0

امتحان و عمل در قرآن

 
omidayandh
omidayandh
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 7483
محل سکونت : تهران

امتحان و عمل در قرآن

(قالـوا اوذينا من قبل ان تاتينا و مـن بعد ما جئتنا, قال عسي ربكم ان يهلك عدوكـم و يستخلفكـم فـي الارض فينظر كيف تعملـون). سوره اعراف, آيه129
(اصحاب حضرت موسي) گفتند: پيـش از آن كه تـو به سوي ما بيايي و پس از آمدنت, اذيت و آزار ديده و مي بينيـم; موسي گفت: اميد است كه پروردگارتان دشمنتان را به هلاكت بـرسانـد و شما را در زميـن جانشيـن آن ها سازد تا ببينند چگـونه عمل مـي كنيد؟! پيروان حضرت موسـي عليه و علي نبينا و آله السلام به آن حضرت همـواره اعتراض مـي كردند كه پيـش از آمـدن تـو, ما تحت فشار و شكنجه بـوديـم و پيـوسته از فرعونيان اذيت و آزار مي ديديـم و اكنـون نيز كه تـو آمـده اي و ما را رهبـري مـي كنـي, همـان اذيت ها و شكنجه ها ادامه دارد و گـويـا پيشـرفتـي حـاصل نشـده است.
آن ها تـوقع داشتند تا حضرت موسي پيدا شد و قيام كرد, بدون درنگ فرعون و فرعونيان نابـود شـونـد و حكـومت به دست آن ها بيفتـد و تمام آزارها برطرف گردد و زندگي روي خـوش نشان دهد و رويدادهاي تلخ پايان پذيرد و تنگدستـي و فقر از بين برود! ولي هرگز چنيـن نيست.
انسان بايد در تمام مواقع زندگي, منتظر بلايا و حـوادث نابهنگام و رخدادهاي تلخ و ناهمـوار باشد و با صبر و شكيبايي و مقاومت و استقامت و پايداري بر آن ها فايق آيد, نه اين كه چنيـن پنـدارد كه پـس از برطرف شدن سايه شوم فرعون و شاه ستمكار, ديگر خطري و حادثه اي رخ نخواهد داد. حكومت حق بايد با بلاها و حـوادث همواره دست و پنجه نرم كند و هر آن منتظر باشـد كه دشمـن ترسـو و بزدل كه در كميـن نشسته و منتظر فـرصت است, يـورش بـرد و يـا دزدانه صيادي را صيد كند, ولـي صيادان بايد مراقب باشند و هرگز ديدگان دشمـن را به خواب نبينند. اما اگر روزي شهادت به آنان روي آورد نهراسند و نتـرسند و خـود را به دوست بفـروشنـد و با او معامله كنند.
به هر حال مردم دلير و شجاع ايران زميـن هرگز مانند بني اسرائيل نبـودند و چنان حالتـي نـداشتنـد و دانستنـد كه پـس از پيـروزي انقلاب, مانند پيش از آن بايد دست از پيكار با دشمـن برندارند و هر آن منتظر حـوادث باشند و با استقامت پيروزي را ادامه دهنـد. بايد هميشه استقامت و شكيبايـي را حفظ كرد و از مصيبت هاي وارده نهراسيد و در برابر مشكلات ـ هرچند چـون كوهي انباشته شده ـ خـم به ابرو نياورند, بلكه تلاش در برطرف سازي آن ها داشته باشنـد و با تـوكل بر خـدا به پيـش تازنـد. هشـدار ديگري كه در ايـن آيه شريفه به چشـم مي خورد, مربوط به مسئوليـن امر و پيش كسوتان امت و حكمفرمايان است.
خداوند ضمـن اين كه به مـومنيـن بشارت مـي دهد كه دشمنان شما را نابود خواهم ساخت و شما را جانشين آنان در زميـن خواهـم نمود و حكومت را به دست شما خواهـم داد و ايـن پيروزي ـ طبق سنت بي چون و چـراي الهي ـ محقق خـواهـد شـد ولـي هـم نيـاز به استقـامت و پايداري دارد و هـم بايد در بوته آزمايـش قرار بگيريد, نكند كه فردا حكـومت به دست شما بيافتـد و شما پـس از به قـدرت رسيـدن, كارهاي خلاف ستمگران پيشيـن را تكرار كنيد و دست به ظلم و تباهي بزنيد.
خـداونـد بـا كلمه ((عسـي)) در آيه شـريفه به ما مـي فهمانـد كه پيروزي امكان پذير است ولـي شـرايطـي دارد. قطعا پيـروزي به دست خواهد آمد و از زير يـوغ ظلـم و ستـم فرعونيان آزاد خـواهيد شد ولـي مـواظب باشيد كه ايـن نعمت الهي آسان به دست نيامـده و در سـايه پيكـار و تلاش و ايثـار و شهادت هـا و شهامت هـا و از خــود گذشتگـي ها, به شما رسيـده است, پـس ضمـن محـافظت و نگهداري آن, بايد مـواظب باشيد كه ملت را چنان گذشته تحت فشار قرار نـدهيد; البته مردم نيز نبايـد چـون بنـي اسـرائيل از هر كمبـودي فـرياد برآورند و صبر خود را از دست بدهند. همه با هـم بايد با وحدت و استقامت و توكل بر خدا, پيروزي به دست آمده را نگهداريـم و راز پيروزي را هرگز فرامـوش نكنيـم تا سرنـوشت بنـي اسرائيل نصيبمان نگـردد و در زمـره كـافـران نعمت قـرار نگيـريم.
سايت شارح - مجله پاسدار اسلام ش 209

برای ِ زیستن دو قلب لازم است
قلبی که دوست بدارد، قلبی که دوست‌اش بدارند
قلبی که هدیه کند، قلبی که بپذیرد
قلبی که بگوید، قلبی که جواب بگوید
قلبی برای ِ من، قلبی برای ِ انسانی که من می‌خواهم
تا انسان را در کنار ِ خود حس کنم.
 

یک شنبه 12 دی 1389  1:37 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها