دانلود کامل کتاب صوتی شاهنامه فردوسی - با اجرای اسماعیل قادر پناه

 
adel_71
adel_71
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : دی 1389 
تعداد پست ها : 4296
محل سکونت : بوشهر

دانلود کامل کتاب صوتی شاهنامه فردوسی - با اجرای اسماعیل قادر پناه

 

کتاب صوتی شاهنامه را می توانید به دو صورت دانلود کنید. یا با استفاده از لینک های مستقیم که در زیر آمده یا از این قسمت با استفاده از لینک های پشتیبان غیر مستقیم. برای دانلود لینک های زیر روی لینک ها راست کلیک کرده و روی گزینه ی Save Target As کلیک کنید.

روایت کامل ابیات شاهنامه مبتنی بر نسخه ی چاپ مسکو با اجرای گوینده ی معاصر آقای اسماعیل قادر پناه:

     01   

پادشاهی طهمورث ------------------------------   4

پادشاهی جمشید ---------------------------------  5

ضحاک -----------------------------------------    6

                              1

کاوه --------------------------------------------    8

درفش کاویان -----------------------------------    9

                             2

پادشاهی فریدون --------------------------------    9

سلم و تور و ایرج ------------------------------    10

پادشاهی ایرج ----------------------------------   10

                           3

پادشاهی منوچهر -------------------------------   12

                           4

سام --------------------------------------------    12

سیمرغ ----------------------------------------     12

دستان (زال) -----------------------------------    12

                         5

رودابه -----------------------------------------    13 

                        6                                                      

                        7

                        8

تولد رستم --------------------------------------    14

                      9

خونخواهی نریمان (پدر سام) -------------------    15

پادشاهی نوذر ----------------------------------    15

اولین جنگ افراسیاب با ایران ------------------    16

                     10

پادشاهی طهماسب زو --------------------------     18

پادشاهی گرشاسب -----------------------------     18

                    11

یافتن رخش توسط رستم ------------------------     19

پادشاهی کیقباد ---------------------------------     20

اولین جنگ رستم ------------------------------     20

تعین جیحون بعنوان مرز ایران و توران -------     21

پادشاهی کاوس --------------------------------     21

                  12

لشکر کشی کاوس به مازندران ---------------      21

هفتخوان رستم ---------------------------------    22

                 13

                 14

رستم شهریار نیمروز --------------------------     26

شاه هاماوران و سودابه -----------------------    26

               15

               16

پرواز کاوس -----------------------------------     28

ازدواج رستم با تهمینه --------------------------    29

تولد سهراب -----------------------------------    30

              17

             18

داستان رستم و سهراب -------------------------   31

              19

              20

داستان سیاوش ---------------------------------   37

سودابه و سیاوش -------------------------------   38

رفتن سیاوش به توران --------------------------   40

              21

              22

              23

فرنگیس و سیاوش ------------------------------   45

              24          

کشته شدن سیاوش ------------------------------   50

             25

تولد کیخسرو -----------------------------------     52

            26

کین خواهی سیاوش -----------------------------    54

             27

نشستن رستم بر تخت افراسیاب ------------------    56

             28

گیو در توران در جستجوی کیخسرو -------------     56

              29

پادشاهی کیخسرو -------------------------------      63

             30

فرامرز شاه کشمیر و سند ------------------------    64

             31

طوس سپهبد ایران و جنگ اول توران ------------    65

داستان فرود ------------------------------------       65

             32

کشته شدن بهرام --------------------------------      70

            33

            34

طوس و گیو و جنگ دوم توران ------------------     71       

             35

ازدواج فرنگیس با فریبرز -----------------------     74

             36

داستان کاموس  ---------------------------------      74

رفتن رستم به کمک طوس و گیو -----------------    74

آمدن خاقان چین به کمک تورانیان ---------------     76

            37

             38

کمک شنگل شاه هند به تورانیان -----------------    84

            39

            40

جنگ سوم با تورانیان ----------------------------     89

           41

           42

اکوان دیو ---------------------------------------       91

           43

داستان بیژن و منیژه -----------------------------      93

            44

             45

             46

افراسیاب آماده جنگ با ایران میشود --------------    99

             47

             48

              49

نبرد دوازده رخ با رخ ------------------------------   102

              50

               51

               52

               53

نبرد افراسیاب با کیخسرو و به دام افتادن او  ------    106

               54

               55

               56

               57

                58

                59

مرگ کاوس و تاجگذاری کیخسرو ----------------      109

                60

کناره گیری کیخسرو از سلطنت ------------------      110

                  61

پادشاهی لهراسب --------------------------------      112

                62

گشتاسب در روم  و کتایون -----------------------      114

                63

پادشاهی گشاسب ---------------------------------     119

دانای طوس میگوید ------------------------------      119

 

سخن دقیقی

گشتاسب -----------------------------------------      120

زرتشت -----------------------------------------       120

              64

شکست ارجاسب در حمله به ایران ----------------    121

              65

اسفندیار------------------------------------------      122

             66

زندانی شدن اسفندیار -----------------------------      124

پایان سخن دقیقی

 

           

          67

رزم ارجاسب -----------------------------------         125

             68

هفتخوان اسفندیار --------------------------------       129

             69

فتح رویین دژ -----------------------------------         134

             70

             71

داستان رستم و اسفندیار --------------------------      137

             72

             73

کشته شدن اسفندیار ------------------------------       154

             74

داستان شغاد و کشته شدن رستم -------------------    156

             75

پادشاهی بهمن -----------------------------------       160

             76

ساسان و همای ----------------------------------       161

پادشاهی همای و داستان داراب -------------------     161

             77

پادشاهی داراب ----------------------------------       164

             78

ناهید و تولد اسکندر -----------------------------       165

پادشاهی دارا ------------------------------------       166

پادشاهی اسکندر در روم -------------------------      166

            79

اسکندر پادشاه ایران و روشنک ------------------    170

کید شاه هند -------------------------------------       171

            80

فور شاه قنوج -----------------------------------      175

رفتن اسکندر به مکه ----------------------------     176

رفتن اسکندر به اندلیس --------------------------    177

            81

رفتن اسکندر به شهر برهمنان -------------------    179

            82

رفتن اسکندر به شهرهای شگفت انگیز ----------    181

            83

مرگ اسکندر -----------------------------------      188

             84

گفتگوی فردوسی با روزگار ---------------------     189     

 

اشکانیان ---------------------------------------      190

اردوان (اشک بیست و نهم) ---------------------     190

 

ساسانیان ---------------------------------------      191     

           85

هفتواد و کرمان --------------------------------       194

           86

پادشاهی اردشیر بابکان -------------------------     197

جندی شاپور -----------------------------------        199

          

          87

نصیحت اردشیر به شاپور ----------------------       201

پادشاهی شاپور --------------------------------       202

            88

پادشاهی  اورمزد (هرمز) ----------------------      203

پادشاهی بهرام ---------------------------------       203

پادشاهی بهرام بهرام ---------------------------      203

          89

پادشاهی بهرام بهرامیان ------------------------     204

پادشاهی نرسی --------------------------------       204

پادشاهی هرمز نرسی --------------------------      204

پادشاهی شاپور ذوالاکتاف ----------------------     204

           90

مانی ------------------------------------------ -      207

          

         91

پادشاهی اردشیر نکوکار -----------------------      207

پادشاهی شاپور سوم ---------------------------     207

پادشاهی بهرام  شاپور --------------------------    208

         

          92

پادشاهی یزدگرد  بزه گر ------------------------     208

         

        93

پادشاهی بهرام گور ----------------------------      213

مرد جهود و لنبک آبکش -----------------------      214

          94

حرام و حلال شدن شراب ----------------------       216

یک شهر و دو کدخدا --------------------------       217

گنج جمشید -----------------------------------        219

         

        95

          96

جنگ با خاقان چین و صلح با روم -------------      221

        97

        آ

        98

داستان شنگل شاه هندوستان -------------------     224

         99

       100

پادشاهی یزدگرد --------------------------------      229

پادشاهی هرمز --------------------------------      230

پادشاهی پیروز ---------------------------------    230

        101

پادشاهی بلاش -------------------------------        231

پادشاهی قباد ---------------------------------        232

       

       102

تولد کسری -----------------------------------        234

مزدک ----------------------------------------        235

پادشاهی کسری انوشیروان -------------------       237

     

    ر

     103

سفرهای انوشیروان --------------------------       238

    

    

      104

      105

بوزرجمهر ------------------------------------       242

      106

     ا 107

انوشیروان و خاقان چین ----------------------      247

      

      108

       109

شطرنج و تخت نرد ---------------------------      250

      

       110

داستان طلخه و گو در هند ---------------------      251

       111

برزو و کتاب کلیله ----------------------------      254

        112

      

       113

پند کسری به هرمز ---------------------------      258

       114

پادشاهی هرمز -------------------------------      261

        115

حمله همسایکان باهم به ایران --------------       262

        116

بهرام چوبینه ---------------------------------      263

        117

جنگ بهرام چوبینه با ساوه شاه --------------       264     

جنگ بهرام چوبینه با پرموده، خاقان چین ----       269

       

       118

عصبانیت هرمز از بهرام چوبینه --------------     271

        119

        120

پادشاهی خسرو پرویز ------------------------      274

       121

       122

شورش بهرام چوبینه --------------------------     275

        123

        124

        125

درد دل فردوسی بخاطر مرگ پسرش ----------      290

        126

برگشتن بهرام چوبینه و کشتن او توسط خاقان --   291

       ا 127

         128

تولد شیروی ------------------------------------     297

       ک 129

داستان خسرو شیرین --------------------------      298

فرش بزرگ ( بهارستان) ----------------------      299                 

باربد -------------------------------------------     300

      130

مدائن ------------------------------------------     301

گنج های خسرو پرویز ------------------------       302

سر انجام شوم خسرو پرویز -------------------      302

      131

پادشاهی شیروی ------------------------------      304

      132

پادشاهی اردشیر ------------------------------      308

فرایین ----------------------------------------       309

      133

پادشاهی پوران دخت --------------------------      309

پادشاهی آزرم دخت ---------------------------      310

پادشاهی فرخ زاد -----------------------------      310

پادشاهی یزدگرد ------------------------------      310

رستم فرخ زاد و نامه او -----------------------    311

     134

    ر 135

گفتار پایانی فردوسی --------------------------     318

      136

 

منبع: audiolib.ir

*** ارزش انسان به تعداد خدمتکاران او نیست، بلکه به تعداد کسانی است که او به آنها خدمت می کند. ***

 

      

 

E-Mail: eBook.rasekhoon@Gmail.com

 

    

وبلاگ من

وبلاگ پارسی بوک

یک شنبه 21 آبان 1391  9:10 PM
تشکرات از این پست
Naserho
Naserho
کاربر جدید
تاریخ عضویت : آذر 1397 
تعداد پست ها : 1
دوشنبه 19 آذر 1397  9:50 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها