0

کارگاه آموزش پیشرفته زبان HTML برای قالب سازی وبلاگ

 
shirani98
shirani98
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : مرداد 1391 
تعداد پست ها : 483
محل سکونت : اصفهان

HTML URL-Encoding References
یک شنبه 18 اسفند 1392  5:24 PM

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/84/HTML.svg/160px-HTML.svg.png

در زیر یک منبع از کاراکترهای اسکی در فرم url-encoding آمده است.مقادیر مبنای 16 می توانند برای نمایش حروف غیر استاندارد و کاراکترهای در مرورگرها و plug-in استفاده شوند.


URL-encoding from %00 to %8f

مقدار ASCII URL-encode مقدار ASCII URL-encode مقدار ASCII URL-encode
æ %00 0 %30 ` %60
  %01 1 %31 a %61
  %02 2 %32 b %62
  %03 3 %33 c %63
  %04 4 %34 d %64
  %05 5 %35 e %65
  %06 6 %36 f %66
  %07 7 %37 g %67
backspace %08 8 %38 h %68
tab %09 9 %39 i %69
linefeed %0a : %3a j %6a
  %0b ; %3b k %6b
  %0c < %3c l %6c
c return %0d = %3d m %6d
  %0e > %3e n %6e
  %0f ? %3f o %6f
  %10 @ %40 p %70
  %11 A %41 q %71
  %12 B %42 r %72
  %13 C %43 s %73
  %14 D %44 t %74
  %15 E %45 u %75
  %16 F %46 v %76
  %17 G %47 w %77
  %18 H %48 x %78
  %19 I %49 y %79
  %1a J %4a z %7a
  %1b K %4b { %7b
  %1c L %4c | %7c
  %1d M %4d } %7d
  %1e N %4e ~ %7e
  %1f O %4f   %7f
space %20 P %50 %80
! %21 Q %51   %81
" %22 R %52 %82
# %23 S %53 ƒ %83
$ %24 T %54 %84
% %25 U %55 %85
& %26 V %56 %86
' %27 W %57 %87
( %28 X %58 ˆ %88
) %29 Y %59 %89
* %2a Z %5a Š %8a
+ %2b [ %5b %8b
, %2c \ %5c Π%8c
- %2d ] %5d   %8d
. %2e ^ %5e Ž %8e
/ %2f _ %5f   %8f

URL-encoding from %90 to %ff

مقدار ASCII URL-encode مقدار ASCII URL-encode مقدار ASCII URL-encode
  %90 À %c0 ð %f0
%91 Á %c1 ñ %f1
%92 Â %c2 ò %f2
%93 Ã %c3 ó %f3
%94 Ä %c4 ô %f4
%95 Å %c5 õ %f5
%96 Æ %c6 ö %f6
%97 Ç %c7 ÷ %f7
˜ %98 È %c8 ø %f8
%99 É %c9 ù %f9
š %9a Ê %ca ú %fa
%9b Ë %cb û %fb
œ %9c Ì %cc ü %fc
  %9d Í %cd ý %fd
ž %9e Î %ce þ %fe
Ÿ %9f Ï %cf ÿ %ff
  %a0 Ð %d0    
¡ %a1 Ñ %d1    
¢ %a2 Ò %d2    
£ %a3 Ó %d3    
  %a4 Ô %d4    
¥ %a5 Õ %d5    
| %a6 Ö %d6    
§ %a7   %d7    
¨ %a8 Ø %d8    
© %a9 Ù %d9    
ª %aa Ú %da    
« %ab Û %db    
¬ %ac Ü %dc    
¯ %ad Ý %dd    
® %ae Þ %de    
¯ %af ß %df    
° %b0 à %e0    
± %b1 á %e1    
² %b2 â %e2    
³ %b3 ã %e3    
´ %b4 ä %e4    
µ %b5 å %e5    
%b6 æ %e6    
· %b7 ç %e7    
¸ %b8 è %e8    
¹ %b9 é %e9    
º %ba ê %ea    
» %bb ë %eb    
¼ %bc ì %ec    
½ %bd í %ed    
¾ %be î %ee    
¿ %bf ï %ef    

 

هنر وبلاگ نویس ، خلق محتواست نه تقلید آن

تماس با من : [email protected]

درباره من

سعی می کنم تا حد معقول از تجربیات دیگران استفاده کنم. حد معقول یعنی نکات مثبت هر تجربه؛ که باعث پیشرفت می شود. اگر با تمام وجود تلاش می کنید، هیچوقت به خود این تفکر را راه ندهید که پیشرفت نخواهید کرد.

 

تشکرات از این پست
hossein201273 kaka
دسترسی سریع به انجمن ها