0

در مورد رجعت،‌ با ديد روايي، عقلي و اعتقادي توضيح دهيد؟

 
13321342
13321342
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1393 
تعداد پست ها : 3394
محل سکونت : اصفهان

در مورد رجعت،‌ با ديد روايي، عقلي و اعتقادي توضيح دهيد؟

 

در مورد رجعت،‌ با ديد روايي، عقلي و اعتقادي توضيح دهيد؟

دوست عزيز!

رجـعـت در لـغـت عـرب به معناى بازگشت است؛ و در اصطلاح، بر بازگشت گروهى از انـسـانـها پس از مرگ و پيش از روز رستاخيز اطلاق مى شود كه همزمان با نهضت جهانى حضرت مهدى موعود (عليه السلام) صورت مى گيرد.

 

از ديدگاه اسلام و آيين هاى ديگر الهى، جوهره انسان را روح مجرد وى تشكيل مى دهد، كه از آن بـه "نـفـس" نـيـز تـعبير مى شود. نفس بعد از فناى بدن باقى مى ماند و به حيات جاودانه خود ادامه مى دهد.

 

از سـوى ديگر پروردگار بزرگ، از نظر قرآن، قادر مطلق است، و هيچ مانعى توانايى او را محدود نمى سازد.

 

بـا ايـن دو مـقدمه كوتاه، روشن مى گردد كه مساله رجعت، از ديدگاه عقل، امرى است ممكن؛ زيـرا بـا انـدك تـامـلـى معلوم مى شود كه بازگرداندن اين گروه از انسانها، به مراتب از آفرينش نخستين آنان، سهل تر است. بـنـابـراين پروردگارى كه در وهله اول آنان را آفريده است، بى ترديد بر بازگرداندن مجدد آنان توانايى دارد. بر اساس منطق وحى، نمونه هايى از رجعت را در امتهاى پيشين نيز مى توان يافت.

 

قـرآن مـجـيـد در ايـن زمـيـنه مى فرمايد: «واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى اللّه جهرة فاخذتكم الصاعقة و انتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. يعني آنـگـاه كـه گفتيد اى موسى ما هرگز به تو ايمان نمى آوريم تا آن كه خداوند بزرگ را آشكار ببينيم، پس صاعقه شما را دربرگرفت، در حالى كه نگاه مى كرديد. سپس شما را پس از مرگتان برانگيختيم، باشد كه سپاسگزارى نماييد. (بـقـره/55 و56)

و در جاى ديگر از زبان عيسى مسيح مى فرمايد: «وأحى الموتى باذن اللّه» يعني مردگان را به اذن خداى بزرگ زنده مى گردانم. (آل عمران/49)

قرآن كريم نه تنها بر امكان رجعت صحه مى گذارد كه وقوع و تحقق بازگشت جمعى از انسانها را، پـس از آن كـه از جـهـان رخـت بربستند، تاييد مى كند.

 

قرآن در دو آيه ذيل به بازگرداندن گروهى از مردم پس از مرگ و پيش از برپايى قيامت، اشاره مى كند.

 

«وإذا وقـع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الارض تكلمهم إن الناس كانوا باياتنا لايوقنون و يوم نحشر من كل امة فوجا ممن يكذب باياتنا فهم يوزعون» يعني چـون سـخن خدا بر آنان واقع شود، موجودى را از بين آنان بيرون مى آوريم كه با مردم در باره اين كه گفتار ما را باور نداشتند، سخن گويد. و آن روز كـه از مـيـان هـر امـت, جـمـعـى از تـكذيب كنندگان آيات ما را برانگيزيم، پس آنان بازداشته خواهند شد. (نمل :82 و 83)

بـراى زمـيـنـه سازى استدلال به اين دو آيه شريفه بر مساله رجعت پيش از روز رستاخيز، شايسته اسـت نـكـات يـاد شـده در زير مورد توجه قرار گيرد:

1ـ مفسران اسلامى برآنند كه اين دو آيه پيرامون جريانات پيش از قيامت و نشانه هاى آن سخن مى گويد؛ چـنـانكه جلال الدين سيوطى در تفسير الدرالمنثور از "ابن ابى شيبة" و او از "حذيفة" نقل مى كند كه خروج دابه از حوادث پيش از قيامت است. (الدرالمنثور، ج5، ص177)

2ـ تـرديدى نيست كه در روز رستاخيز، همه انسانها محشور مى گردند، نه يك گروه معين از ميان هر امت. قرآن در مورد عموميت و فراگير بودن حشر انسانها چنين مى فرمايد: «ذلك يوم مجموع له الناس» يعني آن روزى است كه همه مردم، گرد آورده مى شوند.(هود/103)

و در جـاى ديـگـر مـى فرمايد: «ويوم نسير الجبال و ترى الارض بارزة و حشرناهم فلم نغادر مـنـهم احدا» يعني روزى كه كوهها را به حركت درآورديم و زمين را آشكار ببينى و همه آنان را گردآورى نموده و هيچ كس را فرو گذار ننماييم.(كـهـف/47)

بـنـابـراين، در روز قيامت همه افراد بشر برانگيخته مى شوند و اين امر به جمع معينى اختصاص ندارد.

 

3ـ آيـه دوم از دو آيـه مـذكـور، بـه بـرانگيخته شدن گروه خاص و جمع معينى از امتها تصريح مى نمايد، نه همه انسانها؛ زيرا اين آيه شريفه مى فرمايد: «ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب باياتنا» يعني آن روز كه از ميان هر امت گروهى از تكذيب كنندگان آيات خود را برخواهيم انگيخت ـ گروهي از تكذيب كنندگان و نه همه انسانها و يا حتي همه تكذيب كنندگان.

 

نـتـيـجـه: از ايـن سـه مقدمه كوتاه، به خوبى روشن مى گردد كه برانگيختن گروه خاصى از انـسانهاى تكذيب كننده آيات الهى، كه از آيه دوم استفاده مى شود، حادثه اى است كه پيش از برپا شدن قيامت روى خواهد داد. زيـرا حـشـر انـسانها در روز رستاخيز، شامل همه افراد بشر مى گردد و به گروه خاصى محدود نمى شود.

 

بـا ايـن بيان، روشنى گفتار ما مبنى بر بازگشت گروهى از انسانها پس از مرگ و پيش از برپايى رستاخيز، به ثبوت مى رسد، و اين پديده همان رجعت است.

 

بـر هميـن اسـاس، اهل بيت پيامبر(عليه و عليهم السلام) كه قرين قرآن و مفسران وحى الهى هستند، به روشنگرى در اين زمـيـنـه بـرخـاسـتـند و ما براى رعايت اختصار، به دو روايت از آنان اكتفا مى كنيم:

امام صادق (ع) مى فرمايد: «ايام اللّه ثلاثة: يوم القائم عليه السلام، و يوم الكرة و يوم القيامة» يعني ايام الهى سه روز هستند: روز قيام حضرت مهدى(ع)، روز رجعت و روزرستاخيز.

 

و در جاى ديگر مى فرمايد: «ليس منا من لم يؤمن بكرتنا» يعني كسى كه بازگشت مجدد ما را به دنيا نپذيرد از ما نيست.

 

شـايـسـتـه اسـت در اينجا به دو نكته مهم اشاره كنيم:

1ـ فلسفه رجعت: با انديشه در انگيزه هاى رجـعـت، به دو هدف بلند از اهداف اين پديده برمي خوريم. يكى نشان دادن جلال و شكوه واقـعـى اسـلام و سـرافـكندگى كفر، و ديگرى دادن پاداش به انسانهاى با ايمان و نيكوكار و كيفر نمودن كافران و ستمگران.

 

2ـ تـفـاوت بارز رجعت با تناسخ: تذكر اين نكته لازم است كه مساله رجعت از ديدگاه شيعه هرگز مـسـتـلـزم اعتقاد به تناسخ ‌نيست. زيرا نظريه تناسخ بر انكار رستاخيز مبتنى است و جهان را در گردش دائمي مى داند كه هر دوره اى تكرار دوره پيش از آن است.

 

بـر اسـاس اين نظريه، روح هر انسانى پس از مرگ، بار ديگر به دنيا باز مى گردد و به بدن ديگرى منتقل مى شود. پـس اگـر روح در زمـان گـذشته از نيكوكاران بوده، در بدنى قرار مى گيرد كه دوران بعد را با خـوشـى مى گذراند و اگر از بدكاران بوده، به بدنى منتقل مى شود كه دوران بعد را با سختى ها سپرى خواهد كرد؛ و ايـن بـازگشت در حكم رستاخيز او است. اين در حالي است كه معتقدان به رجعت، به پيروى از شريعت اسلام، به قيامت و معاد ايمان دارند؛ بلكه بعضي از حكماء اسلامي انتقال يك روح جدا شده از بدن را به بدن ديگر محال مى دانند.

 

قائلين به رجعت تـنـهـا بـر آنـنـد كه گروهى از انسانها، پيش از قيامت به اين جهان باز مى گردند و پس از بـرآورده شـدن حـكـمتها و مصالح آن، بار ديگر به سراى جاودانى مى شتابند تا در روز رستاخيز، هـمـراه بـا ديـگـر انـسانها برانگيخته شوند؛ و هرگز يك روح، پس از جدا شدن از بدن، به بدين ديگرى منتقل نمى گردد.

 

براي مطالعه در اين باره رجوع كنيد به:

1ـ كتاب "شيعه پاسخ مى دهد".

 

2- "رجعت يا دولت كريمه اهل البيت(ع)" استاد شيرازي.

 

3- تفسير نمونه، ج15، ص555، آيت الله مكارم شيرازي، در آدرس اينترنتي: http://www.makaremshirazi.org/books/persian/tafsir/j15/tna15027.htm#link281.

در صورت وجود پرسشي ما را مطلع نماييد.

 

مشاوره مذهبي ـ قم.

 

 

پنج شنبه 25 آذر 1395  1:59 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها