0

آموزش های مرتبط با # c

 
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 154065
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

آموزش های مرتبط با # c

تمام آموزش های نوشتاری تصویری و .... در این تایپ قرار خواهد گرفت

با زدن تشکر دل گرمی دهید

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

سه شنبه 22 اردیبهشت 1394  1:36 AM
تشکرات از این پست
rbahar91
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 154065
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:آموزش های مرتبط با # c

CSharp For Programmers Course Suite
کد:
Contents:
 
1.1 Introduction
 
1.1.1 Course Introduction
1.1.2 Course Prerequisites
1.1.3 Object-oriented Programming
1.1.4 Object-oriented Programming Concepts
 
1.2 .NET Overview
 
1.2.1 The .NET Framework
1.2.2 The Common Language Runtime
1.2.3 .NET Framework Class Libraries
1.2.4 Assemblies
1.2.5 .NET Framework Components
 
2.0 Visual Studio .NET
 
2.1 Visual Studio .NET Tour
 
2.1.1 Visual Studio .NET Overview
2.1.2 Launching Visual Studio .NET
2.1.3 Using the Solution Explorer
2.1.4 Using Toolbars
2.1.5 Using the Toolbox
2.1.6 Editing Properties
2.1.7 Editing Code
2.1.8 Getting Help
 
2.2 Creating Applications
 
2.2.1 Creating a Project
2.2.2 Compiling and Running Programs
2.2.3 Debugging Programs
2.2.4 Using the Visual Studio Simulator
 
2.3 Application Types
 
2.3.1 Application Types
2.3.2 Creating a Windows Application
2.3.3 Creating an ASP.NET Web Application
2.3.4 Application Type Facts
 
3.0 C# Language
 
3.1 C# Syntax
 
3.1.1 C# Overview
3.1.2 Code Format
3.1.3 Basic Program Structure
 
3.2 Data Types
 
3.2.1 Value and Reference Types
3.2.2 Reference and Value Type Facts
3.2.3 Value Types
3.2.4 String Variables
3.2.5 Data Type Keywords
3.2.6 Declare Data Types
 
3.3 Operators and Expressions
 
3.3.1 C# Operators
3.3.2 Building Expressions
3.3.3 Common C# Operators
3.3.4 Construct Expressions 1
3.3.5 Construct Expressions 2
 
3.4 Casting
 
3.4.1 Converting Data Types
3.4.2 Data Conversion Facts
3.4.3 Using the Casting Expression
3.4.4 Convert Data Types
3.4.5 Reference-type Conversions
 
3.5 Arrays
 
3.5.1 Defining Arrays
3.5.2 Initializing Arrays
3.5.3 Array Facts
3.5.4 Creating Single-dimensional Arrays
3.5.5 Creating Multi-dimensional Arrays
3.5.6 Create a Single-dimensional Array
3.5.7 Create a Multi-dimensional Array
3.5.8 Jagged Arrays
 
3.6 Conditional Statements
 
3.6.1 Conditional Statements
3.6.2 Using If Then
3.6.3 Using Switch
3.6.4 Conditional Statement Facts
3.6.5 Create an If Block
3.6.6 Correct an If Block
3.6.7 Format a Switch Block
3.6.8 Create a Switch Block
 
3.7 Iteration Structures
 
3.7.1 Iteration Structures
3.7.2 Using Do While
3.7.3 Using For
3.7.4 Using Foreach
3.7.5 Iteration Statement Facts
3.7.6 Create a Do While Block
3.7.7 Create a For Block
3.7.8 Create a Foreach Block
 
3.8 XML Documentation
 
3.8.1 Generating XML Documentation
3.8.2 XML Documentation Facts
 
4.0 .NET Components
 
4.1 Windows Controls
 
4.1.1 Managing Windows Controls
4.1.2 Use the Property Inspector
4.1.3 Set Control Properties
4.1.4 Get and Set Properties
 
4.2 Events
 
4.2.1 Defining Event Actions
4.2.2 Handle Events 1
4.2.3 Handle Events 2
4.2.4 Handle Events 3
 
4.3 Classes and Methods
 
4.3.1 Calling Methods
4.3.2 Call a Method 1
4.3.3 Call a Method 2
 
4.4 Manipulating Strings
 
4.4.1 Strings
4.4.2 Working with Strings
4.4.3 String Facts
4.4.4 The StringBuilder Class
4.4.5 Using the StringBuilder Class
4.4.6 StringBuilder Facts
4.4.7 Use StringBuilder 1
4.4.8 Use StringBuilder 2
4.4.9 Use Escape Sequences
4.4.10 Compare Strings
 
5.0 Classes and Methods
 
5.1 Classes and Namespaces
 
5.1.1 Creating a Class
5.1.2 Creating a Simple Class
5.1.3 Namespaces
5.1.4 Defining a Namespace
5.1.5 Class and Namespace Facts
5.1.6 Create a Namespace and Class
 
5.2 Methods
 
5.2.1 Defining a Method
5.2.2 Access Modifiers
5.2.3 Creating Methods
5.2.4 The Main Method
5.2.5 Calling Methods
5.2.6 Passing Parameters
5.2.7 Method Construction
5.2.8 Create a Method 1
5.2.9 Create a Method 2
 
5.3 Data Members and Properties
 
5.3.1 Data Members
5.3.2 Creating Data Members
5.3.3 Defining Properties
5.3.4 Using Properties
5.3.5 Data Member and Property Facts
5.3.6 Define a Property
5.3.7 Use Properties
 
5.4 Method Overloading
 
5.4.1 Method Overloading
5.4.2 Using Overloaded Methods
5.4.3 Method Overloading Facts
5.4.4 Call an Overloaded Method
5.4.5 Create an Overloaded Method
 
5.5 Static Members
 
5.5.1 Static Data Members
5.5.2 Static Methods
5.5.3 Creating Static Members
5.5.4 Static Member Facts
5.5.5 Create Static Members
 
5.6 Constructors
 
5.6.1 Constructors
5.6.2 Default Constructor
5.6.3 Creating a Constructor
5.6.4 Overloading Constructors
5.6.5 Constructor Facts
5.6.6 Create a Constructor
5.6.7 Overload a Constructor
 
6.0 Inheritance
 
6.1 Inheritance Concepts
 
6.1.1 Polymorphism and Inheritance
6.1.2 Inheritance Concepts
6.1.3 Inheritance Facts
 
6.2 Using Inheritance
 
6.2.1 Basic Syntax
6.2.2 Creating a Derived Class
6.2.3 Using Access Modifiers
6.2.4 Constructors and Inheritance
6.2.5 Inheritance Syntax
6.2.6 Create an Inherited Class
 
6.3 Advanced Inheritance
 
6.3.1 Virtual Methods
6.3.2 Creating Virtual Methods
6.3.3 Sealing a Class
6.3.4 Abstract Classes
6.3.5 Creating an Abstract Class
6.3.6 Customizing Inheritance Facts
6.3.7 Define a Virtual Method
6.3.8 Use a Virtual Method
6.3.9 Seal a Class
6.3.10 Create an Abstract Class
 
7.0 Interfaces
 
7.1 Interfaces
 
7.1.1 Interface Concepts
7.1.2 Implementing an Interface
7.1.3 Classes, Abstract Classes, and Interfaces
7.1.4 Classes, Abstract Classes, and Interfaces Comparison
7.1.5 Interface Facts
7.1.6 Define an Interface
7.1.7 Interfaces and Inheritance
 
8.0 Delegates and Events
 
8.1 Delegates
 
8.1.1 Delegates
8.1.2 Creating a Simple Delegate
8.1.3 Creating a Multicast Delegate
8.1.4 Delegate Facts
8.1.5 Using Delegates
 
8.2 Events
 
8.2.1 Delegates and Events
8.2.2 Registering Events
8.2.3 Event Facts
 
9.0 Enumerations and Structures
 
9.1 Enumerations
 
9.1.1 Custom Value Types
9.1.2 Enumerations
9.1.3 Creating Enums
9.1.4 Using Enums as Parameter Types
9.1.5 Enum Facts
9.1.6 Create an Enum
9.1.7 Use Built-in Enums
9.1.8 Use Enum Methods
 
9.2 Structures
 
9.2.1 Structures
9.2.2 Creating a Struct
9.2.3 Struct Facts
9.2.4 Define a Struct 1
9.2.5 Define a Struct 2
 
10.0 Exception Handling
 
10.1 Handling Exceptions
 
10.1.1 Exception Classes
10.1.2 Handling Exceptions
10.1.3 Built-in Exceptions
10.1.4 Exception Facts
10.1.5 Handle Exceptions 1
10.1.6 Handle Exceptions 2
10.1.7 Handle Exceptions 3
 
10.2 Custom Exceptions
 
10.2.1 Throwing Exceptions
10.2.2 Thowing an Exception
10.2.3 Custom Exceptions
10.2.4 Creating Custom Exceptions
10.2.5 Custom Exception Facts
10.2.6 Throw Exceptions
10.2.7 Define a Custom Exception
 
11.0 Advanced Topics
 
11.1 Collections
 
11.1.1 Collections
11.1.2 ArrayLists
11.1.3 Foreach
11.1.4 Creating an ArrayList
11.1.5 ArrayList Facts
11.1.6 Use a Collection
11.1.7 Queue Facts
11.1.8 Stack Facts
11.1.9 Hashtable Facts
 
11.2 Streaming and I/O
 
11.2.1 Streams
11.2.2 Streaming Facts
11.2.3 Reading and Writing Text Files
11.2.4 Text Files and Data Sources
11.2.5 Managing Files
11.2.6 System.IO.File Classes
11.2.7 Managing Files and Directories
 
11.3 Attributes
 
11.3.1 Reflection and Attributes
11.3.2 Using Intrinsic Attributes
11.3.3 Attribute Facts
11.3.4 Use Attributes
 
11.4 Operator Overloading
 
11.4.1 Operator Overloading
11.4.2 Overloading an Operator
11.4.3 Operator Overloading Facts
کد:
http://rapidshare.com/files/178925828/CP.Course.pm.part1.rar
http://rapidshare.com/files/178925871/CP.Course.pm.part2.rar
http://rapidshare.com/files/178926050/CP.Course.pm.part3.rar
http://rapidshare.com/files/178925962/CP.Course.pm.part4.rar
http://rapidshare.com/files/178925963/CP.Course.pm.part5.rar

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

سه شنبه 22 اردیبهشت 1394  1:37 AM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 154065
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:آموزش های مرتبط با # c

Thumbs up2 Base64 Encoding and Decoding
یک برنامه واسه راحتی کار و عدم وابستگی به سایت های آنلاین و اینکه روی دسکتاپ باشه دم دست کارش اینه که Base64 رو Encode و Decode می کنه Dialog های Open و Save رو هم داره بحث کنترل خطا هم تا حد امکان رعایت شده ;
 
گزارش چک ویروس :.
 
کد:
http://www.virustotal.com/analisis/4d902425ceee4d924aaf86ca7b22c033f149487d1089151b8a657754b5b5da42-1269685950
 

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

سه شنبه 22 اردیبهشت 1394  1:38 AM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 154065
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:آموزش های مرتبط با # c

سورس برنامه بالا ...
 
 
کد:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
 
namespace Base64
{
    public partial class Base64 : Form
    {
        private string strfilename;
        static public string EncodeTo64(string toEncode)
        {
 
            byte[] toEncodeAsBytes
 
                  = System.Text.ASCIIEncoding.ASCII.GetBytes(toEncode);
 
            string returnValue
 
                  = System.Convert.ToBase64String(toEncodeAsBytes);
 
            return returnValue;
 
        }
        static public string DecodeFrom64(string encodedData)
        {
 
            byte[] encodedDataAsBytes
 
                = System.Convert.FromBase64String(encodedData);
 

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

سه شنبه 22 اردیبهشت 1394  1:39 AM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 154065
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:آموزش های مرتبط با # c

Thumbs up2 C# & Visual Studio .NET Training - 6 CD
با سلام
یه سری آموز ویدئویی سی شارپ که منطبق بر گواهینامه MCAD هست 
 
کد:
http://hotfile.com/dl/24056432/d2bb0ea/MCAD.part01.rar.html
http://hotfile.com/dl/24056440/d503ed8/MCAD.part02.rar.html
http://hotfile.com/dl/24056619/243be1b/MCAD.part03.rar.html
http://hotfile.com/dl/24056666/00489de/MCAD.part04.rar.html
http://hotfile.com/dl/24056860/81210a0/MCAD.part05.rar.html
http://hotfile.com/dl/24056951/39e1374/MCAD.part06.rar.html
http://hotfile.com/dl/24056967/e02aacc/MCAD.part07.rar.html
http://hotfile.com/dl/24057076/c48eca8/MCAD.part08.rar.html
http://hotfile.com/dl/24057257/b8e311c/MCAD.part09.rar.html
http://hotfile.com/dl/24057501/919ddfd/MCAD.part10.rar.html
http://hotfile.com/dl/24057633/ad8f509/MCAD.part11.rar.html
http://hotfile.com/dl/24057822/26fc185/MCAD.part12.rar.html
http://hotfile.com/dl/24057826/e8bec15/MCAD.part13.rar.html
http://hotfile.com/dl/24057997/16a0811/MCAD.part14.rar.html
http://hotfile.com/dl/24058131/ae27824/MCAD.part15.rar.html
http://hotfile.com/dl/24058161/19dbf19/MCAD.part16.rar.html
http://hotfile.com/dl/24058336/8b1d7d1/MCAD.part17.rar.html
http://hotfile.com/dl/24058393/57e28d3/MCAD.part18.rar.html
http://hotfile.com/dl/24058527/b47212b/MCAD.part19.rar.html
http://hotfile.com/dl/24058722/b7fc774/MCAD.part20.rar.html
http://hotfile.com/dl/24058850/b266f27/MCAD.part21.rar.html
http://hotfile.com/dl/24058891/4146559/MCAD.part22.rar.html
http://hotfile.com/dl/24059075/c627637/MCAD.part23.rar.html
http://hotfile.com/dl/24059220/e6de344/MCAD.part24.rar.html
http://hotfile.com/dl/24059270/0d3b25d/MCAD.part25.rar.html
موفق باشید

 

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

سه شنبه 22 اردیبهشت 1394  1:39 AM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 154065
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:آموزش های مرتبط با # c

Post Tutorial of C# 4.0
آموزش تصوری #C برای دوستان عزیز علل خصوص Ali_Eagle 
 
Tutorial of C# 4.0
English | WMV3 1024×768 | MP3 48 Kbps | 560 MB
Genre: eLearning
 
C# 4.0 is the latest version of the C# programming language, which was released in April 12, 2010. Microsoft has released the 4.0 runtime and development environment Visual Studio 2010. The major focus of C# 4.0 is interoperability with partially or fully dynamically typed languages and frameworks, such as the Dynamic Language Runtime and COM.
In this talk Microsoft Technical Fellow and C# Chief Architect Anders Hejlsberg gives an overview of the new features in C# 4.0, including dynamic typing, co- and contra-variance, named and optional parameters, and improved COM interoperability. Anders will also discuss some of the ideas that are envisioned for future versions of C#.
 
لینک دانلود: 
 
http://hotfile.com/list/505321/896d40f

 

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

سه شنبه 22 اردیبهشت 1394  1:40 AM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 154065
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:آموزش های مرتبط با # c

AppDev Microsoft Windows Presentation Foundation Using Visual C Sharp 2010 Vol. 1 | 7
AppDev Microsoft Windows Presentation Foundation Using Visual C Sharp 2010 Vol. 1 | 757 MB
 
Windows Presentation Foundation (WPF) takes the creation of client-side Windows applications to a whole new level. Developers moving from Windows Forms will find that the flexibility and richness of WPF makes it possible to create applications unlike any they could previously create. This course introduces the basics of working with WPF, starting with a tour of the basic controls, through data binding.
 
In this course, you will learn:
 
* Investigate WPF application templates, designer and controls in Visual Studio 2010
* Examine the WPF layout system
* Work with each of the simple and more complex, WPF controls
* Using styles and resources to create consistent, visually interesting applications
* Learn to navigate between windows
* Take advantage of element-to-element binding
* Extend binding to work with data
 
هاتفایل
کد:
http://hotfile.com/dl/44301822/047ac6e/APDVMSWSPRNFNDTNUVSALCSHRP010V1-HEL.part1.rar.html
http://hotfile.com/dl/44301899/1a47224/APDVMSWSPRNFNDTNUVSALCSHRP010V1-HEL.part2.rar.html
http://hotfile.com/dl/44301812/162ed12/APDVMSWSPRNFNDTNUVSALCSHRP010V1-HEL.part3.rar.html
http://hotfile.com/dl/44301686/3395061/APDVMSWSPRNFNDTNUVSALCSHRP010V1-HEL.part4.rar.html
فایل فکتوری
کد:
http://www.filefactory.com/file/b1d21ac/n/APDVMSWSPRNFNDTNUVSALCSHRP010V1-HEL_part1_rar
http://www.filefactory.com/file/b1d21af/n/APDVMSWSPRNFNDTNUVSALCSHRP010V1-HEL_part2_rar
http://www.filefactory.com/file/b1d21b4/n/APDVMSWSPRNFNDTNUVSALCSHRP010V1-HEL_part3_rar
http://www.filefactory.com/file/b1d21b5/n/APDVMSWSPRNFNDTNUVSALCSHRP010V1-HEL_part4_rar

 

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

سه شنبه 22 اردیبهشت 1394  1:40 AM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 154065
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:آموزش های مرتبط با # c

AppDev - Exploring Visual Studio 2010 Using Visual C Sharp DVD
PIC
 
AppDev - Exploring Visual Studio 2010 Using Visual C Sharp DVD | 1.56 GB
Genre: eLearning
 
Visual Studio 2010 adds a large set of new functionality for the Visual Studio developer. From new language features, including dynamic language support to full support and tooling for developing Silverlight applications. The .NET Framework 4.0 makes it easier than ever to create robust, enterprise-level applications. This course introduces the most important new features in Visual Studio 2010 for experienced Visual Studio developers.
 
In this course, you will:
 
*Investigate new language features and see how the complete IDE rewrite using WPF affects the way you write code.
*Learn about many of the new ASP.NET Web Forms features, including HTML and JScript snippets, deployment improvements, and new controls.
*See how the all-new Workflow 4.0 works and get started learning its features.
*Create services using the new features in WCF.
*Drill into new WPF features, focusing on new controls, data binding and more.
*Create Silverlight applications using the new designer built into Visual Studio 2010.
*Work with new data features in Visual Studio 2010.
*Incorporate Office 2010 features into .NET applications, focusing on SharePoint 2010.
 
Prerequisites: This course assumes that students have some programming background and experience using Visual Studio 2008. Because this course focuses solely on new features in Visual Studio 2010, its content will best be appreciated by developers who are fluent using Visual Studio 2008, and simply want to discover the new features added in Visual Studio 2010. The course assumes knowledge of a CLS language (Visual Basic or Visual C#), of the .NET Framework 3.5, and Visual Studio 2010.
 
هاتفایل
کد:
http://hotfile.com/dl/45033901/7ac9f64/shareislove_ADEPRVS2010UVCS.part01.rar.html
http://hotfile.com/dl/45033896/d74dd3c/shareislove_ADEPRVS2010UVCS.part02.rar.html
http://hotfile.com/dl/45033898/6ee63dd/shareislove_ADEPRVS2010UVCS.part03.rar.html
http://hotfile.com/dl/45033899/ccc3a56/shareislove_ADEPRVS2010UVCS.part04.rar.html
http://hotfile.com/dl/45034184/ce4ab53/shareislove_ADEPRVS2010UVCS.part05.rar.html
http://hotfile.com/dl/45034192/4dfeec3/shareislove_ADEPRVS2010UVCS.part06.rar.html
http://hotfile.com/dl/45034224/dcfaee4/shareislove_ADEPRVS2010UVCS.part07.rar.html
http://hotfile.com/dl/45034227/ea1fe40/shareislove_ADEPRVS2010UVCS.part08.rar.html
 
راپیدشیر
کد:
http://rapidshare.com/files/392080632/AppDev.Exploring.Visual.Studio.2010.Using.Visual.C.Sharp.DVD-iNKiSO.part01.rar
http://rapidshare.com/files/392081885/AppDev.Exploring.Visual.Studio.2010.Using.Visual.C.Sharp.DVD-iNKiSO.part02.rar
http://rapidshare.com/files/392082377/AppDev.Exploring.Visual.Studio.2010.Using.Visual.C.Sharp.DVD-iNKiSO.part03.rar
http://rapidshare.com/files/392082376/AppDev.Exploring.Visual.Studio.2010.Using.Visual.C.Sharp.DVD-iNKiSO.part04.rar
http://rapidshare.com/files/392082382/AppDev.Exploring.Visual.Studio.2010.Using.Visual.C.Sharp.DVD-iNKiSO.part05.rar
http://rapidshare.com/files/392082384/AppDev.Exploring.Visual.Studio.2010.Using.Visual.C.Sharp.DVD-iNKiSO.part07.rar
http://rapidshare.com/files/392082383/AppDev.Exploring.Visual.Studio.2010.Using.Visual.C.Sharp.DVD-iNKiSO.part08.rar
آپلودینگ 
کد:
http://uploading.com/files/2b37afba/shareislove_ADEPRVS2010UVCS.part01.rar/
http://uploading.com/files/c5a77d18/shareislove_ADEPRVS2010UVCS.part02.rar/
http://uploading.com/files/dd95fdc1/shareislove_ADEPRVS2010UVCS.part03.rar/
http://uploading.com/files/4db59cdc/shareislove_ADEPRVS2010UVCS.part04.rar/
http://uploading.com/files/879bdfd9/shareislove_ADEPRVS2010UVCS.part05.rar/
http://uploading.com/files/4me1c27f/shareislove_ADEPRVS2010UVCS.part06.rar/
http://uploading.com/files/f88ca953/shareislove_ADEPRVS2010UVCS.part07.rar/
http://uploading.com/files/7521aa5c/shareislove_ADEPRVS2010UVCS.part08.rar/
 
فایل سیرو
کد:
http://www.fileserve.com/file/CuZV6MR/shareislove_ADEPRVS2010UVCS.part01.rar
http://www.fileserve.com/file/bBuVPTA/shareislove_ADEPRVS2010UVCS.part02.rar
http://www.fileserve.com/file/MudusSd/shareislove_ADEPRVS2010UVCS.part03.rar
http://www.fileserve.com/file/ydymBGn/shareislove_ADEPRVS2010UVCS.part04.rar
http://www.fileserve.com/file/KmwWuXn/shareislove_ADEPRVS2010UVCS.part05.rar
http://www.fileserve.com/file/exSuKr8/shareislove_ADEPRVS2010UVCS.part06.rar
http://www.fileserve.com/file/SX3gfCw/shareislove_ADEPRVS2010UVCS.part07.rar
http://www.fileserve.com/file/y9hmWdr/shareislove_ADEPRVS2010UVCS.part08.rar

 

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

سه شنبه 22 اردیبهشت 1394  1:40 AM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 154065
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:آموزش های مرتبط با # c

Post Visual C# 2010 Installing SQL Server Management Studio Express
Visual C# 2010 Installing SQL Server Management Studio Express
 
 
English | 1280×720 MP4 30fps 761kbps | Mp3-91kbbps
 
 
Genre: Video training
 
Start here! This series provides the aspiring C# developer a comprehensive experience with the language and concepts associated with the .NET Framework demonstrated with the latest FREE version of Visual Studio called Visual C# 2010 Express Edition.
Installing SQL Server Management Studio Express.mp4
Setting Up Your Database by Running a Script File.mp4
Sidebar – Bonus Creating Test Data and Scripting Tables & Data using Third-Party Tools.mp4
SELECTing Data using Transact SQL.mp4
INSERTing Data into Tables using T-SQL.mp4
UPDATE-ing Data using T-SQL.mp4
DELETE-ing Data using T-SQL.mp4
T-SQL WHERE Clause Options.mp4
T-SQL Ordering Statements and TOP Keyword.mp4
T-SQL Inner Join Statements.mp4
 
اینم 1 آموزش تصویری از 2010 #C که درمورد نصب SQL Server و مدیریت آن به شما آموزش میده!
تقدیم به دوستان عزیز و بهترین دوستم Ali_Eagle
 
Down Load Part 1
 
 
Down Load Part 2
 
 
Down Load Part 3
 
 
Down Load Part 4
 
 
Down Load Part 5
 
 
Down Load Part 6
 
 
Down Load Part 7
 
 
Down Load Part 8

 

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

سه شنبه 22 اردیبهشت 1394  1:40 AM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 154065
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:آموزش های مرتبط با # c

Thumbs up درس های تصویری Visual C# 2010
Visual C# 2010 Express Edition Installation
 
http://i50.tinypic.com/2vb1nag.jpg
 
Visual C# 2010 Express Edition Installation
English | 1280×720 MP4 30fps 761kbps | Mp3-91kbbps | 671Mb
Genre: Video training
 
Start here! This series provides the aspiring C# developer a comprehensive experience with the language and concepts associated with the .NET Framework demonstrated with the latest FREE version of Visual Studio called Visual C# 2010 Express Edition.
Visual C# 2010 Express Edition Installation on Windows 7.mp4
Building your First Application in C#.mp4
Dissecting the First Application you Wrote in C#.mp4
Visual Studio IDE Overview Day 1 General Overview.mp4
Declaring Variables and Assigning Values.mp4
Commenting Code.mp4
Accepting Input in Command Line Applications.mp4
The if Decision Statement.mp4
Variable Scope.mp4
Homework.mp4
Homework Solution.mp4
کد:
Download Hotfile
http://hotfile.com/dl/46279842/c5b1508/Express.Edition.Installation.part1.rar.html
http://hotfile.com/dl/46279846/4c5a96e/Express.Edition.Installation.part2.rar.html
http://hotfile.com/dl/46279848/c6c2ef1/Express.Edition.Installation.part3.rar.html
http://hotfile.com/dl/46279917/4c81ce1/Express.Edition.Installation.part4.rar.html
http://hotfile.com/dl/46279980/6c56ae2/Express.Edition.Installation.part5.rar.html
http://hotfile.com/dl/46280043/4c12cd0/Express.Edition.Installation.part6.rar.html
http://hotfile.com/dl/46280056/7fa47ef/Express.Edition.Installation.part7.rar.html
Download Uploading
http://uploading.com/files/c7933563/Express.Edition.Installation.part1.rar/
http://uploading.com/files/7ed1ecf7/Express.Edition.Installation.part2.rar/
http://uploading.com/files/c1278496/Express.Edition.Installation.part3.rar/
http://uploading.com/files/mf9cad99/Express.Edition.Installation.part4.rar/
http://uploading.com/files/8bbm18cc/Express.Edition.Installation.part5.rar/
http://uploading.com/files/9b5c795f/Express.Edition.Installation.part6.rar/
http://uploading.com/files/239ac29e/Express.Edition.Installation.part7.rar/
Download Sharingmatrix
http://sharingmatrix.com/file/6830793/Express.Edition.Installation.part1.rar
http://sharingmatrix.com/file/6830797/Express.Edition.Installation.part2.rar
http://sharingmatrix.com/file/6830799/Express.Edition.Installation.part3.rar
http://sharingmatrix.com/file/6830803/Express.Edition.Installation.part4.rar
http://sharingmatrix.com/file/6830809/Express.Edition.Installation.part5.rar
http://sharingmatrix.com/file/6830811/Express.Edition.Installation.part6.rar
http://sharingmatrix.com/file/6830815/Express.Edition.Installation.part7.rar

 

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

سه شنبه 22 اردیبهشت 1394  1:41 AM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 154065
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:آموزش های مرتبط با # c

Visual C# 2010 Arrays and Collections of Objects
http://i50.tinypic.com/2vb1nag.jpg
 
Visual C# 2010 Arrays and Collections of Objects
English | 1280×720 MP4 30fps 761kbps | Mp3-91kbbps | 430Mb
Genre: Video training
Start here! This series provides the aspiring C# developer a comprehensive experience with the language and concepts associated with the .NET Framework demonstrated with the latest FREE version of Visual Studio called Visual C# 2010 Express Edition.
Arrays and Collections of Objects.mp4
Generics Collections.mp4
Polymorphism via Inheritance.mp4
Polymorphism via Abstract Classes.mp4
Polymorphism via Interfaces.mp4
More about Polymorphism via Interfaces.mp4
Visual Studio IDE Overview Day 5 Implementing Interfaces, Defining Regions.mp4
More UML Class Diagrams Interfaces and Abstract.mp4
Homework.mp4
Homework Solution.mp4
کد:
Download Hotfile
http://hotfile.com/dl/46279572/0510e7e/Arrays.and.Collections.of.Objects.part1.rar.html
http://hotfile.com/dl/46279575/5102873/Arrays.and.Collections.of.Objects.part2.rar.html
http://hotfile.com/dl/46279577/cecc072/Arrays.and.Collections.of.Objects.part3.rar.html
http://hotfile.com/dl/46279579/2bc7246/Arrays.and.Collections.of.Objects.part4.rar.html
http://hotfile.com/dl/46279580/2f4df1a/Arrays.and.Collections.of.Objects.part5.rar.html
Download Sharingmatrix
http://sharingmatrix.com/file/6830755/Arrays.and.Collections.of.Objects.part1.rar
http://sharingmatrix.com/file/6830759/Arrays.and.Collections.of.Objects.part2.rar
http://sharingmatrix.com/file/6830763/Arrays.and.Collections.of.Objects.part3.rar
http://sharingmatrix.com/file/6830769/Arrays.and.Collections.of.Objects.part4.rar
http://sharingmatrix.com/file/6830773/Arrays.and.Collections.of.Objects.part5.rar
Download Uploading
http://uploading.com/files/dcf9966m/Arrays.and.Collections.of.Objects.part1.rar/
http://uploading.com/files/48dbf62d/Arrays.and.Collections.of.Objects.part2.rar/
http://uploading.com/files/bf63ca7c/Arrays.and.Collections.of.Objects.part3.rar/
http://uploading.com/files/2cmd7cf7/Arrays.and.Collections.of.Objects.part4.rar/
http://uploading.com/files/5ff9e971/Arrays.and.Collections.of.Objects.part5.rar/

 

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

سه شنبه 22 اردیبهشت 1394  1:41 AM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 154065
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:آموزش های مرتبط با # c

Visual C# 2010 Introduction to Inheritance
http://i50.tinypic.com/2vb1nag.jpg
 
Visual C# 2010 Introduction to Inheritance
English | 1280×720 MP4 30fps 761kbps | Mp3-91kbbps | 425Mb
Genre: Video training
Start here! This series provides the aspiring C# developer a comprehensive experience with the language and concepts associated with the .NET Framework demonstrated with the latest FREE version of Visual Studio called Visual C# 2010 Express Edition.
Introduction to Inheritance.mp4
Overriding Methods on the Base Classes.mp4
Constructors.mp4
Overloading Methods.mp4
Static Methods, Properties and Classes.mp4
Auto Implemented Properties.mp4
More UML Class Diagrams Inheritance and Interfaces.mp4
Visual Studio IDE Overview Day 4 Navigating Through Code.mp4
Enumerations.mp4
Homework.mp4
Homework Solution.mp4
کد:
Download Hotfile
http://hotfile.com/dl/46280200/d1ab2f0/Introduction.to.Inheritance.part1.rar.html
http://hotfile.com/dl/46280334/212390a/Introduction.to.Inheritance.part2.rar.html
http://hotfile.com/dl/46280336/16985c5/Introduction.to.Inheritance.part3.rar.html
http://hotfile.com/dl/46280349/47cd6af/Introduction.to.Inheritance.part4.rar.html
http://hotfile.com/dl/46280357/cf375dd/Introduction.to.Inheritance.part5.rar.html
Download Uploading
http://uploading.com/files/ee4f8d2c/Introduction.to.Inheritance.part1.rar/
http://uploading.com/files/7af16bd2/Introduction.to.Inheritance.part2.rar/
http://uploading.com/files/aec6ea9a/Introduction.to.Inheritance.part3.rar/
http://uploading.com/files/9e6841fm/Introduction.to.Inheritance.part4.rar/
http://uploading.com/files/863589ae/Introduction.to.Inheritance.part5.rar/
Download Sharingmatrix
http://sharingmatrix.com/file/6830689/Introduction.to.Inheritance.part1.rar
http://sharingmatrix.com/file/6830699/Introduction.to.Inheritance.part2.rar
http://sharingmatrix.com/file/6830707/Introduction.to.Inheritance.part3.rar
http://sharingmatrix.com/file/6830713/Introduction.to.Inheritance.part4.rar
http://sharingmatrix.com/file/6830715/Introduction.to.Inheritance.part5.rar

 

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

سه شنبه 22 اردیبهشت 1394  1:41 AM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 154065
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:آموزش های مرتبط با # c

Visual C# 2010 Installing SQL Server Management Studio Express
http://i50.tinypic.com/2vb1nag.jpg
 
 
Visual C# 2010 Installing SQL Server Management Studio Express
English | 1280×720 MP4 30fps 761kbps | Mp3-91kbbps | 403Mb
Genre: Video training
Start here! This series provides the aspiring C# developer a comprehensive experience with the language and concepts associated with the .NET Framework demonstrated with the latest FREE version of Visual Studio called Visual C# 2010 Express Edition.
Installing SQL Server Management Studio Express.mp4
Setting Up Your Database by Running a Script File.mp4
Sidebar – Bonus Creating Test Data and Scripting Tables & Data using Third-Party Tools.mp4
SELECTing Data using Transact SQL.mp4
INSERTing Data into Tables using T-SQL.mp4
UPDATE-ing Data using T-SQL.mp4
DELETE-ing Data using T-SQL.mp4
T-SQL WHERE Clause Options.mp4
T-SQL Ordering Statements and TOP Keyword.mp4
T-SQL Inner Join Statements.mp4
Homework.mp4
Homework Solution.mp4
کد:
Download Hotfile
http://hotfile.com/dl/46280153/b985aac/Installing.SQL.Server.Management.Studio.Express.part1.rar.html
http://hotfile.com/dl/46280157/f450c72/Installing.SQL.Server.Management.Studio.Express.part2.rar.html
http://hotfile.com/dl/46280160/eaf4431/Installing.SQL.Server.Management.Studio.Express.part3.rar.html
http://hotfile.com/dl/46280176/589b5d8/Installing.SQL.Server.Management.Studio.Express.part4.rar.html
http://hotfile.com/dl/46280196/486bfc8/Installing.SQL.Server.Management.Studio.Express.part5.rar.html
Download Uploading
http://uploading.com/files/4a9m93cb/Installing.SQL.Server.Management.Studio.Express.part1.rar/
http://uploading.com/files/md1d692m/Installing.SQL.Server.Management.Studio.Express.part2.rar/
http://uploading.com/files/168c7242/Installing.SQL.Server.Management.Studio.Express.part3.rar/
http://uploading.com/files/bee3ab64/Installing.SQL.Server.Management.Studio.Express.part4.rar/
http://uploading.com/files/af74a738/Installing.SQL.Server.Management.Studio.Express.part5.rar/
Download Sharingmatrix
http://sharingmatrix.com/file/6830825/Installing.SQL.Server.Management.Studio.Express.part1.rar
http://sharingmatrix.com/file/6830663/Installing.SQL.Server.Management.Studio.Express.part2.rar
http://sharingmatrix.com/file/6830675/Installing.SQL.Server.Management.Studio.Express.part3.rar
http://sharingmatrix.com/file/6830681/Installing.SQL.Server.Management.Studio.Express.part4.rar
http://sharingmatrix.com/file/6830683/Installing.SQL.Server.Management.Studio.Express.part5.rar

 

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

سه شنبه 22 اردیبهشت 1394  1:41 AM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 154065
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:آموزش های مرتبط با # c

Visual C# 2010 Introduction to Relational Databases and SQL Server
http://i50.tinypic.com/2vb1nag.jpg
 
 
 
Visual C# 2010 Introduction to Relational Databases and SQL Server
English | 1280×720 MP4 30fps 761kbps | Mp3-91kbbps | 516Mb
Genre: Video training
Start here! This series provides the aspiring C# developer a comprehensive experience with the language and concepts associated with the .NET Framework demonstrated with the latest FREE version of Visual Studio called Visual C# 2010 Express Edition.
Introduction to Relational Databases and SQL Server.mp4
Creating Your First Database and Tables.mp4
SQL Server Data Types and Constraints.mp4
Relating Two Tables Together and Defining a Constraint.mp4
Understanding Basic Relational Database Normalization.mp4
Visual Studio IDE Overview Day 6 Built-In Database Tools.mp4
Homework.mp4
Homework Solution.mp4
کد:
Download Hotfile
http://hotfile.com/dl/46280704/1393663/Introduction.to.Relational.Databases_SQL_Server.part1.rar.html
http://hotfile.com/dl/46280710/565822a/Introduction.to.Relational.Databases_SQL_Server.part2.rar.html
http://hotfile.com/dl/46280737/6e1c671/Introduction.to.Relational.Databases_SQL_Server.part3.rar.html
http://hotfile.com/dl/46280750/55cd161/Introduction.to.Relational.Databases_SQL_Server.part4.rar.html
http://hotfile.com/dl/46280759/7eb9763/Introduction.to.Relational.Databases_SQL_Server.part5.rar.html
http://hotfile.com/dl/46280879/a68b90d/Introduction.to.Relational.Databases_SQL_Server.part6.rar.html
Download Uploading
http://uploading.com/files/6caf3da3/Introduction.to.Relational.Databases_SQL%252520Server.part1.rar/
http://uploading.com/files/fa1d48dd/Introduction.to.Relational.Databases_SQL%252520Server.part2.rar/
http://uploading.com/files/4maad6ec/Introduction.to.Relational.Databases_SQL%252520Server.part3.rar/
http://uploading.com/files/9a344m2c/Introduction.to.Relational.Databases_SQL%252520Server.part4.rar/
http://uploading.com/files/8f93ae5m/Introduction.to.Relational.Databases_SQL%252520Server.part5.rar/
http://uploading.com/files/52bc6af6/Introduction.to.Relational.Databases_SQL%252520Server.part6.rar/
Download Sharingmatrix
http://sharingmatrix.com/file/6830781/Introduction.to.Relational.Databases_SQL Server.part1.rar
http://sharingmatrix.com/file/6830785/Introduction.to.Relational.Databases_SQL Server.part2.rar
http://sharingmatrix.com/file/6830671/Introduction.to.Relational.Databases_SQL Server.part3.rar
http://sharingmatrix.com/file/6830691/Introduction.to.Relational.Databases_SQL Server.part4.rar
http://sharingmatrix.com/file/6830697/Introduction.to.Relational.Databases_SQL Server.part5.rar
http://sharingmatrix.com/file/6830705/Introduction.to.Relational.Databases_SQL Server.part6.rar

 

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

سه شنبه 22 اردیبهشت 1394  1:41 AM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 154065
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:آموزش های مرتبط با # c

Visual C# 2010 Introduction to Object Oriented Programming
http://i50.tinypic.com/2vb1nag.jpg
 
 
 
Visual C# 2010 Introduction to Object Oriented Programming
English | 1280×720 MP4 30fps 761kbps | Mp3-91kbbps | 720Mb
Genre: Video training
Start here! This series provides the aspiring C# developer a comprehensive experience with the language and concepts associated with the .NET Framework demonstrated with the latest FREE version of Visual Studio called Visual C# 2010 Express Edition.
Introduction to Object Oriented Programming.mp4
Methods.mp4
Fields and Properties.mp4
Understanding Instantiation with the new Operator.mp4
Accessibility Modifiers.mp4
Object Associations Aggregation and Containment.mp4
Visual Studio IDE Overview Day 3 Code Snippets, Managing Tabs, Intermediate Window.mp4
Introduction to UML and Class Diagrams.mp4
Homework.mp4
Homework Solution.mp4
کد:
Download Hotfile
http://hotfile.com/dl/46280379/af8c2c8/Introduction.to.Object.Oriented.Programming.part1.rar.html
http://hotfile.com/dl/46280395/57211ac/Introduction.to.Object.Oriented.Programming.part2.rar.html
http://hotfile.com/dl/46280503/4872ea5/Introduction.to.Object.Oriented.Programming.part3.rar.html
http://hotfile.com/dl/46280516/40b625f/Introduction.to.Object.Oriented.Programming.part4.rar.html
http://hotfile.com/dl/46280523/61cd459/Introduction.to.Object.Oriented.Programming.part5.rar.html
http://hotfile.com/dl/46280569/18e34c5/Introduction.to.Object.Oriented.Programming.part6.rar.html
http://hotfile.com/dl/46280594/8008c22/Introduction.to.Object.Oriented.Programming.part7.rar.html
http://hotfile.com/dl/46280699/393f27c/Introduction.to.Object.Oriented.Programming.part8.rar.html
Download Sharingmatrix
http://sharingmatrix.com/file/6830719/Introduction.to.Object.Oriented.Programming.part1.rar
http://sharingmatrix.com/file/6830727/Introduction.to.Object.Oriented.Programming.part2.rar
http://sharingmatrix.com/file/6830735/Introduction.to.Object.Oriented.Programming.part3.rar
http://sharingmatrix.com/file/6830741/Introduction.to.Object.Oriented.Programming.part4.rar
http://sharingmatrix.com/file/6830747/Introduction.to.Object.Oriented.Programming.part5.rar
http://sharingmatrix.com/file/6830757/Introduction.to.Object.Oriented.Programming.part6.rar
http://sharingmatrix.com/file/6830765/Introduction.to.Object.Oriented.Programming.part7.rar
http://sharingmatrix.com/file/6830771/Introduction.to.Object.Oriented.Programming.part8.rar
Download Uploading
http://uploading.com/files/ada6c87m/Introduction.to.Object.Oriented.Programming.part1.rar/
http://uploading.com/files/9d5d882b/Introduction.to.Object.Oriented.Programming.part2.rar/
http://uploading.com/files/44f2cbaf/Introduction.to.Object.Oriented.Programming.part3.rar/
http://uploading.com/files/126mb5dd/Introduction.to.Object.Oriented.Programming.part4.rar/
http://uploading.com/files/d2a6e142/Introduction.to.Object.Oriented.Programming.part5.rar/
http://uploading.com/files/53b81e6c/Introduction.to.Object.Oriented.Programming.part6.rar/
http://uploading.com/files/26e994eb/Introduction.to.Object.Oriented.Programming.part7.rar/
http://uploading.com/files/827cm2db/Introduction.to.Object.Oriented.Programming.part8.rar/

 

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

سه شنبه 22 اردیبهشت 1394  1:41 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها