0

مقاله مخارج دولت ایران

 
parisa2020
parisa2020
کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت : بهمن 1393 
تعداد پست ها : 4

مقاله مخارج دولت ایران

http://www.jrer.ir/browse.php?a_id=305&slc_lang=fa&sid=1&ftxt=1

درآمدهای مالياتی و مخارج دولت در ايران (1391-1355)

نویسندگاندکتر جعفر قادری، محيا مشيدی 

برای حل مشکل کسری بودجه، برخی از اقتصاددانان کاهش مخارج دولت را پيشنهاد می‌کنند حال آن‌که بعضی ديگر افزايش يا کاهش ماليات‌ها را مؤثر می‌‌دانند. در اين مقاله رابطه عليت کوتاه‌مدت و بلند‌مدت بين متغير‌های مخارج دولتی و درآمد مالياتی در ايران طی دوره‌ زمانی 1391-1355 مورد آزمون قرار گرفته است. بدين منظور با استفاده از داده‌های ساليانه، رابطه عليت گرنجری بين متغيرهای فوق بررسی شده است. ضمنا در صورت وجود رابطه بلند‌مدت بين متغيرها با استفاده از الگوی خود بازگشتی با وقفه‌های توزيعی، يک مدل تصحيح خطا نيز برآورد می‌شود. با توجه به نتايج آزمون والد و علی گرنجر، در کوتاه‌مدت رابطه علّی يک طرفه ميان متغير‌ها برقرار است. به عبارتی در کوتاه‌مدت، تغيير در مخارج دولت منجر به ايجاد تغيير در درآمدهای مالياتی می‌گردد که منطبق با نظريه بوکانن و واگنر است. آزمون يوهانسن نيز وجود يک بردار همجمعی غير صفر را تأييد می‌کند که نشان‌دهنده ارتباط تعادلی بلند‌مدت بين متغيرهای مورد نظر است. هم‌چنين با استفاده از الگوی تصحيح خطای چند متغيره، عليت بلند-مدت يک طرفه از سمت درآمد مالياتی به مخارج دولتی تأييد شده است که منطبق با نظريه فريدمن است. در اين مقاله، سياست‌های پيشنهادی نيز مورد بررسی قرار گرفته است.

 

 

دوشنبه 6 بهمن 1393  12:48 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها