0

ضمایر نامعین

 
haj114
haj114
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آبان 1391 
تعداد پست ها : 3991

ضمایر نامعین

از ضمایر نامعین وقتی استفاده می شود که به صورت عمومی در مورد چیزی صحبت می کنیم و فرد یا چیزی خاص مدنظر ما نیست. در این صورت فاعل یا مفعول جمله را با ضمیر نامعین نشان می دهیم. برخی از ضمایر نامعین در زبان آلمانی عباتند از:

Etwas به معنای چیزی
nichts به معنای هیچ چیز
Man به معنای آدم، فرد، کسی، مردم
jemand  به معنای یک نفر، کسی
jeder به معنای هر، هر کسی
به دو جمله زیر توجه کنید:
?Kannst du etwas für mich tun  (می توانی کاری برای من انجام دهید؟)
?Kannst du mein Auto waschen (می توانی ماشین من را بشوری؟)

در جمله اول کار مورد درخواست مشخص نیست پس از ضمیر نامعین به جای آن استفاده می کنیم. در جمله دوم به جای ضمیر نامعین و فعل عمومی از یک کار معین نام می بریم.

ساختار گرامری ضمایر نامعین
ضمایر etwas و nichts صرف نمی شوند. به مثال های زیر توجه کنید:
?Hast du etwas gehört (آیا چیزی شنیدی؟)

.Nein, ich habe nichts gehört (نه، من هیچ چیز نشنیدم.)

ضمایر jemand و jeder صرف می شوند. به مثال های زیر توجه کنید:
Ich sollte jemanden anrufen, aber ich weiß nicht mehr, wen. (من باید به کسی زنگ بزنم، اما به یاد نمی آورم، چه کسی.)

Das kann doch jedem mal passieren. (این ممکن است برای هر کسی اتفاق بیوفتد.)

ضمیر jeder همچنین با توجه به اسمی که جایگزین آن می شود تغییر می کند. به مثال های زیر توجه کنید:
مذکر – jeder
مونث –   jede
خنثی – jedes

ضمیر man  در حالت dativ به einem و در حالت akkusativ به einen تبدیل می شود. (صفات و ضمایر ملکی برای ضمیر man مانند er است.) به مثال های زیر توجه کنید:
(So etwas macht man nicht! (nominativ (آدم چنین کاری نمی کنه!)

(Ihre Stimme geht einem unter die Haut. (dativ (صدای او زیر پوست آدم می رود.)

(Der Stress macht einen krank. (akkusativ (استرس آدم را مریض می کند.)

(صفت ملکی)Man kann kaum sein eigenes Wort hören. (تو به سختی می توانی صدای خودت را بشنوی)

برای تاکید و تقویت ضمایر نامعین میتوانیم به ابتدای برخی از آنها irgend- را اضافه کنیم. برای مثال: irgendjemand/irgendwer, irgendetwas/irgendwas
به مثال های زیر توجه کنید:

Irgendjemand/Irgendwer wird uns schon helfen. (یکی به ما کمک می کند.)

?Irgendetwas/Irgendwas hat er doch gesagt, oder (او چیزی گفت، نه؟)

 

جدول صرف ضمایر نامعین
در این جدول می توانید نحوه صرف ضمایر نامعین jemand، jeder و man را ببنید:

jemand

jeder

man

مذکر

مونث

خنثی

nominativ

jemand    jeder    jede    jedes    man
dativ

jemandem

jedem

jeder

jedem

einem

akkusativ    jemanden    jeden    jede    jedes    
einen

جمعه 11 اسفند 1396  9:44 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها