسا وپرهیزکار توصیف کرده اند ، صبحدم درشهر به جستجو پرداخت شاید اورابیابد ، لکن راه به جایی نبرد. تا اینکه شبی ، باز رسول خدا رادرخواب دید که محل کار ابوجعفرمحمد (ع) را مشخص کردند .
این مرتبه ، حاکم با هدایت پیامبر به زودی اورایافت . اما دربرخورد اول با انکار ابوجعفرمواجه شد ، زیرا وی بیم آن داشت اگربه درستی شناخته شود،جانش درخطربیفتد ، بویژه که با حضورچندروزه اش درشهر دریافته بود که مردم این دیار عموماً از اهل سنّت هستندوچه بسا که اگراورا بشناسند ، مورد آزارواذیت قرارگیرد. وقتی حاکم ، رویای خودرا بازگفت ، ابوجعفراطمینان پیداکرد که از طرف جدّش رسول خدا مورد مرحمت قرارگرفته و حاکم درصدد حمایت از اوست ، خود را معّرفی کرد و شجره نامه‌اش را بازکرد وبرحاکم عرضه نمود .
دراین هنگام امیر، که دلی پاک و سرشار از محبّت پیامبر داشت ، برسرو روی اوبوسه زد و مطمئن شد که پیش روی بزرگمردی از تبار رسول خداست دید چه سعادتی ازاین بالاتر که اورا خدمت کندوتفقّد نماید ازاینرودستورداد اورامحترمانه به سرای خویش آوردند و خلعت بخشید و محل سکونتی درخور برای وی فراهم کرد، ابوجعفرمنزلی درهمان کوچه آهنگری برگزید و ازآن پس کوچه حسینیان نامیده شد ، سپس امیراوجش امرکرد خانه کوچه حسینیان را آماده نموده و روزدیگر دخترش رابه عقد اودرآورده و زندگی شایسته ای برای وی مهیا کرد . بعدها روستای «فهرج» و «طزرجان» یکی درحوزه شهر و دیگری درییلاق و کوهستان بدو بخشید که بجز تامین مخارج ، ابوجعفراحساس کند که دیگر غریب این دیار نیست.از آن پس کوچه حسینیان ، تنها یک کوچه عادی درمحله یوزداران نبود ، بلکه مردم این محلّات بر دیگرمحلّات فخرو مباهات داشتند که گوهر وجود ابوجعفررا دربرگرفته اند.

فرزندان

حاصل پیوند مبارک ابوجعفرمحمّد (ع) بادختر امیراوجش برابر نقل تواریخ سه پسر است که از این سه بزرگوار هزاران نقراز اولاد پیغمبر دریزدو سایر بلاد مملکت ایران زندگی می‌کنند. پسرانشان به نامهای محمد ، عبیدالله و علی بوده اند و بعضی از نوادگان این سه میوه باغ رسالت دارای گنبد و بارگاه بوده قبورشان درایام سال مورد توجه عاشقان اهل بیت عصمت وطهارت است که مشهورترین آنها عبارتندا ز:
۱ـ سید رکن الدین محمّد
۲ـ سید شمس الّدین محمد بن سید رکن الدین
۳ـ سید امیرصفی الدّین
۴ـ سید امیر وجیه الدین فضل ا…..
۵ـ امیر محمّد جعفر مفتی
۶ـ رفیع الدّین فرزند وجیه الدین فضل ا…
۷ـ میرزا محمّدغنی
۸ـ میرزا ابوجعفرعریضی
۹ـ محسن بن علی بن محمّد
۱۰- نوح بن محسن
۱۱- سید جلال الدّین حسین
۱۲- نظام الدّین علی
۱۳- سید قطب الدّین مجتبی
غروب آفتاب عمر ابوجعفر
با توجه به اینکه ورود ابوجعفربه یزد به درستی معلوم نیست ، چنین به نظرمیرسد که وی شاید حدود ۴۰ سال دریزد مقام داشت و شهرتی دراین مدت به هم زد که نه تنها درزمان خودش ، بلکه نام نیکش برای همیشه تاریخ با نام یزد عجین شد .
هرموجودی دراین دنیای پهناور روزی باید به حکم تقدیرالهی ترک این سرای ناپایدار کند و حضرت ابوجعفراز این قاعده مستثنی نبود . روزی که مورخین آن را ششم محرم ۴۲۴ ق ذکر کرده اند ، مرغ جانش از قفس تن پرواز کرد ودرمحل فعلی به خاک سپرده شد .
آری آنچه با گذشت ۱۰ قرن همچنان ثابت ، محکم وروشن است ، قبر مطهر بزرگ مردی از تبار رسول ا… است که مردم دیار دارالعباده یزد به دورش گرد آمده و از برکت وجودش بهره ها برده اند و عروس کویر ۱۰۰۰ سال است که آن را همچون نگین گرانبهایی دربرگرفته و از این گوهر ثمین پاسداری می‌کند.

  امامزاده جعفر یزد

بنای بقعه امامزاده جعفر (ع)
شاید بنای بقعه وبارگاه درزمان وفات ابوجعفر(ع) آن قدرمرسوم نبوده که امروز به آن توجه می‌شود ، امّا شواهد گواه این است که روز دفن این سیّد بزرگوار دریزد تا به امروز مردم چنان به این مکان مقدس ، عشق ورزیده اند که گویی مدفن وی دردلهای پاک و منّور مردم این سامان بوده است ، بویژه این که ابوجعفراز نخستین سادات مدفون دریزد است .
آنچه درآن تردیدی نیست ، وجود سنگ قبرمرمری است که تاریخ مربوط به امامزاده و حسب ونسب وی برآن حک شده است .
درسال ۷۷۵ ه .ق بقعه ای دراین مکان ساخته شد که پناهگاه مردم بود ودرطول این سالها بارها ساختمانهای حرم براثر حوادث طبیعی ، گذشت زمان و …. احتیاج به تجدیدبنا و یا ترمیم پیدا کرده . درمجموع می توان گفت بقعه کنونی ،‌صحن ورواقهای اطراف آن عمری درحدود یک قرن و یا کمترازآن دارد.
ساختمان حرم
درسال ۱۳۱۹ ق بوسیله میرزا فتح ا.. خان مشیرالممالک ، ساختمان های قبلی تخریب شد وبقعه واطراف آن توسعه یافت . تنها مورداستثنائی دراین میان ، صحن قدیمی درسمت غربی بقعه است که امروز به صحن« امام خمینی » موسوم است . این محوطه تنها ساختمانهای قدیمی است و تنها تغییرآن تعویض درهای قدیمی و سفیدکاری آن بوده و با توجه به مجاورت این صحن با بلوار موسوم به امامزاده جعفر(ع)‌ ، امروزه بیشتر رفت و آمد به بقعه از طریق این صحن است .
سردرورودی صحن امام خمینی که سردری بلند و بدون مناره با کاشی معرّق و کاراستادکاران یزدی است به این عبارت زیبا و آرام بخش قرآن کریم « ادخلوها بسلام آمنین » مزیّن شده است .
پس از ورود به صحن یک هشتی بزرگ با اطاقهای اطراف و حوض مرمری به همراه مقرنس کاریها و کاربندیهای سقف آن حال و هوای معماری قدیم ایران را درخاطرزنده می‌کند. این فضا بخصوص برای بازدیدکنندگان جاذبه خوبی دارد ، زیرا ایرانی هرکجا باشد به سبک اصیل ایرانی خو گرفته وبرایش دلنشین است .
یکی از جالبترین کارهای اصولی ومعنوی هیات امناءآستانه ، دفتر پاسخگویی به مسائل شرعی است که همه روزه ۲ ساعت قبل از غروب آفتاب تا هنگام اذان مغرب یکی از روحانیون مجرب پاسخگوی خواهران وبرادران زائر درحرم است .
«چاه صاحب الزمان » که با عمق حدود ۴۰ متر درضلع غربی صحن واقع شده ، پناه حاجتمندان ودردمندان و باعث امیدواری زائران معتقد است ، داستانی دراین مورد به قرارذیل نقل کرده اند ؛ مردی مبتلابه حصبه به علت دردو رنج بیش از حدو برای نجات از مرارت ، خود را به داخل چاه انداخت . امّا وقتی اورا بیرون آوردند ، با شگفتی دیدند به او آسیبی واردنشده و آثاری ازبیماری دربدنش نیست . از آن به بعد مردم با نوشتن عریضه ، تضّرع و توسّل به درگاه خداوند به مقصودشان نائل می آیند .

رواقها
حرم مطهر راچهاررواق نور وآینه با فضایی درابعاد ۲۷× ۲۷ متر ، فضایی آکنده از تابش وتصویردربرگرفته است . شکستن تصویرها ، شکستن غرورو کبراست . فقیر وغنی ، اطلس پوش وکرباس به دوش ، وضیع وشریف ، دراین جا چون ذره ای هستند دربیکران تصویرها ،‌ پاره پاره شدن وجود ، حل شدن درنور ، تا آنجا که هیچ نمانی. بزرگتر ازهرچه فکر کنی ، دراینجابه ذره‌ای بدل خواهی گشت . پس خودرا بشکن وبه درون آی .
ما به درگاه تو از کوی نیاز آمده ایم به هوایت ز ره دور و دراز آمده ایم
قدحی آب ،‌ که بر آتش ما افشاند؟ که دراین بادیه با سوز وگدازآمده ایم

رواق غربی
این قسمت ،‌ اکنون یکی ازپررفت وآمدترین ورودی هاست و به علت آنکه درگذشته های دور کمتر، از این جانب به زیارت می‌آمدند دری نیز به درون حرم ندارد . تنها وسیله ارتباطی آن با حرم پنجرها ی مشبکی است که درچپ وراست این رواق قراردارد . به علاوه بدنه سنگی و آینه کاری اطراف و سقف و رواق و انعکاس نور همه چیزرانورانی کرده ، به گونه ای گویا اعماق جان را نیز روشن و منورساخته است .
سوای معماری خوب وخوش نمای رواق ، درحد فاصل سنگهای بدنه و آینه کاری دورتادور، رواقها مزین به الواحی از سنگ است که کلمات قصار ائمه اطها ربا خطی زیبا وترجمه فارسی حک شده است . حال، کفش تعلّق از پای بیرون آورده ، پشت به همه تعلقات وخواهشها روبه حرم می‌نهیم . ورودی خواهران و برادران دراین رواق مجزاشده ، ضمن اینکه ورود خواهران به حرم مستلزم حجاب کامل اسلامی است .
از مزایای رواق غربی این است که دربدو ورود چشمانت به دو روزن مشبک می افتد که جلوه ظریح مطهرونورانی از پس روزن ها عنان از کفت ربوده ، بی ‌صبرانه چون عاشقی دیوانه اشک شوق برچشمانت نشانده ، قداست حریم مطهر را برایت محسوس کرده ، تورا به نجوا با مولایت وادار میکند.

رواق جنوبی
ورودی به این صحن ازدرسمت جنوبی وجنوب غربی میسّر است که به علت همجواری با «محله مصّلی» به «صحن مصّلی » معروف است . مسجداعظم درکنار این صحن بناشده و دری به داخل مسجد و دری بزرگ به سمت مغرب دارد که به طرف قبله با زشده به مسجد آستانه و مسجد اعظم که محل برگزاری نمازهای جماعت ومراسم مذهبی است راه دارد . درسمت شرق این صحن ، دوتالار بزرگ قراردارد که یکی تالار اجتماعات و دیگری کتابخانه عمومی آستانه وتخصصی تاریخ موقوفه میرزا محمد کاظمینی است .

رواق شرقی
رواق شرقی از حیث اندازه وتزیین مانند بقیّه رواقهاست ، روبروی آن ، ایوانی بلند وبزرگ بادری فلزی و مشبک قراردارد که به « صحن انقلاب » از بزرگترین صحن های آستانه وارد می شود. ستونهای قطور و مستحکم گلدسته های صحن انقلاب را می‌شود از همین جا دید . اطراف صحن اتاقهایی است که محل دفن اموات است . وجود سقاخانه به سبک جدید و باشباهتی به قدس با ابتکارهای زیبا و خلق نمونه هایی ازسنگ و کاشی باعث زیبایی مضاعف صحن شده است . اطراف سقاخانه ، باغچه پوشیده از گلهای فصل است که مجموع آن متمم زیباییهای دیگر این محوطه روح افزاست . اگرچه این صحن دری بزرگ به طرف محلّه امامزاده و« کوچه مشیر» دارد ، اماکمتر از این در رفت وآمد می شود . از مزایای این صحن نمای باز و وسیع آن به سمت ساختمان های خارج از حرم است برای نمونه از این محل به خوبی می‌توان ایوان بلند و زیبای مسجد ملااسماعیل و یا بادگیرهای محلّه مجاوررا مشاهده کرد .

رواق شمالی
این صحن درگذشته به« صحن کارگر» معروف بود که اینک به «صحن ولایت » معروف است . تا قبل از اینکه صحن امام خمینی دری به خیابان امامزاده جعفر(ع‌) داشته باشد،‌ چون بیشترین رفت وآمد از طرف «کوچه امامزاده» وازطریق «صحن ولایت» انجام می‌شده ، رواق شمالی هم رونق ورواجی دیگرداشت . اما باگشودن درهای بعدی و ساختمان دو صحن دیگراین رواق تنها محل عبورومرور زایرین برای ورود از درشمالی حرم است. اکنون زمینی بزرگ با طول وعرض معادل ۶۶×۳۵ متر آماده سازی شده تا ضمیمه این صحن گردد ،که دراین صورت صحن ولایت با وسعتی بیش از سه هزار متر مربع از بزرگترین محوطه های آستانه خواهد بود . اخیرا دراین رواق محلی به نام «دارالزهد » ساخته شده که مدفن بعضی دوستداران امامزاده درگذشته و حال بوده است . همچنین این محل دری به ایوان ورودی دارد روبروی آن و طرف دیگر ایوان دارالتدریس است که درحال حاضر مدفن بزرگانی از علما و مشاهیرهمچون حاج میرزا سید علی مدرس لب خندقی ،‌آقا سید حسین باغ گندمی ازمدرسین بزرگ حوزه و …… می‌باشد .

حرم نور
ابعاد حرم ۱۴×۱۴ متر است وبااضافه نمودن مساحت دوایوان سمت شرقی و شمالی حرم مساحتی حدود ۲۴۰ متر مربع دارد . به علاوه فضای باز زیرگنبد با ارتفاع ۵/۲۴ متراز سطح زمین شکوه و عظمتی به این مکان داده که چشم نواز است . درکنار ایوان شرقی حرم ، اتاق کوچکی است که مدفن آیت ا… آقای حاج میرزا سیدعلی حایری یزدی ، از فرزندان حضرت ابوجعفراست که از مراجع و علمای بزرگ خطه یزد درزمان خود بوده و چندی درخراسان مرجعیّت شیعیان افغانستان و خراسان را برعهده داشت . همچنین درگوشه سمت شمالی ، نماز خانه کوچکی است که مدفن عده ای از بزرگان است وخواهران نمازگزار درآن به نیایش می‌پردازند . بدنه حرم با سنگ مرمر یزد که درنوع خود کم نظیراست ، تزئین شده و مابین سنگ بدنه وآینه کاری ، اشعاری روی سنگ حک شده که باعث زیبایی مضاعف بنا شده است . حدّفاصل بین نقطه آخر ستونها و قوس زیرین گنبد ، کتیبه زیبایی است که شامل بعضی ادعیه و سوره واقعه می‌شود . درکتیبه ای برنجی که بالای دیواره جنوبی حرم نصب شده ، نام بانی آینه کاری وسال انجام و تکمیل آن حک شده است .
دراطراف ضریح و به دورحرم ، عدّه زیادی از بزرگان ومشاهیریزد دفن شده اند که سنگ قبر عده ای از آنان درزمان مرمت وبازسازی برداشته شده وآثاری از آن نیست و امروزه از آن همه تنها چهار سنگ قبرباقی است ۱- قبر آیت الله سید یحیی مجتهدیزد ی ۲- قبرمرحوم آیت الله شیخ جلال الدین آیت اللهی ۳- قبر میرزا فتح الله خان مشیرالممالک مستوفی یزد و بانی بقعه ۴- قبر میرزا تقی خان مشیری ، فرزند میرزا فتح الله خان .
ضریح مطهر
ضریح کنونی که کارساختن آن ده سال طول کشیده حاصل هنرنمایی دوتن از هنرمندان اصفهانی است که تلاش کردند تا هرآنچه درتوان دارند ، دراین اثرنفیس به ظهوربرسانند . استادشکرالله صنیع زاده خاتم و استاد محمدحسین پرورش اصفهانی که قبلا آثاری درعتبات و سایربلاد ازخود به یادگار گذاشته بودند ، دراین مدت شبانه روز بریدند وتراشیدند و قلم زدند تا بالاخره درسیزدهم رجب ۱۳۹۷ ق کاربه نتیجه مطلوب رسید .
ضریح درابعاد ۴×۳ مترو از قطعات طلا ونقره ساخته شده است و اطراف آن چهل تاج طلا دارد که روی آنها اسماء خداوند برزمینه مینا نقش بسته و چنا ن ابهتی به این ضریح داده که چشم هر بیننده ای را به خود جلب می‌کند. همچنین وجود چها رگلدان بزرگ ازطلا و مینا با عث زیبایی مضاعف آن شده . درزیر تاج ، بخشی از سوره دهر و سپس درچهارده چشمه زیبای فیروزه ای رنگ اسامی چهارده معصوم زایرین را متوجّه خود می‌سازد .
برفراز پنجره های مشبک شعر بلند مرحوم شاکر یزد ی نوشته شده که ضمن ستایش از ضریح وبانی آن ، آقای حاج محمدعلی روحانیان ، که بانی آینه کاری و بعضی امور دیگراست ، ماده تاریخی برای اتمام کارو نصب ضریح آورده است و با این شعر شروع می‌شود :
دراین مقام که دارد صفای کعبه جان نهفته است تن اطهری چو جان جهان
و پس از ۱۲ بیت زیبا و پرمعنی شعرش را با این ماده خاتمه می دهد :
نوشت خامه «شاکر» برای تاریخش: «زهی به جلوه ضریحی چو کعبه قبله جان »
با این که اشعه های سبز جایی برای تماشا نمی گذارد و کسی که این توفیق بزرگ نصیبش شده امان واختیار ندارد . اما باید تامّل کرد، با ید دید و لذّت برد،چون تماشای درون این بقعه منور وزیبا ودیدنی است .
بالای سرمرقد ، یک قطعه سنگ داخل قابی کتیبه دار ازکاشی معرق به اندازه ۱۶۰×۱۴۰ سانتیمتر نصب شده است که این متن را درخود جای داده است .
«قال ا… تعالی العزیز شانه و من یهاجر فی سبیل ا… یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعه ومن یجرج من بیته مهاجرا الی ا… و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی ا… . عمل محمد خوش زبان بنا ء یزدی »
عبارت سنگ روی قبر مطهر به خط نسخ است . درحواشی این سنگ نام دوازده امام و برپیشانی آن «لااله الاا… محمدرسول ا… » وبه خط ریز میان آنها «علی ولی ا… » حک شده است .

فعا لیتهای فرهنگی
پیشرفت یا عدم پیشرفت هرجامعه ، همواره ریشه دربسترفرهنگ آن جامعه داشته است . درطول تاریخ همواره دولتهایی گوی سبقت وتمدن از دول دیگر ربوده‌اند که فرهنگی اصیل ، غنی و مبتنی بر اعتقادات مردم خویش داشته‌ و درراه رشد وشکوفایی فرهنگ جامعه اهتمام ورزیده اند . آستانه مقدسه حضرت امامزاده جعفر(ع) درراستای ارائه وگسترش خدمات فرهنگ به جامعه همشهریان عزیز تا کنون موفق به فعالیتهایی به شرح ذیل بوده است :
۱– کتابخانه
ازدیرباز شیفتگان وتشنگان وادی علم ومعرفت با دستیابی به آثارمکتوب و گران‌سنگ دانشمندان و فرهیختگان ، به سرچشمه‌های زلال حقیقت رهنمون گردیده‌اند . بدیهی است منابع ومآخذ معتبرکه محصول فکرواندیشه بزرگمردان علم ودین درطول تاریخ بوده ، سبب رشد و شکوفایی فرهنگ وتمدن اسلامی می‌گردد. بدون شک حفظ و صیانت از این اندوخته‌ها و دستاوردهای فکری وهنری درسایه همت و تلاش نگاهبانان وحافظان میراث مکتوب که همواره درراه گسترش واعتلای فرهنگ میهن اسلامی گام نهاده‌اند ، میسرمی‌شود.
دراین راستا مرحوم عطاء ا… افشاردرسال ۱۳۵۶درجوارآستانه ، کتابخانه‌ای قریب به پانصد جلد کتاب اهداء نمود که درسال ۱۳۷۸ با تدبیرهیات امناء کتابخانه تجهیزوتکمیل گردیده وبانام کتابخانه اعظم درطبقه زیرین مسجداعظم با حدود ده هزارجلد کتاب ، فعالیت خود را ادامه داده ودرسال ۱۳۸۳ جناب آقای کاظمینی ، موسس بنیاد فرهنگی ، پژوهشی ریحانه الرسول (س) با جمع‌آوری بیش از بیست هزار عنوان کتاب تاریخی و ده هزار نشریه واسناد مطبوعاتی به آستانه مقدسه ، مجموعه‌ای ارزشمند از کتب علمی گوناگون بخصوص دررشته تاریخی وقف برآستانه مقدسه نمود که با این اقدام موجب رونق بیش از پیش کتابخانه گشت . اکنون کتابخانه دارای قریب به هشت هزار عضو فعال بوده و از ساعت ۷ صبح الی ۱۸ عصردرحال ارائه خدمات فرهنگی به عموم فرهیختگان گرامی است .
۲- سالن مطالعه
دربخش فرهنگی آستانه ، دوسالن مجزی جهت مطالعه خواهران وبرادران قراردارد که دارای امکانات رفاهی جهت مراجعه‌کنندگان است . دراین قسمت کتب درسی از دبستان تا دانشگاه تهیه شده‌ که واحدفرهنگی آستانه با قراردادن بخش مطبوعات دراین قسمت ، باعث رونق این مجموعه فرهنگی گردیده است . سالنها از ساعت ۷ صبح الی ۲۰ عصر به‌طوریکسره دردونوبت کاری فعالیت دارند .
۳- موزه :
موزه کاظمینی شامل ۶ گنجینه نفیس می‌باشد که در زادروز ولادت حضرت زهرا (س) درسال ۱۳۸۵ ش وقف گردید که ذیلاَ‌ به شرح آن پرداخته می‌شود :
الف ) گنجینه اسناد ونسخ خطی :
گنجینه اسناد ونسخ خطی ، شامل چهل هزارسند ارزشمندخطی ، دوهزار نسخه خطی ودوهزارنسخه چاپ سنگی است. کهن‌ترین نسخه این گنجینه ، تعدادی قرآن مجید با قدمت هفتصدسال است . پس از آن نسخی از دهه نهم هجری به بعد ، چون سبحه الابرار جامی و کلیات سعدی آراسته به تصویرهای مینیاتوری زیبا ، دیوان حافظ به سفارش سلطان فریدون حسین میرزا بایقرا ، جام جم اوحدی مراغه‌ای ، فرهاد وشیرین وحشی بافقی و بخشی از اوستاست . همچنین طومار سی‌وشش متری شجره‌نامه آدم تا خاتم (ع) وسلسله سادات عریضی یزد واصفهان با قدمت هفتصد سال از نسخه‌‌های منحصر به فرد گنجینه به‌شمارمی‌آید . فرمان ‌های حکومتی ، عهدنامه ‌های تاریخی ، نکاح‌نامه‌ها ، وقف‌نامه‌ها وادعیه مختلف از دیگراسناد موجوددراین گنجینه است .
ب ) گنجینه سکه واسکناس :
مجموعه سکه‌های این موزه از غنی‌ترین مجموعه‌های سکه ایران است که به صورت علمی و تاریخی تهیه شده است . سکه‌های موجود درمیان مجموعه سکه‌ها ، ازشاهکارهای هنری ایران باستان محسوب می‌شوند ؛ به گونه‌ای که درمیان آنها سکه‌هایی ازدوران هخامنشیان ، مقدونیه ( اسکندرمقدونی ) ،‌ سلوکیان (حکومتی غیرایرانی ) ، اشکانیان و ساسانیان ، همچنین حکومتهای محلی ایرانی مانند پارس ، الیمائید ، خاراسن و نیز حکومتهای اسلامی چون : اموی ،‌ عباسی ودیگرسلسله‌های ایرانی – اسلامی چون : سامانیان ، آل‌بویه و …. …
وحکومتهای معاصری مانند : صفویه ،‌ افشاریه ،‌ قاجاریه ، زندیه وپهلوی به چشم می‌خورد . همچنین وجود سکه‌های مختلف ضرب‌شده درشهردارالعباده یزد وسکه بسیار زیبا وارزشمند ولایت‌عهدی علی‌بن موسی‌الرضا (ع‌) غنای موزه مذکوررا دو چندان کرده است . این موزه نمایشگراوج غرور و عظمت ایرانیان است
ج) گنجینه عکس :
عکسهای تاریخی ، بزرگترین تبیین‌کننده رخدادها و حوادث و معرف چهره‌ها ، صنوف و طبقات اجتماعی
هردوره‌ای است . عکس از برخی متون تاریخی موثق‌تراست ؛ چرا که درمورد متون بیم تحریف می‌رود ، اما چنین شبهه‌ای درمورد عکس وجودندارد . دراین گنجینه سی‌هزارعکس تاریخی نگهداری می‌شود .
د) گنجینه نگین مهرواشیاء تاریخی :
نگینها و عقیده مذهبی درمورد فضیلت استفاده از هرکدام از آنها ، چون : یاقوت ،‌ زمرد ، دُرّ، عقیق ،‌ فیروزه و …… نقش‌های مختلف نگین‌ها مانند : ان‌ا…. با لغ امره ، العزه ا…. ،‌ ا…. الملک و …… همچنین عقیده به خاصیت درمانی سنگ ها ، ارزش این آثاررا درپژوهش‌های مردم شناسی دوچندان نموده است . مهرهای تجّارایران دردوره قاجاریه از دیگر اشیای ارزشمنداین مجموعه محسوب می‌شوند . ظرف نمرودی و دُرّ علوی و ظروف دیگر ، با نگارهای متنوع ازجمله دیگرآثار گنجینه مذکورهستند .
ه) گنجینه کبریت :
درگذشته ، گوگرد را کبریت می‌نامیدند ودرمعنای امروزی به چوب کوچک وباریکی گفته ‌می‌شود که درنوک آن گوگرد باشد . کبریت درزندگی عامه مردم با قیمتی نازل دردسترس قرارمی‌گیرد وازنظرمادی ارزش چندانی ندارد . اما آنچه حائزاهمیت است نگاهی است که می‌توان به مجموعه گردآوری شده ازکبریت‌های مختلف داشت. جمع‌آوری هشت‌هزارکبریت مربوط به هشتادسال پیش تاکنون وتاسیس گنجینه‌ای منحصربه فرد که به تنهایی موزه‌ای بزرگ برای ایران خواهدبود .
و) گنجینه تمبر:
تمبرنمادی از دیدگاه فرهنگ وگواهی بررویدادهای اجتماعی یک جامعه است . تمبرها را می‌توان ازنظر، نوع ، رنگ ،‌ کاغذ ، علائم ، خطوط ، موضوع‌ها و……… موردبررسی قرارداد . به منظورانجام امورپژوهشی وایجاد گنجیه تمبر، تهیه مجموعه کاملی از تمبرهای ایران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب بالغ بر ۲۸۰۰۰ تمبروخرید تمبرهای جدید ، پس از هربار انتشار ادامه دارد . بخشی از گنجینه اختصاص به تمبرهای خارجی دارد .
۴- مسجداعظم
درضلع غربی ورودی آستانه ، مسجدی با زیربنای ۲۵۰۰ مترمربع هزینه‌ای بالغ بر یک میلیارد و پانصد میلیون ریال درسال ۸۲ به بهره‌برداری رسید و هم‌اکنون مورداستفاده زائرین قرارمی‌گیرد و اغلب جلسات مذهبی و اعیاد دراین مکان برگزار می‌گردد .
۵- کافی نت
درعصر ارتباطات و پیشرفت تکنولوژی ، دیگر روشهای قدیمی جهت حفظ دانش و محفوظات بشر ناکارآمد شده و باید به فکر جایگزینی منطبق با دانش روزبرای حفظ وگسترش دستاوردهای علمی بود دراین راستا آستانه مقدسه امامزاده جعفر(ع) با دایرکردن کافی نت درطبقه فوقانی سالن مطالعه ، پاسخگوی نیازهای روز دانش پژوهان و مراجعان می‌باشد .
۶- فروشگاه معراج نور
درجنب آستانه فروشگاه معراج نور جهت ارائه محصولات فرهنگی اعم از کتابهای ادعیه و مناجات ، نوار، فیلم و CD های مذهبی ، لوازم فرهنگی و …… احداث گردیده است .

 

-جعفر-یزد امامزاده جعفر یزد

           
پنج شنبه 5 تیر 1399  5:57 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها