0

جدول پخش برنامه‌های تبلیغاتی نامزدهای ریاست جمهوری از صداوسیما

 
ehsanrostami
ehsanrostami
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : فروردین 1394 
تعداد پست ها : 13263
محل سکونت : کرمانشاه

جدول پخش برنامه‌های تبلیغاتی نامزدهای ریاست جمهوری از صداوسیما

در مراسم قرعه کشی که با حضور نمایندگان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد، جدول زمان پخش برنامه‌های تبلیغی نامزدها شامل مناظره‌های مشترک، گفت‌وگوهای رادیویی و مستندهای تبلیغاتی آنها از شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی مشخص شد.

طبق برنامه‌ریزی انجام شده به هریک ازنامزدهای انتخاباتی یک هزار و 470 دقیقه فرصت داده می‌شود که 555 دقیقه از این زمان مربوط به برنامه رادیویی و 555 دقیقه دیگر مربوط به برنامه تلوزیونی و 360 دقیقه نیز مربوط به مناظره‌های زنده انتخاباتی است.

بر اساس این گزارش، طبق قرعه‌کشی انجام‌شده، شماره ویژه هر کاندیدا با حضور نماینده قانونی‌اش بنا بر جدول زیر مشخص شد.

جهت دسترسی سریع به برنامه زمانبدی هرکاندیدا از جدول زیر استفاده کنید.

ردیف نام کاندیدا شماره
1 سیدمصطفی هاشمی طبا 11
2 سیدابراهیم رئیس الساداتی (رئیسی) 12
3 محمدباقر قالیباف 13
4 سیدمصطفی آقامیرسلیم 14
5 حسن روحانی 15
6 اسحاق جهانگیری کوه‌شاهی 16

مطابق قرعه‌کشی انجام‌شده، سیدمصطفی هاشمی‌طبا با شماره «11»، «سیدابراهیم رئیس الساداتی (رئیسی)» با شماره «12»، محمدباقر قالیباف با شماره «13»، «سیدمصطفی آقامیرسلیم» با شماره «14»،«حسن روحانی» با شماره «15»، اسحاق جهانگیری کوه‌شاهی» با شماره «16»، شناخته شدند.

 

جدول پخش برنامه‌های تبلیغاتی نامزدهای ریاست جمهوری از صداوسیما

برنامه تبلیغاتی «سیدمصطفی هاشمی طبا»
ردیف تاریخ شبکه برنامه ساعت
1 2/06 شبکه یک
 

با دوربین

22:00
2/12 مستندنامزدها 1 18:30
2/25 مستندنامزدها2 22:00
2 2/14 شبکه دو گفت‌وگوی ویژه خبری 22:45
2/19 گفت‌وگوی ویژه خبری 22:45
3 2/20 شبکه سه پاسخ به سوال جوانان 19:10
4 2/27 شبکه چهار پاسخ هرنامزد به 3 کارشناس 17:00
5 2/09 شبکه خبر گفت‌وگوی ضبط شده 21:30
2/21 گفت‌وگوی ضبط شده 21:30
6 2/10 جام‌جم پاسخ به ایرانیان خارج از کشور 00:30
2/23 پاسخ به ایرانیان خارج از کشور 00:30
2/12 تکرار مستند 2 نامزدها 01:30
2/25 تکرار مستند 1 نامزدها 01:30
7 2/14 رادیو ایران

گفتگوی ویژه خبری

22:45
2/12

معرفی خود و برنامه‌های هر نامزد (متکلم وحده)

17:30
2/13 معرفی خود و برنامه‌های هر نامزد (متکلم وحده)

07:10

2/19

گفت‌وگوی ویژه خبری

22:45
8 2/20 رادیو جوان

مصاحبه هرنامزد

19:00
2/21 مصاحبه هرنامزد 10:00
9 2/14 رادیو ورزش مصاحبه هرنامزد 16:00
2/15 مصاحبه هرنامزد 09:00
10 2/25 رادیو معارف مصاحبه هرنامزد 18:00
2/26 مصاحبه هرنامزد 11:00
 

جدول پخش برنامه‌های تبلیغاتی نامزدهای ریاست جمهوری از صداوسیما

برنامه تبلیغاتی «سیدابراهیم رئیس الساداتی (رئیسی)»
ردیف تاریخ شبکه برنامه ساعت
1 2/10 شبکه یک
 

با دوربین

22:00
2/13 مستندنامزدها 1 18:30
2/24 مستندنامزدها2 22:00
2 2/06 شبکه دو گفت‌وگوی ویژه خبری 22:45
2/12 گفت‌وگوی ویژه خبری 22:45
3 2/23 شبکه سه پاسخ به سوال جوانان 19:10
4 2/22 شبکه چهار پاسخ هرنامزد به 3 کارشناس 18:00
5 2/20 شبکه خبر گفت‌وگوی ضبط شده 21:30
2/26 گفت‌وگوی ضبط شده 21:30
6 2/14 جام‌جم پاسخ به ایرانیان خارج از کشور 00:30
2/25 پاسخ به ایرانیان خارج از کشور 00:30
  تکرار مستند 2 نامزدها 01:30
  تکرار مستند 1 نامزدها 01:30
7 2/06 رادیو ایران

گفت‌وگوی ویژه خبری

22:45
2/11

معرفی خود و برنامه‌های هر نامزد (متکلم وحده)

17:30
2/12 معرفی خود و برنامه‌های هر نامزد (متکلم وحده)

07:10

2/17

گفت‌وگوی ویژه خبری

22:45
8 2/26 رادیو جوان

مصاحبه هرنامزد

19:00
2/27 مصاحبه هرنامزد 10:00
9 2/13 رادیو ورزش مصاحبه هرنامزد 16:00
2/14 مصاحبه هرنامزد 09:00
10 2/19 رادیو معارف مصاحبه هرنامزد 18:00
2/20 مصاحبه هرنامزد 11:00
 

جدول پخش برنامه‌های تبلیغاتی نامزدهای ریاست جمهوری از صداوسیما

برنامه تبلیغاتی «محمدباقر قالیباف»
ردیف تاریخ شبکه برنامه ساعت
1 2/7 شبکه یک
 

با دوربین

22:00
2/18 مستندنامزدها 1 18:30
2/21 مستندنامزدها2 22:00
2 2/11 شبکه دو گفت‌وگوی ویژه خبری 22:45
2/23 گفت‌وگوی ویژه خبری 22:45
3 2/27 شبکه سه پاسخ به سوال جوانان 22:30
4 2/19 شبکه چهار پاسخ هرنامزد به 3 کارشناس 18:00
5 2/13 شبکه خبر گفت‌وگوی ضبط شده 21:30
2/25 گفت‌وگوی ضبط شده 21:30
6 2/17 جام‌جم پاسخ به ایرانیان خارج از کشور 00:30
2/24 پاسخ به ایرانیان خارج از کشور 00:30
2/18 تکرار مستند 2 نامزدها 01:30
2/21 تکرار مستند 1 نامزدها 01:30
7 2/11 رادیو ایران

گفت‌وگوی ویژه خبری

22:45
2/10

معرفی خود و برنامه‌های هر نامزد (متکلم وحده)

17:30
2/11 معرفی خود و برنامه‌های هر نامزد (متکلم وحده)

07:10

2/23

گفت‌وگوی ویژه خبری

22:45
8 2/21 رادیو جوان

مصاحبه هرنامزد

19:00
2/22 مصاحبه هرنامزد 10:00
9 2/19 رادیو ورزش مصاحبه هرنامزد 16:00
2/20 مصاحبه هرنامزد 09:00
10 2/24 رادیو معارف مصاحبه هرنامزد 18:00
2/25 مصاحبه هرنامزد 11:00
 

جدول پخش برنامه‌های تبلیغاتی نامزدهای ریاست جمهوری از صداوسیما

برنامه تبلیغاتی «سیدمصطفی آقامیرسلیم»
ردیف تاریخ شبکه برنامه ساعت
1 2/11 شبکه یک
 

با دوربین

22:00
2/14 مستندنامزدها 1 18:30
2/20 مستندنامزدها2 22:00
2 2/07 شبکه دو گفت‌وگوی ویژه خبری 22:45
  2/27 گفت‌وگوی ویژه خبری 22:45
3 2/25 شبکه سه پاسخ به سوال جوانان 19:10
4 2/21 شبکه چهار پاسخ هرنامزد به 3 کارشناس 18:00
5 2/18 شبکه خبر گفت‌وگوی ضبط شده 21:30
2/24 گفت‌وگوی ضبط شده 21:30
6 2/09 جام‌جم پاسخ به ایرانیان خارج از کشور 00:30
2/26 پاسخ به ایرانیان خارج از کشور 00:30
2/14 تکرار مستند 2 نامزدها 01:30
2/20 تکرار مستند 1 نامزدها 01:30
7 2/07 رادیو ایران

گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما

22:45
2/09

معرفی خود و برنامه‌های هر نامزد (متکلم وحده)

17:30
2/10 معرفی خود و برنامه‌های هر نامزد (متکلم وحده)

07:10

2/27

گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما

22:45
8 2/25 رادیو جوان

مصاحبه هرنامزد

19:00
2/26 مصاحبه هرنامزد 10:00
9 2/18 رادیو ورزش مصاحبه هرنامزد 16:00
2/19 مصاحبه هرنامزد 09:00
10 2/20 رادیو معارف مصاحبه هرنامزد 18:00
2/21 مصاحبه هرنامزد 11:00
 

جدول پخش برنامه‌های تبلیغاتی نامزدهای ریاست جمهوری از صداوسیما

برنامه تبلیغاتی «حسن روحانی»
ردیف تاریخ شبکه برنامه ساعت
1 2/09 شبکه یک
 

با دوربین

22:00
2/16 مستندنامزدها 1 18:30
2/19 مستندنامزدها2 22:00
2 2/13 شبکه دو گفت‌وگوی ویژه خبری 22:45
2/21 گفت‌وگوی ویژه خبری 22:45
3 2/27 شبکه سه پاسخ به سوال جوانان 19:10
4 2/24 شبکه چهار پاسخ هرنامزد به 3 کارشناس 18:00
5 2/11 شبکه خبر گفت‌وگوی ضبط شده 21:30
2/23 گفت‌وگوی ضبط شده 21:30
6 2/12 جام‌جم پاسخ به ایرانیان خارج از کشور 00:30
2/20 پاسخ به ایرانیان خارج از کشور 00:30
2/16 تکرار مستند 2 نامزدها 01:30
2/19 تکرار مستند 1 نامزدها 01:30
7 2/13 رادیو ایران

گفت‌وگوی ویژه خبری

22:45
2/07

معرفی خود و برنامه‌های هر نامزد (متکلم وحده)

17:30
2/08 معرفی خود و برنامه‌های هر نامزد (متکلم وحده)

07:10

2/21

گفت‌وگوی ویژه خبری

22:45
8 2/23 رادیو جوان

مصاحبه هرنامزد

19:00
2/24 مصاحبه هرنامزد 10:00
9 2/17 رادیو ورزش مصاحبه هرنامزد 16:00
2/18 مصاحبه هرنامزد 09:00
10 2/23 رادیو معارف مصاحبه هرنامزد 18:00
2/24 مصاحبه هرنامزد 11:00

 

جدول پخش برنامه‌های تبلیغاتی نامزدهای ریاست جمهوری از صداوسیما

برنامه تبلیغاتی «اسحاق جهانگیری کوه‌شاهی»
ردیف تاریخ شبکه برنامه ساعت
1 2/12 شبکه یک بادوربین 22:00
2/17 مستندنامزدها1 18:30
2/23 مستندنامزدها2 22:00
2 2/09 شبکه دو گفت‌وگوی ویژه خبری 22:45
2/25 گفت‌وگوی ویژه خبری 22:45
3 2/18 شبکه سه پاسخ به سوال جوانان 19:10
4 2/26 شبکه چهار پاسخ هرنامزد به 3 کارشناس 18:00
5 2/16 شبکه خبر گفت‌وگوی ضبط شده 21:30
2/27 گفت‌وگوی ضبط شده 21:30
6 2/19 شبکه جام جم

پاسخ به ایرانیان خارج از کشور

00:30
2/21

پاسخ به ایرانیان خارج از کشور

00:30
2/17 تکرار مستند 2 نامزدها 01:30
2/23 تکرار مستند 1 نامزدها 01:30
7 2/06 رادیو ایران معرفی خود و برنامه‌های هر نامزد 17:30
2/07 معرفی خود و برنامه‌های هر نامزد 07:10
2/09 گفت‌وگوی ویژه خبری 22:45
2/25 گفت‌وگوی ویژه خبری 22:45
8 2/24 رادیو جوان مصاحبه هر نامزد 19:00
2/25 مصاحبه هر نامزد 10:00
9 2/16 رادیو ورزش مصاحبه هر نامزد 16:00
2/17 مصاحبه هر نامزد 09:00
10 2/21 رادیو معارف مصاحبه هر نامزد 18:00
2/22 مصاحبه هر نامزد 11:00
دوشنبه 4 اردیبهشت 1396  8:08 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها