0

جزئيات آزمون استخدام پرستاران

 
hoseinfdy
hoseinfdy
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : شهریور 1388 
تعداد پست ها : 342
محل سکونت : اصفهان

جزئيات آزمون استخدام پرستاران

مدير کل منابع انساني و پشتيباني وزارت بهداشت با توجه به اهميت آزمون استخدام 23 هزار پرستار جديد که قرار است اسفند ماه امسال برگزار شود، به تشريح جزئيات بيشتري از اين آزمون پرداخت.

به گزارش مهر، دکتر حسين مبارکي با اشاره به به اختصاص مجوزهاي استخدامي قانون ارتقاي بهره وري کارکنان نظام باليني، درباره زمان اجراي اين قانون گفت: پيرو پيگيري هاي انجام شده از سوي وزارت بهداشت در خصوص کسب مجوزهاي استخدامي، مقدمات انتشار آگهي استخدام نيروهاي موردنياز به منظور اجراي قانون مورد نظر با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور در دست اقدام است تا در صورت تاييد موارد درخواستي با جذب اين نيروها زمينه اجراي کامل قانون فراهم شود.

وي در مورد نحوه استخدام 23 هزار پرستار جديد افزود: اين اداره کل تلاش مي کند با هماهنگي دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور زمينه مناسبي را براي جذب نيروهاي مورد نياز در سطح کشور به نحوي مهيا نمايد تا شرايط استفاده از کل مجوزهاي استخدامي فراهم شود اما وجود نيروهاي متقاضي استخدام در سطح کشور يکي از نکات مهم براي استفاده از کل ظرفيت هاي مجوز مذکور است. به دانشگاه ها گفته شده نهايت تلاش خود را براي اطلاع رساني و فراخوان متقاضيان در سطح هر استان بطور گسترده  بکار گيرند.

مبارکي درباره سهميه استخدامي اين آزمون نيز گفت: بر اساس بررسي هاي کارشناسي به عمل آمده مشخص شده است که حداقل 80 درصد مشمولين قانون ارتقاي بهره وري شامل کادر پرستاري (پرستار ، اتاق عمل، هوشبري و بهيار) است و بر همين اساس مراتب به دانشگاه ها ابلاغ شده که حداقل سقف مربوطه را در استخدام کادر پرستاري مورد نياز رعايت کنند.
 
وي در پاسخ به اين سئوال که برخي از روساي دانشگا هها در پي استفاده از اختيار خاص خود براي تخصيص درصدي از سهميه استخدامي به نيروهاي خاص هستند ، اظهارداشت: حسب ابلاغ هاي صورت گرفته به دانشگاه ها جذب و بکارگيري هرگونه نيرو از محل اين مجوزهاي استخدامي به صورت موردي و خارج از نشر آگهي ممنوع است و صرفا نيروهاي مورد نظر براي اجراي قانون ارتقا يهره وري در دانشگاه ها استخدام مي شوند.
 
مبارکي در مورد جايگاه نيروهاي قراردادي و مشمولين تبصره 3 ماده 2 و موارد مشابه از محل استخدام 23 هزار پرستار، گفت: در خصوص نيروهاي مورد نظر حسب بررسيهاي به عمل آمده و هماهنگي با حوزه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني در دو مورد زمينه جذب اين افراد در صورت داشتن شرايط احراز مشاغل مورد نظر از طريق شرکت در آزمون استخدامي دانشگاه ها فراهم شده است. مورد اول احتساب و افزودن سنوات خدمتي آنان به حدنصاب سن مقرر در قانون و مورد دوم اولويت دادن به استخدام آنان در شرايط  يکسان با ساير متقاضيان شرکت کننده در آزمون است.
 
وي با اعلام اينکه تاريخ آزمون استخدامي 6 اسفند 1389 است، افزود: مجوزهاي اختصاص يافته براي اجراي قانون ارتقاء بهره وري صرفا به منظور تامين نيروي موردنياز بيمارستان ها و واحدهاي درمان بستر که در حال ارائه خدمات به بيماران خود هستند و در جهت کاهش ساعت کار کارکنان مشمول پيش بيني شده است و به هيچ عنوان هدف از اين مجوزها تامين کسري نيروهاي تخصصي براي واحدهاي راه اندازي شده يا تو سعه يافته نيست.
 
مبارکي گفت: البته در اين آزمون براي جذب نيروي مورد نياز 10 بيمارستان جديدالاحداث مجوزهاي استخدامي جداگانه اي به دانشگاههاي ذيربط اختصاص يافته است. همچنين با توجه به نياز بخش بهداشتي کشور به جذب نيروهاي موردنياز در خانه هاي بهداشت و مراکز بهداشتي و درماني روستايي مجوزهاي جداگانه به دانشگاههاي مربوط اختصاص يافته است که همزمان در آگهي استخدام دانشگاه ها لحاظ خواهد شد. در مرحله بعدي اميدوار هستيم که مجوز استخدامي نيروهاي موردنياز براي بخش هاي جديدالاحداث و توسعه يافته در حوزه سلامت کشور از سوي مبادي ذيربط بزودي صادر شود.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

{{ یک درخت می تواند آغاز یک جنگل باشد }}

{{ One tree can start a forest }} 

شنبه 25 دی 1389  4:07 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها