0

خليليان ابلاغ کرد: فروش زمين هاي دولتي به کشاورزان

 
Hosyin
Hosyin
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : آبان 1388 
تعداد پست ها : 1437
محل سکونت : اصفهان

خليليان ابلاغ کرد: فروش زمين هاي دولتي به کشاورزان

خليليان ابلاغ کرد:
فروش زمين هاي دولتي به کشاورزان
جام جم آنلاين: وزير جهاد کشاورزي با ابلاغ دستورالعمل آئين‌نامه اجرايي بند 14 قانون بودجه 1389 کل کشور دستور فروش زمين هاي دولتي به کشاورزان با اقساط 20 ساله را صادر کرد.

به گزارش مهر، صادق خليليان وزير جهادکشاورزي دستورالعمل آئين‌نامه اجرايي بند 14 قانون بودجه 1389 کل کشور را براي اجرا به رؤساي سازمان جهاد کشاورزي استان ها ابلاغ کرده است.

در اين ابلاغيه آمده است: در اجراي ماده (6) آئين‌نامه اجرايي بند (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کـشور ، موضوع تصـويب‌نامه کميـسيون اصل 138 قانون اساسي بـه شماره 105010/ت44986ک مورخ 26 ارديبهشت 1389، به پيوست دستورالعمل اجرايي مربوطه مشتمل بر 9 ماده و 3 تبصره به همراه 3 برگ تقاضانامه خريد و قرارداد فروش اقساطي اراضي ملي و موات براي اجرا ابلاغ مي‌شود.

دستورالعمل آئين‌نامه اجرايي بند 14 بودجه 89

جزئيات اين دستورالعمل به شرح ذيل است:
ماده1ـ علاوه بر معاني اصطلاحات ماده يک آيين‌نامه اجرايي بند14 قانون بودجه 1389 کل کشور که مستند اين دستورالعمل است ساير معاني بشرح زير مي‌باشد:

الف) قيمت کارشناسي در محل: قيمتي است که توسط کارشناس رسمي دادگستري مقرر در ماده4 اين دستورالعمل براساس ارزيابي روز اراضي ملي و موات در محل تعيين و اعلام مي‌گردد.

ب) فروش اقساطي: فروش اراضي موضوع اين دستورالعمل به صورت اقساط حداکثر 20 ساله مي‌باشد.

ج) وضعيت اجراي طرح: گزارشي است که پس از درخواست مستاجرين مشمول توسط عوامل نظارتي موضوع ماده33 قانون اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع کشور پس از صدور پروانه بهره‌برداري توسط مرجع صادرکننده جواز تأسيس يا موافقت اصولي تهيه و موردتأييد قرار مي‌گيرد.

د) دستورالعمل اصلاحي: منظور دستورالعمل اصلاحي ضوابـط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طـرحهاي کشاورزي و غيرکشاورزي موضوع ابلاغيه شماره 2626/020 مورخ 3/2/1387 وزارت است که پس از اين اختصاراً دستورالعمل اصلاحي ناميده مي‌شود.

هـ) مرجع واگذاري اراضي: وزارت جهاد کشاورزي است که براساس اختيارات قانوني ضمن تفويض اختيار به کميسيونهاي مواد2 و 21 دستورالعمل اصلاحي اتخاذ تصميم مي‌نمايد.

ماده2ـ سازمان جهاد کشاورزي مکلف است در صورت درخواست خريد و انتقال قطعي اراضي مستاجرين مشمول پس از اخذ گزارش موضوع بند «ج» ماده يک اين دستورالعمل و تائيد کميسيون هاي واگذاري ذيربط درخصوص قيمت‌گذاري و تعداد اقساط حداکثر تا (20) بيست سال، در مورد اراضي زير حدنصاب راساً و در خصوص اراضي بالاي حدنصاب با رعايت مواد 19 و 26 دستورالعمل اصلاحي با ارسال اصل پرونده برگ شمارشده به انضمام نقشه عرصه به سازمان امور اراضي و اخذ تائيديه آن اقدام نمايد.

ماده3ـ سازمان جهاد کشاورزي موظف است با رعايت ماده 2 اين دستورالعمل و دريافت قسط اول نسبت به معرفي متقاضي به دفترخانه عامل براي تنظيم قرارداد فروش اقساطي ثبتي طبق نمونه فرم پيوست و با رعايت موارد زير اقدام نمايد:
الف ـ بيمه نمودن اقساط فروش توسط متقاضيان نزد شرکت‌هاي بيمه‌گذار به نحوي که در صورت فوت خريدار، اقساط باقي‌مانده از سوي شرکت بيمه بصورت کامل و در يک مرحله پرداخت شود.

تبصره ـ در صورت عدم بيمه نمودن پرداخت اقساط توسط مستاجر تقسيط قيمت بايد با رعايت سقف حداکثر 20 سال بنحوي صورت پذيرد که کليه اقساط قبل از پايان 60 سالگي متقاضي پرداخت گردد.

ب ـ مدت قرارداد فروش اقساطي با توجه به قيمت تعيين‌شده، تا مبلغ 200.000.000 ريال حداکثر تا 5 سال و تا 500.000.000 ريال حداکثر تا ده سال و در خصوص مبالغ بيش از اين، مدت بنا به تشخيص رئيس سازمان جهاد کشاورزي تعيين مي‌گردد.

ج ـ در صورت درخواست خريدار و يا بنا به تشخيص کميسيون ذيربط و با در نظر گرفتن نوع و زمان، بهره‌برداري امکان تعيين بيش از يک قسط در سال ميسر مي‌باشد.

ماده4ـ نحوه تقويم و ارزيابي اراضي مشمول اين دستورالعمل توسط کارشناس رسمي ذيربط دادگستري خواهدبود. در صورت اعتراض در مدت يک هفته از زمان ابلاغ طرفين طبق مقررات آيين دادرسي مدني به هياتهاي کارشناسي ارجاع مي‌گردد. پرداخت هزينه کارشناسي در مرحله اول به عهده خريدار و در مراحل بعدي به عهده معترض مي‌باشد.

تبصره1ـ متقاضي پس از ابلاغ قيمت کارشناسي ظرف مدت يک ماه نسبت به پرداخت قسط اول و پيگيري عقد قرارداد اقدام مي‌نمايد. مدت اعتبار تقويم اراضي شش ماه از تاريخ ابلاغ مي‌باشد و ارزيابي مجدد مي‌بايست با هزينه متقاضي صورت پذيرد.    

تبصره2ـ قيمت‌گذاري صورت گرفته مقطوع بوده و تحت هيچ شرايطي مشمول تخفيف نمي‌شود.

ماده5 ـ رعايت قانون منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين و کارمندان در معاملات دولتي و کشوري مصوب 2 دي ماه 1337 در زمان فروش اراضي به مشمولين اين دستورالعمل الزامي است.

ماده6 ـ انتقال قطعي اسناد مالکيت اراضي مشمول اين دستورالعمل پس از پرداخت آخرين قسط قبوض اقساطي با رعايت طرح مصوب و ساير شرايط و ضوابط آئين‌نامه اجرائي بند14 قانون بودجه سال 1389 خواهدبود.

ماده7ـ در صورت عدم پرداخت اقساط قرارداد فروش طبق نمونه فرم قرارداد پيوست، قرارداد منفسخ و اراضي خلع‌يد مي‌گردد. بديهي است هزينه احداث اعياني براساس طرح مصوب از سوي فروشنده ارزيابي و پس از تأمين اعتبار قابل پرداخت مي‌باشد.

ماده8 ـ اين دستورالعمل مشمول واگذاريهاي مربوط به تاريخ قبل از ابلاغ تبصره2 ماده9 قانون افزايش بهره‌وري بخش کشاورزي و منابع طبيعي مصوب 23 تير 89 مجلس شوراي اسلامي بوده و واگذاري‌هاي بعد از ابلاغ (26 مرداد 89) قانون مذکور را شامل نمي‌گردد.

ماده9ـ اين دستورالعمل در 9 ماده و 3 تبصره تهيه و از تاريخ ابلاغ لازم‌الاجراء مي‌باشد.

 سنگینی باری که خدا به دوش ما می گذارد آنقدر نیست که کمرمان راخرد کند بلکه آنقدر است که ما را برای دعا به زانو در آورد.


 

شنبه 11 دی 1389  12:05 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها