0

*چرا می گویند شرابخوار تا چهل روز نماز ندارد؟ منظور از «نماز نداشتن» چیست؟

 
دسترسی سریع به انجمن ها