0

قیدها در انگلیسی

 
ehsanrostami
ehsanrostami
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : فروردین 1394 
تعداد پست ها : 13263
محل سکونت : کرمانشاه

قیدها در انگلیسی

قیدها

از قيدها برای اضافه کـردن اطلاعاتی بـه يک عبارت استفاده می‌شود. همچنين قيدها می‌توانند به يک کلمه ديگر از جمله به يک صفت يـا قيد ديگر نيز اطلاعاتی اضـافه کننـد کـه در ايـن صورت معرف (modifier) ناميده می‌شوند.

 

انواع قيد

قيود اقسام مختلفی دارند که در اينجا به پنج نوع متداول آنها اشاره می‌شود:

1- قيد حالت:

well, how, quickly, slowly, hard, fast, angrily, ...

 • The children are playing happily.قیدها در انگلیسی
  (بچه‌ها دارند با خوشحالی بازی می‌کنند)
   

 • Snails crawl very slowly.
  (حلزونها خیلی به آرامی می‌خزند)

2- قيد مکان:

up, down, there, here, above, below, near, ...

 • How long have you been waiting here?
  (شما چه مدتی اينجا منتظر بوده‌ايد؟)

3- قيد زمان:

today, yet, still, recently, soon, now, then, ...

 • You can stay with us until then.
  (تا آن موقع می‌توانيد با ما بمانيد)

4- قيد مقدار:

very, too, so, quite, much, rather, ...

 • They are not really my parents.
  (آنها واقعاً والدين من نيستند)

5- قيد تکرار:

twice, sometimes, often, always, never, ...

 • قیدها در انگلیسیSometimes I write to him.
  (گاهی به او نامه می‌نويسم)

 

جای قيدها

سه جا يا مکان اصلی برای قيدها وجود دارد:

1- در ابتدای عبارت (قبل از فاعل) (ابتدايی)
 

قيد

فاعل

عبارت فعلي

+ ...

Sometimes

she

arrives

late.

 

2- در ميانه جمله (ميانی):

الف) بعد از اولين فعل معين:
 

فاعل

اولين فعل معين

قيد

بقيه عبارت فعلي

+ ...

She

has

always

arrived

late.

 


ب) پس از فعل be:
 

فاعل

BE

قيد

+ ...

She

is

always

late.

 


ج) اگر فعل معينی وجود ندارد، قبل از فعل مسندی (قابل صرف):
 

فاعل

قيد

فعل مسندی

+ ...

She

sometimes

arrives

late.

 


3- در انتهای عبارت (پايانی):
 

فاعل

عبارت فعلی

+...

قيد

She

arrives

late

sometimes.

 

 

در جدول زير متداولترين مکان قيدها در جملات نشان داده شده است:

 

نوع قيد

مکان قيد

مثال

حالت

پايانی

He never drives fast.

مکان

پايانی

We can stay there.

زمان

پايانی

I'll see you tomorrow.

مقدار

ميانی

This book is rather boring.

تکرار

ميانی

I have never seen him before.

 

 

قیدها در انگلیسی
  یک نکته

گاهی اوقات ممکن است بيش از يک نوع قيد در انتهای جمله ظاهر شود. در اين صورت معمولاً ترتيب قرارگيری آنها در جمله بدين صورت خواهد بود:
1- قيد حالت 2- قيد مکان 3- قيد زمان
مثال:

 • You are driving too fast today. (به ترتيب قيود حالت و زمان)

 • Sit quietly here. (به ترتيب قيود حالت و مکان)


 

ساختار قيد

از لحاظ فرم و ساختار می‌توان قيدها را به سه دسته طبقه بندی کرد:

1- قيدهايی که با اضافه کردن ly به يک صفت ساخته می‌شوند، مانند:

slow → slowly
brave → bravely
quick → quickly

2- قيدهايی که همان ساختار صفات را دارا هستند، يعنی هم می‌توانند به صورت قيد به کار روند و هم به صورت صفت. برخی از مهمترين آنها عبارتند از:

just, well, right, far, forward, early, hard, straight, pretty, little, fast, late, left, backward, deep, direct, near, wrong

3- قيودی که اصلاً ارتباطی با صفات ندارند. مانند:

so, now, very, there, here, too, as, quite

 

چند نکته املايی

گفتيم که بسياری از قيدها با اضافه شدن ly به يک صفت ساخته می‌شوند. اما هميشه به اين سادگی نيست:

1- y در انتهای کلمه به i تبديل می‌شود:

gay → gaily

2- e در انتهای کلمه همچنان باقی می‌ماند:

strange → strangely

ولی چند استثنا وجود دارد:

true → truly
due → duly
whole → wholly

3- در صفاتی که به able يا ible ختم می‌شوند، e در انتهای کلمه حذف می‌شود و y جای آن را می‌گيرد:

probable → probably
possible → possibly

4- صفاتی که به يک حرف با صدا و يک L ختم می‌شوند، طبق روش معمول ly می‌گيرند:

actual → actually
general → generally

شنبه 5 تیر 1395  1:56 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها