0

توابع رشته ای در php همراه توضیح یک خطی

 
amirepsilon
amirepsilon
کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت : مرداد 1388 
تعداد پست ها : 9

توابع رشته ای در php همراه توضیح یک خطی

 • Introduction
 • Installing/Configuring
  • Requirements
  • Installation
  • Runtime Configuration
  • Resource Types
 • Predefined Constants
 • String Functions
  • addcslashes — Quote string with slashes in a C style
  • addslashes — Quote string with slashes
  • bin2hex — Convert binary data into hexadecimal representation
  • chop — Alias of rtrim
  • chr — Return a specific character
  • chunk_split — Split a string into smaller chunks
  • convert_cyr_string — Convert from one Cyrillic character set to another
  • convert_uudecode — Decode a uuencoded string
  • convert_uuencode — Uuencode a string
  • count_chars — Return information about characters used in a string
  • crc32 — Calculates the crc32 polynomial of a string
  • crypt — One-way string encryption (hashing)
  • echo — Output one or more strings
  • explode — Split a string by string
  • fprintf — Write a formatted string to a stream
  • get_html_translation_table — Returns the translation table used by htmlspecialchars and htmlentities
  • hebrev — Convert logical Hebrew text to visual text
  • hebrevc — Convert logical Hebrew text to visual text with newline conversion
  • html_entity_decode — Convert all HTML entities to their applicable characters
  • htmlentities — Convert all applicable characters to HTML entities
  • htmlspecialchars_decode — Convert special HTML entities back to characters
  • htmlspecialchars — Convert special characters to HTML entities
  • implode — Join array elements with a string
  • join — Alias of implode
  • lcfirst — Make a string's first character lowercase
  • levenshtein — Calculate Levenshtein distance between two strings
  • localeconv — Get numeric formatting information
  • ltrim — Strip whitespace (or other characters) from the beginning of a string
  • md5_file — Calculates the md5 hash of a given file
  • md5 — Calculate the md5 hash of a string
  • metaphone — Calculate the metaphone key of a string
  • money_format — Formats a number as a currency string
  • nl_langinfo — Query language and locale information
  • nl2br — Inserts HTML line breaks before all newlines in a string
  • number_format — Format a number with grouped thousands
  • ord — Return ASCII value of character
  • parse_str — Parses the string into variables
  • print — Output a string
  • printf — Output a formatted string
  • quoted_printable_decode — Convert a quoted-printable string to an 8 bit string
  • quoted_printable_encode — Convert a 8 bit string to a quoted-printable string
  • quotemeta — Quote meta characters
  • rtrim — Strip whitespace (or other characters) from the end of a string
  • setlocale — Set locale information
  • sha1_file — Calculate the sha1 hash of a file
  • sha1 — Calculate the sha1 hash of a string
  • similar_text — Calculate the similarity between two strings
  • soundex — Calculate the soundex key of a string
  • sprintf — Return a formatted string
  • sscanf — Parses input from a string according to a format
  • str_getcsv — Parse a CSV string into an array
  • str_ireplace — Case-insensitive version of str_replace.
  • str_pad — Pad a string to a certain length with another string
  • str_repeat — Repeat a string
  • str_replace — Replace all occurrences of the search string with the replacement string
  • str_rot13 — Perform the rot13 transform on a string
  • str_shuffle — Randomly shuffles a string
  • str_split — Convert a string to an array
  • str_word_count — Return information about words used in a string
  • strcasecmp — Binary safe case-insensitive string comparison
  • strchr — Alias of strstr
  • strcmp — Binary safe string comparison
  • strcoll — Locale based string comparison
  • strcspn — Find length of initial segment not matching mask
  • strip_tags — Strip HTML and PHP tags from a string
  • stripcslashes — Un-quote string quoted with addcslashes
  • stripos — Find position of first occurrence of a case-insensitive string
  • stripslashes — Un-quotes a quoted string
  • stristr — Case-insensitive strstr
  • strlen — Get string length
  • strnatcasecmp — Case insensitive string comparisons using a "natural order" algorithm
  • strnatcmp — String comparisons using a "natural order" algorithm
  • strncasecmp — Binary safe case-insensitive string comparison of the first n characters
  • strncmp — Binary safe string comparison of the first n characters
  • strpbrk — Search a string for any of a set of characters
  • strpos — Find position of first occurrence of a string
  • strrchr — Find the last occurrence of a character in a string
  • strrev — Reverse a string
  • strripos — Find position of last occurrence of a case-insensitive string in a string
  • strrpos — Find position of last occurrence of a char in a string
  • strspn — Finds the length of the first segment of a string consisting entirely of characters contained within a given mask.
  • strstr — Find first occurrence of a string
  • strtok — Tokenize string
  • strtolower — Make a string lowercase
  • strtoupper — Make a string uppercase
  • strtr — Translate certain characters
  • substr_compare — Binary safe comparison of 2 strings from an offset, up to length characters
  • substr_count — Count the number of substring occurrences
  • substr_replace — Replace text within a portion of a string
  • substr — Return part of a string
  • trim — Strip whitespace (or other characters) from the beginning and end of a string
  • ucfirst — Make a string's first character uppercase
  • ucwords — Uppercase the first character of each word in a string
  • vfprintf — Write a formatted string to a stream
  • vprintf — Output a formatted string
  • vsprintf — Return a formatted string
  • wordwrap — Wraps a string to a given number of characters
چهارشنبه 15 مهر 1388  11:46 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها