0

اشتباهات رایج در رایتینگ

 
fatemeh_75
fatemeh_75
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آبان 1388 
تعداد پست ها : 10557
محل سکونت : اصفهان

اشتباهات رایج در رایتینگ

 


 

از زمانها به درستی استفاده شود:

I went to my friend's house yesterday and we play football. (Incorrect)

I went to my friend's house yesterday and we played football. (Correct)

 

I wake up every day at 6 a.m. Then I had breakfast with my parents. (Incorrect)

I wake up every day at 6 a.m. Then I have breakfast with my parents. (Correct)

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مطابقت فعل با فاعل آن:

He like Chinese food. (Incorrect)

He likes Chinese food. (Correct)

 

lives in Jaipur. (Incorrect)

live in Jaipur. (Correct)

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 از حرف تعریف در جایگاه خود استفاده شود:

I saw movie yesterday. (Incorrect)

I saw a movie yesterday. (Correct)

 

He liked book written by my father. (Incorrect)

He liked the book written by my father. (Correct)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ابتدای جملات، اسامی و ... همیشه با حرف بزرگ نوشته شود:

 

 

he needs to see a Doctor. (Incorrect)

He needs to see a doctor. (Incorrect)

 

Will you meet hamed  tomorrow? (Incorrect)

Will you meet Hamed  tomorrow? (Correct)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 از زمانها به درستی استفاده شود:

I went to my friend's house yesterday and we play football. (Incorrect)

I went to my friend's house yesterday and we played football. (Correct)

 

I wake up every day at 6 a.m. Then I had breakfast with my parents. (Incorrect)

I wake up every day at 6 a.m. Then I have breakfast with my parents. (Correct)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مطابقت فعل با فاعل آن:

He like Chinese food. (Incorrect)

He likes Chinese food. (Correct)

 

lives in Jaipur. (Incorrect)

live in Jaipur. (Correct)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 از حرف تعریف در جایگاه خود استفاده شود:

I saw movie yesterday. (Incorrect)

I saw a movie yesterday. (Correct)

 

He liked book written by my father. (Incorrect)

He liked the book written by my father. (Correct)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ابتدای جملات، اسامی و ... همیشه با حرف بزرگ نوشته شود:

he needs to see a Doctor. (Incorrect)

He needs to see a doctor. (Incorrect)

 

Will you meet hamed  tomorrow? (Incorrect)

Will you meet Hamed tomorrow? (Correct)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تلفظ درست لغات بسیار مهم است توجه کافی شود:

The principle of the school asked the students to keep quiet. (Incorrect)

The principal of the school asked the students to keep quiet. (Correct)

 

The bus was stationery for a long time. (Incorrect)

The bus was stationary for a long time. (Correct)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جایگاه قیود در جملات رعایت شود:

I go to the library on Thursday usually. (Incorrect)

usually go to the library on Thursday. (Correct)

 

My son everyday goes to school. (Incorrect)

My son goes to school every day. (Correct)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 از حروف اضافه به درستی استفاده شود:

I am allergic of roses. (Incorrect)

I am allergic to roses. (Correct)

 

He is accused for theft. (Incorrect)

He is accused of theft. (Correct)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کاربرد صحیح ضمایر:

My friends and me went to Paris. (Incorrect)

My friends and went to Paris. (Correct)

 

She came from Rome to meet I. (Incorrect)

She came from Rome to meet me. (Correct)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 استفاده ی درست از صفات تفضیلی:

He is more tall than me. (Incorrect)

He is taller than me. (Correct)

 

She is the beautifullest girl in the class. (Incorrect)

She is the most beautiful girl in the class. (Correct)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

کاربرد به جای s مالکیت  :

I went to my parents's house. (Incorrect)

I went to my parents' house. (Correct)

 

This book is her. (Incorrect)

 

This book is hers. (Correct)

شنبه 8 آبان 1395  2:50 PM
تشکرات از این پست
avaaa98
sohrabika
sohrabika
کاربر جدید
تاریخ عضویت : شهریور 1399 
تعداد پست ها : 2
محل سکونت : تهران

پاسخ به:اشتباهات رایج در رایتینگ

دقیقا درسته. این اشتباهات به وفور توی رایتینگ دانش آموزان و حتی دانشجوها دیده میشه

سه شنبه 20 آبان 1399  9:35 AM
تشکرات از این پست
fatemeh_75
دسترسی سریع به انجمن ها