0

خرد و خردمند از دیدگاه بزرگان

 
masomezare4
masomezare4
کاربر طلایی2
تاریخ عضویت : بهمن 1390 
تعداد پست ها : 3091
محل سکونت : یزد

خرد و خردمند از دیدگاه بزرگان

 

 

آنگاه که همه نیک سخن می گویند، پلید اندیشی عین خرد است . آلفرد مارشال 
 

آزادی تلاش خردمندانه آدمی در جستجوی علت حادثه هاست . هربرت مارکوزه 
 

آدم خردمند ، تار و پودهای اصلی زندگی را می یابد . حکیم ارد بزرگ
 

آن که در طلب کمال است باید خرد ور و با دانش باشد . حکیم بزرگمهر 
 

آن که پیروی خرد است دل به هوس نمی سپارد . حکیم بزرگمهر 
 

آسودگی آدمی ، به گنج و دینار نیست که به خرد است و روشن بینی . حکیم ارد بزرگ
 

آنکه به خرد توانا شد ، ترس برایش نامفهوم است . حکیم ارد بزرگ
 

آنکه همه چیزش را به جهان می سپارد و خود سخن تازه ایی ندارد نباید مدعی داشتن خرد باشد و دانش . حکیم ارد بزرگ
 

آنکه زیبایی خرد را ندید ، گرفتار زیبایی آدمیان شد و بدین گونه از هر چه داشت تهی گشت . حکیم ارد بزرگ
 

آنانی که در کنار ما زندگی می کنند اما کنشی ندارند و وارستگی را در پشت کردن به جهان می دانند گوشه نشینی می کنند و همه چیز را گذرا می دانند تکه گوشتهای هستند که هنوز از جهان حیوانی خود به دنیای آدمیان پا نگذاشته اند . آنکه ما را به این جهان آورد فر و خرد را مایه رشد ما قرار داد ، باید به آنان گفت خرد و دانش را انکار کردن با خوابیدن و مردن تمیزی ندارد .حکیم ارد بزرگ
 

انسان خردمند فرصت ها رامی سازد،نه اینکه درانتظار آنها بنشیند . بیکن 
 

اهل خرد ، پیشتاز روزگار خویش اند . حکیم ارد بزرگ
 

اهل خرد و فرهنگ همیشه زنده اند ارد بزرگ
 

ارزش هر کس به قدر خرد اوست . حکیم بزرگمهر 

 
بازده خرد برای اهل معنا ، کلام سکرآور است . حکیم ارد بزرگ

 
برای شناخت آدمیان ، بجای کنکاش در اندیشه تک تک آنها ، بدنبال شناخت پیشوای انگاره و خرد آنها باشید . حکیم ارد بزرگ

 
برای کسب خرد ، سختی را بر خود هموار کن . حکیم ارد بزرگ

 
برای دلهره شبانگاهان ، نسیم گرما بخش خرد را همراه کن . حکیم ارد بزرگ
 

با آدمی گفتگو کن که رسیدن به خرد و آگاهی اندیشه اوست نه خویشتن خویش . حکیم ارد بزرگ
 

با خرد ، به سرچشمه پاکی بیاندیش . آدمی گاهی مبدا را اشتباه می گیرد ، برسان زمانی که رودها را سر چشمه دریاها می نامد ، حال آنکه ابرها از دریاها برمی خیزند و رودها و چشمه ها را لبریز می کنند . حکیم ارد بزرگ

 
بی مایگی و بدکاری پاینده نخواهد بود ، گیتی رو به پویندگی و رشد است . با نگاهی به گذشته می آموزیم آدمیان، اشتباهاتی همچون : برده داری ، همسر سوزی و ... را رها نموده است ، خردورزی ! آدمی را پاک خواهد کرد . حکیم ارد بزرگ

 
بی خردی است، که بگویم کسی بدی را بی بهانه (دلیل )انجام می دهد . حکیم فردوسی خردمند 

 
بی خردی اسارت بدنبال دارد .و خرد موجب آزادی و رهایی است . حکیم فردوسی خردمند 

 
تنها تنهایی کارآمد است که همراه باشد با پژوهیدن و کاویدن در خرد و دانش . حکیم ارد بزرگ

 
خرد در پیکار با دیوان برنده ترین سلاح ها ااست در برابر شمشیر تیز دیو ، خرد جوش است و جان بدان روشن . حکیم بزرگمهر 

 
خرد بر سر جان چون افسری تابنده است و مدارا و مهربانی به قدر همسنگ خرد است . حکیم بزرگمهر 

 
خرد در نظر گاه مردمان آزاده و نیکخو جهان پر از شادی و شکوه می نماید . بهره خردمندان و امید واران همیشه شادکامی است . حکیم بزرگمهر 

 
خرد و دانش مرد دانا در گفتار او هویداست . حکیم فردوسی خردمند 
 

خرد برترین هدیه آسمانی است فردوسی

 
خرد ابتدا به اندیشه پناه می برد . حکیم ارد بزرگ

 
خردورزان همیشه به راه آزادگان و راستان می روند . حکیم بزرگمهر 

 
خود را به هوس نزریک مکن که خرد را از تو روی بر می تابد. حکیم بزرگمهر 
 

خردمند هر آنچه را که می داند نمی گوید و هر آنچه را که بگوید می داند. ارسطو 
 

خردمند آن نیست که چون در کاری می‌افتد بکوشد تا از آن کار بیرون آید، خردمند آنست که بکوشد در کاری نیفتد . نصیحه الملوک 
 

خردمندی که بخشنده و دانشور و دادگر و نژاده باشد هرگز بد خو نمی شود . حکیم بزرگمهر 
 

خرد ، آدمی را گرانبهاترین چیز است ، و خداوند خرد در هر دو جهان کامروا و سرافراز است . و اگر از خلعت خرد محروم بود دانش بجوید ، چه دانشور سرور سروران است . و اگر از آن هم بی بهره بود باید دلیر باشد و در میدان نبرد بی باک باشد تا در نظر پادشاه گرامی ، و پیوسته شاد و فرمانروا باشد .و اگر این نیز نداشت دیگر درخور زنده ماندن نیست ، و بهتر است که مرگ وی را دریابد . حکیم بزرگمهر 

 
جام عمر را جز با می دلدادگی به خرد و دانش پر مکن . حکیم ارد بزرگ
 

چراغ مایه دفع تاریکی است ، بدی جوهر تاریکی در زندگی آدمی است ، که از آن دوری باید جست . حکیم فردوسی خردمند 

 
راز اندوختن خرد ، یکرنگی است و بخشش . حکیم ارد بزرگ
 

ره آورد سفر در درون آدمی ، به جز خرد و پیشرفت نیست . حکیم ارد بزرگ
 

رایزنی با خردمندان ، پیروزی در پی دارد . حکیم ارد بزرگ

 
رهایی و آزادی ، برآیند پرستش خرد است و دانایی . حکیم ارد بزرگ
 

ریگهای ساحل خرد ، نشیمنگاه پندارهای پاک و شبانه توست . حکیم ارد بزرگ

 
سخن های پست ، آدمهای حقیر را جذب و خردمندان را فراری می دهد . حکیم ارد بزرگ
 

شناور بودن خرد آدم در جهان احساس به او میدان بروز و رشد هنر را داده است . حکیم ارد بزرگ

 
شب زندگی برای خردمند ، همچون روز روشن است . حکیم ارد بزرگ

 
نیکی برآیند خرد است ، در دل و روان آدمی . حکیم ارد بزرگ

 
نتیجه گیری زود پس از رخدادهای مهم زندگی از بی خردی است . حکیم ارد بزرگ

 
گوش شنونده همیشه در جست و جوی سخن خردمندانه و حکیمانه است . حکیم فردوسی خردمند 
 

گفتگو با خردمندان و دانشوران ، پاداشی کمیاب است . حکیم ارد بزرگ
 

گیتی در جنگ و آوردی بزرگ در گردش است . اندیشه و تلاش خردمندان از یک سو و پوزخند اهریمن و روان دیوپیشگان از سوی دیگر ، معرکه این جهان گذارا است . حکیم ارد بزرگ

 
دست استاد خویش را ببوس ، چون او هم پدر است هم پرورنده خرد . حکیم ارد بزرگ
 

ده چیز بر ده گروه خاصه بر دانش پژوهان نکوهیده است : دروغ گفتن به فرمانروا ، سپهبدی که زر بر سپاه خویش نپراگند ، مرد سپاهی که از پیکار بهراسد ، دانشمندی که چون چیزی در نظرش مطبوع افتد دل به هوس سپارد و از گناه نترسد ، پزشکی که خود بیمار و دردمند شود . تنک مایه ای که به دروغ به سرمایه و دارایی خویش نازد ، سفله ای که بر هر کس که چیزی دارد رشک برد ، خردمندی که زود خشم بود ، و به چیز کسان طمع ورزد ، کسی که رهنمایی از نادان امید دارد ، و آنکه کارگاه و یا بنیادی عظیم را به کاهلی سپارد ، و بی خردی که خردجوی نباشد . حکیم بزرگمهر 

 
در آیین خرد در هر کاری اندیشه باید . حکیم بزرگمهر 

 
در نظر خردمند شادیی که غم به دنبال دارد بی ارزش است . حکیم بزرگمهر 

 
درون ما با تمام جزئیات ، از نگاه تیزبین اهل خرد پنهان نیست . حکیم ارد بزرگ

 
دانش برترین داده های یزدان پاک است . خردمند همیشه سرور است . حکیم بزرگمهر 

 
دانش امروز فر بسیاری در پی داشته ، اما نیروی جاری سازی آرامش به روان ما را ندارد . امنیت را بزرگان خردمند به ما می بخشند . حکیم ارد بزرگ
 

دشمنی و پادورزی ، به آدم خردمند انگیزه زندگی می دهد . حکیم ارد بزرگ 

 
عظمت مردان بزرگ از طرز برخوردشان با مردات خرد آشکار می شود . کارلایل 
 

هیچ کس نمی تواند چیزی را به شما بیاموزد جز آنچه که در افق دید و خرد شما وجود داشته و شما از آن غافل بوده اید . جبران خلیل جبران 

 
هیچ کس به خرد غایى نرسد، مگر آن را در خود جست وجو کند. اینشتین 

 
هر آنکه خردمندتر است اهریمن بیشتر به او حمله می کند . در میدان جنگ و آورد او هزاران فتنه و افسون کشته شده را خواهی دید . حکیم ارد بزرگ
 

هر افتادنی همان برخاستن است. آن کس که به این حقیقت ایمان دارد به راستی خردمند است. ولسوانی 

 
یوگا پیام خرد است و بشریت وارث این پیام . دالایی لاما 
 

یک انسان خردمند فرصتها و شانس ها را می سازد , نه اینکه در انتظار آنها بنشیند . فرانسیس بیکن

سه شنبه 16 تیر 1394  2:29 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها