0

ارشد معماری

 
mohamad_mohamad_mohammad
mohamad_mohamad_mohammad
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : اسفند 1392 
تعداد پست ها : 442
محل سکونت : تهران

معرفی ارشد معماری رشته بازسازی پس از سانحه
دوشنبه 19 اسفند 1392  10:50 AM

معرفی رشته بازسازی پس از سانحه

دوره کارشناسی ارشد (ناپیوسته) بازسازی، دورهای از تحصیلات تکمیلی است که مجموعهای هماهنگ از فعالیتهای آموزشی و پژوهشی را در بر میگیرد. دانشجویان کارشناسی ارشد ضمن شناخت علمی مفاهیم و آشنایی با ادبیات بلایا و علل وقوع سوانح طبیعی و حوادث انسانساز، با مقوله بحران در سه مقطع پیش از وقوع، هنگام سانحه و پس از آن آشنا شده و به مقولات اساسی، بازسازی میپردازند. تأکید اصلی دوره بر موضوع تحول و دگرگونی مجتمعهای زیستی به عنوان مفهومی پویا بوده که مجموعهای از فرآیند فعالیتهای جامعهشناسی، روانشناسی، اقتصادی، فنی، ساختمانی و زیست محیطی را شامل میگردد. در این میان به مقوله مهم تأمین سرپناه پس از سانحه، چه در زمان امداد اولیه و تحت عنوان اسکان اضطراری چه در قالب دوران ساماندهی و با نام اسکان موقت و چه در هنگام بازسازی و اسکان دائم توجه ویژه مبذول میشود. واضح است که کاهش اثرات خطرات سوانح در شهر و روستا با توجه به اصل «پیشگیری بهتر از درمان است»، نیز موردنظر بوده و مباحث مقاومسازی چه در ارتباط با بناهای موجود و چه در مورد ساختمانهای تخریب شده، از دیگر محورهای دوره محسوب میشود. باید خاطر نشـان ساخت که در«گردونه از امداد تا توسعه»، کلیه فعالیتهای صورت گرفته در زمینه تأمین سرپناه، میبایست با توجه به اثرات درازمدت آن در جوامع آسیب دیده مورد مطالعه قرار گرفته و شاخصهای توسعه همراه با اصل جوابگویی و یا مسئولیتپذیری در گردونه مزبور مورد توجه خاص قرار گیرد. از آنجائیکه نگرش دوره به مقوله سرپناه پس از سانحه به عنوان یک فرآیند پویا و نه یک محصول ایستا میباشد، بررسی سایر موضوعات فنی، اقتصادی، فرهنگی، زیست محیطی، روانشناسی، اجتماعی و سیاسی، رشته مزبور را به یک دوره آموزشی - پژوهشی میان رشتهای مبدل میسازد. اگر چه تاکنون بیش از 40 نوع سانحه طبیعی در جهان رخ داده است و از این تعداد در حدود 31 نوع آن در این کشور حادث شده است، لیکن با توجه به اهمیت و وقوع مکرر دو سانحه غالب در کشور یعنی زلزله و سیل، برنامه دوره حاضر صرفاً بر روی این دو سانحه متمرکز شده است .به منظور ایجاد آمادگی بیشتر دانشجویان دوره، در بخش دروس جبرانی یک کارگاه مقدماتی و در قسمت دروس اجباری، سه کارگاه بازسازی 1 و 2 و 3 (روستا، شهر و منطقه) به صورت تحقیقات میدانی و مطالعات موردی پیشبینی شده است. بر این اساس، دانشجویان در مناطق سانحه دیده ضمن مواجهه مستقیم با مصادیق بازسازی، به تقویت قدرت برخورد منطقی و مناسب، در شرایط اضطراری و پس از آن میپردازند. این تمرینها دانشجویان را برای انجام پایاننامهای مرتبط با موضوع بازسازی كه با تأکید بر مطالعات میدانی انتخاب میشود، آماده میسازد.

ضرورت و اهمیت دورهبا توجه به موقعیت قرارگیری فلات ایران بر روی کمربند زلزله و نظر به تنوع آب و هوایی آن، این کشور یکی از شش سرزمینی است که بیشترین تلفات انسانی و خسارات مالی ناشی از بلایا را تجربه کرده است. اگر چه تعداد گزارشهای فنی، زمینشناسی، زلزلهشناسی و ژئوتکنیک کم نمیباشد، ولی تحقیقات پیرامون آثار درازمدت بازسازی سکونتگاههای شهری و روستایی که قابلیت طرح علمی و کاربردی از دیدگاههای معماری، شهرسازی، علوم اجتماعی و روانشناسی را داشته باشند. انگشت شمارند و در این زمینه خلاء فراوانی وجود دارد.

نقش و توانایی فارغالتحصیلانفارغالتحصیلان قابلیتهای لازم را خواهند داشت تا با شناخت مقولات بازسازی دانش لازم در زمینه بازسازی سکونتگاههای شهری و روستایی را در ابعاد گوناگون کسب نموده و نظرات کارشناسی خود را به مراجع ذیربط پیشنهاد دهند و پس از آن به برنامهریزی، مدیریت، طراحی و ارزیابی بپردازند. افراد مزبور به مثابه مدیران و هماهنگکنندگان تربیت شده قادرند براساس روشهای علمی، کارشناسان رشتههای موردنیاز را گردهم آورده و با تقسیم وظایف در هنگام وضعیت اضطرار و با برنامه زمانبندی مشخص به امور ساماندهی و بازسازی بپردارند. در حال حاضر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عهدهدار انجام امور بازسازی در کشور است که مراحل اسکان موقت و دائم را نظارت و اجرا مینماید. سازمانهای دیگری از جمله جمعیت هلال احمر، استانداریها و ستاد حوادث غیرمترقبه وزارت کشور نیز عهدهدار امدادرسانی اضطراری و تشکیلاتی در هنگام سوانح هستند. همچنین شهرداریها و اکثر وزارتخانهها با استقرار دفاتری با عنوان اتاق بحران، موظفند که در هنگام وقوع سانحه به یاری منطقه آسیب دیده بشتابند. افراد فارغالتحصیل این رشته بصورتهای اجرائی، عملیاتی و پژوهشی قادر خواهند بود که هنگام سانحه در فرآیند ساماندهی و بازسازی شرکت نمایند. افراد مذکور میتوانند به تبیین رابطه منطقی میان قبل و پس از سانحه در گردونه از امداد تا توسعه پرداخته و به دنبال برقراری مجدد تعادل محیط مصنوع و توسعه آن، از طریق بکارگیری و تفکیک مراحل سه گانه پس از سانحه باشند

خلیج فارس

تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها