0

آثار دنیوی و اخروی دعای فرج

 
bahes110
bahes110
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : مرداد 1397 
تعداد پست ها : 631
محل سکونت : قم

آثار دنیوی و اخروی دعای فرج

اللهم کن لولیک الحجٌّه ابن الحسن صلواتک علیه وعلی آبائه فی هذه الساعه وفی کلٌ ساعه ولیاوحافظاودلیل وعینا حتْی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فیهاطویلا

۱-فرمایش حضرت ولی عصرعج الله فرجه:بسیاردعا کنید برای تعجیل فرج که فرج شما درآن است.

۲-این دعا سبب زیاد شدن نعمتها است.

۳-اظهارمحبت قلبی است.

۴-نشانه انتظاراست.

۵-زنده کردن امرائمه ی اطهارعلیهم السلام است.

۶-مایه ناراحتی شیطان لعین است.

۷-نجات یافتن ازفتنه های آخرالزمان است.

۸-اداء قسمتی ازحقوق آن حضرت است٬که اداءحق هرصاحب حقی٬واجب ترین اموراست.

۹-تعظیم خداوندودین خداونداست.

۱۰-حضرت صاحب الزمان علیه السلام درحق اودعامی کند.

۱۱-شفاعت آن حضرت درقیامت شامل حال اومی شود.

۱۲-شفاعت پیغمبرصلی الله علیه وآله ان شاءالله شامل حالش می شود.

۱۳-این دعاامتثال امرالهی وطلب فضل وعنایت اواست.

۱۴-مایه استجابت دعامی شود.

۱۵-اداءاجررسالت است.

۱۶-مایه دفع بلااست.

۱۷-سبب وسعت روزی است ان شاءالله.

۱۸-باعث آمرزش گناهان می شود.

۱۹-سبب تشرف به دیدارآن حضرت دربیداری یاخواب می شود٬ان شاءالله.

۲۰-سبب رجعت به دنیادرزمان ظهوران حضرت می شود٬ان شاءالله.

۲۱-ازبرادران پیغمبرصلی الله علیه وآله خواهدبود.

۲۲-فرج مولای ماحضرت صاحب الزمان علیه السلام زودترواقع می شود.

۲۳-پیروی ازپیغمبروامامان علیهماالسلام خواهدبود.

۲۴-وفای به عهدوپیمان خداوندی است.

۲۵-آثارنیکی به والدین برای دعاکننده حاصل می گردد.

۲۶-فضلیت رعایت واداء امانت برایش حاصل می شود.

۲۷-زیادشدن اشراف نورامام علیه السلام دردل اواست.

۲۸-سبب طولانی شدن عمراست٬ان شاءالله.

۲۹-تعاون وهمکاری درکارهای نیک وتقوی است.

۳۰-رسیدن به نصرت ویاری خداوندوپیروزی بردشمنان به کمک خداونداست.

۳۱-سبب هدایت به نورقرآن مجیداست.

۳۲-نزداصحاب اعراف معروف می گردد.

۳۳-به ثواب طلب علم نائل می گردد٬ان شاءالله.

۳۴-ازعقوبت های اخروی ان شاءالله درامان می ماند.

۳۵-هنگام مرگ به اومژده می رسدوبااوبه نرمی رفتارمی شود.

۳۶-این دعااجابت دعوت خداورسول صلی الله علیه وآله است.

۳۷-باامیرالمؤمنین علیه السلام ودردرجه آن حضرت خواهدبود.

۳۸-محبوب ترین افرادنزدخداوندخواهدبود.

۳۹-عزیزترین وگرامی ترین افرادنزدپیغمبرصلی الله علیه واله می شود.

۴۰-ان شاءالله ازاهل بهشت خواهدشد.

۴۱-دعای پیامبرصلی الله علیه وآله شامل حالش می گردد.

۴۲-کردارهای بداوبه کردارهای نیک مبدل می گردد.

۴۳-خداوندمتعال درعبادت٬ اوراتأییدمی فرماید.

۴۴-ان شاءالله بااین دعاعقوبت ازاهل زمین دورمی شود.

۴۵-ثواب کمک به مظلوم رادارد.

۴۶-ثواب احترام به بزرگ تروتواضع نسبت به اورادارد.

۴۷-پاداش خونخواهی حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام رادارد.

۴۸-شایستگی دریافت احادیث ائمه اطهارعلیهم السلام رامی یابد.

۴۹-نوراوبرای دیگران نیزـروزقیامت ـدرخشان می گردد.

۵۰-هفتادهزارنفرازگنهکاران راشفاعت می کند.

۵۱-دعای امیرالمؤمنین علیه السلام درروزقیامت ٬شامل حالش می گردد.

۵۲-بی حساب داخل بهشت می شود.

۵۳-ازتشنگی روزقیامت درامان می ماند.

۵۴-دربهشت جاودان است.

۵۵-مایه خراش روی ابلیس ومجروح شدن دل اواست.

۵۶-روزقیامت هدیه های ویژه ای دریافت می دارد.

۵۷-خداوندعزوجل ازخدمتگزاران بهشت نصیبش می کنند.

۵۸-درسایه گسترده خداوندقرارگرفته ورحمت براونازل می شود(مادامی که مشغول آن دعاباشد).

۵۹-پاداش نصیحت مؤمن رادارد.

۶۰-مجلسی که دران برای حضرت قائم عجل الله فرجه دعاشود٬محل حضور فرشتگان می گردد.

۶۱-دعاکننده موردمباهات خداوندمی شود.

۶۲-فرشتگان برای اوطلب آمرزش می کنند.

۶۳-از نیکان مردم ـپس ازائمه اطهارعلیهم السلام ـمی شود.

۶۴-این دعااطاعت ازاولی الامراست که خداونداطاعت شان را واجب ساخته است.

۶۵-مایه خرسندی خداوندعزوجل می شود.

۶۶-مایه خشنودی پیغمبرصلی الله علیه وآله می گردد.

۶۷-این دعاخوشایندترین اعمال نزدخداونداست .

۶۸-ازکسانی خواهدبودکه خداونددربهشت به اوحکومت می دهد٬ان شاءالله .

۶۹-حساب اوآسان می شود.

۷۰-این دعادرعالم برزخ وقیامت مونس مهربانی خواهدبود.

۷۱-این عمل بهترین اعمال است.

۷۲-باعث دوری غصه هامی شود.

۷۳-دعای هنگام غیبت بهترازدعای هنگام ظهورامام علیه السلام است.

۷۴-فرشتگان درباره اش دعامی کنند.

۷۵-دعای حضرت سیدالساجدین علیه السلام -که نکات وفوائدمتعددی دارد-شامل حالش می شود.

۷۶-این دعاتمسک به ثقلین (کتاب وعترت)است.

۷۷-چنگ زدن به ریسمان الهی است.

۷۸-سبب کامل شدن ایمان است.

۷۹-مانندثواب همه بندگان به اومی رسد.

۸۰-تعظیم شعائرخداونداست.

۸۱-این دعاثواب کسی راکه باپیغمبرصلی الله علیه وآله شهیدشده است دارد.

۸۲-ثواب کسی که زیرپرچم حضرت قائم علیه السلام شهیدشده است دارد.

۸۳-ثواب احسان به مولای ماحضرت صاحب الزمان عج الله رادارد.

۸۴-دراین دعا٬ثواب گرامی داشتن عالم است.

۸۵-پاداش گرامی داشتن شخص کریم رادارد.

۸۶-درمیان گروه ائمه اطهارعلیهم السلام محشورمی شود.

۸۷-درجات اودربهشت بالامی رود.

۸۸-ازبدی حساب درروزقیامت درامان می ماند.

۸۹-به بالاترین درجات شهدای روزقیامت نائل می شود.

۹۰-رستگاری به سبب شفاعت فاطمه زهراسلام الله علیهارادرپی دارد.

 

منبع: مکیال المکارم٬ج۱ص۳۵۱ترجمه سیدمهدی حائری قزوینی

فرهنگ الفبایی مهدویت ٬مجتبی تونه ای٬ ص ۳۳-۳

  منصوره وطنی

msnsurevatani.ir

دوشنبه 26 شهریور 1397  4:51 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها