0

موادشیمیایی مورد استفاده درسیستم های تصفیه آب

 
maya2015
maya2015
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : مهر 1394 
تعداد پست ها : 595

موادشیمیایی مورد استفاده درسیستم های تصفیه آب
چهارشنبه 13 آبان 1394  11:02 PM

 

 

اسید ها:

 

اﯾﻦ اﺳﯿﺪﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ اﺳﯿﺪ ﻫﯿﺪروﮐﻠﺮﯾﮏ ﯾﺎ اﺳﯿﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ PH ﺑﻪ ﺧﻮراک ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

اﺳﯿﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ ﺑﯿﺸتر از اﺳﯿﺪ ﻫﯿﺪروﮐﻠﺮﯾﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ آن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ اﺳﯿﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﯿﺪ ﻫﯿﺪروﮐﻠﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﺰﯾﺖ دﯾﮕﺮ آنتی اسکالانت ها آن ﻓﺮار ﻧﺒﻮدﻧﺶ اﺳﺖ ﻟﺬا ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮردﮔﯽ ﻗﻄﻌﺎت ﻓﻠﺰی محیط نمی ﺷﻮد.

 ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺑﯿﺶ از داده اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دﻓﻊ ﯾﻮن ﺳﻮﻟﻔﺎت ازﯾﻮن ﮐﻠﺮﯾﺪ در ﻏﺸﺎ، اﻏﻠﺐ اﺳﯿﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ ﺑﻪ اﺳﯿﺪﻫﯿﺪروﮐﻠﺮﯾﮏ ﺗﺮﺟﯿﺢ داده ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

ﻣﻮاد ﮐﻠﺮ زدا :

 

ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﻧﺒﺎﯾﺪ درآب ﺧﻮراک RO ﮐﻠﺮ آزاد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺘﯽ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﻢ ﮐﻠﺮ در ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮراک ﺑﺎﻋﺚ اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻏﺸﺎ ﻣﯿﺸﻮد.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﻮاد اﮐﺴﯿﺪان در ﺳﯿﺴﺘﻢ RO وﺟﻮد ﻧﺪارد.

دو روش ﻣﻌﻤﻮل در ﭘﯿﺶ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﮐﻠﺮ، ﺟﺬب روی ﻓﯿﻠترﮐﺮﺑﻦ ﮔﺮاﻧﻮﻻر ﻓﻌﺎل ﺷﺪه، و ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻣﺎده ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﺎﻫﻨﺪه ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺪﯾﻢ ﺑﯽ ﺳﻮﻟﻔﺎت اﺳﺖ.

 

ﺳﯿﺎل ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﺿﺪ رﺳﻮب ﻫﺎ (آنتی اسکالانت)

 

ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و آنتی اسکالانت  وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺿﺪ رﺳﻮب ﻫﺎ و ﺳﯿﺎل ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی محتلفی ﺑﺮای بهبود ﻋﻤﻠﯿﺎت RO و NF ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.

ﺿﺪ رﺳﻮب ﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ای از ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺸﮑﯿﻞ و ﺗﻪ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﺮﯾﺴﺘﺎ ل ﻫﺎی نمک ﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ، ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﻧﺪ. اﻏﻠﺐ ﺿﺪرﺳﻮب ﻫﺎ ﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه آﻟﯽﻫﺴﺘﻨﺪ ( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻠﯽ اﮐﺮﯾﻠﯿﮏ اﺳﯿﺪ، ﮐﺮﺑﻮﮐﺴﯿﻠﯿﮏ اﺳﯿﺪ، ﭘﻠﯽ ﻣﺎﻟﺌﯿﮏ اﺳﯿﺪ، ﻓﺴﻔﺎت ﻫﺎی آﻟﯽ، ﭘﻠﯽ ﻓﺴﻔﺎت ﻫﺎ ، ﻓﺴﻔﻮﻧﺎت ﻫﺎ، آﻧﯿﻮﻧﯿﮏ ﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎ و..). ﺟﺮم ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ اﯾﻦ ﭘﻠﯿﻤﺮﻫﺎ ﺑﯿﻦ 2000ﺗﺎ Dalton 10000 اﺳﺖ.

 


تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها