0

نام روزهای ماه در ایران باستان

 
hosinsaeidi
hosinsaeidi
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1394 
تعداد پست ها : 22813
محل سکونت : کرمانشاه

نام روزهای ماه در ایران باستان

نام روزهای ماه در ایران باستان.

نام روزهای ماه در ایران باستان.

ایرانیان از قدیم برای هر روز از ۳۰ روز یک ماه، نام خاص و ویژه‌ای داشتند...

ایرانیان از قدیم برای هر روز از ۳۰ روز یک ماه، نام خاص و ویژه‌ای داشتند. در آنها بنگرید تا ببینید اجداد و نیاکان نیک سرشت ما روزهای خویش را به چه نامهایی می شناختند و آغاز می کردند و می گذراندند. باید بگویم روزهای هشتم و پانزدهم و بیست و سوم بنام دی می باشد که به مفهوم آفریدگار است. برای این که در شمارش روزها، این ۳ روز از هم باز شناخته شوند آنها را با نام روزهای بعدی شان می خواندند.


۱ ـ اورمزد : ساده شده اهورمزدا

۲ ـ بهمن : اندیشه نیک

۳ ـ اردیبهشت : بهترین راستی و پاکی

۴ ـ شهریور : شهریاری نیرومند

۵ ـ سپندارمد : فروتنی و مهر پاک

۶ ـ خورداد : تندرستی

۷ ـ امرداد : بی مرگی و جاودانگی

۸ ـ دی بآذر : آفریدگار

۹ ـ آذر : آتش، فروغ

۱۰ـ آبان : آبها، هنگام آب

۱۱ـ خیر«خور» : آفتاب

۱۲ـ ماه : ماه

۱۳ـ تیر : نام ستاره باران

۱۴ـ گوش «گئوش» : جهان، زندگی هستی

۱۵ـ دی بمهر : آفریدگار

۱۶ـ مهر : دوستی، پیمان

۱۷ـ سروش : فرمانبرداری

۱۸ـ رشن : دادگری

۱۹ـ فروردین : فروهر، نیروی پیشرفت

۲۰ـ ورهرام : پیروزی

۲۱ـ رام: رامش، شادمانی

۲۲ـ باد : باد

۲۳ـ دی بدین : آفریدگار

۲۴ـ دین : بینش درونی

۲۵ـ ارد «اشی» : خوشبختی، داریی

۲۶ـ اشتاد : راستی

۲۷ـ آسمان : آسمان

۲۸ـ زامیاد : زمین

۲۹ـ مانتره سپند : گفتار پاک

۳۰ـ انارام : فروغ و روشنایهای بی پایان

چهارشنبه 13 شهریور 1398  1:47 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها