0

مجموعه ترفندهای ♦ تحت داس ♦

 
takround
takround
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1392 
تعداد پست ها : 5906
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:مجموعه ترفندهای تحت داس ♦تایپیک با امتیاز ویژه♦
شنبه 16 فروردین 1393  10:41 AM

شوخی با فایل‌های Batch!
 
ماتریکس:
نوع اول:
@echo off
color 0a
title TARFANDESTAN.com - Matrix 1
rem www.TARFANDESTAN.com
@mode con cols=200 lines=68
cls
:a
set /a a=%random%
if %a% geq 16384 set /a aa=1
if %a% lss 16384 set /a aa=0
set /a b=%random%
if %b% geq 16384 set /a bb=1
if %b% lss 16384 set /a bb=0
set /a c=%random%
if %c% geq 16384 set /a cc=1
if %c% lss 16384 set /a cc=0
set /a d=%random%
if %d% geq 16384 set /a dd=1
if %d% lss 16384 set /a dd=0
set /a e=%random%
if %e% geq 16384 set /a ee=1
if %e% lss 16384 set /a ee=0
set /a f=%random%
if %f% geq 16384 set /a ff=1
if %f% lss 16384 set /a ff=0
set /a g=%random%
if %g% geq 16384 set /a gg=1
if %g% lss 16384 set /a gg=0
set /a h=%random%
if %h% geq 16384 set /a hh=1
if %h% lss 16384 set /a hh=0
set /a i=%random%
if %i% geq 16384 set /a ii=1
if %i% lss 16384 set /a ii=0
set /a j=%random%
if %j% geq 16384 set /a jj=1
if %j% lss 16384 set /a jj=0
set /a k=%random%
if %k% geq 16384 set /a kk=1
if %k% lss 16384 set /a kk=0
set /a l=%random%
if %l% geq 16384 set /a ll=1
if %l% lss 16384 set /a ll=0
set /a m=%random%
if %m% geq 16384 set /a mm=1
if %m% lss 16384 set /a mm=0
set /a n=%random%
if %n% geq 16384 set /a nn=1
if %n% lss 16384 set /a nn=0
set /a o=%random%
if %o% geq 16384 set /a oo=1
if %o% lss 16384 set /a oo=0
set /a p=%random%
if %p% geq 16384 set /a pp=1
if %p% lss 16384 set /a pp=0
set /a q=%random%
if %q% geq 16384 set /a qq=1
if %q% lss 16384 set /a qq=0
set /a r=%random%
if %r% geq 16384 set /a rr=1
if %r% lss 16384 set /a rr=0
set /a s=%random%
if %s% geq 16384 set /a ss=1
if %s% lss 16384 set /a ss=0
set /a t=%random%
if %t% geq 16384 set /a tt=1
if %t% lss 16384 set /a tt=0
set /a u=%random%
if %u% geq 16384 set /a uu=1
if %u% lss 16384 set /a uu=0
set /a v=%random%
if %v% geq 16384 set /a vv=1
if %v% lss 16384 set /a vv=0
set /a w=%random%
if %w% geq 16384 set /a ww=1
if %w% lss 16384 set /a ww=0
set /a x=%random%
if %x% geq 16384 set /a xx=1
if %x% lss 16384 set /a xx=0
set /a y=%random%
if %y% geq 16384 set /a yy=1
if %y% lss 16384 set /a yy=0
set /a z=%random%
if %z% geq 16384 set /a zz=1
if %z% lss 16384 set /a zz=0
echo %aa% %bb% %cc% %dd% %ee% %ff% %gg% %hh% %ii% %jj% %kk% %ll% %mm% %nn% %oo% %pp% %qq% %rr% %ss% %tt% %uu% %vv% %ww% %xx% %yy% %zz% %aa% %bb% %cc% %aa% %bb% %cc% %aa% %bb% %cc% %aa% %bb% %cc% %aa% %bb% %cc% %aa% %bb% %cc% %dd% %ee% %ff% %gg% %hh% %ii% %jj% %kk% %ll% %mm% %nn% %oo% %pp% %qq% %rr% %ss% %tt% %uu% %vv% %ww% %xx% %yy% %zz% %aa% %bb% %cc% %aa% %bb% %cc% %aa% %bb% %cc% %aa% %bb% %cc% %aa% %bb% %cc% %bb% %cc%
goto a

 

قدر لحظات رو باید دانست

تشکرات از این پست
siryahya unknown shokraneh
دسترسی سریع به انجمن ها