0

اضافه کردن و ویرایش کانکشن استرینگ در web.config

 
hosseinb68
hosseinb68
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1389 
تعداد پست ها : 1269
محل سکونت : بوشهر

اضافه کردن و ویرایش کانکشن استرینگ در web.config
چهارشنبه 8 آذر 1391  7:47 AM

متد زیر با گرفتن یک نام برای کانکشن استرینگ ابتدا چک کرده اگردر فایل web.config کانکشنی به این نام وجود داشت آن را ویرایش در غیر این صورت اضافه می کند
 

 
01.private void AddUpdateConnectionString(string name)
02.{
03.    bool isNew = false;
04.    string path = Server.MapPath("~/Web.Config");
05.    XmlDocument doc = new XmlDocument();
06.    doc.Load(path);
07.    XmlNodeList list = doc.DocumentElement.SelectNodes(string.Format("connectionStrings/add[@name='{0}']", name));
08.    XmlNode node;
09.    isNew = list.Count == 0;
10.    if (isNew)
11.    {
12.        node = doc.CreateNode(XmlNodeType.Element, "add", null);
13.        XmlAttribute attribute = doc.CreateAttribute("name");
14.        attribute.Value = name;
15.        node.Attributes.Append(attribute);
16.            
17.        attribute = doc.CreateAttribute("connectionString");
18.        attribute.Value = "";
19.        node.Attributes.Append(attribute);
20.  
21.        attribute = doc.CreateAttribute("providerName");
22.        attribute.Value = "System.Data.SqlClient";
23.        node.Attributes.Append(attribute);
24.    }
25.    else
26.    {
27.        node = list[0];
28.    }
29.    string conString = node.Attributes["connectionString"].Value;
30.    SqlConnectionStringBuilder conStringBuilder = new SqlConnectionStringBuilder(conString);
31.    conStringBuilder.InitialCatalog = "TestDB";
32.    conStringBuilder.DataSource = "myserver";
33.    conStringBuilder.IntegratedSecurity = false;
34.    conStringBuilder.UserID = "test";
35.    conStringBuilder.Password = "12345";
36.    node.Attributes["connectionString"].Value = conStringBuilder.ConnectionString;
37.    if (isNew)
38.    {
39.        doc.DocumentElement.SelectNodes("connectionStrings")[0].AppendChild(node);
40.    }
41.    doc.Save(path);
42.}

 

تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها