0

50 فعل پرکاربرد آلمانی

 
mfathi
mfathi
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : بهمن 1389 
تعداد پست ها : 915

50 فعل پرکاربرد آلمانی
یک شنبه 20 بهمن 1392  10:44 AM

این مجموعه را با استفاده از ۵۰ فعل معرفی شده به عنوان پرکاربردترین افعال زبان آلمانی ایجاد کرده‌ام. این افعال به ترتیب حروف الفبا عبارتند از:

کار کردن arbeiten

bekommen گرفتن, به دست آوردن

bleiben ماندن, نگه داشتن

brauchen نیاز داشتن, محتاج بودن

bringen آوردن, هدیه دادن, حمل کردن

denken فکر کردن, اعتقاد داشتن

essen خوردن

fahren راندن, رفتن , مسافرت کردن

finden پیدا کردن, کشف کردن, عقیده داشتن

fragen پرسیدن, جویا شدن

geben دادن , عطا کردن, هدیه کردن

gehen رفتن, قدم زدن, حرکت کردن

gehören تعلق داشتن, مربوط بودن

glauben تصور کردن, اعتقاد داشتن

haben داشتن

heißen نام گذاری کردن, دستور دادن, معنی داشتن

helfen کمک کردن, پشتیبانی کردن

hören شنیدن, گوش دادن

kaufen خریدن

kennen دانستن, آشنا بودن با

kommen رفتن , اتفاق افتادن

können توانستن

lassen اجازه دادن, ترک کردن

laufen دویدن, قدم زدن, عمل کردن

legen قرار دادن

liegen قرار گرفتن, دراز کشیدن

machen ساختن, انجام دادن

mögen دوست داشتن, خواستن

müssen مجبور بودن

nehmen گرفتن

sagen گفتن

schlafen خوابیدن, خوابیده بودن

schlagen زدن, شکست دادن

sehen دیدن, نگاه کردن, تماشا کردن

sein وجود داشتن, بودن

setzen قرار دادن, نشاندن

sitzen نشستن

spielen بازی کردن, اجرا کردن, نواختن

sprechen صحبت کردن, ادا کردن

stehen ایستادن, وجود داشتن

stellen قرار دادن, ایستاداندن

sterben مردن

tragen حمل کردن, پوشیدن, تحمل کردن

treffen زدن, آسیب رساندن, ملاقات کردن

tun انجام دادن, کردن

werden شدن, تبدیل شدن

wissen دانستن, اطلاع داشتن

wohnen زندگی کردن, ساکن بودن

wollen خواستن, قصد داشتن

ziehen کشیدن, جذب کردن

 

تشکرات از این پست
farshon
دسترسی سریع به انجمن ها