0

متن کامل کیفرخواست پرونده کهریزک

 
fereshte_khoda
fereshte_khoda
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : آبان 1391 
تعداد پست ها : 1674

متن کامل کیفرخواست پرونده کهریزک
یک شنبه 6 اسفند 1391  8:32 PM

به گزارش قدس آنلاین به نقل از ایسنا، متن کامل کیفرخواست صادره از سوی دادستانی تهران در پرونده موسوم به بازداشتگاه کهریزک به شرح زیر است:

«در پرونده شماره 900037 جریانی در شعبه پانزدهم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت، آقایان:

1- «س.م» فرزند احمد متولد 1346 شهرستان تفت، قاضی معلق قوه قضاییه ساکن تهران متهم است به مشارکت در بازداشت غیرقانونی و معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق امر یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود.

2- «ع.الف.ح» فرزند محمدعلی دادیار معلق از خدمت دادسرای عمومی و انقلاب تهران متهم است به مشارکت در بازداشت غیرقانونی.

3- «ح.ز.د» فرزند عبدالخاق معاون معلق از خدمت دادسرای عمومی و انقلاب تهران حسب شکایت آقایان جوادی‌فر و عبدالحسین روح‌الامینی متهم است به مشارکت در بازداشت غیرقانونی.

مستندا به بند «ن» ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی و تبعیت از تصمیم دادگاه بر جلب به دادرسی که طی دادنامه شماره 90099702300800308 مورخ 11/ 10/ 1390 صادره از شعبه 1060 دادگاه عمومی جزایی تهران صادر شده است. لذا مستندا به مواد 575 و 540 و 43 و 726 قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده 47 همان قانون درخواست محاکمه و مجازات آنها را دارم».
 

 


همچنین معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران درخصوص قرارهای صادره از سوی بازپرس پرونده در شعبه پانزدهم دادسرای کارکنان دولت نسبت به اتهامات انتسابی به متهمان پرونده موسوم به بازداشتگاه کهریزک به شرح ذیل اظهارنظر کرده است:
 

«بازپرس محترم شعبه پانزدهم دادسرای کارکنان دولت

سلام علیکم،

1- با توجه به دادنامه شماره 800308 مورخ 11/ 10/ 1390 صادره از شعبه 1060 دادگاه عمومی جزایی تهران دایر بر جلب به محاکمه با قرار مجرمیت نسبت به اتهامات متهمان به شرح ذیل موافقم:

1-1- آقای «س.م» به اتهامات مشارکت در صدور قرار غیرقانونی بازداشت موقت و معاونت در تنظیم گزارش خلاف واقع از طریق عمد یا ترغیب ماموران مربوطه به تنظیم گزارش خطاب به خود؛

2-1- آقای «ع.الف.ح» به اتهام مشارکت در صدور قرار غیرقانونی بازداشت موقت؛

3-1- آقای «ح.ز.د» به اتهام مشارکت در صدور قرار غیرقانونی بازداشت موقت.

2- با قرارهای منع تعقیب صادره نسبت به اتهامات آقایان «س.م»، «ح.ز.د» و «ع.الف.ح» دایر بر «آمریت در شکنجه» و «بازداشت غیرقانونی و بدون تفهیم اتهام» موضوع شکایت آقایان علیزاده میانجی، نصراصفهانی، سلطانی و عابدین‌زاده موافقم.

3- همچنین با قرارهای منع تقعیب صادره نسبت به اتهام آقای «س.م» دایر بر «عدم نظارت بر زندان‌هاو بازداشتگاه‌های حوزه قضایی» و «کوتاهی در اجرای دستور مراجع رسمی کشور در انتقال بازداشت‌شدگان کهریزک به زندان اوین» به لحاظ فقد عنوان مجرمانه موافقم.

4- با قرار منع تعقیب صادره نسبت به اتهام آقای «س.م» دایر بر «نشر اکاذیب به قصد تشویش و فریب افکار و اذهان عمومی» به لحاظ فقد دلیل موافقم.

5- همچنین با قرار منع تعقیب صادره نسبت به اتهام آقای «ع.الف.ح» دائر بر «آمریت در ضرب و جرح شکات در حیاط پلیس پیشگیری» به لحاظ فقد دلیل موافقم.

6- با قرارهای منع تعقیب صادره نسبت به اتهامات «ع.الف.ح» دائر بر «بیان الفاظ و عبارات خلاف شوون قضایی به متهمان» و «عدم اطلاع به خانواده‌های دستگیرشدگان» به لحاظ فقد وصف مجرمانه موافقم.

ضمنا درخصوص قرارهای مجرمیت مندرج در بند یک به شرح آتی کیفرخواست صادر خواهد شد».

 

 

به گزارش ایسنا، قرار است دادگاه پرونده قضات تعلیقی متهم در موضوع بازداشتگاه کهریزک 8 اسفند به ریاست قاضی مدیرخراسانی و در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شود.
 

تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها