0

مجموعه ترفندهای ♦ تحت داس ♦

 
takround
takround
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1392 
تعداد پست ها : 5906
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:مجموعه ترفندهای تحت داس ♦تایپیک با امتیاز ویژه♦
شنبه 16 فروردین 1393  10:41 AM

شوخی با فایل‌های Batch!
 
بازی حدس عدد:
یک بازی سرگرم کننده که در آن شما باید عدد مد نظر کامپیوتر را حدس بزنید! با وارد کردن هر عدد به شما گفته می‌شود که عدد وارد شده بیشتر از عدد مد نظر است یا کمتر از آن و این‌گونه شما رفته‌رفته به جواب نزدیک‌تر می‌شوید.
@echo off
title TARFANDESTAN.com - Number guessing game
rem www.TARFANDESTAN.com

setlocal
set /a curbest=99999

:newgame
  set /a cur=0
  set /a num=%RANDOM%%%1000+1
  set left=1
  set right=1000

  :repeat
    set /p guess=Please guess[%left%,%right%]:
    set /a cur=cur+1
    if %guess% EQU %num% (
      echo You have guessed %cur% times to get it right!
      if %cur% LSS %curbest% (
        set /a curbest=cur
      )
      goto ask
    )
    if %guess% LSS %num% (
      echo It is a bigger number!
      set /a left=%guess%+1
      goto repeat
    )
    echo It is a smaller number!
    set /a right=%guess%-1
    goto repeat

:ask
  choice /c:yn /n /m "Do you want to play again?"
  if %errorlevel% EQU 1 goto newgame

:bye
  echo Thank you! Bye!
  if not %curbest% EQU 99999 echo Best Guess = %curbest%

endlocal

 

قدر لحظات رو باید دانست

تشکرات از این پست
unknown shokraneh
دسترسی سریع به انجمن ها