0

رويدادهای يک صفحه ASP.NET

 
hosseinb68
hosseinb68
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1389 
تعداد پست ها : 1269
محل سکونت : بوشهر

رويدادهای يک صفحه ASP.NET

بررسی مجموعه رويدادهايی که هنگام فراخوانی يک صفحه ASP.NET روی می دهند مانند Init و Load..
هنگامی که يک صفحه ASP.NET فراخوانی شود مجموعه رويدادهای زير به ترتيب رخ می دهند:


• Init: اولين رويدادی که هنگام فراخوانی صفحه انجام می گردد.
• Load: اين رويداد قبل از همه رويدادهای مربوط به کنترل های موجود درون صفحه رخ می دهد.
• PreRender: اين رويداد بعد از همه رويدادهای مربوط به کنترل های موجود درون صفحه رخ می دهد.
• Unload: هنگامی که صفحه از حافظه تخليه می گردد اين رويداد رخ می دهد.
• Disposed: اين رويداد بعد از آزاد سازی حافظه از صفحه روی می دهد.


جهت رسيدگی به اين رويدادها می توان برای هر يک، روال مجزائی نوشت. بعنوان مثال روال رسيدگی کننده به رويداد Load می تواند مانند زير باشد:
<Script Runat="Server">


Sub Page_Load
   ' Place any code that you want to execute here
End Sub
</Script>

توجه داشته باشيد که شما با ايجاد روالی بنام Page_Load می توانيد به رويداد Load مربوط به يک صفحه رسيدگی کنيد. بعبارت ديگر جهت رسيدگی به رويدادهای Disposed ،Unload ،PreRender ،Load ،Init بايد از روال هايی با نامهای Page_Unload ،Page_PreRender ،Page_Load ،Page_Init و Page_Disposed استفاده نمود.


معمولا مفيدترين رويداد يک صفحه رويداد Load می باشد. بعبارت ديگر از اين رويداد جهت مقداردهی به کنترل های موجود درون صفحه استفاده می گردد. برای مثال، مقداردهی يک برچسب يا مقداردهی يک کنترل DataGrid با داده های يک بانک اطلاعاتی در اين رويداد انجام می شود.


مهمترين تفاوت ميان رويدادهای Load و PreRender اين است که رويداد Load قبل از همه رويدادهای مربوط به کنترل های درون صفحه انجام می شود. جهت روشن شدن مطلب به مثال زير توجه فرمائيد. اين صفحه دارای سه رويداد Button_Click ،Page_Load و Page_PreRender می باشد. اگر بر روی دکمه موجود کليک شود ابتدا روال Page_Load، بعد روال Button_Click و در نهايت روال Page_PreRender اجرا می گردد.
<Script Runat="Server">


Sub Page_Load
   Response.Write( "<li> Page_Load" )
End Sub


Sub Button_Click( s As Object, e As EventArgs )
   Response.Write( "<li> Button_Click" )
End Sub


Sub Page_PreRender
   Response.Write( "<li> Page_PreRender" )
End Sub


</Script>


<html>
<head><title>EventOrder.aspx</title></head>
<body>


<form runat="Server">


<asp:Button
   Text="Click Here!"
   OnClick="Button_Click"
   Runat="Server" />


</form>


</body>
</html>

دوشنبه 13 آذر 1391  8:47 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها