0

ضمایر ملکی

 
haj114
haj114
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آبان 1391 
تعداد پست ها : 3991

ضمایر ملکی

ضمایر و صفات ملکی کلماتی هستند که مالکیت بر یک اسم را نشان می دهند. در این درس در رابطه با انواع ضمایر و صفات ملکی در زبان آلمانی و حالت های متفاوت آنها بر اساس جایگاهشان صحبت خواهیم کرد.

بیشتر در مورد صفات ملکی
در زبان فارسی ضمایر ملکی از طریق اضافه کردن کسره مالکیت به اسم و استفاده از ضمیر شخصی ساخته می شوند. به مثال زیر دقت کنید:

این کتابِ من است.

البته احتمالا در زبان انگلیسی با این ضمایر آشنا شده اید. برای نمونه به مثال زیر دقت کنید:

This is my book.

در جمله بالا “my” ضمیر ملکی محسوب می شود و مالکیت من بر کتاب را نشان می دهد.

تفاوت صفت و ضمیر ملکی
در زبان فارسی صفت و ضمایر ملکی از طریق قائده گرامری ساخته می شود و معمولا درک دقیقی از آنها نداریم. در مثال قبل با صفات ملکی آشنا شدید. این صفات به یک اسم می چسبند و مالکیت آن را نشان می دهند. در مورد ضمایر ملکی این موضوع تا حدی متفاوت است. این ضمایر به جای مفعول جمله قرار گرفته و به صورت یک اسم مالکیت را نشان می دهند. برای درک بهتر تفاوت به مثال های زیر دقت کنید:

این کتابِ من است.

کتاب مالِ من است.

This is my book.

The book is mine.

همانطور که می بینید در زبان فارسی ضمیر ملکی از طریق اضافه کردن کلمه “مال” یا “برای” و نسبت دادن “کسره مالکیت” به آن ساخته می شود. در زبان انگلیسی مشابه زبان آلمانی ضمایر و صفات متفاوت ملکی وجود دارد که احتمالا با آنها آشنایی دارید. حال به جدول ساخت ضمایر و صفات ملکی دقت کنید. در ادامه با مثال های بیشتر نحوه استفاده از این کلماتدر زبان آلمانی را روشن خواهیم کرد.

جدول ضمایر صفات ملکی
 حالت مرتبط با هر ضمیر    ich    du    er    sie    es    wir    ihr    sie
Nomenativ    مذکر/خنثی    mein    dein    sein    ihr    sein    unser    euer    ihr
مونث/جمع    meine    deine    seine    ihre    seine    unsere    eure    ihre
Genitiv    مذکر/خنثی    meines    deines    seines    ihres    seines    unseres    eures    ihres
مونث/جمع    meiner    deiner    seiner    ihrer    seiner    unserer    eurer    ihrer
Dativ    مذکر/خنثی    meinem    deinem    seinem    ihrem    seinem    unserem    eurem    ihrem
مونث    meiner    deiner    seiner    ihrer    seiner    unserer    eurer    ihrer
جمع    meinen    deinen    seinen    ihren    seinen    unseren    euren    ihren
Akkusativ    مذکر    meinen    deinen    seinen    ihren    seinen    unseren    euren    ihren
خنثی    mein    dein    sein    ihr    sein    unser    euer    ihr
مونث/جمع    meine    deine    seine    ihre    seine    unsere    eure    ihre
 

توجه داشته باشید که برای هر جایگاه از اسم باید از صفت ملکی مناسب آن جایگاه استفاده کنید. برای مثال اگر اسمی که میخواهید در مورد مالکیت آن صحبت کنید در جایگاه Nominativ باشد باید از این صفت استفاده کنید و به همین صورت در جایگاه های دیگر از صفات مناسب همان جایگاه. به مثال های زیر دقت کنید:

Das ist mein Koffer. (این کیف من است.)

Hast du meinen Koffer gesehen? (آیا تو کیف من را دیده ای؟)

در مثال اول اسم کتاب در حالت Nominativ و در مثال دوم در حالت Akkusativ است.

جدول ضمایر ملکی
 حالت مرتبط با هر ضمیر     ich    du    er    sie    es    wir    ihr    sie
nominative    مذکر/خنثی    meiner    deiner    seiner    ihrer    seiner    unserer    eurer    ihrer
مونث/جمع    meins    deins    seins    ihr(e)s    seins    unseres    eures    ihr(e)s
مذکر/خنثی    meine    deine    seine    ihre    seine    unsere    eure    ihre
dative    مونث/جمع    meinem    deinem    seinem    ihrem    seinem    unserem    eurem    ihrem
مذکر/خنثی    meiner    deiner    seiner    ihrer    seiner    unserer    eurer    ihrer
مونث    meinen    deinen    seinen    ihren    seinen    unseren    euren    ihren
accusative    جمع    meinen    deinen    seinen    ihren    seinen    unseren    euren    ihren
مذکر    meins    deins    seins    ihr(e)s    seins    unseres    eures    ihr(e)s
خنثی    meine    deine    seine    ihre    seine    unsere    eure    ihre
 (کیف مال چه کسی است؟ – این مال من است.) Wem gehört der Koffer? – Das ist meiner.

جمعه 11 اسفند 1396  9:43 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها