0

قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه بيمه‌گران

 
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 43956
محل سکونت : خراسان رضوی

قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه بيمه‌گران

قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه بيمه‌گران و اتکايي‌گران خطرهاي تجاري و غيرتجاري در کشورهاي عضو ....

.... سازمان تعاون اسلامي و مؤسسه تضمين اعتبارات صادراتي و سرمايه‌گذاري عربي و تصويب اساسنامه آن
شماره۳۱۵۸۵/۲۷۲ ۱۲/۵/۱۳۹۳
حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره ۱۸۲۵۴/۴۷۷۹۷ مورخ ۳/۲/۱۳۹۲ در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه بيمه‌گران و اتکايي‌گران خطرهاي تجاري و غيرتجاري در کشورهاي عضو سازمان تعاون اسلامي و مؤسسه تضمين اعتبارات صادراتي و سرمايه‌گذاري عربي و تصويب اساسنامه آن که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز يکشنبه مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۳ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره۶۰۵۵۲ ۱/۶/۱۳۹۳
وزارت صنعت، معدن و تجارت
در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه بيمه‌گران و اتکايي‌گران خطرهاي تجاري و غيرتجاري در کشورهاي عضو سازمان تعاون اسلامي و مؤسسه تضمين اعتبارات صادراتي و سرمايه‌گذاري عربي و تصويب اساسنامه آن» که در جلسه علني روز يکشنبه مورخ بيست و نهم تيرماه يکهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱/۵/۱۳۹۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۳۱۵۸۵/۲۷۲ مورخ ۱۲/۵/۱۳۹۳ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.
رئيس‌جمهور ـ حسن روحاني
قانون عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه بيمه‌گران و اتکايي‌گران خطرهاي تجاري و غيرتجاري در کشورهاي عضو سازمان تعاون اسلامي و مؤسسه تضمين اعتبارات صادراتي و سرمايه‌گذاري عربي و تصويب اساسنامه
ماده واحده ـ به دولت اجازه داده مي‌شود در اتحاديه بيمه‌گران و اتکايي‌گران خطرهاي تجاري و غيرتجاري در کشورهاي عضو سازمان تعاون اسلامي و مؤسسه تضمين اعتبارات صادراتي و سرمايه‌گذاري عربي به شرح اساسنامه پيوست عضويت يابد و نسبت به پرداخت حق عضويت مربوط و يا کمک با رعايت اصل هشتادم (۸۰) قانون اساسي اقدام نمايد. تعيين و تغيير دستگاه اجرائي طرف عضويت برعهده دولت است.
تبصره ـ رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و يکصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در مورد ماده (۱۱) اين اساسنامه الزامي است.
اتحاديه امان
اساسنامه اتحاديه بيمه‌گران و اتکايي‌گران خطرهاي تجاري و غيرتجاري
در کشورهاي عضو سازمان تعاون اسلامي و مؤسسه تضمين اعتبارات صادراتي و سرمايه‌گذاري عربي
مقدمه:
طرفهاي اين اساسنامه با ابراز علاقه‌مندي براي تقويت روابط متقابل خود از طريق همکاري مؤثر و تبادل اطلاعات فني و با هدف ارتقاي پوشش بيمه‌اي خطرهاي تجاري و غيرتجاري در کشورهاي عضو مؤسسه تضمين اعتبارات صادراتي و سرمايه‌‌گذاري عربي و سازمان تعاون اسلامي و با توجه به:
ـ نقش مهم بيمه‌گران خطرهاي تجاري و غيرتجاري در گسترش صادرات و تشويق ورود سرمايه‌گذاري خارجي در کشورهاي عضو مؤسسه تضمين اعتبارات صادراتي و سرمايه‌‌گذاري عربي و سازمان تعاون اسلامي
ـ اساسنامه اتحاديه مؤسسات تضمين‌کننده عربي که در نوامبر ۲۰۰۸ (آبان ۱۳۸۷) از سوي مؤسسه تضمين اعتبارات صادراتي و سرمايه‌گذاري عربي اعلام و تأسيس گرديد.
ـ توصيه‌هاي چهارمين و پنجمين گردهمايي مؤسسات بيمه اعتبار صادراتي کشورهاي عضو سازمان تعاون اسلامي مبني بر تأسيس اتحاديه بيمه‌گران و اتکايي‌گران خطرهاي تجاري و غيرتجاري در کشورهاي عضو سازمان تعاون اسلامي
ـ توصيه‌هاي پنجمين گردهمايي مؤسسات بيمه اعتبار صادراتي در کشورهاي عضو سازمان تعاون اسلامي در جده در سال ۲۰۰۷، (۱۳۸۶) مبني بر پذيرش اساسنامه اتحاديه امان:
ـ توافق اخير ميان مؤسسه تضمين اعتبارات صادراتي و سرمايه‌گذاري عربي و مؤسسه اسلامي بيمه سرمايه‌گذاري و اعتبارات صادراتي براي يکپارچه‌سازي تلاشهاي به‌عمل آمده در راستاي تأسيس يک اتحاديه مشترک براي بيمه‌گران و اتکايي‌گران خطرهاي تجاري و غيرتجاري در کشورهاي عضو مؤسسه تضمين اعتبارات صادراتي و سرمايه‌گذاري عربي و سازمان تعاون اسلامي به شرح زير توافق کرده‌اند:
فصل اول ـ تأسيس، تعاريف و اهداف
ماده۱ـ تأسيس اتحاديه
بدينوسيله، اتحاديه بيمه‌گران و اتکايي‌گران خطرهاي تجاري و غيرتجاري در کشورهاي عضو مؤسسه تضمين اعتبارات صادراتي و سرمايه‌گذاري عربي و سازمان تعاون اسلامي، که «اتحاديه امان» ناميده مي‌شود (و از اين پس «اتحاديه» خوانده خواهد شد)، طبق مفاد اين اساسنامه تأسيس مي‌گردد.
ماده۲ـ تعاريف
در اين اساسنامه، مگر در صورتي که سياق عبارت به گونه ‌ديگري ايجاب نمايد، واژه‌ها و اصطلاحات زير داراي معاني زير مي‌باشند:
بيمه‌گران و اتکايي‌گران خطرهاي تجاري و غيرتجاري: هر شخصيت حقوقي که در صنعت بيمه خطرهاي تجاري و غيرتجاري فعال باشد.
کشورهاي عضو: کشورهاي عضو مؤسسه تضمين اعتبارات صادراتي و سرمايه‌گذاري عربي و سازمان تعاون اسلامي
مجمع عمومي: مجمع عمومي اتحاديه
شورا: شوراي اجرائي اتحاديه
دبيرخانه کل: واحد اجرائي دائمي اتحاديه
عضو: هر شخصيت حقوقي که عضو اين اساسنامه شده باشد.
ماده۳ـ اهداف
اهداف اين اتحاديه توسعه صنعت بيمه خطرهاي تجاري و غيرتجاري در کشورهاي عضو از راههاي زير مي‌باشد:
الف ـ تشويق توسعه مؤسسات بيمه اعتبار صادراتي ملي موجود و تأسيس مؤسسات بيمه اعتبار صادراتي جديد در کشورهاي عضوي که هنوز چنين مؤسساتي را ندارند و همچنين تأسيس ساير مؤسسات مرتبط با صنعت بيمه خطرهاي تجاري وغيرتجاري
ب ـ توسعه صنعت بيمه و اتکايي کردن خطرهاي تجاري و غيرتجاري به صورت شفاف و سنجيده، از طريق ارائه استانداردهاي بين‌المللي جديد يا تطابق با استانداردهاي بين‌المللي موجود
پ ـ تشويق همکاري ميان اعضاي اتحاديه
ت ـ تشويق تبادل اطلاعات، کمکهاي فني، تجارب فني و مشاوره در رابطه با بيمه و اتکايي خطرهاي تجاري و غيرتجاري در ميان اعضاي اتحاديه
ث ـ تشويق تلاشهاي صورت پذيرفته در راستاي بهبود محيط سرمايه‌گذاري در کشورهاي عضو
ج ـ ارائه هرگونه حمايت يا خدمات فني مورد نياز اعضاي اتحاديه
چ ـ تأسيس يا مشارکت در پيمان‌هاي بيمه مشترک و بيمه اتکايي، تحت مديريت متقابل مؤسسه تضمين بيمه اعتبار صادراتي و سرمايه‌گذاري عربي و مؤسسه اسلامي بيمه سرمايه‌گذاري و اعتبار صادراتي
ح ـ ايجاد مؤسسه اطلاعات اعتباري براي اعتبارسنجي و همچنين ايجاد مؤسسه وصول مطالبات، مراکز آموزشي و ساير مؤسساتي که ممکن است به توسعه و بهبود صنعت بيمه و اتکايي خطرهاي تجاري و غيرتجاري کمک نمايند.
خ ـ ارائه خدمات آموزشي به اعضاي اتحاديه به¬منظور توسعه بيشتر دانش نظري و کاربردي
د ـ انجام مطالعات و تحقيقات، انتشار خبرنامه و ساير نشريات و همچنين سازماندهي ميزگردها و فراهمايي‌هاي مربوط به صنعت بيمه و اتکايي خطرهاي تجاري و غيرتجاري
ذ ـ همکاري با ساير سازمان‌ها و مؤسسات بين‌المللي، فعال در زمينه صنعت بيمه خطرهاي تجاري و غيرتجاري، از کشورهاي غيرعضو، به-منظور حمايت از اهداف اتحاديه
ر ـ هر هدف ديگري که مجمع عمومي به¬صورت موردي در خصوص آن توافق نمايد.
فصل دوم ـ امور مربوط به عضويت
ماده۴ـ انواع عضويت
۱ـ سه نوع عضويت در اتحاديه وجود خواهد داشت:
الف ـ عضويت کامل
ب ـ عضويت وابسته
پ ـ عضويت ناظر
۲ـ انواع عضويت فوق‌الذکر، مشمول حقوق و مسؤوليتهاي تعيين شده در اين اساسنامه مي‌باشند.
ماده۵ ـ عضويت کامل
۱ـ عضويت کامل براي اعضاي مؤسس و همچنين بيمه‌گران و اتکايي‌گران خطرهاي تجاري و غيرتجاري ارتقاء يافته از عضويت وابسته، طبق جزء (۱) بند (الف) ماده (۶) اين اساسنامه امکانپذير مي‌باشد.
۲ـ اعضاي مؤسس، مؤسسه تضمين اعتبارات صادراتي و سرمايه‌گذاري عربي، مؤسسه اسلامي بيمه سرمايه‌گذاري و اعتبارات صادراتي، بيمه‌گران و اتکايي‌گران خطرهاي تجاري و غيرتجاري در سطح ملي و بين‌المللي در کشورهاي عضو و همچنين شرکتهاي بيمه عمومي در کشورهاي عضو که بيمه خطرهاي تجاري و غيرتجاري را انجام مي‌دهند و در پيوست (الف) اين اساسنامه فهرست شده‌اند و قبل و يا در تاريخ مشخص شده در ماده (۱۵) اين اساسنامه را امضاء کرده‌اند، مي‌باشند.
۳ـ عضو کامل، از جمله حقوق و مسؤوليت‌هاي زير را دارا مي‌باشد:
الف ـ حق شرکت، مشارکت و رأي دادن در کليه گردهمايي‌هاي مجمع عمومي
ب ـ حق انتخاب کردن و به‌عنوان نامزد انتخاب شدن براي شوراي اجرائي
پ ـ واجد شرايط بودن براي دريافت کمکهاي فني بر اساس شرايطي که از سوي شوراي اجرائي، هر چند وقت يک‌بار در خصوص آن توافق مي‌گردد.
ت ـ مسؤوليت پرداخت حق عضويت کامل سالانه در اسرع وقت، به¬گونه¬اي که از سوي مجمع عمومي هرچند وقت يک‌بار تعيين مي‌گردد.
ث ـ مسؤوليت اطلاع دادن هرگونه تغيير به وجود آمده در فعاليت‌ها، مديريت و يا مالکيت دارايي‌هاي آن عضو به دبيرخانه کل در اسرع وقت به-صورت کتبي
ماده۶ ـ عضويت وابسته
۱ـ عضويت وابسته در موارد زير امکانپذير مي‌باشد:
الف ـ بيمه‌گران و اتکايي‌گران خطرهاي تجاري و غيرتجاري در سطح ملي و بين‌المللي، و همچنين شرکتهاي بيمه عمومي در کشورهاي عضو، که بيمه خطرهاي تجاري و غيرتجاري را انجام مي‌دهند، و بعد از تاريخ مندرج در ماده (۱۵) اين اساسنامه براي عضويت در اين اتحاديه درخواست داده باشند.
ب ـ مؤسسات اطلاعات اعتباري در کشورهاي عضو
پ ـ مؤسسات وصول مطالبات در کشورهاي عضو
۲ـ عضو وابسته، از جمله حقوق و مسؤوليت‌هاي زير را دارا مي‌باشد:
الف ـ حق شرکت و مشارکت در کليه گردهمايي‌هاي مجمع عمومي (بدون حق رأي)
ب ـ واجد شرايط بودن براي دريافت کمکهاي فني بر اساس شرايطي که از سوي شوراي اجرائي، هرچند وقت يک‌بار در خصوص آن توافق مي‌گردد.
پ ـ اعضاي وابسته، مذکور در جزء (الف) بند (۱) ماده (۶) اين اساسنامه، حق خواهند داشت تا پس از تأييد مجمع عمومي به وضعيت عضو کامل ارتقاء يابند.
ت ـ مسؤوليت پرداخت حق عضويت وابسته سالانه در اسرع وقت، به گونه‌اي که از سوي مجمع عمومي هرچند وقت يک‌بار تعيين مي‌گردد.
ماده۷ـ عضويت ناظر
۱ـ موارد زير امکان پيوستن به اتحاديه به عنوان عضو ناظر را دارند:
الف ـ شرکتهاي تنزيل دين در کشورهاي عضو
ب ـ بانکهاي تجاري و توسعه‌اي در کشورهاي عضو
پ ـ هر مؤسسه‌اي از خارج از کشورهاي عضو، که در صنعت بيمه و اتکايي خطرهاي تجاري و غيرتجاري فعال باشد.
ت ـ هر مؤسسه فعال در زمينه‌هاي مرتبط با صنعت بيمه و اتکايي خطرهاي تجاري و غيرتجاري و واقع در کشورهاي عضو
۲ ـ عضو ناظر، از جمله حقوق و مسئوليت‌هاي زير را دارا مي‌باشد:
الف ـ حق شرکت در کليه گردهمايي‌هاي مجمع عمومي (بدون حق رأي)
ب ـ مسؤوليت پرداخت حق عضويت ناظر به¬صورت سالانه در اسرع وقت، به گونه‌اي که از سوي مجمع عمومي هرچند وقت يک‌بار تعيين مي‌گردد.
ماده۸ ـ هزينه‌ها و تشريفات عضويت
الف ـ درخواست‌هاي عضويت بايد به دبيرخانه کل تسليم گردد و چنانچه متقاضي واجد شرايط عضويت باشد، دبيرکل بايد تأييد مجمع عمومي را اخذ نمايد. در هر حال، متقاضي از تاريخ پرداخت حق عضويت مربوط، به‌عنوان عضو اتحاديه شناخته خواهد شد.
ب ـ حق عضويت بايد به موقع و به¬صورت سالانه در شروع هر سال ميلادي مطابق با جدول حق عضويت‌هاي تعيين شده از سوي مجمع عمومي، پرداخت گردد.
ماده۹ـ اتمام عضويت
عضويت در اتحاديه تحت يکي از شرايط زير به پايان مي‌رسد:
الف ـ انصراف از عضويت در اتحاديه، از طريق ارسال يادداشت کتبي به دبيرخانه کل، سه ماه قبل از تاريخ نافذ شدن انصراف مزبور. درهرحال، در هر زماني قبل از آنکه انصراف نافذ گردد، عضو مي‌تواند درخواست انصراف خود را پس بگيرد.
ب ـ قطعنامه مجمع عمومي به‌واسطه رأي دوسوم اعضاي کامل
پ ـ تغيير فعاليت عضو به گونه¬اي که فعاليت جديد آن در حوزه فعاليت هيچ يک از انواع عضويت نبوده يا هنگامي که عضو، ورشکستگي خود را اعلام نمايد يا اينکه در مراحل تسويه قانوني يا انحلال باشد.
فصل سوم ـ سازماندهي و مديريت
ماده۱۰ـ ساختار سازماني اتحاديه
اين اتحاديه شامل ارکان زير مي‌باشد:
الف ـ مجمع عمومي
ب ـ شوراي اجرائي
پ ـ دبيرخانه کل
ماده۱۱ـ مجمع عمومي
۱ـ مجمع عمومي شامل نمايندگان کليه اعضاي اتحاديه مي‌باشد.
۲ـ مجمع عمومي به¬صورت سالانه و متناوب در مقر مؤسسه تضمين اعتبار صادراتي و سرمايه‌گذاري عربي و مقر مؤسسه اسلامي بيمه سرمايه‌گذاري و اعتبار صادراتي برگزار مي‌گردد، مگر آنکه تصميم ديگري از سوي مجمع‌عمومي اتخاذ گردد. مجمع عمومي ممکن است بنا به درخواست دوسوم اعضاي شوراي اجرائي يا يک‌سوم اعضاي مجمع عمومي در هر زمان براي تشکيل يک گردهمايي ويژه، فراخوان بدهد.
۳ـ حضور نيمي از اعضاي کامل، حد نصاب گردهمايي را تشکيل مي‌دهد.
۴ ـ مجمع عمومي از جمله عملکردها و اختيارات زير را دارا مي‌باشد:
الف ـ پذيرفتن اعضاي جديد
ب ـ تعليق عضويت‌ها
پ ـ ارتقاي عضو وابسته به عضو کامل
ت ـ انحلال اتحاديه يا اصلاح اساسنامه
ث ـ انتصاب اعضاي شوراي اجرائي طبق معيارهاي تصريح شده در بند (۱) ماده (۱۲) اين اساسنامه
ج ـ تأييد برنامه کاري و بودجه اتحاديه
چ ـ بازنگري و تأييد صورتحساب‌هاي نهائي حسابرسي شده اتحاديه
ح ـ تعيين حق عضويت براي انواع مختلف عضويت موضوع ماده(۴) از جمله هرگونه استثناء يا کاهش براي اعضاي منفرد بر اساس تصميم موردي
خ ـ تفسير مفاد اين اساسنامه و حل و فصل اختلاف‌هايي که ممکن است بين اعضاء و اتحاديه، يا بين اعضاي اتحاديه در رابطه با تفسير و يا اعمال مفاد اين اساسنامه پيش آيد.
۵ ـ
الف ـ قطعنامه‌هاي مجمع عمومي با اکثريت نسبي اعضاي کامل حاضر به تصويب مي‌رسد. در صورت برابري آراء، رئيس مجمع عمومي يک رأي علاوه بر رأي خود را دارا خواهد بود. البته دوسوم آراء اعضاي کامل براي انحلال اتحاديه يا اصلاح اساسنامه مورد نياز مي‌باشد.
ب ـ هر عضو کامل فقط يک رأي خواهد داشت و تنها مي‌تواند به نيابت از سوي يک عضو کامل ديگر، در صورت اخذ اجازه کتبي عضو کامل غائب، در مجمع عمومي شرکت نمايد يا رأي دهد.
۶ ـ رئيس مجمع عمومي بايد مقام اجرائي ارشد عضوي باشد که ميزبان گردهمايي مجمع عمومي است.
ماده۱۲ـ شوراي اجرائي
۱ـ شوراي اجرائي، رکن اجرائي و سياست‌گذاري اتحاديه مي‌باشد. عضويت آن شامل هفت عضو کامل به شرح زير مي‌باشد:
الف ـ مؤسسه تضمين اعتبارات صادراتي و سرمايه‌گذاري عربي
ب ـ مؤسسه اسلامي بيمه سرمايه‌گذاري و اعتبارات صادراتي
پ ـ پنج عضو کامل که از سوي مجمع عمومي انتخاب مي‌شوند. به‌جز براي اولين شوراي اجرائي، عضو منتخب بايد حداقل دو سال عضو کامل باشد و حق عضويت‌هاي مربوط را پرداخت کرده باشند.
۲ـ دوره شوراي اجرائي دو ساله خواهد بود که براي همين مدت زمان قابل تمديد مي‌باشد. اگر دوره شوراي اجرائي بدون انتخاب شوراي جديد به هر دليل پايان پذيرد، شوراي فعلي تا انتخاب شوراي جديد با دارا بودن اختيارات خود، باقي خواهد ماند.
۳ـ شوراي اجرائي از جمله وظايف و مسؤوليت‌هاي زير را دارا مي‌باشد:
الف ـ مديريت اتحاديه به موجب دستورالعمل‌ها و سياست‌هاي وضع شده از سوي مجمع عمومي
ب ـ تهيه آيين‌نامه‌هاي اتحاديه جهت تأييد مجمع عمومي
پ ـ ارائه گزارشي در خصوص فعاليت‌هاي اتحاديه به مجمع عمومي
ت ـ تأسيس يک يا چند کارگروه فني و تدوين دستورالعمل‌ها و رويه‌ها، انتصاب رئيس و تعيين شرح وظايف کار گروههاي مزبور
ث ـ تدوين معيارهايي براي توصيه ارتقاء يافتن اعضاي وابسته، موضوع جزء (الف) بند (۱) ماده (۶) اين اساسنامه، به عضويت کامل
ج ـ تهيه برنامه کاري و بودجه به¬منظور تأييد مجمع عمومي
چ ـ تأييد توصيه‌هاي کارگروههاي فني
ح ـ هرگونه وظيفه و مسؤوليت ديگري که ممکن است از سوي مجمع عمومي تعيين گردد.
۴ـ شوراي اجرائي بايد حداقل يک‌بار در سال، در زمان و مکاني که دبيرخانه کل تعيين مي‌نمايد، تشکيل جلسه دهد.
۵ ـ شوراي اجرائي بايد از طريق رأي‌مخفي، رئيس را از ميان‌اعضاء انتخاب نمايد.
ماده۱۳ـ دبيرخانه کل
۱ـ دبيرخانه کل، رکن اجرائي دائمي اتحاديه خواهد بود. دبيرکل اتحاديه، رئيس دبيرخانه خواهد بود و اعضاي آن را انتخاب مي‌نمايد.
۲ـ مديرعامل مؤسسه تضمين اعتبارات صادراتي و سرمايه‌گذاري عربي و مديرعامل مؤسسه اسلامي بيمه سرمايه‌گذاري و اعتبارات صادراتي به اعتبار سمت خود هر دو سال به صورت متناوب دبيرکل اتحاديه خواهند بود.
۳ـ مؤسسه تضمين اعتبارات صادراتي و سرمايه‌گذاري عربي و مؤسسه اسلامي بيمه سرمايه‌گذاري و اعتبارات صادراتي بايد به¬منظور اطمينان از بهينه‌سازي عملکرد دبيرخانه کل با يکديگر همکاري نمايند.
۴ـ دبيرکل اتحاديه، مدير ارشد اجرائي اتحاديه خواهد بود و بايد امور مربوط به اتحاديه را طبق دستورات شوراي اجرائي انجام دهد.
۵ ـ دبيرکل به وسيله تعداد کارمندان اجرائي و پشتيباني که براي عملکرد مؤثر دبيرخانه کل ضروري است، ياري خواهد شد.
۶ ـ کارمندان دبيرخانه کل از سوي دبيرکل طبق شرايط تعيين شده از سوي دبيرکل منصوب مي‌گردند.
۷ـ دبيرکل از جمله وظايف و مسؤوليتهاي زير را دارا مي‌باشد:
الف ـ مديريت کليه کارهاي اجرائي اتحاديه
ب ـ هماهنگي کار شوراي اجرائي و کارگروههاي اجرائي
پ ـ تهيه اسناد مورد نياز براي گردهمايي‌هاي مجمع عمومي
ت ـ اعمال استانداردها و دستورالعمل‌هاي صادره از سوي شوراي اجرائي
ث ـ ارتباط با مؤسسات بيمه اعتبارصادراتي غيرعضو و سازمان‌هاي بين‌المللي، منطقه‌اي و ملي
ج ـ ايفاي نقش به عنوان منبع اصلي نگهداري اطلاعات که کليه سوابق، استانداردها و دستورالعمل‌هاي صادره از سوي اتحاديه و ساير سازمان‌هاي مرتبط را حفظ و نگهداري مي‌نمايد.
چ ـ ايفاي نقش سخنگو و نماينده اتحاديه در مقابل ساير طرفها
ح ـ بر اساس دستورالعمل صادره از سوي شوراي اجرائي، دبيرکل بايد کليه وجوه لازم براي پيگيري اهداف اتحاديه را مديريت، نگهداري و جمع‌آوري نمايد.
خ ـ هماهنگي براي چاپ و توزيع صورتحسابهاي حسابرسي‌شده از سوي حسابرسان بروني، به¬صورت سالانه
فصل چهارم ـ منابع مالي، امضاء، زبان و تفسير و لازم‌الاجراء شدن
ماده۱۴ـ منابع مالي
منابع مالي اتحاديه عبارتند از:
الف ـ حق عضويتهاي پرداختي از سوي تمامي اعضاء
ب ـ مبالغ اهدائي
پ ـ بازده منابع سرمايه‌‌گذاري شده
ت ـ حق‌الزحمه‌ها و ساير هزينه‌ها براي فعاليت‌ها و انتشارات اتحاديه
ماده۱۵ـ امضاء
اين اساسنامه در دو نسخه اصلي به زبانهاي عربي و انگليسي تهيه گرديده است که به‌هنگام تفسير شرايط آن، زبان عربي ملاک خواهد بود. اين اساسنامه تا تاريخ ۲۸ اکتبر ۲۰۰۹ (۶/۸/۱۳۸۸) براي امضاء مفتوح خواهد بود.
ماده۱۶ـ لازم‌الاجراء شدن
اين اساسنامه در تاريخي که حداقل هفت عضو کامل آن را امضاء نمايند لازم‌الاجراء خواهد شد و «اتحاديه امان» به طور رسمي تشکيل خواهد شد.
اين اساسنامه در بيروت، لبنان، در تاريخ ۹ ذي‌القعده ۱۴۳۰ هجري قمري برابر با ۲۸ اکتبر ۲۰۰۹ ميلادي (۶/۸/۱۳۸۸) تنظيم گرديد.
ضميمه الف
فهرست اعضاي مؤسس اتحاديه امان
در تاريخ ۲۸ اکتبر ۲۰۰۹ (۹ ذي‌القعده ۱۴۳۰ هجري قمري برابر با ۶/۸/۱۳۸۸)
اين پيوست در بيروت، لبنان در تاريخ ۲۸ اکتبر ۲۰۰۹ (۹ ذي القعده ۱۴۳۰ هجري قمري برابر با ۶/۸/۱۳۸۸ هجري شمسي) تنظيم گرديد.
سازمانها به ترتيب حروف الفباي کشورها فهرست شده‌اند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يک تبصره منضم به متن اساسنامه، شامل مقدمه و شانزده ماده و يک ضميمه در جلسه علني روز يکشنبه مورخ بيست و نهم تير‌ماه يکهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱/۵/۱۳۹۳ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

چهارشنبه 16 اردیبهشت 1394  8:43 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها