0

انسان پیشرو كسی است كه ...

 
13691367
13691367
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1394 
تعداد پست ها : 2603

انسان پیشرو كسی است كه ...
پنج شنبه 18 آبان 1396  3:48 PM

انسان پیشرو كسی است كه ...

 

1-      انسان پیشرو كسی است كه در گفتارش عجله نشان ندهد و در كارش نشاط داشته باشد.

2-      هر كس بتواند خویشتن را مغلوب كند ، مسلماً می تواند دیگران را مطیع خود سازد.

3-      جوان می تواند به آنچه می خواهد برسد ، به شرط آن كه دست از دامن تصمیم استوار برندارد.

4-      شكست ها پله های نردبان موفقیت است كسی كه از اولین شكست مأیوس می شود لیاقت توفیق ندارد.

5-     موفقیت بهترین مبلـّغ انسان است.

6-      پیروزی با كسانی است كه بیش از دیگران پشتكار دارند.

7-      انتظام و انضباط یك شرط عمده موفقیت است.

8-      كاری كه وظیفه و صمیمیت در آن دخالت دارد خلل پذیر نیست.

9-      یك كلمه به موقع ممكن است كلید موفقیتی باشد.

10- كمی لیاقت ، جوهر توانایی در موفقیت است .

11- نخستین شرط پیروزی ، دلیری است.

12-    همه علت و معلول ها ذهنی هستند.  افكار شما آفریننده اند . شما تبدیل به همان چیزی می شوید كه درباره آن بیشتر فكر می كنید.

13-    همیشه درباره چیزهایی فكر كنید كه واقعاً طالب آن هستید و از فكر كردن درباره چیزهایی كه خواستار آن نیستید اجتناب كنید.

14-    زندگی ایده آل خود را با تمام جزئیات آن مجسم كنید و این تصویر ذهنی را تا زمانی كه در دنیای پیرامون شما تحقق پیدا كند حفظ كنید.

15-     زندگی بیرونی شما بازتاب زندگی درونی شماست. بین طرز فكر و احساسات درونی شما از یك طرف و عملكرد و تجارب بیرونی شما از طرف دیگر رابطه مستقیم وجود دارد.

 

تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها