0

عربستان با حمایت از مجاهدین خلق وقتش را تلف می‌کند/ حمایت از مجاهدین باعث انسجام بیشتر در ایران می‌ش

 
دسترسی سریع به انجمن ها