0

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا:حرف د

 
voiceofrain
voiceofrain
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : تیر 1391 
تعداد پست ها : 2005
محل سکونت : اصفهان

تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا:حرف د

تعبیر خواب حرف د بر اساس حروف الفبا

 
داخل آب رفتن دُهل زدن دُم
دارچین دارایی -اموال دار
داس دارو دارکوب
دامن دام داغ کردن
دانه دانشگاه دانشکده
دبه روغن دایی - عمو دانه ها
دجال دبیری - معلمی دبیرستان
ددگان - چهارپا دخنه دختر
در زدن در آغوش گرفتن در
دراکولا دراعه دراج
درخت دربانی دربان
درخت انار درخت امرود درخت اقاقیا
درخت آبنوس درخت انگور درخت انجیر
درخت بلوط درخت بادام درخت آلو
درخت پسته درخت بید درخت بلیل
درخت چنار درخت جوز درخت ترنج
درخت خرما درخت خار درخت حنظل
درخت سدر درخت زیتون درخت زردآلو
درخت سیب درخت سنجد درخت سرو
درخت صنوبر درخت شمامه درخت شفتالو
درخت فندق درخت عود درخت عرعر
درخت گل درخت گردو درخت کدو
درخت نارنج درخت مورد درخت گلنار
درد کردن اعضا درختان درخت نی
درگاه درفش درشکه
دره درمانگاه درم
درودگری درودگر درو - درو کردن
درویشی درویش دروغ گفتن
دژخیم دزد دریا
دست و روی شستن دست اورنجن دست
دستشویی دستبند دستار
دستمال دستکش 2 دستکش 1
دشت دسته گل دستمال سفره
دشنه دشنام فحش دشمن
دعوت دعوا دعا کردن
دکان - مغازه دفتر دف زدن
دل - قلب دکمه - دگمه دکتر
دلقک دلفین دلالی کردن
دنبه دمل دمپایی
ده دندانپزشک دندان
دهلیز دهل زدن دهان
دوات دوا - دارو دهنه اسب
دوختن دوچرخه دوال
دوده دودکش دود
دوست داشتن دوست - یار دوربین
دوغ دوشاب دوش - کتف
دیدار - ملاقات دویدن - دو دوقلو
دینارها دیگ پایه دیگ
دیوانگی دیوار دیو
درمنه دباغی دیوانه
دوزخ

 

بـازم با گریه خوابم برد       بـازم خواب تــــو را دیدم

دوباره....

چقدر غمگینم و تنـــها  چقدر می خوام که باز بـارون بباره

 

بزن بــارون  ببار آروم  بروی پلکای خسته ام

بزن بــارون تو می دونی هنوزم یاد اون هستم

 

شنبه 25 بهمن 1393  9:15 AM
تشکرات از این پست
javad31
javad31
javad31
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : مرداد 1394 
تعداد پست ها : 551

تعبیر خواب داخل آب رفتن

 

تعبیر خواب داخل آب رفتن 
حضرت دانیال گوید: اگر بیند که به آب اندر همی رفت و اندر آن وقت، تن او قوی بود،

خاصه کاری اندر آنکار ظاهر گردد و اگر بیند که در آب صافی رفت و تن او پوشیده بود، دلیل بر قوت دین بود وتوکل کردن بر ایزد تعالی و استقامت کار وی

 
شنبه 3 مرداد 1394  6:11 PM
تشکرات از این پست
javad31
javad31
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : مرداد 1394 
تعداد پست ها : 551

تعبیر خواب دُهل زدن

تعبیر خواب دُهل زدن 
محمدبن سیرین گوید: دهل زدن به خواب ، کلام باطل و دروغ و کار روشن این جمله، دلیل بر زننده دهل کند.

اگر بیند با دهل نای زدند و پای کوفتند، دلیل بر غم و اندوه و مصیبت بود. اگر بیند بطور مفرد دهل می زد، دلیل است که سخن باطل گوید، یا کاری کند روشن و پیدا. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دهل زدن، دلیل بر خبرهای دروغ و مختلف است، که در او هیچ خیر نباشد.

شنبه 3 مرداد 1394  6:13 PM
تشکرات از این پست
javad31
javad31
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : مرداد 1394 
تعداد پست ها : 551

تعبیر خواب دُم

تعبیر خواب دُم 
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند چون اسب و خر و گاو دم داشت، دلیل که مال و نعمت او زیاده شود و زندگانی به خوشدلی گذراند. اما در راه دین سستی کند و بعضی از معبران گویند: اگر کسی بیند دم داشت، دلیل که مردمان تابع او شوند.

اگر بیند که دم او چون دم سگ یاخر یا گرگ بود، دلیل که مال حرام یابد و مردمان او را ملامت کنند.

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند دم اسب یا دم خر در دست داشت، دلیل که بر قدر آن مال و نعمت یابد. اگر کسی بیند در دست دم حیوانی داشت که گوشت او حرام بود، دلیل که حرام یابد.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دم حیوان در خواب بر چهار وجه است. اول: تیغ. دوم: یاران. سوم: مال. چهارم: عیش و راحت. 

1ـ دیدن دم جانوری در خواب ، نشانة آن است که برای لذت بردن به مکانی خواهید رفت . اما تنها آزار و اذیت نصیبتان خواهد شد .

2ـ اگر خواب ببینید دم حیوانی را قطع می کنید ، نشانة آن است که در اثر بی دقتی بدبخت خواهید شد .

3ـ اگر خواب ببینید چون جانوری دم دارید ، نشانة آن است که وقایعی عجیب شما را سردر گم خواهد

شنبه 3 مرداد 1394  6:14 PM
تشکرات از این پست
javad31
javad31
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : مرداد 1394 
تعداد پست ها : 551

تعبیر خواب دار

 دار
لطفا به حرف ـ آ ـ کلمه آویختن نگاه کنید.

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند دارچین بسیار داشت، دلیل که غمگین و متفکر شود. اگر بیند دارچین می خورد غم اندوهش صعب تر بود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند دارچین جهت رفع علت می خورد و او را سود داشت، دلیل نیکی و صلاح است. 

شنبه 3 مرداد 1394  6:15 PM
تشکرات از این پست
javad31
javad31
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : مرداد 1394 
تعداد پست ها : 551

تعبیر خواب دارایی

تعبیر خواب دارایی -اموال  
اگر خواب ببینید صاحب ثروتی هنگفت هستید ، .

 نشانة آن است که در کارها و زندگی موفق خواهید بود و دوستانی صمیمی خواهید یافت

شنبه 3 مرداد 1394  6:16 PM
تشکرات از این پست
javad31
javad31
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : مرداد 1394 
تعداد پست ها : 551

تعبیر خواب دارچین

تعبیر خواب دارچین

دارچین تلخ کامی و فکر و خیال است. شاید غصه ای پیش نیاید و غم بزرگی نباشد اما تکدر و گرفتگی خاطر و فکر و خیال بیننده خواب را می آزارد. اگر درخواب ببینید دارچین می خورید، به هر طریق که باشد، گرفتار اندوه و گرفتگی خاطر می شوید به خصوص اگر در خواب از خوردن آن خوشتان نیاید. اگر دیدید مثلا دارچین دم کرده را با رغبت و میل می نوشید و از نوشیدن آن خوشتان می آید گناهی مرتکب می شوید که بعدا برای شما اندوه و ناراحتی می آورد. اگر دیدید دارچین به دیگران می دهید برای او ناراحتی به وجود می آورید که خودتان هم در آن سهیم هستید. تر و خشک و کوبیده و نکوبیده دارچین یک تعبیر دارد.

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند دارچین بسیار داشت، دلیل که غمگین و متفکر شود. اگر بیند دارچین می خورد غم اندوهش صعب تر بود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند دارچین جهت رفع علت می خورد و او را سود داشت، دلیل نیکی و صلاح است. 

شنبه 3 مرداد 1394  6:17 PM
تشکرات از این پست
javad31
javad31
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : مرداد 1394 
تعداد پست ها : 551

تعبیر خواب دارکوب

تعبیر خواب دارکوب
دارکوب

لوک اویتنهاو می گوید :

دارکوب : یک ملاقات

شنبه 3 مرداد 1394  6:18 PM
تشکرات از این پست
javad31
javad31
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : مرداد 1394 
تعداد پست ها : 551

تعبیر خواب دارو

تعبیر خواب دارو

دارو در خواب چاره است و دارو خوردن چاره جویی. اگر دیدید دارو به دیگری می دهید خواب شما می گوید عقده و کینه و نفرت خود را خالی می کنید. دادن دارو به دیگران گویای شخم و نفرتی است که از آن شخص داریم یا از دست او عصبی هستید. معبران نوشته اند اگر دیدید دارو می خورید و دارو به حال شما مفید است کاری موافق دین انجام می دهید و اگر اثر مفید نداشت کاری خلاف دین می کنید

 محمدبن سیرین گوید: اگر بیند بیماری دارو بخورد و او موافق بود، دلیل که صلاح دین. ابراهیم کرمانی گوید: اگر دارو موافق نبود، دلیل که صلاح دین وی زایل شود. اگر دارو جهت شفا نوشید، دلیل که به قدر موافقت دارو صلاح دنیا طلبد. اگر بیند جهت مردم دارو تهیه می کرد، دلیل که با مردم نیکوئی کند. اگر بیند داروی خشک می ستد، دلیل که از غم و اندوه باز رهد. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند چون دارو خورد او را زیان و مضرت رسید، تعبیرش همین است. اگر بیند که دارو خورد که عقل و هوش از او زایل شود. دلیل که از غم و اندوه فرج 
یابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: هر داروئی که زرد باشد، دلیل بر بیماری و رنج کند و هر دارو که به خوردن آسان است، دلیل بر شفا و راحت کند و آن چه به خوردن بد است، دلیل بر بیماری کند. اگر بیند دارو خورد و بر وی اثر کرد، دلیل است که دین وی به صلاح آید. اگر به خلاف این نیز بیند بد باشد.

شنبه 3 مرداد 1394  6:19 PM
تشکرات از این پست
javad31
javad31
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : مرداد 1394 
تعداد پست ها : 551

تعبیر خواب داس

تعبیر خواب داس

داس وسیله انتفاع است و ابزار کار کشاورزی است و چون خود کشاورزی درخواب بد نیست دیدن داس هم نمی تواند تعبیر بد داشته باشد. چنانچه درخواب ببینید که داس در دست دارید یا داس به دیوار اتاق شما آویخته است امکان و وسیله ای می یابید که به کمک آن سود می برید ولی این سود آسان به دست نمی آید و با رنج و کار و تلاش همراه است. اگر دیدید داس به کسی می دهید به او سود می رسانید یا عملی در مسیر خیر انجام می دهید. داس تیز بهتر از داس کند است و چنانچه در خواب ببینید داسی در دست دارید که زنگ زده و کند است خواب شما می گوید احتمال کامیابی است ولی وسیله نیست. داس شکسته ناکامی است در امری که پیش می آید. تیز کردن داس جستجوی وسیله برای توفیق است.

محمدبن سیرین گوید: اگر بیند داس در دست داشت، دلیل که آلتی بیاورد که وی را مال حاصل شود. اگر بیند با داس کشت و درو کرد، دلیل او را مال و نعمتی به رنج حاصل شود. اگر داس او بشکست و یا ضایع شد، مال او نقصان یابد. جابر مغربی گوید: اگر داس زرین یا سیمین در دست داشت، دلیل بود که از مال حرام چیزی حاصل کند.

شنبه 3 مرداد 1394  6:20 PM
تشکرات از این پست
javad31
javad31
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : مرداد 1394 
تعداد پست ها : 551

تعبیر خواب داغ کردن

تعبیر خواب داغ کردن  

محمدبن سیرین گوید: داغ کردن به خواب ، دلیل بر یافتن گنج و مال است.

اگر بیند بر تنش داغ بود، دلیل به قدر آن گنج و مال یابد. اما اگر آن مال را در خیرات و طاعت حق تعالی هزینه کند، در عقبی از عقوبت حق تعالی رستگار شود. ولی اگر در شر و فساد صرف کند، به عذاب مبتلا شود. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند از محل داغ خون و ریم بیرون می آمد، دلیل که به خدمت پادشاه مقیم شود. اگر از نشان داغ خون و ریم نمی آمد، دلیل که از سلطان بهره نیابد. حضرت دانیال و ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند داغ بر کسی نهاد یا کسی داغ بر تن او نهاد، تاویلش سخن زشت است، یا بر او تهمت نهند. اگر به جهت علتی به پشت وی داغ نهادند، دلیل بر دین و دنیای او بود. بعضی از معبران گویند: داغ کردن بیان است در کار پادشاه. حضرت امام جعفر صادق فرماید: داغ آتشین منع زکوه بود و مشغولی از لشگر پادشاه.

شنبه 3 مرداد 1394  6:21 PM
تشکرات از این پست
javad31
javad31
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : مرداد 1394 
تعداد پست ها : 551

تعبیر خواب دام

تعبیر خواب دام

دام در خواب گرفتاری ا ست. اگر ببینید که دام برای شکار گسترده اید که دیگران را بیازارید و مبتلا کنید، این دام گستری نشانه توفیق و استحصال نیست. اگر دامی دیدید که ندانستید به چه کسی تعلق دارد با مشکلی رو به رو می شوید. اگر رشته دام را در دست داشتید نوشته اند که رشته کاری به دستتان می افتد که به صلاح خود شما و دیگران نیست. اگر دیدید که خودتان به دام افتادید گرفتار و مبتلا می شوید. دام برای صید ماهی خوب است به شرط آن که ماهی صید کنید. اگر دام بیافکنید و ماهی صید نکنید ناکامی و شکست است.

محمدبن سیرین گوید: دام اگر بیند، مکر وحیلت بود. اگر بیند پای او در دام گرفتار است، دلیل بود که به مکر و حیله گرفتار شود. اگر بیند پایش از دام گشوده گشت، تاویلش به خلاف این بود. جابر مغربی گوید: اگر جانوری از جمله حیوانات با دام بگرفت، آن کس را که به آن جانور منسوب است به مکر و حیلت به چنگ آورده، مطیع و فرمانبر خود کند. 

شنبه 3 مرداد 1394  6:21 PM
تشکرات از این پست
javad31
javad31
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : مرداد 1394 
تعداد پست ها : 551

تعبیر خواب دامن

تعبیر خواب دامن 
دامن

1ـ اگر خواب ببینید روی دامن کسی نشسته اید ، نشانة آن است که در حرفة خود با مشکلی روبرو نخواهید شد.

 اگر دختری در خواب ببیند فردی روی دامنش نشسته است ، علامت آن است که مورد سرزنش و انتقادات دیگران قرار خواهد گرفت .

2ـ اگر ماری بر دامن خود ببینید ، علامت آن است که از طرف دشمنان مورد تحقیر و اهانت قرار می گیرید . اگر گربه ای را بر دامن خود ببنید ، نشانة آن است که دشمنی شما را فریب خواهد داد . 

شنبه 3 مرداد 1394  6:22 PM
تشکرات از این پست
javad31
javad31
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : مرداد 1394 
تعداد پست ها : 551

تعبیر خواب دانشکده

تعبیر خواب دانشکده  
1ـ دیدن دانشکده در خواب ، علامت آن است که به مقامی منصوب می شوید که مدتها در انتظارش بودید .

2ـ اگر خواب ببینید پس از اتمام تحصیلات خود دیگر بار در حال ثبت نام در دانشکده هستید ، نشانة آن است که در کار پسندیده ای امتیاز به دست می آورید .

شنبه 3 مرداد 1394  6:25 PM
تشکرات از این پست
javad31
javad31
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : مرداد 1394 
تعداد پست ها : 551

تعبیر خواب دانشگاه

تعبیر خواب دانشگاه 
1ـ اگر خواب ببینید از دانشگاهی دیدن می کنید ، دلالت بر آن دارد که در آینده به خاطر فرصتهایی که در اثر کاهلی از دست خواهید داد ، متأثر می شوید .

 

2ـ اگر خواب ببینید مالک آموزشگاهی هستید و یا در آن زندگی می کنید ، نشانة آن است که به کسب دانشی خواهید پرداخت که برایتان ثمری نخواهد داشت و آرزوهایتان بر باد خواهد رفت .

3ـ اگر کسی خواب ببیند بعد از اتمام دورة تحصیلی خود مجدداً به دانشگاه باز می گردد ، نشانة آن است که خود را در مقابل درخواستهایی که از او می شود ناتوان خواهد دید .

شنبه 3 مرداد 1394  6:26 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها