0

موادشیمیایی مورد استفاده درسیستم های تصفیه آب

 
maya2015
maya2015
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : مهر 1394 
تعداد پست ها : 595

موادشیمیایی مورد استفاده درسیستم های تصفیه آب

 

 

اسید ها:

 

اﯾﻦ اﺳﯿﺪﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﺳﯿﺪ ﻫﯿﺪروﮐﻠﺮﯾﮏ ﯾﺎ اﺳﯿﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ PH ﺑﻪ ﺧﻮراک ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

اﺳﯿﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ ﺑﯿﺸتر از اﺳﯿﺪ ﻫﯿﺪروﮐﻠﺮﯾﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ آن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ اﺳﯿﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﯿﺪ ﻫﯿﺪروﮐﻠﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺰﯾﺖ دﯾﮕﺮ آنتی اسکالانت ها آن ﻓﺮار ﻧﺒﻮدﻧﺶ اﺳﺖ ﻟﺬا ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮردﮔﯽ ﻗﻄﻌﺎت ﻓﻠﺰی محیط نمی ﺷﻮد.

 ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺑﯿﺶ از داده اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دﻓﻊ ﯾﻮن ﺳﻮﻟﻔﺎت ازﯾﻮن ﮐﻠﺮﯾﺪ در ﻏﺸﺎ، اﻏﻠﺐ اﺳﯿﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ ﺑﻪ اﺳﯿﺪﻫﯿﺪروﮐﻠﺮﯾﮏ ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

ﻣﻮاد ﮐﻠﺮ زدا :

 

ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﻧﺒﺎﯾﺪ درآب ﺧﻮراک RO ﮐﻠﺮ آزاد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺘﯽ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﻢ ﮐﻠﺮ در ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮراک ﺑﺎﻋﺚ اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻏﺸﺎ ﻣﯿﺸﻮد.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻮاد اﮐﺴﯿﺪان در ﺳﯿﺴﺘﻢ RO وﺟﻮد ﻧﺪارد.

دو روش ﻣﻌﻤﻮل در ﭘﯿﺶ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﮐﻠﺮ، ﺟﺬب روی ﻓﯿﻠترﮐﺮﺑﻦ ﮔﺮاﻧﻮﻻر ﻓﻌﺎل ﺷﺪه، و ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻣﺎده ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﺎﻫﻨﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺪﯾﻢ ﺑﯽ ﺳﻮﻟﻔﺎت اﺳﺖ.

 

ﺳﯿﺎل ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﺿﺪ رﺳﻮب ﻫﺎ (آنتی اسکالانت)

 

ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و آنتی اسکالانت  وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺿﺪ رﺳﻮب ﻫﺎ و ﺳﯿﺎل ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی محتلفی ﺑﺮای بهبود ﻋﻤﻠﯿﺎت RO و NF ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.

ﺿﺪ رﺳﻮب ﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ای از ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎ ل ﻫﺎی نمک ﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ، ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ. اﻏﻠﺐ ﺿﺪرﺳﻮب ﻫﺎ ﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه آﻟﯽﻫﺴﺘﻨﺪ ( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻠﯽ اﮐﺮﯾﻠﯿﮏ اﺳﯿﺪ، ﮐﺮﺑﻮﮐﺴﯿﻠﯿﮏ اﺳﯿﺪ، ﭘﻠﯽ ﻣﺎﻟﺌﯿﮏ اﺳﯿﺪ، ﻓﺴﻔﺎت ﻫﺎی آﻟﯽ، ﭘﻠﯽ ﻓﺴﻔﺎت ﻫﺎ ، ﻓﺴﻔﻮﻧﺎت ﻫﺎ، آﻧﯿﻮﻧﯿﮏ ﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎ و..). ﺟﺮم ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎ ﺑﯿﻦ 2000ﺗﺎ Dalton 10000 اﺳﺖ.

 


چهارشنبه 13 آبان 1394  11:02 PM
تشکرات از این پست
minazahmatkish
minazahmatkish
کاربر جدید
تاریخ عضویت : دی 1398 
تعداد پست ها : 2
محل سکونت : گیلان

پاسخ به:موادشیمیایی مورد استفاده درسیستم های تصفیه آب

آنتی اسکالانت در دستگاه تصفیه آب صنعتی به منزل خون در رگ های یک موجود زنده می باشد .به دلیل اینکه مهم ترین هدف در بهره برداری صحیح از دستگاه تصفیه آب بالا نگه داشتن عمر مفید ممبران می باشد و تنها عامل بازدارنده از ایجاد رسوب روی سطح ممبران استفاده از آنتی اسکالانت مرغوب می باشد لذا انتخاب یک آنتی اسکالانت با کیفیت بالا خیلی می تواند در نگهداری دستگاه تصفیه آب صنعتی به ما کمک نماید و اما مشکلاتی که می تواند این رسوبات موجود بر روی ممبران به وجود آورد عبارت است از:
1.برخورد کریستال های رسوب به ممبران که باعث باز شدن منفذ های ریز  ممبران می شود
2.کاهش فشار آب و افزایش هدر رفت انرژی و هزینه های نگهداری سیستم
3.پایین بودن راندمان سیستم
4.افت محسوس آب تولید ممبران 
.
.
.
بقیه مقاله رو داخل پی دی اف گذاشتم و چون نمیشد اپلود کنم مجبور شدم داخل یک سایت اشتراک پی دی اف بذارم راستی چرا یه سایت ایرانی اشتراک پی دی اف نداریم :/
https://www.yumpu.com/xx/document/view/62991088/antiscalant
سه شنبه 3 دی 1398  6:48 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها