0

روایت همسر وزیر دولت پهلوی از رفتار آیت الله محمدی گیلانی

 
rezazare4
rezazare4
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : شهریور 1391 
تعداد پست ها : 2403
محل سکونت : یزد

روایت همسر وزیر دولت پهلوی از رفتار آیت الله محمدی گیلانی
دوشنبه 8 تیر 1394  2:43 PM

 

 

گنجینه تاریخ | روایت همسر وزیر دولت پهلوی از رفتار آیت الله محمدی گیلانی
 
در حوالى ظهر از دفتر آیت الله محمدى گیلانى، حاکم شرع دادگاه انقلاب، تلفن بى سابقه اى دریافت کردم که مرا به تعجب دچار کرد، منشیش به من اطلاع داد که باید براى امر مهمى عصر همان روز در قم به حضور آیت الله برسم.
 

با توجه به این مساله که مسافت تهران تا قم بیش از 140 کیلومتر بود، باید هر چه زودتر حرکت مى کردم تا به موقع برسم....
من به احترام بازدید از یک شهر مقدس چادر نماز سیاهى عاریه کرده بودم که سراپایم را مى پوشاند. هر قدر بیشتر به دعوت ناگهانى حاکم شرع فکر مى کردم مضطربتر مى شدم. منظورش از ملاقات با من چه بود؟ حالا حاکم شرع از جان من چه مى خواست؟ نکند که حبس ابد شجاع الدین را به اعدام تغییر داده باشد؟
از تصور این امر بر خود لرزیدم و زیر لب دعایى خواندم. جاده شلوغ تهران به قم را راندیم تا بالاخره گلدسته هاى طلاى حرم حضرت معصومه از دور در افق نمایان شد که به شهر قم رسیده بودیم.
خانه آیت الله گیلانى عمارت کهنه اى در یک کوچه قدیمى بود (آبشار). راننده در اتومبیل منتظر ماند و من با دلهره چکش در را به ضربه درآوردم. اندکى بعد صداى قدم هایى شنیده شد و زن جوانى سر پوشیده خود را از لاى در بیرون آورد و پرسید:

  • با کى کار دارید؟

خودم را معرفى کردم و گفتم که از طرف آیت الله گیلانى احضار شدم. زن از جلوى در کنار رفت تا وارد بشوم. به تبعیت از وى کفشم را درآوردم و به اتاق نشیمن ساده اى داخل شدم. یک دفعه با منظره غیر منتظره اى روبه رو گشتم. چند زن سیاه پوش یک نفر را که روى قالى از حال رفته بود، محاصره کرده بودند و باد مى زدند. نمى دانستم چه بکنم.

زن جوان آهسته به من گفت:

بفرمایید!

سلام بلندى کردم و گوشه اى روى قالى نشستم. کسى به من توجه نکرد. زن جوان به زن میان سالى که تازه به هوش آمده بود، نزدیک شد و در حالى که قاشقى شربت به دهانش مى ریخت، گفت:

مادر، این خانم شیخ الاسلام زاده است، شوهرش را ماه پیش محاکمه کردند و حبس ابد گرفت. به دعوت آقاجانم به این جا آمده.

زن بیمار نیم خیز شد و نگاه غریبى به من انداخت که نتوانستم تحمل بکنم و سرم را پایین انداختم. دختر جوان پیش من برگشت و با صداى غمزده اى گفت:

آقا داداشم چند روز قبل در تصادف اتومبیل شهید شد. ما الآن از سر خاکش برگشتیم.

گفتم:

خیلى متاسفم. اگر قبلا مى دانستم، امروز مزاحم نمى شدم.

آهى کشید و گفت:

آقا جانم هنوز سر خاک است و دیرتر مى آید.

مادرش، آن زن داغدیده مسکین، نگاه غریب دیگرى حواله من کرد و گریه کنان گفت:

نوشدارو پس از مرگ سهراب رسید! وقتى که پسرم، جگرگوشه ام چانه انداخت، تازه برایش دکتر آوردند!

بعد از گفتن این حرف، داغش تازه شد و به جان خودش افتاد و به سر و رویش چنگ زد. اطرافیان جلویش را گرفتند و زبان به اندرز گشودند.

با این کارها که پسرت زنده نمى شود. شاید قسمت اش این بود که ناکام از دنیا برود. با قسمت که نمى شود جنگید!

مادر داغدیده فریاد زد:

نه، قسمت پسرم نبود که ناکام بمیرد. چشمش زدند! نفرین اش کردند!

من از ناراحتى زیر چادر سیاه کز کردم.
مستخدم خانه چاى آورد. یکى هم نصیب من گردید.

محمدی گیلانی: نفر اول از چپ. در سال های نخست انقلاب

اندکى بعد از سرسرا سرفه مردانه اى شنیده شد. زن ها با عجله چادرهایشان را روى سرشان کشیدند. دو مرد معمم یا الله گویان وارد اتاق شدند. زن ها به اتاق مجاور رفتند. دختر گیلانى بچه را به مستخدم داد و بلند شد و به مردى که چهره و موى کم رنگ و چشم هاى آبى داشت و عمامه سفید بر سر نهاده بود، گفت:

آقا جان، خانم شیخ الاسلام زاده از ساعت چهار بعد از ظهر منتظرتان هستند.

آیت الله گیلانى با صدایى ملایم و شمرده مرا مورد خطاب قرار داد:

همشیره به منزل ما خوش آمدید. ببخشید که قدرى تاخیر کردم. براى مراسم هفت پسر ارشدم که غفلتاً وفات یافته، مراسمى در قبرستان داشتیم و معطل شدم. عذر مى خواهم.

حاکم شرع، مردى که شوهرم را به حبس ابد محکوم کرده بود، با آنچه تصور مى کردم، تفاوت داشت. خشن و عداوت طلب و سنگدل به نظر نمى رسید و بر اعصاب خود تسلط داشت. از مرگ پسر ارشد خود چنان به آرامى یاد مى کرد که مرا به حیرت مى انداخت. او ادامه داد:

پس از وقوع حادثه اتومبیل، همسر شما را از اوین به بالین فرزندم آوردیم ولى متاسفانه کار از کار گذشته بود.

ناگهان یاد اشاره شجاع در ملاقات آخرمان افتادم که مى گفت او را از اوین به بالین مرد جوان محتضرى برده بودند. در حالى که از نگاه میزبانم حذر مى کردم و به تصویر حضرت على علیه السلام که تنها زینت دیوار اتاق بود، نظر مى انداختم، با تاثر گفتم:

آقا، به شما تسلیت مى گویم. داغ فرزند تسلى ناپذیر است.

حاکم شرع با سر خود حرف مرا تصدیق کرد و گفت:

مع هذا چون حیات و ممات ما تابع مشیت الهى است، جاى اعتراض باقى نمى گذارد.

دامادش که چندان از خودش جوانتر نبود و قیافه سیه چرده اى داشت، دستى به ریش خود کشید و اظهار داشت:

عمر بشر دست خداست ولى نفرین آدم بدخواه را هم نباید دست کم گرفت!

حاکم شرع در تایید سخن دامادش افزود:

آخرین حکمى که قبل از شروع ماه مقدس رمضان صادر کردم، مربوط به دکتر شیخ الاسلام زاده بود. خانواده ام معتقد است که محتملا نفرین او دامنگیر ما شده و از جانب ما طلب بخشش واجب است!

حالا فهمیدم که منظور از احضار من به قم چه بوده است. نفس بلندى کشیدم تا خشم سرکش ام فروکش بکند و بتوانم عاقلانه از خودمان دفاع بکنم.

آقایان، شما شوهرم را آن طور که سزاوار است، نمى شناسید. او بدخواه و کینه توز نیست و به دشمنانش هم نفرین نمى کند. من هم اهل نفرین نیستم و فقط بعد از حکم بى دادگرانه شوهرم نسبت به کائنات بدبین شدم و کفر گفتم.

داماد گیلانى زبان به اعتراض گشود:

همشیره، شما نباید کفر بگویید. دکتر شیخ الاسلام زاده مقصر بود. او شغل شریف طبابت را ول کرد تا به طاغوت خدمت بکند. کفر شما معصیت کبیره است. استغفر الله بگویید!

حاکم شرع میانجى شد.

از حق نباید گذشت. دکتر شیخ الاسلام زاده واقعاً طبیب حاذقى است و از این طریق مصدر خدمات موثرى بوده، در بهدارى اوین هم شبانه روز با صمیمیت طبابت مى کند. فعالیت او نه تنها شامل افراد زندانى مى شود، بلکه شامل برادران پاسدار هم هست. به همت او وضع درمانگاه خیلى پیشرفت کرده و سبب رضایت خاطر ما شده است.

شیخ الاسلام زاده: نفر دوم از چپ. کسی که کابینه را به شاه معرفی می کند، هویدا است

سپس به طرف من برگشت و ادامه داد:

همشیره، همسر شما انسان شریفى است. قدرش را بدانید!

شگفتا! درست پنج هفته بعد از آن که حاکم شرع شوهرم را به عنوان مفسد فى الارض به حبس ابد محکوم کرده بود، از او مثل یک قهرمان ستایش مى کرد!
مستخدم دوباره چاى آورد و چراغ اتاق را روشن کرد و رفت. من از پنجره به آسمان کبود شامگاهى نگاه کردم و حدس زدم که هواپیماى حامل بابک باید به پاریس رسیده باشد. کسى نمى توانست به او آزار برساند.
ناگهان میل شدیدى در من بیدار شد که در باره شوهرم با این مجریان قانون صحبت بکنم و باطن نیک او را به آنها بشناسانم. چادرم را به دورم کشیدم و با شور بى سابقه اى به بازگو کردن قصه زندگیمان مشغول شدم. از آشنایى و ازدواجم با شجاع، از آرمان هاى اجتماعیمان، از سال هاى اقامت و تحصیل در آمریکا و از بازگشتمان به ایران و تلاش براى معاش سخن گفتم. سپس صحبت را از طبابت خصوصى شوهرم به تاسیس سازمان توان بخشى کشاندم، و به عواملى که به شرکت او در کابینه هاى هویدا و آموزگار و سرانجام حبس او منجر شد، اشاره کردم. صادقانه از حس جاه طلبى شجاع که آغشته از اشتیاق شدید او به خدمت خلق بود، تعریف کردم. از کارشکنى هاى دربار و سازمان امنیت شمه اى شرح دادم. چنان صمیمانه سخن مى گفتم که گویى با دوستان قدیمى به صحبت نشسته ام. آیت الله و دامادش با علاقه به من گوش مى دادند. زمان و مکان را فراموش کرده بودم و هر چه دل تنگم آرزو داشت، بى پروا به زبان مى آوردم. خودم را زنى در محضر دو مرد نامحرم نمى دیدم. دادخواهى در محضر حاکمان شرع بودم. نمى دانم چند ساعت بدون وقفه درد دل کردم. دهانم خشک شده بود و گلویم مى سوخت. جرعه اى آب نوشیدم و کلامم را این طور خاتمه دادم:

زندگى ما با زندگى شما تفاوت داشت. ما در فرنگستان تحصیل کردیم؛ به طبقه بالا تعلق داشتیم و برخلاف شما اهل تعبد نبودیم. على رغم این تفاوت هاى ظاهرى، ما هم مثل شما افراد شریفى بودیم که به حفظ قانون و رعایت اخلاق اهمیت مى دادیم. ما سزاوار ظلم و بدنامى و تاراج نبودیم.

خاموش شدم و چادرم را که از سرم افتاده بود، مرتب کردم. آیت الله گیلانى سرفه اى کرد. دامادش به بازى با تسبیح مشغول شد. در همین موقع مستخدم با سفره شام وارد شد. حاکم شرع رو به من کرد:

همشیره، یک لقمه شام با ما صرف بکنید!

هیچ کدام از ما سه نفر اشتهایى به غذا نداشت. پس از صرف اندکى شام، میزبان، یعنى آیت الله گیلانى، دست هاى خود را به یکدیگر مالید و با تانى شروع به سخن کرد.

همشیره، انقلاب ما یک انقلاب اسلامى و ملاک قضاوت ما قرآن کریم است. هر حکمى که داده ایم بر مبناى شریعت اسلام بوده است. در دوران محمدرضا دین و قرآن را زیر پا گذاشتند و ظلم را از حد گذراندند. مال و جان و ناموس مردم پشیزى ارزش نداشت. تصدیق مى کنید؟

جواب دادم:

از سلطنت که ذاتاً متعدى است، انتظار مردم دارى نمى رود، ولى حساب انقلاب جداست. انقلاب ما براى ایجاد برابرى و برادرى صورت گرفت نه براى اجحاف. بر فرض که شوهرم گناهکار است، من و پسرم مرتکب چه گناهى شده بودیم که از خانه خودمان بیرونمان کردند؟ کار تهدید کمیته به جایى رسید که مجبور شدم فرزندم را از ایران دور بکنم تا در امان باشد. از برکت انقلاب براى من نه خانه مانده است نه خانواده!

خطى بر چهره آرام مرد افتاد، پرسید:

همشیره، حالا کجا اقامت دارید؟

سربار اقوامم شده ام.

مرد معمم آه کوتاهى کشید و دوباره پرسید:

خانه مسکونى شما متعلق به شوهرتان بود؟

جواب دادم:

زمینش را پدرم به من داده بود. ساختمان آن را قریب ده سال قبل با درآمد طبابت شوهرم بنا کردیم.

حاکم شرع دستى به عمامه خود کشید و گفت:

من به عنوان یک مسلمان متعهد نمى توانم شاهد بى خانمانى شما باشم. همشیره، نامه اى به امام خمینى مرقوم دارید تا فردا که به حضورشان مى روم، از طرف شما بدهم و تقاضاى مساعدت بکنم. فهرستى هم از اثاث منزلتان که مصادره شد براى شخص خود من بفرستید تا در مورد استرداد آنها هم اقدام بکنیم. فعلا تا روشن شدن وضعتان، همین جا در بالاخانه مهمان عزیز ما باشید.


باورم نمى شد که مقامى که دستور مصادره اموال ما را صادر کرده بود، حالا خانه خود را به من تقدیم مى کرد!
مودبانه دعوت میزبان را رد کردم.

متشکرم ولى اگر امشب به تهران برنگردم، مادرم از نگرانى دیوانه مى شود.

حاکم شرع قلم و کاغذى به من داد و با کمک او نامه کوتاهى خطاب به آیت الله خمینى نوشتم و استدعاى استرداد خانه مان را کردم. بعد از جا بلند شدم تا مرخص بشوم. حاکم شرع با علاقمندى پرسید:

همشیره، این وقت شب چطور به تهران برمى گردید؟

یک دفعه یاد راننده بیچاره افتادم که در خیابان منتظرم بود. با عجله جواب دادم:

دوستى در اتومبیل انتظارم را مى کشد. به علاوه خداوند خودش مرا حفظ مى کند!

حاکم شرع براى نخستین بار تبسم کرد.

همشیره، پس از فوت فرزندم، قصد داشتم با رخصت امام خمینى در نجف در جوار حضرت امیرالمومنین متحصن بشوم. ولى حالا به شما قول مى دهم که در همین مقام بمانم تا شوهر شما را آزاد بکنم. هنوز محاکمه ایشان در اذهان مردم تازه است و تجدید محاکمه و یا عفو مصلحت آمیز نیست.

از او تشکر کردم و به سرعت خارج شدم. راننده پشت رل خوابش برده بود. بیدارش کردم و عازم تهران شدیم. من تا ابد محبت بى شائبه این دوست را فراموش نمى کنم.
سه روز بعد، حاکم شرع به قول خود وفا کرد و شخصاً به من تلفن زد.

همشیره، امام خمینى درخواست شما را لبیک گفتند! ان شاء الله منزل مبارک است. از کمیته براى تحویل آن با شما تماس مى گیرند. خدا نگهدارتان باشد!

حدس مى زدم که آن شب حاکم شرع با وجدان آسوده ترى به بستر مى رفت.

منبع : روزنامه جمهوری اسلامی
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها