0

ضمایر عربي

 
8pooria
8pooria
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آبان 1392 
تعداد پست ها : 5257
محل سکونت : خراسان رضوی

ضمایر عربي

ضمایر دو دسته هستند:
۱_ ضمایر متصل ۲_ ضمایر منفصل

 1⃣ ضمایر منفصل رفعی:
عبارت اند از: هو ، هما ، هم ، هی ، هما ،هنّ ، انتَ ، انتما ، انتم ، انتِ ، انتما ، انتنّ ، انا ، نحن

🌀 در آغاز جمله می آیند و نقش مبتدا دارند و اعرابشون هم محلی هست ( به دلیل مبنی بودن )

♻️ مثال: انتم تذهبون الی المدرسة

2⃣ ضمایر منفصل نصبی:
عبارت اند از: ایّاه ، ایّاهما ، ایّاهم ، ایّاها ، ایّاهما ، ایّاهنّ ، ایّاکَ ، ایّاکما ، ایّاکم ، ایّاکِ ، ایّاکما ، ایّاکنّ ، ایّایَّ ، ایّانا

🌀 این ضمایر در جمله نقش مفعول دارند و برای تاکید هستند و بر فعل و فاعل مقدم میشوند و هنگام ترجمه از "فقط ... استفاده میکنیم .

♻️ مثال: ایّاک نعبد = تنها (فقط) تورا میپرستیم .

3⃣ ضمایر متصّل مرفوعی:
این ضمایر در افعال صرف میشوند (شناسه فارسی) و نقش فاعل را دارند .

☢ در افعال ماضی(داخل پرانتز) :
ذهب(ندارد) ، ذهبا (الف) ، ذهبوا(واو) ، ذهبت(ندارد) ، ذهبتا(الف) ، ذهبن(نون) ، ذهبتَ(تَ) ، ذهبتما(تما) ، ذهبتُم(تم) ، ذهبتِ(تِ) ، ذهبتما(تما) ، ذهبتنّ(تنّ) ، ذهبتُ (تُ) ، ذهبنا(نا)

☢ در افعال مضارع:
یذهب(ندارد) ، یذهبان(الف) ، یذهبون(واو) ، تذهبُ (ندارد) ، تذهبان(الف) ، تذهبْن(نون) ، تذهب(ندارد) ، تذهبان (الف) ، تذهبون(واو) ، تذهبین( ی ) ، تذهبان(الف) ، تذهبن(نون) ، أذهبُ(ندارد) ، نذهب(ندارد)

☢ در افعال امر:
اذهب(ندارد) ، اذهبا(الف)،ادهبوا(واو)،اذهبی(ی) ، اذهبا(الف) ، اذهبنَ(نون)

⚠️ توجه کنید ضمایر بالا جزء ضمایر بارز محسوب میشوند و مواردی که نوشتم "ندارد" یعنی ضمایرشان مستتر هست ( مربوط به فاعل از نوع ضمیر بارز و مستتر )

4⃣ ضمایر متصل نصبی و جرّی:
عبارت اند از: ه ، هما ، هم ، ها ، هما ، هنّ ، کَ ، کما ، کم ، کِ ، کما ، کنّ ، ی ، نا

✅ این ضمایر اگر :

🔰 به اسم بچسبند ، مضاف الیه هستند.
🔰 به فعل بچسبند ، مفعول هستند.
🔰به حرف جر بچسبند ، جارومجرور هستند .

⚠️ نکته: ضمیر نا اگر در فعل صرف شود فاعل است (ذهبنا) و اکر به فعل بچسبد مفعول است (هدَیتَنا)  و به اسم هم بچسبد مضاف الیه و مجرور است .

⚠️ نون وقایه: هرگاه ضمیر "ی" به فعل بچسبد ، بین ضمیر و فعل حرف نون می آید که به آن نون وقایه گفته میشود .

♻️ اکرمَنی ، اخرجنی

💠💠 مرجع ضمیر: به کلمه ای ک ضمیر به آن برمیگردد ، مرجنع ضمیر میگویند.

♻️ مثال: تلک آیات الله نتلوها (مرجع ضمیر ها ، آیات است )

یک شنبه 18 مهر 1395  7:25 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها