0

آشنائی با اسلحه انفرادی

 
abedina
abedina
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : آبان 1393 
تعداد پست ها : 71
محل سکونت : گلستان

آشنائی با اسلحه انفرادی

طپانچه كلت / 43/11 م م

 

1- ماموريت :

شركت در رزم نزديك و براي از بين بردن نفرات پياده دشمن

2- سازمان :

برابر جدول سازكان و تجهيزات هر يگان (اسلحه سازماني خدمه سلاحهاي اجتماعي و بعضي از فرماندهان و پرسنل ستاد) مي باشد.

3- مشخصات :

كلت كاليبر 43/11 م م جنگ افزاري است دستي، نيمه خودكار كه با هوا خنك و بوسيله خشاب 7 فشنگي تغذيه مي شود.

4- مختصات :

كاليبر 43/11 م م

برد موثر : 50 الي 75 متر

وزن با خشاب خالي : 105/1 كيلوگرم           

وزن با خشاب پر : 250/1 كيلوگرم

تعداد خان : 6 عدد گردش از راست به چپ

حداكثر برد با زاويه 30 درجه : 1463 متر

5- مقدورات و محدويتها :

مقدورات : قدرت زياد در رزم نزديك ـ به سهولت قابل استفاده است.

استفاده موثر در رزم نزديك

محدوديت : تشتت تير زياد ـ سنگيني وزن نسبت به سلاحهاي كمري ديگر

6- نامگذاري قطعات اصلي كلت :

1- خشاب                           2- كلاهك فنر ارتجاع                     3- مانع گلنگدن

4- قبضه               5- ميله فنر ارتجاع                       6- فنر ارتجاع

7- مانع كلاهك فنر ارتجاع      8- لوله                                          9- صفحه مانع سوزن

10- وزن و فنر آن                   11- فشنگ كش                           12- گلنگدن (روآيك)

7- انواع مهمات :

الف) فشنگ جنگي             ب) فشنگ مانوري                        پ) فشنگ رسام

پ) فشنگ شكاري                                                ث) فشنگ مشقي

8- ضامن هاي طپانچه كلت :

الف) ضامن خودكار (ضامن قبضه اي ـ ضامن جداكننده)

ب) ضامن غيرخودكار (ضامن اصلي ـ ضامن چخماق)

9- حالات تيراندازي :

الف) درازكش      ب) بزانو            پ) ايستاده

10- احتياطات تاميني :

الف) اطمينان از خالي بودن

ب) جز در موارد تيراندازي انگشت روي ماشه قرار نگيرد.

پ) با طپانچه به كسي كه قصد تيراندازي به آن را نداريد نشانه گيري نكنيد.

ت) هنگام تيراندازي در صورت بروز هر نوع گيري ابتدا خشاب را خارج كنيد.

ث) در ميدان تيراندازي قبل از تيراندازي هرگز طپانچه را ذخيره گذاري نكنيد.

ج) هميشه خشاب طپانچه را خارج كنيد سپس ذخيره برداري كنيد.

ح) ضامن هاي طپانچه را زود بازديد كنيد.

 

دوشنبه 15 دی 1393  9:58 PM
تشکرات از این پست
Lovermohamad
abedina
abedina
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : آبان 1393 
تعداد پست ها : 71
محل سکونت : گلستان

پاسخ به:آشنائی با اسلحه انفرادی

طپانچه كلت / 43/11 م م

 

1- ماموريت :

شركت در رزم نزديك و براي از بين بردن نفرات پياده دشمن

2- سازمان :

برابر جدول سازكان و تجهيزات هر يگان (اسلحه سازماني خدمه سلاحهاي اجتماعي و بعضي از فرماندهان و پرسنل ستاد) مي باشد.

3- مشخصات :

كلت كاليبر 43/11 م م جنگ افزاري است دستي، نيمه خودكار كه با هوا خنك و بوسيله خشاب 7 فشنگي تغذيه مي شود.

4- مختصات :

كاليبر 43/11 م م

برد موثر : 50 الي 75 متر

وزن با خشاب خالي : 105/1 كيلوگرم           

وزن با خشاب پر : 250/1 كيلوگرم

تعداد خان : 6 عدد گردش از راست به چپ

حداكثر برد با زاويه 30 درجه : 1463 متر

5- مقدورات و محدويتها :

مقدورات : قدرت زياد در رزم نزديك ـ به سهولت قابل استفاده است.

استفاده موثر در رزم نزديك

محدوديت : تشتت تير زياد ـ سنگيني وزن نسبت به سلاحهاي كمري ديگر

6- نامگذاري قطعات اصلي كلت :

1- خشاب                           2- كلاهك فنر ارتجاع                     3- مانع گلنگدن

4- قبضه               5- ميله فنر ارتجاع                       6- فنر ارتجاع

7- مانع كلاهك فنر ارتجاع      8- لوله                                          9- صفحه مانع سوزن

10- وزن و فنر آن                   11- فشنگ كش                           12- گلنگدن (روآيك)

7- انواع مهمات :

الف) فشنگ جنگي             ب) فشنگ مانوري                        پ) فشنگ رسام

پ) فشنگ شكاري                                                ث) فشنگ مشقي

8- ضامن هاي طپانچه كلت :

الف) ضامن خودكار (ضامن قبضه اي ـ ضامن جداكننده)

ب) ضامن غيرخودكار (ضامن اصلي ـ ضامن چخماق)

9- حالات تيراندازي :

الف) درازكش      ب) بزانو            پ) ايستاده

10- احتياطات تاميني :

الف) اطمينان از خالي بودن

ب) جز در موارد تيراندازي انگشت روي ماشه قرار نگيرد.

پ) با طپانچه به كسي كه قصد تيراندازي به آن را نداريد نشانه گيري نكنيد.

ت) هنگام تيراندازي در صورت بروز هر نوع گيري ابتدا خشاب را خارج كنيد.

ث) در ميدان تيراندازي قبل از تيراندازي هرگز طپانچه را ذخيره گذاري نكنيد.

ج) هميشه خشاب طپانچه را خارج كنيد سپس ذخيره برداري كنيد.

ح) ضامن هاي طپانچه را زود بازديد كنيد.

 

دوشنبه 15 دی 1393  10:00 PM
تشکرات از این پست
Lovermohamad
abedina
abedina
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : آبان 1393 
تعداد پست ها : 71
محل سکونت : گلستان

پاسخ به:آشنائی با کلاشینکف

 

كلاشينكف

 

 

مشخصات تفنگ كلاشنيكف را يگوييد؟ تفنگ كلاشنيكف جنگ افزاري است خودكار، هجومي، اتوماتيك، كه به وسيله ناظم آتش به صورت خودكار، نيمه خودكار و به ضامن در مي آيد و با هوا خنك مي شود و به وسيله فشار غيرمستقيم گاز باروت مسلح مي شود و با خشاب هاي 30 تيري تغذيه و به وسيله نفر حمل مي شود.

مختصات تفنگ كلاشنيكف را بيان كنيد؟ وزن كل اسلحه با قنداق كائوچويي و چوبي 800/3 كيلوگرم، وزن كل با قنداق تاشونده بدون خشاب و سرنيزه 3 كيلوگرم، وزن خشاب خالي 322 گرم، وزن خشاب پر 480 گرم، وزن فشنگ 16 گرم، وزن سرنيزه با جلد 450 گرم، طول سر نيزه 20 سانتي متر، طول اسلحه با قنداق 87 سانتيمتر، طول اسلحه با قنداق تاشو 69 سانتيمتر، طول لوله 41 سانتيمتر، سرعت ابتدايي گلوله 700 متر بر ثانيه، نواخت تيرعلمي 600 تير در دقيقه، نواخت تير عملي در حالت رگبار 100 تير و در حالت تك تير 40 تير در دقيقه، تعداد خان 4 عدد، طول هر گام خان 41 سانتيمتر، برد مفيد 400 متر، برد موثر 800 متر، حداكثر برد 4000 متر.

سازمان تفنگ كلاشنيكف را بيان كنيد؟ به تعداد 9 قبضه در گروه تفنگدار پياده دسته پياده.

محاسن تفنگ كلاشنيكف را توضيح دهيد؟

الف) به علت كوتاه بودن طول اسلحه و سبكي وزن به سهولت قابل استفاده است.

ب) به علت كوتاه بودن طول فشنگ و تغذيه با خشاب هاي 30 تيري خدمه مهمات بيشتري مي تواند حمل كنند.

پ) به علت كوتاه بودن طول لوله و سبكي وزن حمل آن آسان است.

ت) ميزان عقب نشيني (لگد تفنگ) نسبت به جنگ افزارهاي انفرادي كه داراي فشنگ هاي بلند هستند ناچيز و خيلي كم است.

معايب تفنگ كلاشنيكف را توضيح دهيد؟

الف) به علت كوتاه بودن طول فشنگ، قدرت اثر آن نسبت به گلوله هاي ژ-3 و ساير جنگ افزارهاي كاليبر كوچك ارتش هاي دنيا، كه كاليبر آنها 62/7 م مي باشند، كم قدرت تر و محدودتر است.

ب) فاقد دستگاه نشانه روي اپتيكي (دوربين) مي باشد.

پ) قدرت نفوذ كم گلوله

انواع تفنگ كلاشنيكف را نام ببريد؟

الف) تفنگ كلاشنيكف با قنداق كائوچويي و يا چوبي براي تيراندازي در وضعيت هاي درازكش و ايستاده.

ب) تفنگ كلاشنيكف با قنداق فلزي تاشونده، جهت تسهيل در امر پرش واحدهاي چتربازي و يگان هاي چريكي و كماندويي.

انواع مهمات تفنگ كلاشنيكف را نام ببريد؟ 1- فشنگ جنگي واترپروف 2- فشنگ رسام آتش زا 3- فشنگ ثاقب آتش زا 4- فشنگ مشقي 5- فشنگ جنگي ساچمه اي شكل، با هسته اي فولاد نرم

باز و بسته كردن مختصر تفنگ كلاشنيكف را توضيح دهيد؟

1- اطمينان از خالي بودن اسلحه، 2- جدا كردن بند از جنگ افزار، 3- خارج كردن سمبه از جنگ افزار، 4- خارج كردن درپوش فلزي گلنگدن (درب خزانه)، 5- جدا كردن ميله و فنر ارتجاع، 6- جدا كردن روآيك از حانل روآيك، 7- جدا كردن روپوش فوقاني (محافظ دست)، 8- باز كردن شعله پوش، 9- جدا كردن سرنيزه

تفنگ كلاشنيكف از چه قسمتهايي تشكيل شده است؟

 1-بدنه و متعلقات

 2- قنداق

 3- لوله و متعلقات

 4- قطعات اصلي درب خزانه

 5- ميله و فنر ارتجاع

 6- حامل روآيك

7- روآيك

 8- استوانه گاز يا روپوش فوقاني

 9- روپوش تحتاني

 10- خشاب

 11- شعله پوش

 12- سمبه لوله و جعبه تنظيف

 130 بندگاه نشانه روي كه شامل دو قسمت است :

 الف) دستگاه مگسك، ب) دستگاه ستون درجه

مراحل عمل تفنگ كلاشنيكف را توضيح دهيد؟

1- رفت (جلو رفتن گلنگدن در اثر فنر ارتجاع):

            الف) تظاهر : قرار گرفتن يك گلوله در مسير گلنگدن.

            ب) ادخال : داخل شدن يك گلوله به وسيله لبه زيرين گلنگدن در جان لوله

ج) بسته شدن و چفت شدن : آزاد شدن حامل گلنگدن كه باعث فشار آوردن بر روي گلنگدن مي شود و عمل چفت شدن را انجام مي دهد.

د) ضربت زدن : انتقال ضربه چخماق به وسيله سوزن به چاشني فشنگ و ايجاد احتراق در فشنگ

2- برگشت (عقب نشيني گلنگدن بر اثر فشار گاز باروت) :

الف) رها شدن : درگير شدن حامل گلنگدن با گلنگدن كه باعث رها شدن گلنگدن مي شود.

ب) باز شدن : فاصله گرفتن پيشاني جنگي از خزانه لوله

ج) اخراج : خارج شدن كامل پوكه به وسيله ناخنك فشنگ كش از خزانه لوله

د) مسلح شدن : خوابيدن چخماق به وسيله گلنگدن

ر) پرش : پرتاب شدن پوكه به بيرون، به وسيله پوكه پران

دوشنبه 15 دی 1393  10:00 PM
تشکرات از این پست
Lovermohamad
abedina
abedina
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : آبان 1393 
تعداد پست ها : 71
محل سکونت : گلستان

پاسخ به:آشنائی با کلت 9 میلیمتری

 

كلت 9 م م

 

محدوديتهاي كلت 9 م م را نام ببريد؟

 1- سنگيني وزن 2- قدرت كم تخريب 3- خودكار بودن و حساس بودن ماشه

مشخصات اين جنگ افزار را بگوئيد؟ مدل 75 اين سلاح، جنگ افزاري است نيمه خودكار و داراي دستگاه ماشه، كه با هوا خنك مي شود، به وسيله خشاب 15 تيري تغذيه مي گردد و تك تير تيراندازي مي كند و به وسيله گاز حاصله از احتراق باروت فشنگ و عقب رفتن گلنگدن، مسلح مي شود.

مختصات اين سلاح را شرح دهيد؟

 1-كاليبر 9 م م،

 2- تعداد خان گردش آن 6 عدد از چپ به راست،

 3- برد موثر 25 الي 50 متر،

 4- طول گام 250 ميليمتر،

 5- طول لوله 120 ميليمتر،

 6- طول طپانچه 206 ميليمتر،

 7- وزن طپانچه با خشاب خالي 1000 گرم،

 8- وزن خشاب خالي 85 گرم،

 9- ظرفيت خشاب 15 تير،

 10- قدرت نفوذ در چوب كاج در فاصله 50 متري 150 ميليمتري،

11- وزن گلوله 12 گرم،

12- تعداد قطعات 55 قطعه

 

قطعات اصلي اين سلاح را نام ببريد؟ 1- گلنگدن و متعلقات 2- قبضه و متعلقات

گلنگدن و متعلقات و قطعات آن را شرح دهيد و بگوييد شامل چيست؟

1- روپوش با عقبه مربوطه

2- لوله

3- ميله و فنر ارتجاع و متعلقات

4- عقبه شامل : 1- سوزن 2- فنر سوزن 3- مانع فنر سوزن

مقدورات اين سلاح را بيان كنيد؟

1- قدرت آتش زياد در رزم نزديك

2- سهولت در استفاده

3- استفاده مؤثر در رزم نزديك

4- سادگي باز كردن و بستن مختصر

5- داراي قطعات كم در باز كردن مختصر

6- داراي حجم آتش زياد به علت وجود خشاب 15 تيري

قطعات مختلف طپانچه را نام ببريد؟ 1- قبضه (اسكلت) 2- چفت خشاب (خشاب گير) 3- فنر خشاب گير 4- پيچ فنر خشاب گير 5- چفت گلنگدن 6- فنر چفت گلنگدن 7- محور فنر چفت گلنگدن 8- ماشه 9- محور ماشه 10- فنر ماشه 11- چارچوب ماشه 12- محور چارچوب 13- فنر پايه آتش 14- فشنگ پران 15- چخماق 16- ضامن چخماق 17- محور مانع نگه دارنده دنباله چخماق 18- دنباله چخماق (دنباله ضارب) 19- محور نگه دارنده چخماق 20- محور 21- پايه 22- محور پايه آتش 23- فنر محور پايه آتش 24- فنر دنباله چخماق 25- فنر دنباله چخماق، در پوش دنباله چخماق، فنر چخماق 26- محور و روپوش 27- فنر دافع خشاب

 

 

دوشنبه 15 دی 1393  10:01 PM
تشکرات از این پست
Lovermohamad
abedina
abedina
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : آبان 1393 
تعداد پست ها : 71
محل سکونت : گلستان

پاسخ به:آشنائی با ماسک نظامی

 

 

 

ماسک

تعریف ماسک: وسیله ای انفرادی که صورت چشمها و مجاری تنفس را در مقابل عوامل شیمیایی میکروبی و گرد و خاک ناشی از سلاح هسته ای محافظت می نماید.

مراحل ماسک گذاری: 1) حبس نفس 2) ماسک گذاری (پاک کردن و آزمایش ماسک) 3) اعلام خطر 4) ادامه مأموریت 5) برداشتن ماسک بنابه دستور فرمانده یا ارشدترین نفر.

روشهای حمل ماسک:

حمل به پهلو: در راهپیمایی و آموزشهای روزانه کاربرد دارد.

حمل به جلو: در سینه خیز به پشت کاربرد دارد.

حمل به پشت: در سینه خیز کاربرد دارد.

حمل به کمر و ران: اگر سرباز تجهیزات انفرادی زیاد به همراه داشته باشد و سه راه قبلی برایش مقدور نباشد کاربرد دارد.

اقلام همراه ماسک:

قوطی امداد: اقلام دارویی و پدافند ش.م.ه جهت درمان اولیه و حفاظت نسبی داخل آن است و شامل جلد برزنتی: قوطی پلاستیک داخل آن قرار گرفته و به فانسقه وصل می شود.

قوطی پلاستیکی: جهت نگهداری اقلام درمانی و پدافندی پیش بینی شده است.

دو عدد آمپول آترومپل: جهت درمان عوامل اعصاب.

4 عدد آمپول امیل نیتریت: جهت درمان عوامل خون (نیترومیل) 8-10 دقیقه

یک بسته پودر دکورم: جهت برداشتن و رفع آلودگی لباس و تجهیزات کاربرد دارد پودر دکورم در داخل کیسه پارچه ای که دارای روزنه و قابلیت پاشیدن دارد تهیه شده است و عوامل شیمیایی مایع را در روی لباس و تجهیزات که قرار دارد رفع آلودگی می کند.

یک بسته پودر دکومیل: جهت رفع آلودگی لباس و تجهیزات سرباز به کار می رود و داخل کیسه پارچه ای که دارای روزنه و قابلیت پاشیدن دارد تهیه می شود و عوامل شیمیایی مایع را روی لباس و تجهیزات رفع آلودگی کرد. این پودر علاوه بر رفع آلودگی آشکارسازی را انجام می دهد و در تماس با عوامل مایع تغییر رنگ می دهد.

داخل کیف آمپول آگزومیل هم قرار دارد و 3 ثانیه بعد از مصرف آمپول دوم آترومیل از آن استفاده می شود.

قسمتهای اصلی ماسک:

1)کیف حمل: جهت نگهداری و حمل ماسک کاربرد دارد و شامل بندها، بدنه، جیبهای کیف حمل (جیب بالایی محل قرار دادن 3 عدد آمپول آتروپین جیب میانی قوطی امداد در آن جای می گیرد. جیب تحتانی محل قرار گرفتن درب قمقمه و جیب داخلی جهت قرار گرفتن و نگهداری کیسه ضد آب می باشد.

2)قطعه صورتی

 3)فیلتر.

نکات مورد توجه در هنگام ماسک گذاری: اندازه سر هر نفر باشد/ بالشتک هنگام ماسک گذاری در پشت سر و وسط قرار گیرد/ بند میانی و پایینی هنگام ماسک گذاری شل و سفت شوند./ با انگشتان دست و از قسمت چانه ماسک گذاری نمایید./ قطعه صورتی روی صورت و مناسب قرار گیرد/ بالشتک ثابت و سپس بندها را از دو طرف به یک اندازه کشیده و میزان نمایید/ کف دست روی فیلترها و بامکش باید صورتی به صورت بچسبد/ و سپس کف دست روی سیستم خروجی ماسک قرار گرفته و حبس نفس شده و ماسک خالی شود/ هنگام باز کردن ماسک با اشاره انگشتان روی سگک بندها آن را شل نموده و قطعه صورتی را به پایین کشیده و جلو و ماسک را بنابه دستور در می آوریم.جهت نگهداری ماسک به چه نکاتی توجه می کنیم:

هنگام تحویل به سالم بودن و کامل بودن اجزاء و متناسب بودن ماسک با صورت نفر دقت شود/ از قرار دادن اشیاء متفرقه در ماسک و اقلام متعلقه در داخل آن خودداری شود/ از نشستن یا تکیه دادن روی کیف حمل خودداری کنید چون باعث شکستن لنزها می شود/ جهت نظافت لنزهای چشمی از دست و پارچه زبر استفاده نکنید/ کیف حمل فقط داخل آن ماسک قرار گیرد/ هنگام عبور از رودخانه از کیسه ضد آب استفاده شود و از رسیدن رطوبت به فیلتر جلوگیری شود/ هنگام ماسک گذاری از کشیدن بیش از حد بندهای ماسک خودداری نمایید/ از قرار دادن ماسک در بین سایر تجهیزات و داخل کوله پشتی خودداری کنید/ از مجاورت ماسک با مواد شیمیایی مثل حلالها- اسیدها- مواد روغنی خودداری کنید/ جهت نظافت از آب ولرم و پودر صابون استفاده نمایید و در مجاورت هوا و پارچه تمیز خشک کنید (صابون رنده شود و با آب مخلوط و کف نماید:پودر صابون)

روشهای پدافند ش.م.ه بدون اقلام حفاظتی: رفتن به ارتفاعات/ جلوگیری از نفوذ عوامل به بدن/ استفاده از دستمال تمیز و مرطوب در جلوی سیستم تنفسی/ روشن نمودن آتش در صورت امکان/ استفاده از البسه نایلونی و پلاستیکی مثل بادگیر یا پانچو.

 

مواردی که به هنگام استفاده از فیلتر باید رعایت کرد: در هنگام تحویل به تاریخ

انقضای آن توجه شود./ دریچه ورودی و خروجی فیلتر قبل از نصب بر روی ماسک باید دارای درپوش باشد/ جهت بستن فیلتر روی ماسک ابتدا درپوش ته فیلتر و درب ورودی فیلتر را باز و فیلتر را روی سیستم ورودی ماسک ببندید/ از پرتاب نمودن و فشار بر روی فیلتر خودداری کرده / پس از ماسک گذاری با قرار دادن کف دست روی درب ورودی هوای فیلتر را دم کرده و سپس با دست فیلتر را گرفته و تاش کرده تا از سالم بودن ماسک اطمینان یابید/ از مجاورت فیلتر با رطوبت و اجسام مرطوب خودداری نمایید/ در هنگام عملیات از فیلترهایی که دارای فرو رفتگی بیش از 6 میلیمتر استفاده نکنید/ فیلترها در مقابل عوامل خون یک بار معرفند.

 

 

 

دوشنبه 15 دی 1393  10:02 PM
تشکرات از این پست
Lovermohamad
abedina
abedina
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : آبان 1393 
تعداد پست ها : 71
محل سکونت : گلستان

پاسخ به:آشنائی با اسلحه تیربار دوشکا

دوشکا

مشخصات دوشکا

سلاحی است اجتماعی ساخت روسیه و بلوک شرق سابق که با فشار غیر مستقیم گاز باروت مسلح و با هوا و در صورت لزوم با آب خنک میشود و لوله این سلاح قابل تعویض میباشد . با جعبه نوارهای استاندارد 70 فشنگی از سمت چپ و با تغییراتی بر روی در جعبه و صفحه خوراک دهنده از سمت راست سلاح تغذیه میشود . دستگاه چکاننده در این سلاح از نوع پایه آتشی یا انعکاسی میباشد . دارای برگه ناظم آتش دو وضعیتی (S) ضامن ، (F) آتش میباشد که اگر سلاح در حالت ضامن باشد مسلح نمی شود دستگاه نشانه روی این سلاح در دو نوع میباشد :

1 – دستگاه نشانه روی زمینی  که از دو قسمت تشکیل شده است :

 الف ) ستون درجه که از اعداد 0 الی 33 مدرج شده است و هر عدد ضریب 100 متر میباشد.

ب ) مگسک که در سمت 5 میلیم به چپ و 5 میلیم به راست قابل تنظیم میباشد.

2 – دستگاه نشانه روی هوایی (غربالک ) : که در حال حاضر بخاطر سرعت زیاد هواپیماها این دستگاه نشانه روی  دیگر ، مورد استفاده ندارد و از رده خارج شده است .

این سلاح دارای شیر گاز (رگلاتور ) میباشد که میتوان بوسیله آن نواخت تیر را با توجه به وضعیت سلاح و منطقه تنظیم کرد.

متعلقات

1.  دستگاه نشانه روی هوایی (غربالک )

2.   دوشی

3.   جعبه نوار 70 فشنگی

4.  لوله یدک

5.  کیسه برزنتی محتوی ابزار و وسایل تنظیف (چکش ، انواع آچارها ، پوکه کش ، روغندان ، سنبه )

6.  نوار پر کن

مأموریت

این جنگ افزار دارای دو مأموریت میباشد :

الف ) مأموریت اصلی : تیراندازی علیه هدفهای هوایی با سقف پرواز کم.

ب ) مأموریت فرعی : تیراندازی علیه سنگرهای فعال دشمن و تجمع نفرات دشمن.

تشریح قطعات

بطور کلی تیربار دوشکا از سه قطعه کلی تشکیل شده است که اگر یکی از این قطعات نباشد و یا اشکالی داشته باشد نمی توان از تیربار استفاده کرد و یا اینکه استفاده از آن همراه با اشکالات فراوانی است .قطعات کلی تیربار دوشکا عبارتند از :

الف ) قبضه تیربار         ب ) گهواره و قفل گهواره         پ ) سه پایه

انواع فشنگ ، علامت مشخصه ،کاربرد

جنگی معمولی : فاقد هر گونه رنگ بر روی مرمی،علیه نفرات.

رسام : نوک مرمی برنگ بنفش ، جهت تصحیح تیر و علامت دادن

ثاقب : نوک مرمی برنگ سیاه ، علیه خودروها و ادوات زرهی

آتشزا : نوک مرمی برنگ قرمز ، علیه انبارهای پوشاک و سوخت

ثاقب آتشزا : نوک مرمی برنگ سیاه و قرمز ، ترکیبی از مأموریت فشنگ آتشزا و ثاقب

ثاقب آتشزا رسام : نوک مرمی برنگ سیاه و قرمز و بنفش ، ترکیبی از مأموریت سه نوع فشنگ مذکور

آموزشی : فاقد باروت و چاشنی و دارای سوراخی بر روی پوکه،جهت آموزش فشنگ و نوار گذاری

 

مختصات

کشور سازنده

اتحادجماهیر شوروی سابق

کالیبر

108×7/12 میلیمتر

تعداد خان و گردش

8 عدد راستگرد

سرعت اولیه گلوله

850 متر بر ثانیه

نواخت تیر علمی

600 تیر در دقیقه

وزن سلاح کامل با سه پایه وجعبه نوار پر

350/95 کیلوگرم

وزن سه پایه

975/30 کیلوگرم

وزن گهواره

450/16 کیلوگرم

وزن قبضه

325/32 کیلوگرم

وزن جعبه فشنگ با نوار خالی

700/4 کیلوگرم

وزن جعبه فشنگ با نوار پر

14 کیلوگرم

ظرفیت جعبه فشنگ

70 تیر

طول سلاح با دوشی

5/194 سانتیمتر

طول سلاح

159 سانتیمتر

ارتفاع تیربار بر روی سه پایه

147 سانتیمتر

ارتفاع تیربار در حالت شلیک زمینی

45 سانتیمتر

حرکت سمتی سلاح

360 درجه

حد به طرف بالا نسبت به افق

78 درجه

حد به طرف پائین نسبت به افق

26 درجه

برد نهائی

7000 متر

برد موءثر علیه اهداف     زمینی

3300 متر

برد موءثر علیه اهداف هوائی

1600 متر

برد موءثر علیه سنگر تیربار

1500 متر

برد موءثر علیه اهداف زرهی سبک

800 متر

سیستم مسلح شدن

فشار غیر مستقیم گاز باروت

وزن لوله

200/11 کیلوگرم

 

 

دوشنبه 15 دی 1393  10:03 PM
تشکرات از این پست
Lovermohamad
abedina
abedina
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : آبان 1393 
تعداد پست ها : 71
محل سکونت : گلستان

پاسخ به:آشنائی با اسلحه انفرادی

نارنجك انداز آر.پي.جي 7

مشخصات نارنجك انداز آر.پي.جي 7 را بگوييد؟ جنگ افزاري است ضد زره، بدون عقب نشيني، بدون خان، سرپر، خنك شونده با هوا، با دستگاه چكاننده ضربتي و با مهمات غيرآماده.

نارنجك انداز آر.پي.جي 7 از چند قسمت تشكيل شده است؟ 1- لوله و دستگاه نشانه روي مكانيكي 2- دستگاه چكاننده 3- دستگاه ضارب 4- دستگاه دوربين

كار لوله چيست؟ كار لوله، هدايت و پرتاب نارنجك و خروج گاز حاصل از پرتاب در مواقع تيراندازي مي باشد.

لوله و دستگاه نشانه روي مكانيكي از چه قطعاتي تشكيل شده است؟ 1- مخروط كوچك يا مخروط جلو 2- مخروط بزرگ يا مخروط خروج گاز 3- شيار قفل 4- محل استقرار دستگاه نشانه روي مكانيمي 5- مقر دوربين 6- مقر دستگاه چكاننده 7- مقر ضارب 8- روپوش چوبي 9- حلقه و بندها

اجزاي دستگاه نشانه روي باز را نام ببريد؟ 1- دستگاه مگسك 2- دستگاه درجه

1) دستگاه مگسك از دو مگسك، يكي با علامت (+) و با ارتفاع بيشتر و ديگري با علامت (-) و ارتفاع كمتر مشخص شده است. از مگسك (+) براي تيراندازي در مناطقي كه درجه حرارت آن بالاي صفر باشد، و از مگسك (-) براي تيراندازي در مناطقي كه درجه حرارت آن زير صفر باشد، استفاده مي شود.

2) دستگاه درجه از دو قسمت زير تشكيل شده است : 1- كشوي درجه 2- ستون درجه

اجزاي دستگاه چكاننده را بگوييد؟ 1- روپوش دستگاه چكاننده 2- ميله و فنر چخماق 3- چخماق 4- ضامن با فنر و شيطانك 5- ماشه و محور ماشه 6- پايه آتش

عمل دستگاه ضارب را بگوييد؟ عمل دستگاه ضارب، ضربت زدن به چاشني و احتراق نارنجك است.

دستگاه ضارب از چه قسمت هايي تشكيل شده است؟ 1- پيچ نگهدارنده سوزن (درپوش ضارب) 2- فنرسوزن 3- سوزن 4- پستانك (كلاهك فنر سوزن)

نارنجك از چند قسمت تشكيل شده است؟ 1- ماسوره 2- سر نارنجك با خرج اصلي 3- بوستر خرج پرواز 4- خرج پرتاب و پره ها

مشق پاي قبضه به چند طريق انجام مي گيرد؟ 1- وضعيت ايستاده 2- وضعيت به زانو 3- وضعيت درازكش

مشخصات نارنجك انداز آر.پي.جي 7 را بگوييد؟

كاليبر : 40 م م                             قطر نارنجك : 85 م م

طول نارنجك انداز با گلوله : 95 سانتي متر

طول نارنجك انداز بدون گلوله : 5/92 سانتي متر

طول نارنجم بدون خرج پرتاب : 64 سانتي متر

وزن نارنجك انداز با دوربين : 3/6 كيلوگرم

وزن دوربين : 500 گرم

وزن كيسه حمل مهمات به سه عدد نارنجك : 3/9 كيلوگرم

سرعت اوليه نارنجك : 120 متر در ثانيه

حداكثر سرعت نارنجك : 300 متر در ثانيه

برد نهايي : 1500 متر

برد با وسايل نشانه روي (دوربين، ستون درجه و مگسك) : 500 متر

برد دقيق بدون دوربين : 330 متر

نواخت تير علمي : 4 تا 6 گلوله در دقيقه          نواخت تير عملي : 2 تا 4 گلوله در دقيقه

قدرت نفوذ در زره : 50 سانتي متر                 منطقه خطر عقب : 30 متر

سازمان نارنجك انداز آر.پي.جي 7 را در يگان پياده بگوييد؟ در هر گروهان پياده : 16 قبضه، در گروهان اركان : 10 قبضه ، در گردان پياده : 58 قبضه

ماموريت آر.پي.جي 7 را بگوييد؟

1- ماموريت اصلي : تيراندازي بر عليه تانك ها و ساير ادوات زرهي

2- ماموريت فرعي : تيراندازي بر عليه نفرات مجتمع و سنگرهاي بتوني و مواضع مستحكم

خدمه نارنجك انداز آر.پي.جي 7 را نام ببريد؟ 1- تيرانداز 2- كمك تيرانداز

احتياطات تاميني اين سلاح چيست؟

1- از افتادن نارنجك و خرج پرتاب و نارنجك متصل شده به خرج پرتاب جلوگيري شود تا باعث صدمه ديدن و خرابي آن نشود.

2- حمل نارنجك ها و خرج پرتاب مربوطه با وسيله نقليه فقط در داخل بسته بندي هاي مخصوص آنها انجام مي شود.

3- حمل نارنجك ها و خرج پرتاب مربوطه به وسيله نفر بايستي با كيف حمل و يا در داخل بسته بندي آنها انجام مي شود.

4- نارنجك ها و خرج پرتاب هاي مربوطه در مواضع نبرد بايستي در محل هاي سايه دار و خشك نگهداري شود.

5- پاره كردن لوله مقوايي و خارج كردن خرج پرتاب فقط در زمان قبل از تيراندازي انجام مي شود.

6- جدا كردن سرپوش محافظ از قسمت سر ماسوره فقط قبل از تيراندازي انجام مي شود.

7- در موقع تيراندازي در حين بارندگي شديد باران و برف، سرپوش قسمت كلاهك ماسوره جدا نشود.

8- نارنجك انداز را بايستي بدون گلوله حمل نمود.

9- چنانچه نارنجك انداز برحسب دورانديشي و شرايط رزمي، گلوله گذاري شده بايستي هميشه به ضامن باشد و خارج كردن از ضامن فقط براي اجراي آتش است.

دستگاه دوربين از چه قطعاتي تشكيل شده است؟ 1- بدنه 2- عدسي چشمي، شيئي و منشورها 3- حافظ چشمي و تكيه گاه پيشاني 4- دستگاه روشن كننده صفحه مندرج 5- گردونه هاي تنظيم در سمت و در برد

دوربين داراي چه ملاحظاتي است؟

1- ميدان دي 13 درجه

2- بزرگنمايي 7/2 برابر

3- فاصله بين تقسيمات برد 100 متر

4- حدود تقسيمات در سمت 50 ميليم به سمت راست و چپ

6- قابليت تنظيم در برد 8 ميليم

7- قابليت تنظيم در سمت 8 مسليم

8- وزن دوربين 500 گرم

9- وزن دوربين با روپوش و متعلقات 950 گرم

10- قدرت باطري 5/2 ولت

11- عمر باطري 2 تا 6 ساعت

اعمالي كه بايد جهت هم محور كردن دوربين با نارنجك انداز آر پي جي 7 انجام گيرد، را شرح دهيد؟

1- استقرار دوربين روي جنگ افزار

2- استقرار جنگ افزار روي سه پايه مخصوص

3- استقرار تابلوي هدف در مسافت 20 متري قبضه به حالت عمود بر زمين

4- قرار دادن وسيله محوريابي در داخل لوله (در سر لوحه محورياب، با نخ، يك (+) مي سازيم).

5- قرار دادن مركز (+) لوله روي مركز (+) بزرگ هدف به وسيله پيچ حركت در برد سه پايه

6- قرار دادن (+) دوربين در روي (+) كوچك هدف با استفاده از پيچهاي تنظيم در برد و سمت دوربين.

هم محور كردن آر پي جي را توضيح دهيد؟ نارنك انداز و تابلوي هدف بر روي زمين مستقر مي شود و سپس اعمال زير انجام مي گيرد :

1- كشوي درجه روي عدد 3 قرار مي گيرد.

2- مگسك در حالت منفي گذاشته مي شود.

3- نوك مگسك منفي بايد در هدف پايين باشد.

4- نوك مگسك منفي بايستي در مستطيل پايين باشد.

 

5- مگسك در حالت مثبت استقرار مي يابد.

  1. .
پنج شنبه 2 بهمن 1393  4:13 AM
تشکرات از این پست
Lovermohamad
abedina
abedina
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : آبان 1393 
تعداد پست ها : 71
محل سکونت : گلستان

پاسخ به:آشنائی با اسلحه انفرادی

نارنجك تفنگي

نارنجك تفنگي را توضيح دهيد؟

 نارنجك تفنگي مرمي است كه به وسيله تفنگ پرتاب مي شود و به عنوان يك سلاح ضد تانك در رزم نزديك به كار مي رود. به منظور پرتاب نارنجك تفنگي به وسيله تفنگ از فشنگ 62/7 م م (مشتقي سر جمع) مخصوص تفنگ ژ – 3 و يا تفنگ كلاشينكف و به عنوان فشنگ پرتاب، استفاده مي شود.

مأموريت :

1. انهدام ادوات زرهي دشمن

2. انهدام سنگرهاي بتني به ضخامت 700 ميلي متر

انواع نارنجك تفنگي را نام برده و توضيح دهيد؟

1. نارنجك مشقي و آموزشي : براي انجام تخريبات و تيراندازي در ميدان هاي تير مورد استفاده قرار مي گيرد و به رنگ آبي بوده و داراي خطوط سفيدرنگ است و نارنجك تفنگي مشقي كه براي آموزش تمرين مشق هاي پايه به كار مي رود به رنگ سبز زيتوني بوده و كلمه مشقي بر روي آن نوشته شده است.

2. دستگاه اشتعال : بعد از خرج گود قرار دارد و ضامن نارنجك تفنگي كه در كنار خرج احتراق مي باشد از مشتعل شدن خرج احتراق در مواقع حمل و نقل به وسيله نفر و همچنين هنگام حمل نمودن در مسافت ابتدايي مسير گلوله (فاصله بين دهانه لوله، دهانه تفنگ تا چند متر جلوتر) پس از تيراندازي جلوگيري مي كند.

3. دنباله نارنجك تفنگي : دنباله نارنجك تفنگي تو خالي بوده و در روي آن صفحه هدايت كننده قرار دارد. هنگام تيراندازي انتهاي دنباله نارنجك تفنگي را روي شعله پوش قرار داده و شعله پوش را به طور كشويي داخل حفره انتهايي دنباله نارنجك تفنگي مي نمايند. پس از تيراندازي صفحه هاي هدايت كننده، نارنجك را مستقيماً به طرغ هدف هدايت كرده از منحرف شدن و يا معلق شدن آن جلوگيري مي نمايد.

4. دستگاه نشانه روي : از فلز بسيار نازك بوده و داراي تقسيمات مختلفي مي باشد كه براي تيراندازي به هدفهاي گوناگون در مسافت هاي 50، 75 و 100 متر به كار مي رود.

5. خرج پرتاب : خرج پرتاب به صورت فشنگ سر جمع مي باشد داخل آن فقط باروت سياه وجود داشته و فاقد گلوله مي باشد هنگام تيراندازي خرج پرتاب را با دقت در داخل خزانه لوله قرار مي دهند.

اصول حفاظتي نارنجك تفنگي را توضيح دهيد؟

1- پرتاب نارنجك تفنگي فقط با استفاده از خرج پرتاب ايمن شده و براي تفنگ ژ-3 مجاز مي باشد.

2- تيراندازي با نارنجك بدون شعله پوش تفنگ ژ-3 اكيداً ممنوع مي باشد.

3- هنگام تيراندازي با نارنجك تفنگي به هيچ عنوان نبايستي خشاب روي تفنگ قرار داده شود و يا قبل از خالي بودن خزانه لوله خرج پرتاب را در داخل خزانه قرار دهيد.

4- به هيچ وجه از فشنگ 62/7 م م به جاي خرج پرتاب مخصوص تيراندازي نارنجك تفنگي، استفاده نشود، چون باعث انفجار نارنجك خواهد شد.

5- هنگام قرار دادن نارنجك تفنگي در سر لوله بايد توجه داشت كه نارنجك تا آخرين حد ممكن روي لوله تفنگ فرو رفته باشد.

وضعيت هاي تيراندازي نارنجك تفنگي را توضيح دهيد؟ 1- وضعيت دراز كش 2- به زانو 3- نشسته 4- ايستاده

پنج شنبه 2 بهمن 1393  4:15 AM
تشکرات از این پست
Lovermohamad
abedina
abedina
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : آبان 1393 
تعداد پست ها : 71
محل سکونت : گلستان

پاسخ به:آشنائی با اسلحه انفرادی

نارنجك دستي

نارنجك را تعريف كنيد؟ نارنجك دستي بمب دستي كوچكي است كه ممكن است از مواد منفجره يا شيميايي پر گرديده و يا آن كه يك ظرف خالي باشد كه براي تمرين پرتاب، مورد استفاده قرار مي گيرد.

انواع نارنجك دستي را نام ببريد؟

 1- نارنجك دستي منفجره 2- نارنجك دستي مشقي و آموزشي 3- نارنجك دستي شيميايي

قسمت هاي اصلي تشكيل دهنده نارنجك دستي را نام برده و توضيح دهيد؟

1- بدنه : بدنه نارنجك عبارت است از ظرفي كه خرج اصلي را نگاه داشته و از فلز، شيشيه، كاغذ و يا مواد مناسب ديگري ساخته شده است.

2- خرج اصلي : خرج اصلي نارنجك عبارت است از ماده اي كه نارنجك به وسيله آن پر شده است. خرج ممكن است كه تي ـ ان ـ تي و يا يكي از تركيبات شيميايي باشد.

3- ماسوره : ماسوره كه خرج اصلي را منفجر مي سازد، وسيله اي است كه به طور خودكار يك رشته باروت را آتش مي زند. اين رشته باروت در داخل لوله اي قرار داشته و به طريقي ساخته مي شوند كه با سرعت كنترل شده مي سوزد. زمان سوخت آن به زمان تاخيري نارنجك موسوم است.

ماسوره و متعلقات آن را نام برده و توضيح دهيد؟

1- بدنه ماسوره :بدنه ماسوره مدون بوده و انتهاي آن پيچي شكل است كه در نتيجه مي تواند پيچ شده يا باز گردد. در داخل بدنه ماسوره از بالا به پايين چاشني، خرج مياني و مشتعل كننده قرار گرفته است.

2- ضارب : كه پس از رها شدن اهرم مانع ضارب عمل ضربت زدن بر چاشني را انجام مي دهد.

3- اهرم مانع ضارب :عبارتست از اهرمي كه در قسمت خارجي بدنه نارنجك وصل شده است و به طرف پايين ادامه مي يابد و به وسيله ضامن، اهرم ضارب را به بدنه ماسوره متصل مي سازد.

  1. ضامن : حلقه اي است كه به بالاي ماسوره نارنجك وصل شده است و در حقيقت به ميله اي وصل شده است كه آنرا ميله ضامن مي گويند. ميله ضامن، اهرم مانع ضارب را به بدنه ماسوره متصل نموده است.

پنج شنبه 2 بهمن 1393  4:18 AM
تشکرات از این پست
Lovermohamad
abedina
abedina
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : آبان 1393 
تعداد پست ها : 71
محل سکونت : گلستان

پاسخ به:آشنائی با اسلحه انفرادی

قطب نما

موارد استعمال قطب نما:

تعیین شمال مغناطیسی در زمین و در نقشه.

تعیین گرای امتدادها در زمین و در نقشه

تعیین امتدادها با داشتن گرای آن در زمین و در نقشه

حرکت در روز یا شب

توجیه نقشه

تعیین توقفگاه یا هدف در روی نقشه

جهت تیراندازی با سلاحها از گرای مغناطیسی امتدادها استفاده نمود.

روش حرکت با قطب نما در روز:

1. ابتدا سمت یا گرای مورد نظر جهت حرکت را معین می کنیم تا سمت حرکت ما معلوم شود. برای تعیین آن امتداد قطب نما را به نحو صحیح در دست گرفت و آنقدر به دور خود می چرخیم تا عدد مربوطه (گرای ما) زیر شاخص ثابت قرار گیرد.در این حالت امتداد شکاف تیغه نشانه روی و تار موئی امتداد مورد نظر شود.

2. بوسیله نشانه روی یک نقطه کمکی در امتداد این سمت در نظر می گیریم

3. درب قطب نما را بسته و به طرف نقطه کمکی حرکت می کنیم.

4. اعمال بالا را آنقدر تکرار می کنیم تا به نقطه مورد نظر برسیم.

نحوه استفاده از قطب نما در شب:

اگر مسیر حرکت یا امتداد را در شب بدانیم: مثلاً در شب بخواهیم به سوی روشنایی نور چراغی برویم ابتدا قطب نما را صفر صفر کرده یعنی (شاخص سفید روی طوقه متحرک را روی شاخص سیاه روی طوقه ثابت تطبیق داده) بطرف نور نشانه روی کرده و صفحه را قفل کرده حال شاخص سفید را روی فلش قطب نما در جهت عقربه های ساعت آورده هر تعداد تق را که شنیدم در عدد 3 ضرب کرده گرای حرکت ما بدست می آید.

 

2-اگر گرای مسیر حرکت یا امتداد را در شب داشتیم: برای پیدا کردن مسیر حرکت ابتدا قطب نما را صفر صفر کرده بعد گرای داده شده را بر 3 تقسیم کرده عدد بدست آمده تعداد تق قطب نماست خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت صفحه متحرک را به تعداد تق چرخانده ÷بعد آنقدر قطب نما را می چرخانیم تا فلش جهت یاب قطب نما زیر شاخص سفید صفحه متحرک قرار گیرد و منطبق شود درب قطب نما مسیر حرکت ما خواهد بود.

نحوه حرکت در شب بوسیله قطب نما:

با استفاده از قطب نما سمت یا گرای مورد نظر را برابر پاراگراف بالا که شرح داده شد تعیین کرده بوسیله نشانه روی یک نقطه کمکی در امتداد این قسمت در نظر گرفت درب قطب نما را بسته بطرف نقطه کمکی حرکت می کنیم و آنقدر اعمال فوق را تکرار کرده تا به هدف برسیم و به علت تاریکی هوا تقاط کمکی نزدیک انتخاب می شوند.