0

مقالات اخلاق پزشکی

 
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

مقالات اخلاق پزشکی

 1 : اخلاق پزشكي تابستان 1390; 5(16):11-38.
 
وضعيت اجتماعي و سياسي زمان ابن سينا و فعاليت ها و پيام هاي معنوي وي
 
حاتمي حسين,حاتمي مريم,حاتمي ندا
 
 
 

مقدمه: در قرن چهارم هجري علما، بزرگان، فلاسفه، فقها، ادبا، شعرا و نويسندگان بسياري در آسمان علم و ادب و پزشکي و بهداشت ايران باستان و بلکه جهان اسلام، درخشيدند که با تلاش شبانه روزي آنان علوم و ادبيات دنياي اسلام از دستبرد حوادث ايام، محفوظ ماند و موجبات رشد و شکوفايي و نوآوري هاي علوم اسلامي را فراهم نمود و ابن سينا تنها يکي از آنها و در عين حال گل سرسبد آنان را تشکيل مي داد.
انسان والايي که در سايه تلاش، پشتکار، پايداري و شکيبايي و توکل به خداوند، مدارج عاليه کمال را طي کرد و در زمينه تاليف دايره المعارف قانون در طب، علاوه بر گردآوري اندوخته هاي مکتوب ملل مختلف که بسياري از اين آثار در کتابخانه هاي کاخ هاي شاهان، محبوس گرديده بود، تجربيات پزشکي ايران باستان و بويژه دانشمندان دانشگاه جندي شاپور و تجربيات شخصي خود را نيز بر آن افزود و کتاب قانون را با بهره گيري از سبک ادبيات توحيدي و علم برخاسته از ايمان خود به رشته تحرير درآورد.
وي اثري را خلق کرد که به منزله ريشه و اساس طب نوين محسوب مي شود و از تکامل آن ديدگاه هاي زيربنايي بهداشتي و طب رايج، پا به عرصه وجود گذاشته، کتابي که هرچند در سايه پيشرفت هاي علمي و توليد ابزار پژوهش، بسياري از مطالب آن با مطالب و شيوه هاي جديد پزشکي و بهداشت جايگزين شده است ولي همچنان بسياري از پيام هاي بهداشت گرايي و پژوهش محوري و خداجويي آن با شادابي و پويايي هرچه تمامتر، بر تارک منابع پزشکي و بهداشت جهان مي درخشد.
هدف: آشنايي بيشتر با راه و روش ابن سينا و کشف رمز موفقيت او و اقتباس از شيوه هاي موثر و مفيد وي به منظور کسب موفقيت هاي آموزشي - پژوهشي و استفاده از اين رهاوردها به منظور حفظ و ارتقا سلامتي انسانها مي باشد.
نوع مطالعه: اين مطالعه از نوع کتابخانه اي است و به منظور ارتقاي دقت يافته ها حتي الامکان از ابزار جديد نسخه هاي الکترونيکي منابع موجود که داراي قابليت جستجوي سريع و دقيق هستند استفاده گرديده است
.
يافته ها: شامل سبک نگارشي ادبيات توحيدي، بهداشت گرايي و پژوهش محوري و احتراز ابن سينا از پوچ گرايي و نسبت دادن بيماري ها به حلول شياطين و اجنه و امثال آن ها است و علاوه بر آن نکات پويا و حرکت آفريني در خصوص درمان بعضي از بيماري ها نظير هاري، جذام، سل و امثال اينها در اين اثر نفيس به چشم مي خورد که مي توان آنها را به عنوان فرضيه هاي قابل اثبات يا نفي، در نظر گرفت و پس از آزمون هاي لازم، به عنوان شيوه هاي پشتيبان و مکمل روش هاي درماني رايج و يا حتي به عنوان ره آوردهاي نويني مورد بهره برداري قرار داد
.
نتيجه گيري: لازم است نسل دانشجوي فعلي در قالب درس فرهنگ و تمدن اسلام و ايران، با افکار توحيدي و حرکت آفرين دانشمنداني همچون ابن سينا و نقش فرهنگ ايراني در تکامل فرهنگ و تمدن اسلامي آشنا شوند و در آينده اي نه چندان دور، جاي خالي امثال ابن سينا را پر کنند.

 
كليد واژه: فرهنگ و تمدن اسلامي، ابن سينا، تاريخ پزشکي، پزشکي نياکان، گل مرداب
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
یک شنبه 14 خرداد 1391  12:17 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات اخلاق پزشکی

 2 : اخلاق پزشكي تابستان 1390; 5(16):39-78.
 
کرامت انساني، فصل الخطاب انديشه هاي ديني و تفکرات اخلاقي
 
صالحي حميدرضا,عباسي محمود
 
 
 

کرامت ذاتي يکي از اوصاف عاليه انساني و از جمله حقوق بنيادين همه ابناي بشر است که هيچ شرطي آن را مشروط و هيچ قيدي آن را مقيد نمي سازد. در آموزه هاي اديان الهي و به ويژه در مکتب حيات بخش اسلام در اين خصوص مباحث نافع و کثيري وجود دارد که مي توان شمه اي از آن را بدين نحو تنزل داد که بشر به لحاظ دميدن روح الهي در او حايز مقامي بي بديل شده است و بالتبع، حصول بدين مقام منيع، تالي تلو کثيري براي او به ارمغان داشته است که البته اين کرامت ذاتي، در عين حق بودن، وظيفه صيانت از آن در زمره تکاليف مهم مسلمانان و بلکه عالميان است. کرامت ذاتي بشر قاعده اي است جهانشمول و فطري که عموم هيچ عام و اطلاق هيچ مطلقي توان تخصيص و تقييد آن را ندارد. لزوم مراعات اين مهم در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز منعکس شده است و جهت بسط شمول اين قاعده در عرصه بين المللي، لزوم صيانت از کرامت انساني در اسنادي نظير اعلاميه جهاني حقوق بشر، اعلاميه ژنوم انساني، اعلاميه هلسينکي، اعلاميه بين المللي اخلاق زيستي و حقوق بشر يونسکو و امثال آن تصريح و متبلور شده است.

 
كليد واژه: کرامت انساني، اديان الهي، انسان، اسلام، اخلاق زيستي، اسناد بين المللي
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
یک شنبه 14 خرداد 1391  12:18 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات اخلاق پزشکی

 3 : اخلاق پزشكي تابستان 1390; 5(16):79-93.
 
فلسفه روابط انساني و اصول اخلاق در علوم پزشکي
 
اسمعيلي رقيه,اشك تراب طاهره,اسماعيلي مهرداد,رييس يزدي حامد,جمال الديني سيدحميد
 
 
 

انسان بر اساس فلسفه به شناخت خود، هستي و ارزش هاي پيرامون خود پرداخته، تصميمات و رفتارهاي فردي را بر اساس آن شکل مي دهد. فلسفه، اعتقادات و ارزش ها، روش ارتباط افراد را با يکديگر تعيين مي نمايد و مجموعه اعتقادات و ارزش هايي است که رفتار فرد را هدايت کرده و شکل مي دهد. بحث فلسفه و ضرورت آگاهي از ابعاد آن در روابط، رفتارها و تصميمات اخلاقي ما از آنجا ظهور مي نمايد که در علوم پزشکي، پزشکان و پرستاران به عنوان ارايه دهندگان خدمات بهداشتي - درماني در روابط خود با انسان سروکاردارند. تصميم صحيح، فعاليت و رفتار مناسب تيم درماني - مراقبتي در برابر مددجويان به عنوان يک انسان حايز اهميت است. مقاله حاضر يک مقاله مروري است با هدف تاثير فلسفه بر روابط انساني (ارايه دهندگان خدمات بهداشتي - درماني و مددجويان) مطابق اصول اخلاقي پله گرينو و توماسمو که بر اساس مدل بهبود روابط شکل گرفته است. فلسفه اخلاقي پزشکي جايگزين از فلسفه انسان گرايي مارتين بابر منشا گرفته شده و توسط تئوري اخلاق پله گرينو و توماسمو مورد توجه قرار گرفته است. در اين فلسفه مراقبت و درمان پزشکي يک تعامل دو طرفه بين بيمار و تيم مراقبتي ايجاد مي نمايد که ابعاد جسمي و دروني دو گروه را درگير مي نمايد. مرکز اين فلسفه را ارتباطات و هدف مراقبت بهداشتي را بهبود روابط تشکيل مي دهد. محقق با بررسي فلسفه ارتباطي مارتين بابر و فلسفه اخلاقي پله گرينو و توماسمو به ارايه مدل در زمينه برقراري ارتباط بين ارايه دهندگان خدمات بهداشتي و مددجويان پرداخته و راهي مطمئن جهت برقراري اين ارتباط پيشنهاد مي نمايد. امروزه با پيشرفت تکنولوژي توجه و ارتباط متخصصين باليني به تجهيزات و امکانات پزشکي بيش از توجه آنها به روابط انساني است. چگونگي برقراري يک ارتباط صحيح و ارتباط تعامل گونه با منيت و هستي فرد مناسب ترين روش ارتباطي بين پزشک و پرستار با مددجويان مي باشد و ارتباط سطحي بين اين دو در طولاني مدت منجر به فرسودگي شغلي پرسنل و نارضايتي بيمار مي گردد.

 
كليد واژه: فلسفه، روابط انساني، اصول اخلاقي
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
یک شنبه 14 خرداد 1391  12:18 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات اخلاق پزشکی

 4 : اخلاق پزشكي تابستان 1390; 5(16):95-116.
 
هويت برنامه درسي اخلاق پزشکي، مبتني بر تجارب اساتيد اخلاق پزشکي: مطالعه کيفي
 
خاقاني زاده مرتضي,ملكي حسن,عباسي محمود,عباس پور عباس
 
 
 

اخلاق پزشکي نوين، دانشي ميان رشته اي است و امروزه جزيي از برنامه هاي درسي بسياري از دانشکده هاي پزشکي شده است. هويت برنامه درسي اخلاق پزشکي را مفاهيم زير بنايي اين علم و مباني اعتقادي و ارزشي جامعه شکل مي دهد و نمي توان برنامه درسي اخلاق پزشکي را مستقل از مباني و اصول اعتقادي، فرهنگي و ارزشي جامعه تدوين کرد. لذا اين مطالعه به منظور شناخت عميق تر و واقعي تر ابهامات و چالش هاي موجود در هويت برنامه درسي اخلاق پزشکي انجام شد. اين مطالعه يک پژوهش کيفي است که داده هاي آن از طريق مصاحبه نيمه ساختارمند با 14 نفر از اساتيد اخلاق پزشکي دانشگاه هاي علوم پزشکي تهران در سال 1389 جمع آوري و با رويکرد تحليل محتواي مايرينگ، تجزيه و تحليل شدند. نتايج اين مطالعه، حکايت از بي هويتي برنامه درسي اخلاق پزشکي دارد. مضاميني که بيانگر فقدان هويت بومي و اسلامي برنامه درسي اخلاق پزشکي است عبارتند از: 1- اخلاق پزشکي سکولار 2- نظام اخلاق اسلامي 3- قلمروي اخلاق پزشکي. در واقع حلقه مفقوده برنامه درسي اخلاق پزشکي نداشتن هويت بومي و اسلامي است و به همين دليل است که مباحث اخلاق پزشکي بطور پراکنده و بدون مبناي مشخصي در برنامه درسي اخلاق پزشکي گنجانده شده است و همواره آموزش اخلاق پزشکي با سردرگمي مواجه بوده و مروج فرهنگ سکولار شده است.

 
كليد واژه: آموزش پزشکي، برنامه درسي، اخلاق پزشکي، مباني اخلاق پزشکي، هويت
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
یک شنبه 14 خرداد 1391  12:18 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات اخلاق پزشکی

 5 : اخلاق پزشكي تابستان 1390; 5(16):117-132.
 
تحقق جايگاه دستورالعمل عدم احيا به عنوان انتخابي اخلاقي در خدمات پزشکي
 
فرهان چي افشين,رحيمي زهره,بعلبكي ميسور
 
 
 

از آنجايي که در طب جديد تعيين مرز دقيقي بين مرگ و زندگي به چالشي مهم تبديل شده است، به دنبال آن حقوق و قوانين انساني مربوطه، به طور مداوم مورد بحث و بررسي قرار مي گيرند. جوامع علمي و پيشرو موظف به تدوين و ترويج استانداردهايي شدند که جامعه بشري را براي حفظ کرامت و شان افراد حتي در شرايط مرگ و احتضار ياري کند. با رشد و توسعه انديشه بشر، تعريف حيات و زيستن، از توان فرد براي رفع نيازهاي اوليه و سطح زيستي خود، به برخورداري از سطح قابل قبولي از کيفيت زندگي و سطوح رواني و اجتماعي و فرهنگي سوق يافته است. لذا ضروري به نظر مي رسد که ارايه خدمات بهداشتي و پزشکي نيز مورد باز تعريف قرار گيرد و تنها بازگرداندن به زندگي، متبادرکننده ايفاي وظيفه و نقش پزشکي نباشد، بلکه احترام به خواست بيمار در راستاي خاتمه زندگي اش نيز به عنوان نوعي خدمات خطير پزشکي مورد توجه و مداقه قرار گيرد. در اين راستا لازم است «دستور عدم احيا» مورد بازبيني قرار گيرد و به عنوان يک انتخاب اخلاقي در خدمات پزشکي به بيماران تلقي شود.

 
كليد واژه: احيا، دستور عدم احيا، انتخاب اخلاقي، خدمت پزشکي، شان انساني، حقوق بيمار
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
یک شنبه 14 خرداد 1391  12:18 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات اخلاق پزشکی

 7 : اخلاق پزشكي تابستان 1390; 5(16):163-175.
 
بهبود اثربخشي سرمايه هاي انساني با تمرکز بر مديريت ارزش هاي اخلاقي
 
شادنوش نصراله,قدمي محسن
 
 
 

پيشرفت ساختارهاي سازماني و توسعه بوروکراتيک در سازمان هاي بزرگ و درگير شدن انسان در افزايش ضروري اين کارايي در سازمان ها، به منظور ايجاد تمهيدات براي آسايش انسان در ارتباط با محيط و ديگر انسان ها، موضوع بسيار مهمي در حيطه مديريت گرديده است. گرچه انسان عنصر اصلي مورد توجه در ارتباط با روابط کار و سازمان در رفتار سازماني شناخته شده است، ولي اين شناسايي و بحث در زمينه ارتباط انسان با اين سازمان ها محدود گرديده است تا جايي که در شاخه هاي علوم انساني چون روانشناسي، جامعه شناسي و حقوق نيز بيشترين توجه از اين ديدگاه به انسان معطوف مي باشد ليکن واقعيت آنست که در مديريت سازماني، خودفراموشي در انسان مورد توجه مناسب قرار نگرفته است و توجه کمتري در اين باره به عمل آمده است. جدايي انسان از سرمايه هاي انساني خود و اجتناب از مديريت ارزش هاي اخلاقي خويش او را از اثربخشي بهينه دور ساخته است.
در اين مقاله ضمن بررسي تحليلي ديدگاه برخي انديشمندان در زمينه بهبود اثربخشي سرمايه هاي انساني با تمرکز بر مديريت ارزش هاي اخلاقي، خودفراموشي انسان از ديدگاه فرهنگ و عرفان اسلامي مورد بررسي قرار گرفته است، به اميد آنکه درآمدي به منظور تحقيقات گسترده تر پيرامون اين موضوع باارزش باشد.

 
كليد واژه: ارزش هاي اخلاقي، خودفراموشي انسان، مديريت سازماني
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
یک شنبه 14 خرداد 1391  12:18 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات اخلاق پزشکی

 6 : اخلاق پزشكي تابستان 1390; 5(16):133-162.
 
ويژگي هاي نظام کارآمد بررسي تخلفات حرفه اي اخلاق گرا در ارايه خدمات سلامت باروري
 
فرج خدا تهمينه,لطيف نژاد رودسري رباب,عباسي محمود
 
 
 

مقدمه و هدف: تقاضا براي ظرفيت سازي اخلاق سازماني در سازمان هاي ارايه کننده خدمات سلامت به ويژه توسط مديران اين بخش ها رو به رشد است. مددجويان، ارايه کنندگان خدمات و سياست گذاران امر سلامت نياز به يک راهنماي جديد عملکرد اخلاقي به منظور راهنمايي آنان در شرايط دشوار نظام ارايه خدمات سلامت دارند. اصول اخلاقي پايه اي براي مقابله با سوء عملکرد در حيطه پزشکي و يا سهل انگاري و غفلت کارکنان است. در سراسر دنيا کارکنان نظام سلامت به طور مداوم در معرض مباحث پيچيده اخلاقي قرار دارند. برخورداري از مهارت ارتباطي، اجراي برنامه هاي آموزش مداوم، وجود کميته اخلاق، بررسي و ارايه گزارش هايي از سوء رفتار وعملکرد و يا سهل انگاري و نيز تلاش در جهت رفع اين نقايص ضروري است. از آنجا که هرگونه سوء عملکرد حرفه اي نظير غفلت، سهل انگاري، خطا، اشتباه و نقض حقوق مددجو ممکن است آسيب هاي جدي و جبران ناپذير جسماني، رواني، اجتماعي و اقتصادي را به دنبال داشته باشد لذا لازم است نظام بررسي اين تخلفات کارآمد بوده که اين مطالعه با هدف تعيين ويژگي هاي نظام کارآمد بررسي تخلفات حرفه اي اخلاق گرا در ارايه خدمات سلامت باروري طراحي گرديد.
روش مطالعه: اين مطالعه از نوع توصيفي - اکتشافي بوده که به روش دلفي انجام گرفت. جامعه پژوهش را 45 نفر از ارايه کنندگان خدمات سلامت باروري شامل متخصصين زنان و مامايي، متخصصين سلامت باروري، متخصصين حقوق و اخلاق پزشکي، متخصصين حوزه علوم انساني تشکيل مي دادند. ابزار گردآوري داده ها سوالات باز پاسخ بود که از طريق پست الکترونيک و يا مراجعه حضوري به شرکت کنندگان در پژوهش داده شد. تحليل داده ها با استفاده از آناليز محتوا و به روش کدگذاري باز انجام شد. سپس در مراحل کمي دلفي پس از محاسبه صدک ها و ميانگين ها اجماع حاصل گرديد
.
نتايج: مفاهيم گردآوري شده شامل تبيين تخلف (توجه به وجود مظاهر فساد اداري نظير تبليغ، توصيه، سفارش، تبعيض، دريافت هديه، وجه نقد)، پاسخ مثبت به تقاضاهاي نابجا، توجه به نقض حقوق انساني و حقوق سلامت باروري مددجو (نظير توهين به مددجو، تحقير، عدم اطلاع رساني و يا اطلاع رساني نامناسب، نقض رازداري و حقيقت گويي)، عملکرد خارج از محدوده قوانين و دستورالعمل ها و موازين شرعي، عملکرد خارج از محدوده شرح وظايف شغلي، عدم گزارش تخلف درون سازماني و برون سازماني، عدم ارايه گزارش صادقانه و عادلانه، عدم پاسخگويي در قبال انجام تخلف، عدم تبعيت از احکام صادره، سوگيري و تهديد در گزارش تخلفات و يا عدم مشارکت در ارايه گزارش، عدم رعايت حقوق متقابل ارايه کننده خدمات و مددجو بود که در درون مايه هاي عدالت محوري، قانون گرايي، رعايت حقوق مددجو، رعايت حقوق ارايه کننده خدمات، پاسخگويي، فرآيند بررسي، گزارش تخلف دسته بندي شدند
.
بحث و نتيجه گيري: تشکيل شبکه اي براي تقويت ارايه خدمات سلامت باروري و جنسي در ايران از سوي وزارت بهداشت، اهميت مباحث سلامت باروري از جنبه هاي مختلف و نيز وجود انتخاب هاي جديد براي زنان اعم از روش هاي جديد غربالگري و تشخيص و درمان به موازات پيشرفت دانش و فناوري، مباحث اخلاقي متعددي را براي ارايه کنندگان خدمات سلامت باروري، مددجويان و جامعه مطرح نموده است. در دسترس بودن نظام بررسي تخلفات حرفه اي کارآمد، به روز و اخلاق گرا در ارايه خدمات سلامت باروري که طيف وسيعي از مددجويان را دربر مي گيرد يک راهنماي کليدي براي شناسايي و تعيين تخلف، تصميم گيري عادلانه و رعايت حقوق متقابل مددجو و ارايه کننده خدمات محسوب مي شود.

 
كليد واژه: نظام نظارتي، تخلف، خدمات سلامت باروري
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
یک شنبه 14 خرداد 1391  12:18 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات اخلاق پزشکی

 8 : اخلاق پزشكي تابستان 1390; 5(16):177-192.
 
سهم خواري در ارجاع بيماران و اشکال امروزي آن
 
عباسي دزفولي عزيزاله,شادمهر محمدبهگام,شيخي کامبيز,دانشوركاخكي ابوالقاسم,ثاقبي سيدرضا,فرزانگان رويا,پژهان ساويز
 
 
 

زمينه: پرداخت مقداري از حق العلاج در ازاي ارجاع بيمار به پزشک، آزمايشگاه يا مراکز درماني، کم و بيش در جامعه پزشکي ما ديده مي شود، اين پديده سهم خواري (fee splitting) خوانده مي شود، عليرغم اينکه در مجلات علمي بين المللي و محافل پزشکي خارج از کشور اين پديده مورد نقد و بررسي قرار گرفته است ولي در محافل و نشريات پزشکي داخل کشور کمتر به آن توجه شده است.
روش: متون پزشکي خارجي و مواضع انجمن هاي پزشکي در زمينه فوق مورد بررسي قرار گرفت. مباني حقوقي پديده «حق حساب» در امر ارجاع پزشکي نيز جستجو شد سپس تحليل موضوع به صورت نتايج و بحث ارايه شد
.
يافته ها: نوشته هاي معتبر پزشکي و بسياري از انجمن هاي پزشکي با اخذ دستمزد در مقابل ارجاع بيمار مخالف هستند و آن را غيرموجه و غيرقانوني مي دانند. در اغلب کشورها قوانين مدون بر عليه اين پديده وجود دارد. در داخل کشور نيز اين پديده مخالف قانون شناخته شده است، افراد سرشناسي بر عليه اين پديده موضع گيري قاطع بيان کرده اند و تاکيد شده است که در حرفه پزشکي دريافت وجه و هر گونه درآمد فقط از طريق ارايه خدمات مشخص و مستقيم پزشکي به بيمار جايز است. اما در عمل اشکال مختلف سهم خواري در جامعه پزشکي ما ديده مي شود و برخورد آگاهانه و فعالي با آن در انجمن هاي پزشکي و گردهمايي هاي داخلي وجود ندارد
.
نتيجه گيري: وجود اين پديده برخلاف موازين حقوق بيماران و حرفه پزشکي است و باعث تخريب روابط سالم پزشکي، صدمه به بيمار و جلوگيري از توسعه علمي - اخلاقي در جامعه پزشکي مي شود. لازم است انجمن هاي پزشکي مواضع علمي در اين مورد داشته باشند و نيز در جريان آموزش دانشجويان و دستياران نمود داشته باشد.

 
كليد واژه: سهم خواري، حرفه پزشکي، اخلاق پزشکي، حقوق بيماران
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
یک شنبه 14 خرداد 1391  12:18 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات اخلاق پزشکی

 

 1 : اخلاق پزشكي بهار 1389; 4(11):11-37.
 
ملاحظات اخلاقي در پژوهش هاي ژنتيک انساني
 
عباسي محمود*,شمسي گوشكي احسان
 
* مركز تحقيقات اخلاق و حقوق پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
 
 

اطلاعات ژنتيک انساني جايگاه و اهميت ويژه اي دارند؛ چرا که قادرند ويژگي هاي ژنتيک افراد را نشان دهند و تاثيرات عمده اي بر خانواده، فرزندان، نسل ها و گاه گروه هاي اجتماعي خاص، داشته باشند و نيز ممکن است حاوي اطلاعاتي باشند که اهميت آنها لزوما حين جمع آوري نمونه ها شناخته شده نيست. امکان سوء استفاده از اطلاعات ژنتيکي در حيطه هاي مختلف (سياسي، اجتماعي و ...) وجود دارد که مي تواند زمينه ساز تبعيض هاي فردي و اجتماعي و حتي تبعيض نژادي گردد.
اين مقاله تلاش مي کند با مرور جنبه هاي مختلف اخلاقي مطرح در پژوهش هاي ژنتيکي در جهان امروز، به نوعي الزام کشورهاي در حال توسعه، از جمله جمهوري اسلامي ايران را براي پرداختن دقيق به جنبه هاي اخلاقي، فقهي و حقوقي اين پيشرفت ها گوشزد کند و لزوم تبيين مباني، تدوين استانداردها و دستورالعمل هاي اخلاقي، تصويب قوانين و طراحي سازوکارهاي اجرايي لازم براي تاسيس، اداره و نظارت بر نهادهاي علمي، پژوهشي و اجتماعي فعال در اين عرصه را بازگو نمايد
.

 
كليد واژه: پژوهش ژنتيک، جنبه هاي اخلاقي، اطلاعات ژنتيکي
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
یک شنبه 14 خرداد 1391  12:18 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات اخلاق پزشکی

 2 : اخلاق پزشكي بهار 1389; 4(11):39-52.
 
ژن درماني، ملاحظات اخلاقي، چالش ها و راهکارها
 
كياني مهرزاد*,بزمي شبنم,شيخ آزادي اردشير
 
* گروه اخلاق پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
 
 

ژن درماني عرصه اي جديد از دانش بشري است که در آن با استفاده از قابليت هاي دانش مهندسي ژنتيک مي توان تدبير درماني مناسبي براي شماري از بيماري هاي سرطاني و قلبي عروقي ارايه کرد. اين روش درماني بسيار جوان بوده و بيش از دو دهه از بکارگيري آن نمي گذرد. ژن درماني در عين موثر بودن و تحولات چشمگيري که داشته است، در ارتباطي متقابل و پيچيده با پزشکي، زيست شناسي، اخلاق، حقوق، فلسفه، مذهب، سياست و مسايل اجتماعي قرار داشته و هنوز در مراحل آغازين مسير پوياي علمي خود است. مواردي از جمله احتمال بسط عفونت هاي ويروسي، هزينه هاي مالي مترتب بر آن و نياز به تکرار مراحل ژن درماني، امکان سوء استفاده از ژن درماني به عنوان سلاح، امکان سوء استفاده از آن براي بهسازي نژادي و ايجاد پديده اي به نام کودکان سفارشي و ساير ملاحظات اخلاقي پايه و بنيادي که نسبت به ژن درماني بعنوان يک روش درماني مطرح است (به شرحي که در مقاله اشاره شده است) همگي مواردي هستند که کنترل دقيق روند ژن درماني، از نظر اخلاقي و حقوقي و نيز نظارت مستمر و قانونمندکردن آن را الزامي مي نمايد. با توجه به اثرات مفيد و متعددي که اين روش درماني جديد داراست و تجربه تلخي که از بهره گيري نادرست از اين روش هاي نوين در تاريخ پزشکي داشته ايم توجه هرچه بيشتر به ملاحظات اخلاقي و حقوق پزشکي موجود در اين عرصه، خواهد توانست زمينه اي مناسب جهت بهره گيري هرچه بيشتر از ژن درماني را فراهم آورده و از بروز لغزش ها، خطاها و سوء استفاده هاي احتمالي ممانعت نمايد.

 
كليد واژه: اخلاق پزشکي، ژن درماني، اخلاق، ژنتيک
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
یک شنبه 14 خرداد 1391  12:19 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات اخلاق پزشکی

 

 4 : اخلاق پزشكي بهار 1389; 4(11):83-106.
 
حقوق بيمار در ارتباطات کنترل نشده پزشک با صنايع
 
آسماني اميد*
 
* گروه اخلاق و فلسفه سلامت، دانشكده پزشكي شيراز، دانشگاه علوم پزشكي شيراز
 
 

اگرچه ارتباط پزشک ـ صنايع مي تواند فرصتي استثنايي در ارتقاي دانش پزشکي و مراقبت از بيمار باشد، اما فرصتي براي ايجاد تورش هاي مختلف نيز هست؛ تورش هايي که اغلب، زيان هاي احتمالي آن متوجه بيماران مي شود نه طرفين درگير در ارتباط (پزشک و صنايع). عوارض بالقوه ناشي از ارتباطات کنترل نشده فرد حرفه اي ـ صنايع، جوامع علمي سراسر دنيا را به سمت اعمال کنترل، از طريق تدوين کدهاي الزام آور حرفه اي ـ اخلاقي سوق داده است.
روشي بررسي: در اين مقاله ماهيت ارتباط پزشک ـ صنايع به صورت توصيفي ـ تحليلي مورد بررسي قرار گرفته و با مرور تعدادي از دستورالعمل ها و کدهاي حرفه اي ـ اخلاقي موجود در دنيا، دستورالعملي متناسب با جامعه ايران پيشنهاد گرديده است
.
يافته ها: حالت ايده آل در ارتباط پزشک ـ صنايع، عدم وجود هرگونه ارتباط مالي يا معنوي و نپذيرفتن هرگونه پيشنهاد و يا هديه است. اگرچه اغلب پزشکان، منکر هرگونه تاثيرپذيري ناشي از اين ارتباط هستند، اما بررسي ها نشانگر وجود ارتباطي قوي بين دريافت مزايا از طرف صنايع و علاقه مندي به محصولات آنها است. از طرف ديگر، عدم اعلام اين ارتباط به بيمار، مي تواند به اعتماد او نسبت به جامعه درماني و شايستگي علمي پزشک خدشه وارد کند. بنابراين الزام ناشي از کدها و دستورالعمل هاي حرفه اي ـ اخلاقي مي تواند در حفاظت از حقوق بيماران و ممانعت از ايجاد تعارض منافع در رفتار و تصميمات حرفه اي پزشکان، نقش بسزايي داشته باشد
.
نتيجه گيري: غالب مفاد کدهاي اخلاقي موجود، به سبب عقلاني بودن، در مورد صنايع مرتبط با نظام سلامت در ايران نيز قابل اجرا هستند. نکته مهم در تضمين رسميت يافتن اين کدها، استفاده از نظرات پزشکان درگير در اين نوع از ارتباطات و برگزاري آموزش هاي مداوم در قالب تحليل اخلاقي موارد واقعي است
.

 
كليد واژه: حقوق بيمار، ارتباط پزشک ـ صنايع، ارتباط فرد حرفه اي با صنايع، تعامل با صنايع، دستورالعمل تعامل با صنايع
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
یک شنبه 14 خرداد 1391  12:19 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات اخلاق پزشکی

 7 : اخلاق پزشكي بهار 1389; 4(11):168-187.
 
چالش هاي اخلاقي و حقوقي فراروي گسترش فارماکوژنتيک
 
گودرزي جمشيد*
 
* گروه پژوهشي بيولوژي، موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
 
 

 فارماکوژنتيک و فارماکوژنمميک از شاخه هاي بين رشته اي هستند که با ابداع و ترويج فناوري پي.سي.ار. در طول سال هاي اخير رشد چشمگيري داشته است. در بررسي ها و مطالعات فارماکوژنتيک چگونگي تاثير ژن بر متابوليسم داروها مورد مطالعه قرار مي گيرد. مطالعه برروي آنزيم هاي سيتوکروم 450 که نقش مهمي در حوزه داروشناختي، تغذيه، و سم شناسي دارند، از جمله شاخه هاي مورد بحث در اين حوزه هستند. روش هاي نوين علم ژنتيک اين امکان را به محققان داده تا تغييرات تک نوکلئيدي ژن ها، را تشخيص، و مورد ارزيابي قرار دهند. استفاده از دانش فارماکوژنتيک مي تواند ما را در تهيه و توسعه داروها با اثربخشي بيشتر و به دور از صدمات باليني، جلوگيري از آزمون و خطا در تجويز دارو و همچنين کاهش هزينه هاي تحقيقاتي در توليد دارو ياري دهد. با اين وجود رشد، توسعه و شناسايي اين رشته و شاخه هاي مرتبط در ميان پزشکان و سازمان بهداشت جهاني از يک سو و چالش ها و بحث هاي مطرح از سوي مدافعان حقوق فردي، در کشورهاي توسعه يافته از سوي ديگر، کاربرد اين رشته ها را با تنگناهاي حقوقي و اخلاقي مواجه ساخته است. هر چند چارچوب قانوني براي استفاده از اين آزمون ها در کشورهاي در حال توسعه بايد مشخص شود، در عين حال استفاده از اين فناوري در کشورهاي در حال توسعه نه تنها بايد براي بر طرف ساختن چالش هاي پزشکي مرتبط با آن جامعه مورد استفاده قرار گيرد، بلکه بايد در عين حال موازين حقوقي براي جلوگيري از سوء استفاده از عدم وجود قوانين را به چالش هاي خود اضافه کند. بنابراين سرمايه گذاري در خصوص تحقيقات و کاربرد اين فن آوري اهميت بسيار دارد. اين سرمايه گذاري بايد در چارچوب قوانين و مقرراتي باشد، که اطلاعات ژنتيک فردي را محفوظ داشته و سوء استفاده از اطلاعات ژنتيک فردي را محدود سازد. بحث حفاظت از اطلاعات فردي شايد در اين مرحله از رشد فناوري پر واضح نباشد ولي ديري نخواهد گذشت که حفاظت از اطلاعات فردي در ابعاد امنيت ملي مطرح خواهد شد.

 
كليد واژه: فارماکوژنتيک، اخلاق، قانون، تحقيقات، پزشکي
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
یک شنبه 14 خرداد 1391  12:19 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات اخلاق پزشکی

 3 : اخلاق پزشكي بهار 1389; 4(11):53-82.
 
چالش هاي اخلاقي بانک هاي اطلاعات ژنتيکي
 
كاظمي عبدالحسين*,عباسي محمود,فيض الهي نجات,كياني مهرزاد
 
* مركز تحقيقات اخلاق و تاريخ پزشكي، بيوتكنولوژي، بيماري هاي عفوني و گرمسيري، دانشگاه علوم پزشكي تبريز
 
 

با توجه به قطعيت، اختصاصي و انحصاري بودن اطلاعات ژنتيکي هر فرد براي خود آن فرد، تاسيس بيوبانک ها، قبل از تاسيس عمومي آنها براي همه شهروندان، توسط ارتش هاي کشورهاي داراي امکانات لازم سريعا عملياتي شد زيرا اطلاعات اين بيوبانک ها، براي شناسايي پرسنل نظامي بسيار ارزشمند و خدشه ناپذير است. بدنبال ارتش ها و سازمان هاي نظامي، امنيتي و مشاغل پرخطر مانند آتش نشاني و ...، تشکيلات انتظامي و پليس کشورهاي مختلف نيز، تمايل و علاقمندي بسيار زيادي براي تاسيس بيوبانک ها از شهروندان نشان دادند زيرا اطلاعات آرشيوي اين بانک ها، ابزاري بسيار دقيق، موثر و کاربردي براي رديابي، شناسايي، تعيين هويت و ... افراد شرور، هنجارشکن، داراي سوء سابقه، مظنونين و ... را در اختيار نيروهاي پليس قرار مي دهد. اين تمايل براي تاسيس بيوبانک ها به سرعت در ميان سازمان هاي متولي حفظ سلامت و بهداشت و درمان ملت ها نيز آشکار گرديد اما در اين ميان وجود موضوعات بسيار حياتي و اساسي مانند «تماميت جسماني» و «خلوت ژنتيکي»، اين چالش اخلاقي عمده را بوجود آورد که اطلاعات ژنتيکي هر فرد، جزو حريم خصوصي مسلم و قطعي افراد جامعه تلقي مي شود و بنابراين اخذ و آرشيوبندي اين اطلاعات، شيوه هاي حفاظت از آنها، سطح و نوع دسترسي به آنها، نوع و اهداف استفاده از اين اطلاعات، تعيين افراد مجاز براي دسترسي به اين اطلاعات، دوره نگهداري آرشيوي اين اطلاعات، ضرورت وجود تفاوت و يا عدم تفاوت در آرشيوبندي و استفاده از اطلاعات ژنتيکي افراد عادي، شهروندان هنجارشکن، مظنونين و متهمين، افراد داراي سوء سابقه و ... مناقشات اخلاقي و ابهامات حقوقي و اجتماعي دامنه داري را بوجود آورده است که اين ابهامات نه تنها با گذشت زمان کاهش نمي يابند بلکه ابعاد و زواياي جديدي هم با گذشت زمان بر آنها افزوده مي گردد.

 
كليد واژه: بيوبانک، ابهامات اخلاقي، خلوت ژنتيکي، حريم خصوصي
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
یک شنبه 14 خرداد 1391  12:19 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات اخلاق پزشکی

 5 : اخلاق پزشكي بهار 1389; 4(11):108-133.
 
اخلاق زيست محيطي در حکمت متعاليه
 
بيدهندي محمد,شيراوند محسن*
 
* دانشگاه فدرال كازان كشور روسيه
 
 

نظريه پردازان حوزه اخلاق زيست محيطي با مشاهده تاثير فناوري هاي جديد در تخريب محيط زيست مي كوشند قواعد اخلاقي كارآمدي جهت تعامل انسان با محيط زيست ارايه دهند. در اين بين نظام فلسفي حكمت متعاليه با ارايه نظريه اصالت وجود و وحدت شخصيه وجود تصوير واحدي از هستي كه توجيه گر كثرات عالم و تشكيک مظاهر وجود است ارايه مي دهد. در پرتو اين نظريه هر موجود تجلي خداست و همه ويژگي هاي وجود از قبيل علم، قدرت و ادراک را دارا مي باشد. هدف اين پژوهش پرداختن به مبحث جديد اخلاق زيست محيطي در نظام واره فلسفي حكمت متعاليه و ارايه مباني نويني براي آن است. تحليل اخلاق زيست محيطي در حكمت متعاليه، ورود فلسفه صدرايي در تبيين مسايل نوين و ارايه راه حل هاي فلسفي براي مسايل و مشكلات دنياي معاصر را مي توان از نتايج اين پژوهش محسوب كرد

 
كليد واژه: ملاصدرا، حكمت متعاليه، اصالت وجود، محيط زيست، اخلاق زيست محيطي
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
یک شنبه 14 خرداد 1391  12:19 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات اخلاق پزشکی

 6 : اخلاق پزشكي بهار 1389; 4(11):135-166.
 
لزوم حفظ کرامت زيستي جنين آزمايشگاهي در پرتو اسناد اخلاق زيستي
 
شيروي مهسا*
 
* دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مركز
 
 

يكي از موضوعات مهمي كه در دهه هاي اخير در ژنتيك پزشكي ظهور يافته و علاوه بر پيشرفت هاي چشمگير و ايجاد فرصت هاي تازه مباحثات متعدد حقوقي و چالش هاي اخلاقي زيادي را بدنبال داشته، تولد نوزاداني است كه در خارج از رحم و به وسيله لقاح مصنوعي در محيط آزمايشگاهي شكل مي گيرند و پا به عرصه هستي مي گذارند كه اصطلاحا جنين آزمايشگاهي ناميده مي شوند. نطفه اين نوزادان در خارج از رحم مادر بارور مي شود و مراحل اوليه رشد و تكامل خود را در محيط آزمايشگاهي طي مي كنند. بحث در خصوص اين که اساسا جنين انسان، چه حاصل از لقاح طبيعي و در رحم مادر باشد و چه حاصل از لقاح مصنوعي و در محيط آزمايشگاه، آيا همانند يک انسان کامل که متولد شده از کرامت انساني و حق حيات برخوردار است يا خير مورد مناقشه در ميان انديشمندان اخلاق، پزشكان، حقوق دانان و فلاسفه مي باشد. اين موضوع به ويژه درخصوص جنين آزمايشگاهي توجه بسياري از تئوريسين هاي اخلاق زيستي را به خود جلب كرده است. بايد اذعان داشت كه امروزه با توجه به بحران هاي نهفته در پيشرفت هاي ژنتيكي در سطح بين المللي و جهاني، اسناد، كنوانسيون ها و ميثاق هايي با موضوع حفظ رويكردهاي اخلاق زيستي تنظيم گرديده است كه زيربنا و شالوده اصلي همه آن ها حفظ و حمايت از كرامت ذاتي انسان و حق زيستن او مي باشد. در اين مقاله سعي شده كه با استفاده از آموزه هاي ديني و اخلاقي و نظام نامه هاي منطقه اي و بين المللي، به موضوع کرامت زيستي جنين آزمايشگاهي پرداخته و به نتيجه اي قابل اتکا دست يافته شود.

 
كليد واژه: جنين آزمايشگاهي، تلقيح مصنوعي، كرامت انساني، حق حيات، اخلاق زيستي
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
یک شنبه 14 خرداد 1391  12:20 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها