0

اشعار حجاب

 
gh_golpa
gh_golpa
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1388 
تعداد پست ها : 1224
محل سکونت : اصفهان

اشعار حجاب

بسم رب الزهرا

ای مضمون آب وآینه ،
ای نجابت سبز،
ای رایحه صبح ،
خورشید رو به تو نماز می گذارد
ومهتاب بر بوریای ساده تو به تمنا می نشیند.
ای بلندای قامت سپیده !
ای مفهوم سبز ولایت !
ای زهره !
ای زهرا!
ای صداقت محمد
ای زبان علی
ای اسطوره مهر

سلام بر صورت نیلی
سلام بر پهلوی شکسته
وسلام بر خسوف غمگینانه تو !

 در خیابان چهره آرایش مکن / از جوانان سلب آسایش مکن

زلف خود از روسری بیرون مریزدر مسیر چشم ها افسون مریز

یاد کن از آتش روز معاد / طره ی گیسو مده بر دست باد

خواهرم دیگر تو کودک نیستی / فاشتر گویم عروسک نیستی!!

خواهر من این لباس تنگ چیست ؟؟ / پوشش چسبان رنگارنگ چیست؟

پوشش زهرا مگر اینگونه بود؟؟!! 

خواهرم ، ای دختر ایران زمینیک نظر عکس شهیدان راببین

شیعیان مدیون خون کیستند؟ /  زنده از رقص جنون کیستند؟

 

ای مسلمانان ، فرهنگ عاشورا چه شد؟  پرچم خون رنگ عاشورا چه شد ؟

کیست تا اسلام رایاری کند ؟حکم را روی زمین جاری کند؟

 

شعر : " مرحوم آقاسی "

شنبه 25 دی 1389  3:35 PM
تشکرات از این پست
mansoure1373 rozella
gh_golpa
gh_golpa
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1388 
تعداد پست ها : 1224
محل سکونت : اصفهان

شعر حجاب 2 (چادر)

 

 

در کلاس حفظ تقوا و شرف

دختران درند و چادر چون صدف


بهترین سرمایه زن چادر است

زانکه زن را زینت زن ، چادر است


حفظ چادر ، حفظ دین و مذهب است

شیوه زهرا و درس زینب است


حفظ چادر نص قرآن مجید

قفل جنت را بود تنها کلید


حفظ چادر سد فحشا می شود

روسفیدی نزد زهرا می شود

شنبه 25 دی 1389  3:38 PM
تشکرات از این پست
rozella
gh_golpa
gh_golpa
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1388 
تعداد پست ها : 1224
محل سکونت : اصفهان

شعر حجاب 3 - بر باد رفته

ای شنیــدم که شبی بر سر مد                                 دختــری بـــا پـــدرش بود به جنگ

پـدر از روی نصیحـت مـی‌گفت                                  کـــه مـکـن پیـــروی از راه فرنــگ

 

مــرو از خــانـه بـرون بـی‌چادر                                   بــرتــن خویـش مــکن دامــن تنگ

 

ای بسا گـرگ که در جامه میش                               بهـــر صیــد تــو نـــوازد آهنـــگ

نکننــد ایــن دغــلان از دغلی                                   بهــر اغفـــال تــو یـک لحظه درنگ

دختــر از روی تعــرض گفتش                                   آنچــه تــو گویـی بـود جمله جفنگ

 

  بـا خــاموش دگـر یــاوه مــگو                                   کــه تــو پیـــری و بــری از فرهنگ

 

مــدتی شــد سپری زن جریان                                 تا که یک شب پسری گوش به زنگ

بــا سخنـهای زیبنـدة عشــق                                  بــا بیــانــات دل انگیــز و قشنـگ

همچو آهو به سخن رامش کرد                                از ره حیلــه چـــو روبـــاه زرنـــگ

 

گــوهر عفـت او را زد و بــرد                                       کـــرد دامـــان وی آلــوده بـه ننگ

 

همچنانی که به خود می‌بالیـد                                 زیرلـــب زمـــزمــه کـرد این آهنگ

صید با پای خود افتاد بـه دام                                   مــرغ با میــل خــود افتـاد به چنگ

شنبه 25 دی 1389  3:40 PM
تشکرات از این پست
rozella
gh_golpa
gh_golpa
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1388 
تعداد پست ها : 1224
محل سکونت : اصفهان

شعر حجاب 4 - چادر

در کلاس حفظ تقوی و شرف          دختران درند و چادر چون صدف

بهترین سرمایه زن چادر است      زانکه زن را زینت زن چادر است

چادر از بهر زنان الزامی است            بهر زن بی چادری ناکامی است

حفظ چادر  در سرای اقتدار         دختران را هست تاج افتخار

حفظ چادر حفظ دین و مذهب است             شیوه زهرا و درس زینب است

حفظ چادر حافظ ناموس هاست          پاسدار حیله جاسوس هاست

حفظ چادر نص قرآن مجید           قفل جنت را بود تنها کلید

حفظ چادر سد فحشا می شود          رو سفیدی نزد زهرا می شود

حفظ چادر چاره ساز کار هاست        حافظ گل از هجوم خارهاست 

حفظ چادر زخم ها را مرحم است           دست رد بر سینه نامحرم است

حفظ چادر التیام درد هاست             سد محکم در  بر نامرد هاست

شنبه 25 دی 1389  4:00 PM
تشکرات از این پست
rozella
gh_golpa
gh_golpa
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1388 
تعداد پست ها : 1224
محل سکونت : اصفهان

شعر حجاب 5

نشانم می دهد چادر حیا را / شرف را عصمت جانان ما را

چنان زیبا نموده روی او را / نمی بینی برویش جز صفا را

تو داری مقنعه ای ماه رعنا / بود زیباتر از تاج زلیخا

حیا را او به رخسارت نشانده / صفای دیگری را کرده بر پا

 

دکتر سید احمد مشیری شریعت پناهی

 

شنبه 25 دی 1389  4:08 PM
تشکرات از این پست
zahra69
zahra69
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : آذر 1389 
تعداد پست ها : 99
محل سکونت : آذربایجان غربی

پاسخ به:اشعار حجاب

زن در حجاب مانند مرواریدی است در صدف.

شنبه 25 دی 1389  5:11 PM
تشکرات از این پست
nadera
nadera
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : تیر 1388 
تعداد پست ها : 38
محل سکونت : آذربایجان شرقی

پاسخ به:اشعار حجاب

شعر تركي

گردش دور زمان روي مدار اوستونددي

حفظ دين انبيا حفظ حجاب اوستونددي

معني فارسي

گردش روي زمين بر روي مدار وابسته است

و حفظ دين انبيا بر  حجاب وابسته است

 

چهارشنبه 29 دی 1389  9:46 AM
تشکرات از این پست
milad110x
milad110x
کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت : بهمن 1389 
تعداد پست ها : 24
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:اشعار حجاب

این چادری که از سر میکشی اسمت حجاب است..

برسر زن یک حصار است...

نکن این کاررا که همچو گناه است..

به هر لحظه شود حجاب پیروز میدان...

ممنون

چهارشنبه 11 اسفند 1389  10:06 PM
تشکرات از این پست
Gh_golpa rozella
gh_golpa
gh_golpa
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1388 
تعداد پست ها : 1224
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:اشعار حجاب

 

چادر زن تاج سلطانی بود                  حافظش از شر شیطانی بود

چادر زن برهوس غالب شود               عزت زن را زحق طالب شود

چادر زن کیمیای غیرت است              چون نشان غیرت ملیت است

از برون شرح درونی می‌دهد              خشم دشمن را فزونی می‌دهد

صرفه دارد بهر زن در اقتصاد            صرفه‌اش باشد عیان از صد جهات

بر سر زن هست مانند سپر               حافظ زن هست هنگام خطر

غنچه‌ای تا هست پنهان در حجاب        می‌کند از او خزان هم اجتناب

تا نقابش باز از سر می‌شود               با نسیمی زود پرپر می‌شود

حفظ چادر هست شرین‌تر زجان          بهر ایرانی زعهد باستان

حفظ چادر بهر زنها جوشن است    تیرجانسوزی به چشم دشمن است

حبل عصمت را بود چادر گره              پوشش اندامش را باشد زره

حفظ چادر مایه وارستگی است     جسم زن را حافظ برجستگی است

زن بود گل، چادرش خار بدان              حافظش باشد زچشم این و آن

هرچه زن را برتری باشد حجاب           حرکتش دارند برتر شیح و شاب

حفظ استقلال زن در چادر است         کوکب اقبال زن در چادر است

خصم پندارد که با فرهنگ خویش         می‌کند تحمیل بر زن ننگ خویش

غافل از آنکه زنان ما گلند                  برمقام حفظ عصمت سنبلند

 

منبع : سايت تخصصي حجاب

پنج شنبه 26 اسفند 1389  11:01 PM
تشکرات از این پست
rozella
gh_golpa
gh_golpa
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1388 
تعداد پست ها : 1224
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:اشعار حجاب

شنو از چادر که در توصیف زن           تار و پودش با تو می گوید سخن

 

تار و پودم را شرافت تافته            تا شرافت را به عصمت بافته

 

در کلاس حفظ تقوی و شرف          دختران درند و چادر چون صدف

 

بهترین سرمایه زن چادر است      زانکه زن را زینت زن چادر است

 

چادر از بهر زنان الزامی است            بهر زن بی چادری ناکامی است

 

حفظ چادر  در سرای اقتدار         دختران را هست تاج افتخار

 

 حفظ چادر حفظ دین و مذهب است             شیوه زهرا و درس زینب است 

 

حفظ چادر حافظ ناموس هاست          پاسدار حیله جاسوس هاست

 

حفظ چادر نص قرآن مجید           قفل جنت را بود تنها کلید

 

حفظ چادر سد فحشا می شود          رو سفیدی نزد زهرا می شود

 

حفظ چادر چاره ساز کار هاست        حافظ گل از هجوم خارهاست  

 

حفظ چادر زخم ها را مرحم است           دست رد بر سینه نامحرم است

 

حفظ چادر التیام درد هاست             سد محکم در  بر نامرد هاست

 

منبع : سايت تخصصي حجاب

پنج شنبه 26 اسفند 1389  11:03 PM
تشکرات از این پست
mansoure1373 rozella
gh_golpa
gh_golpa
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1388 
تعداد پست ها : 1224
محل سکونت : اصفهان

من کاملا آزادم، ترجمه شعر سرود حجاب سامی یوسف

سامی یوسف امروز نامی آشنا برای جوانان علاقمند به موسیقی‌های اسلامی است. این تبعه بریتانیا که در ایران و از پدر و مادری آذربایجانی متولد شده، بیشتر عمر خود را در لندن گذرانده است. موسیقی او مانند خودش، ترکیبی از شرق و غرب است. او می‌گوید: «این وظیفه مسلمانان است تا علیه ستم و ظلم بدون توجه به مذهب قربانیان صحبت کنند.» ویژگی دیگر کارهای او این است که هم به زبان انگلیسی و هم عربی کارهایش را خوانده و اخیرا در آهنگ «حسبی ربی...» اوج کارش را با ارائه به چهار زبان انگلیسی، عربی، ترکی و اردو نشان داده است.

ترانه «امت من» که عنوان آلبوم دوم سامی یوسف می‌باشد در مورد اتحاد بین مسلمانان و شیعه و سنی است که تمام مسلمانان را توصیه می‌کند تا بیایند مانند زمان پیامبر«ص»، یکی شوند و برای ارتقاء اسلام بکوشند. سامی در ترانه «سعی کن گریه نکنی» که درباره فلسطین می‌باشد از یک گروه معروف رپ مسلمان به نام «outlandish» استفاده کرده است.

او در یکی از کنسرت‌هایش گفته است: «قلب، فکر و روح ما با برادران و خواهران‌مان در فلسطین و لبنان است و این آهنگ را به همه رنجدیده‌های خاورمیانه تقدیم می‌کنم. همان‌گونه که خداوند در قرآن می‌گوید: پس از هر سختی، گشایشی هست، ان‌شاءالله طلوع نزدیک خواهد بود و شب خواهد گذشت. ما نباید امید خود را از دست بدهیم.» با توجه به تمایل او به پرداختن به مسائل سیاسی که هیچ ستاره راک دیگری به آنها نمی‌پردازد، محبوبیت او در حال افزایش است.

ترانه «دعا» نیز از ترانه هایی است که یوسف برای انسانهای فقیر و مستمندی که کشورهای فقیر آفریقایی مانند سودان و اتیوپی و... زندگی می کنند سروده است. یوسف در این ترانه به مردم می گوید که بیایید برای این مردم ستمدیده و تنگدست دعا کنیم و هر کمکی که از دستمان بر می آید برای آنها انجام دهیم. یکی دیگر از زیباترین ترانه‌های سامی یوسف ترانه «آزاد» می‌باشد که در مورد حجاب زنان مسلمان است که ترجمه آن را خدمتتان تقدیم می‌داریم:

What goes through your mind?

در ذهن تو چه می گذرد؟
As you sit there looking at me

وقتی آنجا نشسته‌ای و به من می‌نگری
Well I can tell from your looks

من از نگاهت می‌توانم بخوانم
That you think I’m so oppressed

که تصور تو این است که من خیلی تحت فشار هستم!
But I don’t need for you to liberate me
اما من از تو نمی‌خواهم تا مرا آزاد کنی

My head is not bare

سر من برهنه نیست
And you can’t see my covered hair

و تو نمی‌توانی موهای پوشیده مرا ببینی
So you sit there and you stare

برای همین تو آنجا می‌نشینی و خیره نگاهم می‌کنی
And you judge me with your glare

و درباره من به روشنی قضاوت می‌کنی!
You’re sure I’m in despair

تو مطئنی که من مأیوسم!
But are you not aware

اما آیا تو آگاه نیستی؟
Under this scarf that I wear

در پس این روسری که پوشیده‌ام
I have feelings, and I do care
من احساساتی دارم و مواظب‌ام
(و از این پس به صورت همخوانی چنین می‌آید: )
So don’t you see?

پس آیا تو نمی‌بینی؟
That I’m truly free

که من به راستی آزادم
This piece of scarf on me

این تکه روسری بر سرم را
I wear so proudly

با غرور می‌پوشم
To preserve my dignity...
تا از شأن خودم محافظت کنم
My modesty

عفت ام
My integrity

کمالاتم
So don’t judge me

پس قضاوت نکن
Open your eyes and see...

چشمانت را باز کن و ببین
“Why can’t you just accept me?” she says

چرا نمی‌توانی فقط خود من را بپذیری؟
“Why can’t I just be me?” she says

چرا من نمی‌توانم فقط خودم باشم؟
Time and time again

بارها و بارها
You speak of democracy

تو از دموکراسی صحبت می‌کنی
Yet you rob me of my liberty

اما تو آزادی مرا می‌دزدی!
All I want is equality

همه آنچه من می‌خواهم برابری است
Why can’t you just let me be free?
چرا نمی‌توانی فقط به من اجازه دهی که آزاد باشم؟
For you I sing this song

من این سرود را برای تو سرودم
My sister, may you always be strong

خواهرم! همیشه محکم باش!
From you I’ve learnt so much

من از تو درسهای بسیاری آموخته‌ام
How you suffer so much

چه رنجهای بسیاری که دیدی
Yet you forgive those who laugh at you

بیا و آن کسانی را که به تو خندیدند را ببخش!
You walk with no fear

تو بدون هراس قدم می‌زنی
Through the insults you hear

از میان ناسزاهایی که می‌شنوی!
Your wish so sincere

مخلصانه آرزو کن
That they’d understand you

تا آنها تو را بفهمند
But before you walk away

اما قبل از آن که بروی
This time you turn and say:
این بار برگرد و بگو!
But don’t you see?

آیا نمی‌توانی ببینی
That I’m truly free

که من به راستی آزادم
This piece of scarf on me

این تکه روسری بر سرم را
I wear so proudly

با غرور می‌پوشم
To preserve my dignity...
تا از شأن خودم محافظت کنم
My modesty

عفت ام
My integrity

کمالاتم

So let me be

پس به من اجازه بده
She says with a smile

او با خنده‌ای می‌گوید
I’m the one who’s free

آن کسی باشم که آزاد است

پنج شنبه 26 اسفند 1389  11:04 PM
تشکرات از این پست
rozella
gh_golpa
gh_golpa
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1388 
تعداد پست ها : 1224
محل سکونت : اصفهان

مرغ با میل خود افتاد به چنگ!

ای شنیدم که شبی بر سر مد             دختری با پدرش بود به جنگ

پدر از روی نصیحت می گفت                   که مکن پیروی از راه فرنگ

مرو از خانه برون بی چادر                    بر تن خویش مکن دامن تنگ

ای بسا گرگ که در جامه میش                      بهر صید تو نوازد آهنگ

نکنند این دغلان از دغلی                     بهر اغفال تو یک لحظه درنگ

دختر از روی تعرض گفتش                  آنچه تو گوئی بود جمله جفنگ

باش خاموش دگر یاوه مگو                      که تو پیری و بری از فرهنگ

مدتی شد سپری زان جریان         تا که یک شب پسری گوش به زنگ

با سخن های زیبنده عشق                       با بیانات دل انگیز و قشنگ

همچو آهو به سخن رامش کرد                   از ره حیله چو روباه زرنگ

گوهر عفت او را زد و برد                         کرد دامان وی آلوده به ننگ

همچنانی که به خود می بالید                زیر لب زمزمه کرد این آهنگ

صید با پای خود افتاد به دام                  مرغ با میل خود افتاد به چنگ

 

منبع: سايت تخصصي حجاب

پنج شنبه 26 اسفند 1389  11:06 PM
تشکرات از این پست
gh_golpa
gh_golpa
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1388 
تعداد پست ها : 1224
محل سکونت : اصفهان

شعری از مرحوم آغاسی درباره حجاب

کسی که در قفس غرب استحاله شود/ به پنجه هوس غربیان مچاله شود

در خیابان چهره آرایش مکن/ از جوانان سلب آسایش مکن

زلف خود از روسری بیرون مریز/ در مسیر چشم‌ها افسون مریز

یاد کن از آتش روز معاد/ طره گیسو مده در دست باد

خواهرم دیگر تو کودک نیستی / فاش‌ترگویم عروسک نیستی

خواهرم ای دختر ایران زمین/ یک نظر عکس شهیدان را ببین

خواهر من این لباس تنگ چیست ؟/ پوشش چسبان رنگارنگ چیست ؟

پوشش زهرا مگر این گونه بود!

خواهرم این قدر طنازی مکن/ با اصول شرع لجبازی مکن

در امور خویش سرگردان نشو/ نو عروس چشم نامردان مشو

پدرم گفت پدر جان زن اگر زن باشد/ شیر در خانه و در کوچه و برزن باشد

پدرم گفت که ای دخت نکو بنیادم/ زلف بر باد نده تا ندهی بر بادم

هدف دشمن سنگ افکن، پیشانی ماست/ کسب جمعیتش از زلف پریشانی ماست

پدرم گفت گل از رنگ و لعابش پیداست/ زن مؤمنه از طرز حجابش پیداست

پنج شنبه 26 اسفند 1389  11:15 PM
تشکرات از این پست
mobinrayan
mobinrayan
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : دی 1389 
تعداد پست ها : 40
محل سکونت : مازندران

پاسخ به:شعر حجاب 3 - بر باد رفته

خیلی دنبال این نوع شعر گشتم .بسیار ممنونم

سه شنبه 23 فروردین 1390  2:37 PM
تشکرات از این پست
reza0802
reza0802
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : فروردین 1388 
تعداد پست ها : 13
محل سکونت : خوزستان

پاسخ به:اشعار حجاب

خواهرم ای دختر ایران زمین/ یک نظر عکس شهیدان را ببین

خواهر من این لباس تنگ چیست ؟/ پوشش چسبان رنگارنگ چیست ؟

پوشش زهرا مگر این گونه بود!

خواهرم این قدر طنازی مکن/ با اصول شرع لجبازی مکن

در امور خویش سرگردان نشو/ نو عروس چشم نامردان مشو

خواهرم دیگر تو کودک نیستی / فاش‌ترگویم عروسک نیستی

یاد کن از آتش روز معاد/ طره گیسو مده در دست باد

زلف خود از روسری بیرون مریز/ در مسیر چشم‌ها افسون مریز

در خیابان چهره آرایش مکن/ از جوانان سلب آسایش مکن

کسی که در قفس غرب استحاله شود/ به پنجه هوس غربیان مچاله شود

پدرم گفت:

 پدر جان زن اگر زن باشد/ شیر در خانه و در کوچه و برزن باشد

پدرم گفت که ای دخت نکو بنیادم/ زلف بر باد نده تا ندهی بر بادم

هدف دشمن سنگ افکن، پیشانی ماست/ کسب جمعیتش از زلف پریشانی ماست

پدرم گفت گل از رنگ و لعابش پیداست/ زن مؤمنه از طرز حجابش پیداست

 

پنج شنبه 22 اردیبهشت 1390  9:40 PM
تشکرات از این پست
gh_golpa
دسترسی سریع به انجمن ها