0

جملات و اصطلاحات روزمره زبان انگلیسی

 
moeinking
moeinking
کاربر جدید
تاریخ عضویت : دی 1396 
تعداد پست ها : 8

جملات و اصطلاحات روزمره زبان انگلیسی

What’s the weather like in Tabriz?

آب و هوای تبریز چه چوریه؟

The apartment was in a dangerous neighborhood.

آپارتمان در منطقه ناامنی از شهر واقع شده بود.

One should try not to tell a lie.

آدم باید سعی کند دروغ نگوید

The elevator is out of order. We have to take the stairs

آسانسور خراب است. باید از پله¬ها برویم

The clouds are lifting.

آسمان دارد صاف می¬شود (ابرها دارند کنار می¬روند)

Can you cook?

آشپزی بلدی؟

Air pollution in Tehran is serious.

آلودگی هوای تهران جدیه

Where did you put it?

آنرا کجا گذاشتی؟

They were here on business.

آنها برای کار اینجا بودند .

They are on vacation.

آنها به تعطیلات رفته¬اند

The answering machine is on.

تلفن¬شان روی پیغام¬گیر است

Well, leave a message

خب براشون پیغام بذار

They worked well, fast, hard and carefully.

آنها به خوبی، با سرعت، سخت کوشانه و به دقت کار می کردند

They will come back home very soon.

آنها خیلی زود به خانه برخواهند برگشت.

They’ll close the shops on Saturday.

آنها روز شنبه مغازه ها را خواهند بست.

They may come here next week.

آنها ممکن است هفته¬ی آینده به اینجا بیایند.

Oh, I see. Just between us. See you.

آهان فهمیدم، بین خودمون باشه، بعدا می بینمت

Weren’t they here on vacation last year?

آیا آنها پارسال برای تعطیلات به اینجا نیامده بودند؟

Are they your parents?

آیا آنها پدر، مادر تو هستند؟

Yes I took this picture of them in Mashhad.

آره، این عکس را در مشهد از آنها گرفتم

Can you come to my friend’s house tonight?

آیا امشب می توانی به منزل دوست من بیایی؟

Did he answer all the questions?

آیا او به همه سئوالات پاسخ داد؟

Do you know him? … No, I don’t think so.

آیا او را میشناسی؟ .... نه گمان نمی کنم

Should I pay here?

آیا باید همین جا بپردازم؟

Is it far? No. it’s only two minutes’ walk.

آیا خیلی دور است؟ نه فقط دو دقیقه پیاده راه است

Do you like to set goals for yourself in future?

آیا دوست داری برای خودت در آینده هدف مشخص کنی؟

Weren’t you at the mosque last night?

آیا شماها دیشب در مسجد نبودید؟

Was Ali standing near the window?

آیا علی نزدیک پنجره ایستاده بود؟

Do you have the key of the main door?

آیا کلید درب اصلی را دارید؟

Do you have main door key?

آیا کلید درب اصلی را دارید؟

Is he a good coach? …. I hope so.

آیا مربی خوبی است؟ ... امیدوارم اینطور باشد.

Is there any oil in the bottle?

آیا هیچ روغنی در بطری هست؟

Aerobics are popular with teens.

آیروبیک خیلی بین جوونا رایج شده. (جا افتاده)

The room is untidy. Let’s tidy it.

اتاق به هم ریخته است .بیا اون رو مرتب کنیم

Hostels don’t have any age requirements.

اتاق گرفتن در هتل محدودیت سنی نداره.

Your room is on the first floor. Here is your key.

اتاقتون در طبقه اوله. این هم کلید شما

There is something wrong with the iron

اتو خرابه (مشکل داره).

Something is wrong with your car. I guess your car battery is dead.

اتومبیلتون ایراد داره. فکر کنم باطری ماشینتون خرابه

Let me see if he is here or not.

اجازه بدهید ببینم او اینجاست یا نه.

Let me have a look at the mark list.

اجازه بدهید یک نگاهی به لیست نمره ها بیندازم

Don’t let this happen to you.

اجازه ندید برای شما این اتفاق بیفته

How is everything with you?

احوالت چطوره ؟

How is it going on?

اوضاعت چطوره؟

The cheapest way to fly is as a courier.

ارزانترین راه مسافرت هوایی مسافرت به عنوان کوریر است

She was happy about this chance. (this purchase, these scores, …)

از این شانسی که بهش رو کرده خوشحال بود (از این خرید – از این نمره¬ها و...)

I hate to be rude.

از اینکه پررو و بی¬ادب باشم بدم میاد (از آدمهای پررو و بی ادب بدم میاد)

What is it made of?

از چی ساخته شده است؟ (جنسش چیه؟)

Tell me about your family, Does your brother have any children?

از خونواده¬ت بگو، داداشت بچه داره؟

Keep out of reach of children.

از دسترس بچه ها دور نگه دارید

I am so sorry to hear that.

از شنیدنش خیلی متاسف شدم.

This is out of my hand.

از عهده من خارج است (از دست من کاری برنمی¬آید)

Protect from direct light, humidity and freezing.

از نور مستقیم، رطوبت و از یخ زدگی محافظت شود.

Ask someone to help you.

از یکی بخواه کمکت کنه

How do you pronounce your last name?

اسم فامیلیتو چطور تلفظ می¬کنی؟

چهارشنبه 20 دی 1396  6:31 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها