0

آموزش SQL SERVER

 
kosarsh
kosarsh
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : بهمن 1389 
تعداد پست ها : 1138
محل سکونت : خوزستان

آموزش SQL SERVER
چهارشنبه 17 خرداد 1391  11:18 PM

 


 

برای کار با اطلاعات در بانک های اطلاعاتی زبانی مخصوص همان بانک وجود دارد که از آن زبان برای دستکاری اطلاعات و مرتب کردن آنها در بانک استفاده میشود.بانک اطلاعاتی Sql server و همچنین Access و نیز Oracle (البته تا حدودی) از یک زبان واحد برای اینکار استفاده میکنند . در این سری مقالات دستورات ساده SQL را خواهید آموخت . تعدادی ازین دستورات به قرار زیر است
Select
SELECT “column_name” FROM “table_name”
Distinct
SELECT DISTINCT “column_name”
FROM “table_name”
Where
SELECT “column_name”
FROM “table_name”
WHERE “condition”
And/Or
SELECT “column_name”
FROM “table_name”
WHERE “simple condition”
{[AND|OR] “simple condition“}+
In
SELECT “column_name”
FROM “table_name”
WHERE “column_name” IN (‘value1′, ‘value2‘, …)
Between
SELECT “column_name”
FROM “table_name”
WHERE “column_name” BETWEEN ‘value1′ AND ‘value2‘
Like
SELECT “column_name”
FROM “table_name”
WHERE “column_name” LIKE {PATTERN}
Order By
SELECT “column_name”
FROM “table_name”
[WHERE "condition"]
ORDER BY “column_name” [ASC, DESC]
Count
SELECT COUNT(“column_name“)
FROM “table_name”
Group By
SELECT “column_name1″, SUM(“column_name2“)
FROM “table_name”
GROUP BY “column_name1”
Having
SELECT “column_name1″, SUM(“column_name2“)
FROM “table_name”
GROUP BY “column_name1”
HAVING (arithematic function condition)
Create Table
CREATE TABLE “table_name“
(“column 1″ “data_type_for_column_1“,
“column 2″ “data_type_for_column_2“,
… )
Drop Table
DROP TABLE “table_name”
Truncate Table
TRUNCATE TABLE “table_name”
Insert Into
INSERT INTO “table_name” (“column1″, “column2“, …)
VALUES (“value1″, “value2“, …)
Update
UPDATE “table_name“
SET “column_1″ = [new value]
WHERE {condition}
Delete From
DELETE FROM “table_name“
WHERE {condition}
تعریف های اولیه :
Query : به معنای درخواست است و در sql به کد جستجویی می گویند که شما برای بدست آوردن نتیجه ای آن را مینویسید و اجرا می کنید .
Resault set : نتیجه بدست آمده از یک Query را میگویند.
Database : پایگاه داده را دیتابیس میگویند که میتواند شامل جداول و ماژول های ما باشد
تشکرات از این پست
esnjalali
دسترسی سریع به انجمن ها