0

تبدیل ارایه خلوت به معمولی

 
abas7301
abas7301
کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت : آذر 1393 
تعداد پست ها : 3

تبدیل ارایه خلوت به معمولی
چهارشنبه 12 آذر 1393  10:37 AM

       #include "stdafx.h"                           سلام میشه مشکل این برنامه را حل کنید و تستش کنید              

#include <iostream>

#include <iomanip>

using namespace std;

int main(){

int R, C, N, i;

cout << "enter raws&clumn&not zero";

cin >> R >> C>>N ;

cout << "raws" << setw(7) << R <<

"\ncolumn" << setw(7) << C <<

"\nnot zero" << setw(7) << N;

int w[N + 1][3];

w[0][0] = R, w[0][1] = C, w[0][2] = N;

for (i = 1; i << N; N++)

cin >> w[i][0] >> w[i][1] >> w[i][2];

int z[w[0][0]][w[0][1]];

for (i = 0; i <= w[0][0]; i++)

for (int j = 0; j <= w[0][1]; j++)

z[i][j] = 0;             

for (int i=1; i <= w[0][2]; i++)

for (int j = 0; j <= N; j++)

z[w[i][j]][w[i][j + 1]] = w[i][2];

return 0;

}

تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها