0

مجموعه‌ی اشعار برای مشاعره با حرف "ر"

 
farhad6067
farhad6067
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : بهمن 1393 
تعداد پست ها : 822
محل سکونت : رشت

مجموعه‌ی اشعار برای مشاعره با حرف "ر"

رازی، كه دلم ز جان همی داشت نهفت

اشكم به زبان حال با خلق بگفت


راست چون سوسن و گل از اثر صحبت پاك

بر زبان بود مرا آن چه تو را در دل بود


راه حق را كی توان پیمود با بار تعلق

كاین سفر،ره توشه ای غیر از سبكباری ندارد

یک شنبه 2 فروردین 1394  7:16 PM
تشکرات از این پست
farhad6067
farhad6067
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : بهمن 1393 
تعداد پست ها : 822
محل سکونت : رشت

پاسخ به:مجموعه‌ی اشعار برای مشاعره با حرف "ر"

راه عشق ار چه كمینگاه كمانداران است

هر كه دانسته رود صرفه ز اعدا ببرد


راهم شراب لعل زد ای میر عاشقان

خون مرا به چاه زنخدان یار بخش


راهم مزن به وصف زلال خضر كه من

از جام شاه جرعه كش حوض كوثرم

یک شنبه 2 فروردین 1394  7:19 PM
تشکرات از این پست
farhad6067
farhad6067
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : بهمن 1393 
تعداد پست ها : 822
محل سکونت : رشت

پاسخ به:مجموعه‌ی اشعار برای مشاعره با حرف "ر"

راهی بزن كه آهی بر ساز آن توان زد

شعری بخوان كه با او رطل گران توان زد


راهیست راه عشق كه هیچش كناره نیست

آن جا جز آن كه جان بسپارند چاره نیست


رحم آر بر دل من كز مهر روی خوبت

شد شخص ناتوانم باریك چون هلالی

یک شنبه 2 فروردین 1394  7:20 PM
تشکرات از این پست
farhad6067
farhad6067
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : بهمن 1393 
تعداد پست ها : 822
محل سکونت : رشت

پاسخ به:مجموعه‌ی اشعار برای مشاعره با حرف "ر"

رحم كن بر من مسكین و به فریادم رس

تا به خاك در آصف نرسد فریادم


رخ برافروز كه فارغ كنی از برگ گلم

قد برافراز كه از سرو كنی آزادم


رخم ماند بدان اول، دلم ماند بدان ثانی

نصیب من شود در وصل آن پیراهن دیگر؟

یک شنبه 2 فروردین 1394  7:20 PM
تشکرات از این پست
farhad6067
farhad6067
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : بهمن 1393 
تعداد پست ها : 822
محل سکونت : رشت

پاسخ به:مجموعه‌ی اشعار برای مشاعره با حرف "ر"

رسد آدمی به جایی كه بجز خدا نبیند

بنگر كه تا چه حد است مقام آدمیت


رسم بد عهدی ایام چو دید ابر بهار

گریه اش بر سمن و سنبل و نسرین آمد


رسم عاشق كشی و شیوه شهرآشوبی

جامه‌ای بود كه بر قامت او دوخته بود

یک شنبه 2 فروردین 1394  7:21 PM
تشکرات از این پست
farhad6067
farhad6067
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : بهمن 1393 
تعداد پست ها : 822
محل سکونت : رشت

پاسخ به:مجموعه‌ی اشعار برای مشاعره با حرف "ر"

رسید باد صبا غنچه در هواداری

ز خود برون شد و بر خود درید پیراهن


رسید مژده كه آمد بهار و سبزه دمید

وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید


رسید مژده كه ایام غم نخواهد ماند

چنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند

یک شنبه 2 فروردین 1394  7:22 PM
تشکرات از این پست
farhad6067
farhad6067
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : بهمن 1393 
تعداد پست ها : 822
محل سکونت : رشت

پاسخ به:مجموعه‌ی اشعار برای مشاعره با حرف "ر"

رسید موسم آن كز طرب چو نرگس مست

نهد به پای قدح هر كه شش درم دارد


رسیدن گل و نسرین به خیر و خوبی باد

بنفشه شاد و كش آمد سمن صفا آورد


رشته تسبیح اگر بگسست معذورم بدار

دستم اندر دامن ساقی سیمین ساق بود

 

یک شنبه 2 فروردین 1394  7:23 PM
تشکرات از این پست
farhad6067
farhad6067
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : بهمن 1393 
تعداد پست ها : 822
محل سکونت : رشت

پاسخ به:مجموعه‌ی اشعار برای مشاعره با حرف "ر"

رشته صبرم به مقراض غمت ببریده شد

همچنان در آتش مهر تو سوزانم چو شمع


رفتی و رفتن تو داغی  نهاد بر دل

از كاروان چه مانده جز آتشی  به  منزل


رفیق خیل خیالیم و همنشین شكیب

قرین آتش هجران و هم قران فراق

یک شنبه 2 فروردین 1394  7:23 PM
تشکرات از این پست
farhad6067
farhad6067
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : بهمن 1393 
تعداد پست ها : 822
محل سکونت : رشت

پاسخ به:مجموعه‌ی اشعار برای مشاعره با حرف "ر"

رفیقان چنان عهد صحبت شكستند

كه گویی نبوده‌ست خود آشنایی


رقص بر شعر تر و ناله نی خوش باشد

خاصه رقصی كه در آن دست نگاری گیرند


رقصیدن سرو و حالت گل

بی صوت هزار خوش نباشد

یک شنبه 2 فروردین 1394  7:24 PM
تشکرات از این پست
farhad6067
farhad6067
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : بهمن 1393 
تعداد پست ها : 822
محل سکونت : رشت

پاسخ به:مجموعه‌ی اشعار برای مشاعره با حرف "ر"

رقم مغلطه بر دفتر دانش نزنیم

سر حق بر ورق شعبده ملحق نكنیم


رقیب آزارها فرمود و جای آشتی نگذاشت

مگر آه سحرخیزان سوی گردون نخواهد شد


رموز مستی و رندی ز من بشنو نه از واعظ

كه با جام و قدح هر دم ندیم ماه و پروینم

یک شنبه 2 فروردین 1394  7:25 PM
تشکرات از این پست
farhad6067
farhad6067
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : بهمن 1393 
تعداد پست ها : 822
محل سکونت : رشت

پاسخ به:مجموعه‌ی اشعار برای مشاعره با حرف "ر"

رموز مصلحت ملك خسروان دانند

گدای گوشه نشینی تو حافظا مخروش


رنج ما را كه توان برد به یك گوشه چشم

شرط انصاف نباشد كه مداوا نكنی


رند عالم سوز را با مصلحت بینی چه كار

كار ملك است آن كه تدبیر و تامل بایدش

یک شنبه 2 فروردین 1394  7:26 PM
تشکرات از این پست
farhad6067
farhad6067
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : بهمن 1393 
تعداد پست ها : 822
محل سکونت : رشت

پاسخ به:مجموعه‌ی اشعار برای مشاعره با حرف "ر"

رندان تشنه لب را آبی نمی دهد كس

گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت


رندی آموز و كرم كن كه نه چندان هنر است

حیوانی كه ننوشد می و انسان نشود


رنگ خون دل ما را كه نهان می‌داری

همچنان در لب لعل تو عیان است كه بود

یک شنبه 2 فروردین 1394  7:27 PM
تشکرات از این پست
farhad6067
farhad6067
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : بهمن 1393 
تعداد پست ها : 822
محل سکونت : رشت

پاسخ به:مجموعه‌ی اشعار برای مشاعره با حرف "ر"

رنگ همه خام وچنان پیچ و تاب

منتظرم تا چه برآید ز آب؟


ره رو منزل عشقیم و ز سرحد عدم

تا به اقلیم وجود این همه راه آمده‌ایم


روز اول كه سر زلف تو دیدم گفتم

كه پریشانی این سلسله را آخر نیست

یک شنبه 2 فروردین 1394  7:27 PM
تشکرات از این پست
farhad6067
farhad6067
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : بهمن 1393 
تعداد پست ها : 822
محل سکونت : رشت

پاسخ به:مجموعه‌ی اشعار برای مشاعره با حرف "ر"

روز در كسب هنر كوش كه می خوردن روز

دل چون آینه در زنگ ظلام اندازد


روز ماه رمضان زلف میفشان  كه فقیه

بخورد روزهُ خود را به گمانی كه شب است


روز محشر كه سر از خاك لحد برداریم

نام نیكوی تو نقش است به پیشانی ما


روز مرگم نفسی مهلت دیدار بده

تا چو حافظ ز سر جان و جهان برخیزم

یک شنبه 2 فروردین 1394  7:28 PM
تشکرات از این پست
qazwsx
qazwsx
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : شهریور 1392 
تعداد پست ها : 576
محل سکونت : ایران

پاسخ به:مجموعه‌ی اشعار برای مشاعره با حرف "ر"

راز دل را پیش کس مگو                  مگر پیش مادر

امضا بلدم  تنبلم انگشت میزنم

http://s5.picofile.com/file/8139849018/%D8%A7%D8%AB%D8%B1_%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA.jpg

 

یک شنبه 2 فروردین 1394  8:31 PM
تشکرات از این پست
farhad6067
دسترسی سریع به انجمن ها