لغات پر تکرار زبان در کنکور سراسری

 
lvlakan
lvlakan
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : دی 1391 
تعداد پست ها : 106
محل سکونت : اصفهان

لغات پر تکرار زبان در کنکور سراسری

 

تكرار واژگان زبان انگليسي سوم و پيش دانشگاهي به تفكيك هر درس در كنكورهاي سراسري و آزاد سال هاي 86 تا 90
شخصاً 2 بار Personally پيشرفته 1 بار Developed شخصيت 1 بار Personality جدا كردن 1 بار Separate اتفاق افتادن 3 بار Occur زبانانگليسي 3 Review
تقاضا كردن 1 بار Require انضباط، نظم 1 بار Discipline فراهم كردن 3 بار Provide تغيير دادن 1 بار Switch به تعويض انداختن 1 بار Put off واژه ترجمه تعداد تكرار
ماهواره 1 بار Satellite تخمين زدن 2 بار Estimate مكث 1 بار Pause جسماني 1 بار درس 1 زبانانگليسي پيشدانشگاهي Physical مناسب 1 بار Appropriate
از نظر علمي 1 بار Scientifically اقتصادي 1 بار Economic سابقاً، قبلاً 1 بار Previously سرعت، گام 1 بار واژه ترجمه تعداد تكرار Pace معروف، مشهور 1 بار Famous
سهيم شدن 1 بار Share برق كار 1 بار Electrician تنوع 2 بار Variety مزاحم شدن 1 بار Bother مسئوليت 2 بار Responsibility درس 1 زبانانگليسي 3
نجات دادن 1 بار Save شكست خوردن 2 بار Fail متكي بودن 1 بار درس 3 زبانانگليسي پيش دانشگاهي Depend on جست وجو كردن 2 بار Search for واژه ترجمه تعداد تكرار
انتقال دادن 1 بار transfer نامربوط 1 بار Irrelevant بهطور كارآمد 4 بار واژه ترجمه تعداد تكرار Efficiently شبيه 2 بار Similar اجازه دادن 1 بار Allow
ساختن 1 بار درس 8 زبان انگليسي پيش دانشگاهي Manufacture فضا، جو 1 بار Atmosphere انعطاف پذير 3 بار Flexible كم كردن سرعت 1 بار Slow down قاطعيت 2 بار Certainty
ترجيح دادن 1 بار واژه ترجمه تعداد تكرار Prefer باعث شدن 2 بار Cause سالم 1 بار Healthful چسبيدن 1 بار Stick بياحتياطي 1 بار Carelessness
امور خيريه 3 بار Charity محصول 1 بار Product شرط، وضعيت 3 بار Condition انعطافپذير 3 بار Flexible زياد كردن (صدا) 1 بار Turn up مطمئناً 1 بار Certainly
جامعه 1 بار Community جلوگيري كردن 2 بار Prevent نگران 1 بار Concern افزايش دادن 1 بار Increase متفاوت 1 بار درس 4 زبان انگليسي 3 Different
پيچيده 1 بار Complex روستايي 1 بار Rural انداختن، قطع كردن 1 بار Cut down ماده ي غذايي 1 بار Nutrient اثر، تأثير 3 بار واژه ترجمه تعداد تكرار Effect
اختصاص دادن 5 بار Devote مربوط بودن 2 بار Relate مطمئناً 1 بار Definitely محافظت كردن 2 بار Protect جذب 1 بار Attraction آزمايش 1 بار Experiment
ابتدايي، مقدماتي 1 بار Elementary دزديدن 1 بار Rob انقراض 4 بار Extinction مغرور 1 بار Proud جشن 1 بار Celebration فرار كردن 1 بار Get away
مالي 2 بار Financial ساده 2 بار Simple محيط، محيط زيست 1 بار Environment متكي بودن 1 بار Rely on شامل شدن 3 بار Consist of مضر 1 بار Harmful
اثر، تأثير 3 بار Impression مطمئناً 1 بار Surely زمين، زمينه 1 بار Field قابلاعتماد 1 بار Reliable رقابت 2 بار Competition بهبود بخشيدن 3 بار Improve
مبلغ مذهبي 1 بار Missionary نوع، گونه 1 بار Sort ضمانت كردن 1 بار Guarantee دليل 1 بار Reason تشويق كردن 3 بار Encourage مشاهده كردن 1 بار Observe
رئوس مطالب 2 بار Outline خاص، ويژه 1 بار Specific جهاني 1 بار Global رها كردن 1 بار Release انتظار داشتن 2 بار Expect احتمالاً 1 بار Probably
ارتقا، پيشرفت 1 بار Promotion راهكار 1 بار Strategy تفاوت ايجاد كردن 2 بار Make a difference منطقي 1 بار Reasonable دوستي 1 بار Friendship توان، قدرت 1 بار Power
خصوصي 1 بار Private اجتماعي 1 بار Social متوجه شدن 1 بار Notice بهطور منظم 1 بار Regularly برگزار كردن 3 بار Hold at واقعاً 1 بار Really
خلاصه كردن 2 بار Summarize شهري 1 بار Urban الگو 1 بار Pattern قوياً 1 بار Strongly فوراً 3 بار Immediately موفق 2 بار Successful
برتر، بهتر 1 بار Superior آلودگي 2 بار درس 6 زبان انگليسي پيش دانشگاهي Pollution كشيدن 2 بار Stretch دستورالعمل 4 بار Instructions تقلا كردن 1 بار Struggle
آموزش 1 بار Training منعكس كردن 2 بار واژه ترجمه تعداد تكرار Reflect حمايت كردن 3 بار Support فردي، انفرادي 1 بار Individual فوقالعاده، عالي 1 بار Wonderfully
رنج بردن 1 بار Suffer حادثه 1 بار Accident ناحيه، منطقه 1 بار Region ذخيره كردن 1 بار Store سازماندهي كردن 1 بار Organize نگران بودن 1 بار Worry
داوطلب 1 بار Volunteer مصنوعي 1 بار Artificial كاهش 1 بار Reduction بيان، بيانيه 1 بار Statement عمليات، عمل جراحي 1 بار Operation درس 2 زبانانگليسي 3
چگالي، ظرفيت 4 بار لغات خارج از منابع كنكور Density بازيافت كردن 1 بار Recycle دردسر، مشكل 1 بار Trouble دريافت كردن 1 بار Receive واژه ترجمه تعداد تكرار
اكتشاف 2 بار واژه ترجمه تعداد تكرار Exploration زباله 1 بار Trash به طور جدي 1 بار درس 2 زبانانگليسي پيشدانشگاهي Seriously آموزش 1 بار Education
سوزندان 1 بار Burn ويژگي، خصوصيت 1 بار Feature درجه ي حرارت، دما 1 بار Temperature آموزش دادن 1 بار واژه ترجمه تعداد تكرار Teach هدف 1 بار End
ترجيح دادن 1 بار Consider قبلي، سابق 2 بار Former به دام انداختن 2 بار Trap نگران 1 بار Anxious لمس كردن 1 بار Touch رايج، مد 2 بار Fashionable
جشن 1 بار Ceremony به فضا پرتاب كردن 2 بار Launch نگراني 1 بار درس 4 زبانانگليسي پيش دانشگاهي Anxiety قدغن كردن 2 بار درس 5 زبان انگليسي 3 Forbid
مخالفت كردن 1 بار Disagree فرود آمدن 2 بار Land حضار 1 بار واژه ترجمه تعداد تكرار Audience پافشاري كردن 1 بار واژه ترجمه تعداد تكرار Insist on
كشف 1 بار Discovery استخراج كردن 2 بار Mine پوسته 1 بار Crust آگاه 1 بار Aware هيجان انگيز 1 بار Exciting وسيله 1 بار Means
مثال زدن 1 بار Exemplify جرم، توده 1 بار Mass محتوي بودن 1 بار Contain تعادل، توازن 1 بار Balance هيجان زده 1 بار Excited توليد كردن 2 بار Produce
تعميم دادن 1 بار Generalize مأموريت 2 بار Mission آرام 1 بار Calm اعتماد، اطمينان 2 بار Confidence عادت 2 بار Habit امكان، احتمال 2 بار Possibility
قاطي شدن 1 بار Get mixed up بزرگ نمايي كردن 1 بار Magnify رايج، عادي 1 بار Common تمركز كردن 4 بار Concentrate اختراع 2 بار Invention بهطور كامل 1 بار Perfectly
رو به رشد 1 بار Growing فاز، مرحله 1 بار Phase خسارت 2 بار Damage پرت كردن حواس 1 بار Distract اداره كردن 2 بار Manage رد كردن 1 بار Refuse
مورد، نمونه 1 بار Instance نپذيرفتن، رد كردن 1 بار Turn down بخش، اداره 1 بار Department مزاحم شدن 1 بار Disturb ورق 1 بار Sheet پي بردن 1 بار Realize
قرض دادن 1 بار Lend دره 1 بار Valley مخرب 4 بار Destructive تأكيد كردن 2 بار Emphasize شوك ه شده 1 بار Shocked زباله 1 بار Rubbish
خوشبختانه 1 بار Luckily زلزله 1 بار درس 7 زبان انگليسي پيش دانشگاهي Earthquake دستپاچگي 2 بار Embarrassment ناسالم 1 بار درس 6 زبان انگليسي 3 Unsafe
حفظ كردن 1 بار Maintain كاملاً، تماماً 1 بار واژه ترجمه تعداد تكرار Entirely بيان كردن 1 بار Express مفيد 1 بار واژه ترجمه تعداد تكرار Useful
پيام، پيغام 1 بار Message اعتيادآور 1 بار Addictive دقيق 1 بار Exact مربوط به چهره 3 بار Facial موجود، در دسترس 3 بار Available با ارزش 1 بار Valuable
تسلط پيدا كردن 1 بار Master افزايش 1 بار Addition شناور 1 بار Floating قاطعانه 1 بار Firmly به طور فعال 2 بار Actively درس 3 زبانانگليسي 3
پيشنهاد كردن 1 بار Offer آگهي 1 بار Advertisement ابزار، وسيله 2 بار Instrument حركت سر و دست 1 بار Gesture جنبه، لحاظ 1 بار Aspect واژه ترجمه تعداد تكرار
شركت كردن 1 بار Participate دسترسي داشتن 2 بار Access جا، مكان 2 بار Location درگير كردن 3 بار Involve به طور پيوسته 1 بار Constantly مقدار، ميزان 1 بار Amount
صبور 1 بار Patient ضميمه كردن، الصاق كردن 1 بار Attach جمعيت 3 بار Population مشاركت، درگيري 1 بار Involvement طراحي، طراحي كردن 4 بار Design بهطور خلاصه 2 بار Briefly
طرح 1 بار Plan ارتباط 2 بار Connection پيش بيني كردن 1 بار Predict گنجاندن 2 بار Include انكار كردن 3 بار Deny پايه، اساس 1 بار Basis
اساساً، عمدتاً 1 بار Primarily ارتباط برقرار كردن 2 بار Communicate صخره، سنگ 1 بار Rock خم شدن 2 بار Lean دقيقاً 2 بار Exactly جزئيات 3 بار Detail
پاسخ دادن 1 بار Respond به طور پيوسته 1 بار Continuously لرزيدن، تكان خوردن 1 بار Rattle كاستن، كاهش دادن 2 بار Lower از عهده برآمدن 1 بار Handle احساسي 2 بار Emotional
يادآوري كردن 1 بار Remind مقصد 2 بار Destination زلزله نگار 1 بار Seismograph روش 1 بار Method اثرگذاشتن، اثر 5 بار Influence راهنمايي 1 بار Guidance
حدس زدن 1 بار Speculate ارسال كردن 1 بار Forward بهنرمي، به آرامي 1 بار Smoothly اضطراب 1 بار Nervousness اطلاعات 1 بار Information دست كشيدن 1 بار Give up
ناظر 1 بار Supervisor به جاي يك ديگر 1 بار Interchangeably زنده ماندن 1 بار Survive عصبي 1 بار Nervous اطلاع دادن 1 بار Inform از دست دادن 1 بار Loss
جامد 1 بار Solid همگام شدن 1 بار Keep up بدبختانه 1 بار Unfortunately طبيعي 1 بار Natural پردازش كردن 4 بار Process جستوجو كردن 1 بار Look for
قوي 1 بار Strength پيدا كردن لغت در فرهنگ 1 بار Look up به طور طبيعي 1 بار درس 5 زبانانگليسي پيش دانشگاهي Normally انجام دادن 1 بار Perform مراقبت كردن 1 بار Look after
حمل و نقل 1 بار Transport پستي 1 بار Mailing مناسبت، فرصت 2 بار واژه ترجمه تعداد تكرار Occasion به طور صحيح 1 بار Properly حافظه 1 بار Memory
حذف كردن 1 بار Omit شبكه 4 بار Network كشاورزي 1 بار Agriculture ارائه، سخنراني، بيان 3 بار Presentation تحقيق كردن 1 بار Research ذهني 2 بار Mental
شنبه 5 اسفند 1391  01:57 ب.ظ
تشکرات از این پست
ravabet_rasekhoon mahdi522 s4d3gh francesco10
دسترسی سریع به انجمن ها