0

موجودات افسانه يي در فرهنگ، ادبيات و اعتقادات مردمي برخي ملل جهان

 
mashhadizadeh
mashhadizadeh
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اردیبهشت 1388 
تعداد پست ها : 25019
محل سکونت : بوشهر

موجودات افسانه يي در فرهنگ، ادبيات و اعتقادات مردمي برخي ملل جهان

سيمرغ ( Phoenix )

 مقدمه:
حتماً تاكنون در فيلمها و داستانهاي تخيلي، جسته و گريخته با برخي از اين موجودات افسانه يي آشنايي پيدا كرده ايد. مثلاً با نام سيمرغ. سيمرغ نه مختص شاهنامه و افسانه هاي كهن ايراني بلكه در داستانهاي اسطوره يي ساير ملل نيز با تعابيري كم و بيش متفاوت روايت شده است. حتماً شما خوانندگان مجله در فيلم «داستان بي پايان»، شاهد درگيري «كمانگير» نوجوان قهرمان فيلم با گرگ سياهي كه سمبل نابودي است بوده ايد. يكي از اين موجودات افسانه يي همين گرگ سياه رنگ (معروف به انسان گرگ نما) است كه بنا به روايات كهن، اين جانور، انساني بوده كه به هيبت يك گرگ تبديل شده است.
در داستانهاي كهن ايراني اژدها موجودي است كه باعث بدبختي مردم مي شود. مثلاً آب را از سرچشمه مي بندد و نمي گذارد كه به شهر برسد، و يا اژدها موجودي تعبير شده است كه هر روز به روستا آمده و تعدادي از جوانان روستا را بلعيده و مي رفته است. هيچ كس هم قادر نبوده وي را از بين ببرد و…
در داستانهاي افسانه يي چين باستان، اژدها چنين تعبيري ندارد. اژدها نشان قدرت امپراتوري است، سمبل رحمت خداوند بر كشاورزان و فقراست. در بيشتر فيلمهاي ساخت چين، نشان سمبليك اژدها ديده مي شود. چيني ها در جشنها و مراسم مذهبي و يا بالماسكه ها از اين سمبل بيشترين استفاده را مي كنند تا به نوعي آئينها و آداب و رسوم باستاني خود را به نمايش گذاشته و زنده نگه دارند. در داستانهاي افسانه يي ساير ملل نيز موجودات ديگري وجود دارند كه هر يك بيانگر تعابيري بوده اند كه خود بر زندگي اجتماعي، سنن ملي و حتي فرهنگ و ادبيات آن جامعه تأثير گذاشته اند.
در نوشتة هاي حاضر قصد داريم كه تعدادي از اين موجودات افسانه يي مانند سيمرغ، اژدها، اختاپوس دريايي، اسب بالدار، اسب شاخدار، شير پرنده، سگ نگهبان دنياي مردگان، زن شيرنشان، و انسان گرگ نما را كه در فرهنگ بعضي ملل ـ با تفاوتهايي ـ مشترك بوده و يا در ميان مردم ساير كشورها خاص همان منطقة جغرافيايي بوده و بخشي از ادبيات و سنن ملي آن كشورها را سمبليزه مي كند معرفي كنيم.
سيمرغ ( Phoenix )
سيمرغ بيانگر فناناپذيري، رستاخيز و زندگي بعد از مرگ است. در اساطير يونان و مصر باستان سيمرغ با خداي خورشيد مترادف است. بنا بر عقيدة يونانيان، سيمرغ در سرزمين عربستان نزديك چشمه يي خنك زندگي مي كرد. هر سپيده دمان، خدايان خورشيد ارابة خود را متوقف مي كرد تا به آواز زيباي اين پرنده كه در چشمه يي مشغول شناكردن بود گوش سپارد. در آن زمان فقط يك سيمرغ بود كه زندگي مي كرد. سيمرغ وقتي احساس كرد كه مرگش نزديك شده است آشيانه يي از چوب معطر فراهم كرد، آن را به آتش كشيد و سپس خود در ميان شعله هاي آتش فنا شد. سيمرغ جديدي از ميان هيمه هاي آتش ظاهر شد. خاكستر سيمرغ فناشده را موميايي كرده و در داخل تخمي قرار داد و با صمغي آن را اندود و خود به سمت شهر خورشيد پركشيد و تخم را در محراب خدايان خورشيد به وديعه گذاشت. در اساطير مصر باستان معمولاً از پرنده يي به نام حواصيل مترادف سيمرغ نام برده مي شود ولي در ادبيات كلاسيك، سيمرغ را مترادف با طاووس يا عقاب مي دانند.
در چين باستان حدود 2800سال قبل از ميلاد مسيح، فوهسي امپراتور چين در دست نوشته يي خاطرنشان كرده بود كه روزي يك پرندة عجيبي را ديده است كه اشاره به سيمرغ بود. وي علائمي شبيه حروف مورد استفادة زبان چيني بر روي نيم تنة اين پرنده مشاهده كرده بود و از همين جا بود كه منشأ خط زبان چيني را به خطوط منقوش بر روي اين پرنده نسبت مي دهند.
بنا به عقيدة چيني ها، سيمرغ نر و ماده هنگامي كه واقعة شگفت انگيزي براي خورشيد اتفاق مي افتد ظاهر مي شوند. سيمرغ نر سمبل خورشيد و سيمرغ ماده سمبل ماه است. امپراتور هوانگ دي در سال2678 قبل از ميلاد مسيح، در بيستمين سال حكومتش نوشت: ابرهاي درخشاني در آسمان ظاهر شدند، وقتي كه او سوار بر قايقي بر رودخانة Yuan Hoo حركت مي كرد در جايي كه به نقطة انشعاب با رودخانة Lu مي رسد دو سيمرغ نر و ماده را مشاهده مي كند. آنها از هيچ حشره يي تغذيه نمي كردند. از علفهاي موجود نيز استفاده نمي كردند. تنها غذاي آنها قطرات شبنم بود. مدتي بعد آنها را ديد كه بر روي قرنيز سرسراي قصر خود آشيانه ساخته بودند. سيمرغ ماده با صداي آواز خوش سيمرغ نر به جست و خيز مي پرداخت. سيمرغ ماده رنگي همانند رنگين كمان داشت.
در افسانة ديگري از امپراتوران چين باستان آمده است: امپراتور وان خواب ديد كه در هاله يي از خورشيد و ماه پوشانده شده است. سيمرغي را بر قلة كوه K ' e مشاهده كرد. ششمين روز از اولين ماه بهار بود. امتداد پنج ستاره در آسمان شهر Fang به هم مي پيوست. سپس سيمرغ نر و ماده بر روي آسمان پايتخت امپراتور وان ظاهر شدند كه نوشته يي را بر منقار خود داشتند و روي آن نوشته شده بود امپراتور ين فاقد هرگونه اصول و عقايدي است و فقط سركوب و آشفتگي را در اين سرزمين حاكم كرده است.
در جاي ديگري آمده است: امپراتور چينگ در باغ قصرش قدم مي زد. در كنار درختي نشست و مشغول نواختن عود گرديد. دو سيمرغ در كنارش ظاهر شدند. امپراتور اين واقعه را به فال نيك گرفت و در معبد Ho فريضة قرباني به جا آورد.
در افسانه هاي چين باستان سيمرغ اتحاد بين دو امپراتور ين و يانگ را سمبليزه مي كند، يكي مظهر صلح و ديگر مظهر تفرقه. چيني ها بر اين عقيده بودند كه هر وقت كه امپراتور جديد بر تخت سلطنت جلوس مي كرد سيمرغ نيز هم زمان ظاهر مي شد.
خورشيد بالدار كه سمبل مصريان،آشوريان و بابليان است نيز از پرندة سيمرغ به نام «پرندة خورشيد» الهام گرفته است.
مورخين يونان باستان چون هرودوت و ديودورس نوشته اند كه روحانيون مصري با محاسبات رياضي بازگشت سيمرغ مصري كه به نام Bennu شناخته مي شود را ثابت كرده اند.
سيمرغ يك پرندة شگفت انگيز افسانه يي در منطقة عربستان بود. گفته مي شد كه سيمرغ جثه يي به اندازة عقاب و رنگي قرمز مايل به زرد داشت. پروبال طلايي او و آهنگ دلپذير صدايش شگفتي او را دوچندان كرده بود. آن زمان فقط يك سيمرغ در قيد حيات بود و داراي عمري طولاني كه محدودة عمرش به 500سال مي رسيد. هنگامي كه مرگ سيمرغ نزديك شد آشيانه يي از شاخه هاي معطر براي خود ساخت، آن را به آتش كشيد و خود در ميان آتش خودساخته سوخت. از ميان خاكستر سيمرغ سوخته و بنا به گفتة بعضي از منابع ديگر، از ميان شعله هاي آتش سيمرغ جديدي متولد شد.
مصريان باستان سيمرغ را به آرزوهاي فناناپذيري نسبت مي دهند و اين فلسفه در تمدن آنها انگيزش قوي اي را ايجاد كرد و نماد آن در سراسر مديترانه آن روزگار باستان گسترش يافت.
حوالي قرن اول ميلادي اسقف اعظم روم اولين مسيحي بود كه افسانة سيمرغ را به عنوان نشانه يي از روز رستاخيز و زندگي پس از مرگ تعبير كرد. هم چنين سيمرغ هميشه با روم جاويد و پايدار مقايسه مي گرديد و در سكه هاي فرمانروايي روم باستان به عنوان شهر ازلي ضرب مي شد.

در اساطير چين باستان سيمرغ سمبل حد اعلاي پرهيزگاري، اقبال، قدرت و خوشبختي است. سيمرغ براي چينيها پرنده يي است كه آزارش به كسي نمي رسد. سمبل خاص ملكه است و فقط ملكه مي تواند لباسي كه سمبل سيمرغ روي آن هست بر تن كند. كسي كه از جواهري با نشان سيمرغ استفاده مي كند بدين معني است كه وي فردي است با ارزشهاي اخلاقي والا و شخص مهمي به شمار مي آمد. رنگ سيمرغ چيني را تركيبي از رنگهاي اصلي ـ مشكي، سفيد، قرمز، سبز، زرد ـ تشكيل مي داد.
در داستانهاي قديمي اروپائيان سيمرغ را به اين صورت توصيف كرده اند كه در بهشت در زير درخت دانش، بوتة گل رزي روئيده بود. از اولين بوتة گل رز پرنده يي متولد شد. پرواز او مانند تلألو نور بود، پرهاي بسيار زيبايي داشت، آوازش سحرانگيز بود. اما وقتي حوا ميوة درخت دانش را كند و متعاقباً به همراه آدم از بهشت رانده شدند از شمشير يكي از فرشتگان آسماني شراره آتشي روي لانة اين پرنده افتاد و لانه را به آتش كشيد. پرنده خود در ميان شعله هاي آتش سوخت ولي از تخم قرمز رنگي كه در آشيانه بود پرندة جديدي به آسمان پر كشيد. اين پرنده سيمرغ نام گرفت. سيمرغ هر 100سال يكبار خود را به آتش مي كشد. از آتش متولد مي شود و در آتش نيز براي تولد دوباره فنا مي شود. هر زمان فقط يك سيمرغ در جهان در قيد حيات است.
فردوسي در قسمتي از شاهنامه به زندگي پرفراز و نشيب خاندان سام مي پردازد. خانداني كه حكايتهاي زندگي آنان بزرگترين حماسه سرايي تاريخ است. حال به داستان سيمرغ از زبان شاهنامه مي پردازي:
سالهاي بسيار از ازدواج سام، آن يل نامدار گذشته بود اما او هنوز در شوق داشتن فرزند مي سوخت. همسر او نيز مشتاق فرزند نيكويي بود. آنان بسيار به درگاه خداوند راز و نياز كردند تا اين كه همسر سام متوجه شد باردار گشته است. پس سام ايزد يكتا را بسيار شكر گفت و از آن پس چشم انتظار فرزند بود تا چراغ خانه اش را روشن كند. با اين حال چه كسي از حكمت خداوند باخبر است؟

    حمید.bmp

 

 

دوشنبه 13 دی 1389  11:33 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها