0

بانک مقالات حسابداری و حسابرسی

 
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات حسابداری و حسابرسی

 : بررسيهاي حسابداري و حسابرسي بهار 1389; 17(59):113-128.
 
رابطه ارزش افزوده اقتصادي و نسبت هاي سودآوري با ارزش افزوده بازار شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
يحيي زاده فر محمود*,شمس شهاب الدين,لاريمي سيدجعفر
 
* گروه مديريت بازرگاني، دانشگاه مازندران، ايران
 
 

سرمايه گذاران همواره تمايل دارند تا ازميزان موفقيت مديران در به كارگيري از سرمايه آن ها آگاهي يابند. ايجاد ارزش و افزايش ثروت سهامداران در بلندمدت از مهم ترين اهداف شركت ها محسوب مي شود و سيستم هاي ارزيابي عملكرد ابزارهايي مفيد براي ارزيابي عملكرد مديران به شمار مي رود. در پژوهش حاضر ارتباط دو دسته معيارهاي ارزيابي عملكرد سنتي (بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارايي و سود هر سهم) و معيار ارزيابي عملكرد مبتني برارزش (ارزش افزوده اقتصادي) با ارزش افزوده بازار شركت ها در فاصله زماني 1385-1379 مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه ارتباط معناداري بين ارزش افزوده اقتصادي و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و ارزش افزوده بازار شركت ها وجود دارد، اما بين نرخ بازده دارايي ها و سود هر سهم و ارزش افزوده بازار رابطه معناداري وجود ندارد.

 
كليد واژه: ارزش افزوده اقتصادي، ارزش افزوده بازار، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارايي، سود هر سهم
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
جمعه 1 اردیبهشت 1391  11:21 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات حسابداری و حسابرسی

2 : بررسيهاي حسابداري و حسابرسي زمستان 1389; 17(62):17-32.
 
بررسي تاثير حاکميت شرکتي و کيفيت حسابرسي بر هزينه تامين مالي از طريق بدهي (استقراض)
 
احمدپور احمد*,كاشاني پور محمد,شجاعي محمدرضا
 
* گروه حسابداري، دانشگاه مازندران، ايران
 
 

اين مقاله به طور تجربي و پژوهشي تاثير حاکميت شرکتي و کيفيت حسابرسي بر هزينه اعتبارگيري شرکت هاي بورس اوراق بهادار تهران اشاره دارد. در ايران سيستم تامين مالي بيشتر به سمت دريافت اعتبار از بانک ها متمايل است، با اين حال بانک ها و ساير موسسات مالي سهم کمي در ساختار حاکميت شرکتي شرکت ها دارند. بنابراين، آن ها ممکن است به شيوه هاي کنترلي و کيفي اعمال شده در داخل شرکت و نيز کيفيت گزارشگري مالي توجه کنند. از اين رو انتظار مي رود يک رابطه معکوس بين هزينه تامين بدهي و کيفيت حاکميت شرکتي که از طريق نظارت کاراي هيات مديره و سهامداران نهادي عمده حاصل مي شود و کيفيت حسابرسي شرکت ها وجود داشته باشد. يافته هاي تجربي ما با استفاده از اطلاعات 119 شرکت از شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بين سال هاي 1382 تا 1387 و تحليل رگرسيوني داده هاي ترکيبي با استفاده از نرم افزار Eviews، نشان مي دهد که وجود سهامداران نهادي عمده در ترکيب سهامداران و نظارت کاراي آن ها تاثير کاهشي معنادار بر هزينه بدهي شرکت هاي عضو نمونه دارد در حالي که کيفيت حسابرسي اين گونه تاثير را ندارد.

 
كليد واژه: اعضا غيرموظف هيات مديره، حاکميت شرکتي، کيفيت حسابرسي، هزينه تامين مالي
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
جمعه 1 اردیبهشت 1391  11:21 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات حسابداری و حسابرسی

 : بررسيهاي حسابداري و حسابرسي زمستان 1389; 17(62):33-48.
 
تحليل بازار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه هاي پيچيده مبتني بر روش حد آستانه
 
راعي رضا,جعفري غلامرضا,نمكي علي*
 
* دانشکده مديريت، دانشگاه تهران، ايران
 
 

تحليل بازار سهام از طرق مختلف به عنوان عنصري تاثيرگذار در پيش بيني رويدادهاي آتي کاربرد دارد. يکي از جديدترين روش ها جهت تحليل آن، استفاده از مفهوم شبکه هاي پيچيده است. شبکه هاي پيچيده مفهومي جديد در ادبيات علوم کمي براي نگاه کلان نگر به کل بازار است. کمي ساختن ارتباط ميان سهام هاي مختلف نه تنها موضوع موردعلاقه مطالعات علمي از جهت درک سيستم هاي پيچيده است؛ بلکه براي مقاصد عملي اي همچون تخصيص دارايي ها و تخمين ريسک پرتفوليوهايي از آن ها نيز راهگشا خواهد بود. اين چنين کمي سازي بر اساس مدل سازي نوسانات قيمتي سهام ها و اثرگذاري آن ها بر يکديگر انجام مي پذيرد. در اين مقاله جهت ساختن شبکه سهام هاي بورس اوراق بهادار تهران از روش حدآستانه استفاده کرده و سپس به تحليل آن اقدام شده است. از نکات قابل توجه در اين ساختار وجود ريسک سيستميک بالا در آستانه هاي اطراف ميانگين همبستگي ها و نيز افزايش تعداد عناصر مستقل بازار در اثر افزايش حدآستانه و بنابراين کاهش احتمال انتشار ريسک سيستميک در بازار است. درضمن اين تحليل نشان مي دهد، بازار بورس تهران در محدوده خاصي از همبستگي ها از خود رفتار بي مقياسي بروز داده و بنابراين قاعده اعداد بزرگ براي آن سازگار است. اين بدين معنا است که اين شبکه از تعدادي ناچيز hub (مراکز و راس هاي با درجه ارتباط بالا) و تعداد قابل توجهي راس (سهم) با درجه پايين تشکيل شده است. اين مهم در مباحثي چون مديريت ريسک پرتفوي هاي بازار کاربرد بسياري خواهد داشت.

 
كليد واژه: حدآستانه، ضريب خوشگي، بي مقياسي، شبکه پيچيده سهام، ريسک سيستمي
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
جمعه 1 اردیبهشت 1391  11:21 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات حسابداری و حسابرسی

 4 : بررسيهاي حسابداري و حسابرسي زمستان 1389; 17(62):49-68.
 
تبيين قيمت گذاري دارايي سرمايه اي: مقايسه تطبيقي مدل ها
 
رهنماي رودپشتي فريدون,اميرحسيني زهرا*
 
* دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات تهران، ايران
 
 

در پژوهش حاضر به معرفي مدل نويني از مدل هاي قيمت گذاري دارايي سرمايه اي به نام مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي تجديد نظرشده (R-CAPM) پرداخته مي شود. براي اين منظور، ابتدا درجه اهرم اقتصادي، يعني اثرات اختلالات اقتصادي که شامل پنج متغير کلان اقتصادي نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بيکاري، صادرات و هزينه مالي است، بر روي فروش شرکت ها اندازه گيري و از اين طريق ضريب حساسيت بتا را محاسبه کرده و به دنبال آن با دستيابي به مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي تجديدنظر شده، بازده مورد انتظار به صورت واقعي محاسبه، سپس پيش بيني مي شود و جهت سنجش توان تبيين اين مدل را با ساير مدل هاي قيمت گذاري اعم از مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي، مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي کاهشي و مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي تعديل شده براي 67 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زماني 8 ساله مورد مقايسه قرار داده و با استفاده از تحليل همبستگي و رگرسيون و آزمون هايي نظير فريدمن، ويلکاکسون داده ها مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد. نتيجه پژوهش بيانگر آن است که مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي تجديدنظر شده با توجه به شرايط حاکم بر جامعه ما در مقايسه با ساير روش هاي قيمت گذاري در پيش بيني ريسک و بازده داراي توان تبيين بالاتري است.

 
كليد واژه: بازده، درجه اهرم اقتصادي، مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي تجديد نظر شده، ريسک
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
جمعه 1 اردیبهشت 1391  11:21 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات حسابداری و حسابرسی

 5 : بررسيهاي حسابداري و حسابرسي زمستان 1389; 17(62):69-84.
 
بررسي رابطه بين سياست تقسيم سود و حاکميت شرکتي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
فخاري حسين*,يوسفعلي تبار نصيبه
 
* دانشگاه مازندران، گروه حسابداري، ايران
 
 

تئوري نمايندگي از مباحثي است که پژوهش هاي فراواني را در ادبيات مالي به خود اختصاص داده است. اين مقاله، برمبناي تئوري نمايندگي، به بررسي هزينه هاي نمايندگي در قالب سياست تقسيم سود مي پردازد. از آنجا که هزينه نمايندگي بر حقوق سهامداران تاثير داشته و حقوق سهامداران با حاکميت شرکتي مرتبط است؛ بنابراين، اين مقاله درصدد است تا ارتباط بين سود تقسيمي و حاکميت شرکتي را ابزاري براي حل مشکل هزينه نمايندگي بررسي نمايد. اين پژوهش از نوع مطالعه توصيفي - همبستگي مبتني بر تحليل داده هاي ترکيبي است. 125 شرکت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار در طي دوره زماني 83- 86 به عنوان نمونه انتخاب شده اند. همچنين شاخص حاکميت شرکتي، بر اساس چک ليستي که به هشت طبقه افشا، اخلاق تجاري، آموزش، رعايت الزامات قانوني، حسابرسي، مالکيت، ساختار هيات مديره، مديريت دارايي ها و نقدينگي تقسيم شده بود، محاسبه شد. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد، رابطه معکوس معناداري بين شاخص حاکميت شرکتي و تقسيم سود وجود دارد. اين يافته بيانگر اين موضوع است که شرکت هاي بورس از تقسيم سود براي کسب شهرت و ايجاد اعتبار استفاده مي کنند و باوجود ارتباط معنادار حاکميت شرکتي و تقسيم سود تاثير حاکميت شرکتي بر تقسيم سود اندک است.

 
كليد واژه: فرضيه جايگزيني، هزينه نمايندگي، فرضيه نتيجه، سياست تقسيم سود، شاخص حاکميت شرکتي
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
جمعه 1 اردیبهشت 1391  11:21 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات حسابداری و حسابرسی

 6 : بررسيهاي حسابداري و حسابرسي زمستان 1389; 17(62):85-102.
 
بررسي تجربي رفتار چسبندگي هزينه ها در بورس اوراق بهادار تهران
 
نمازي محمد,دواني پور ايرج*
 
* دانشگاه خليج فارس بوشهر، ايران
 
 

يکي از مفروضات اوليه حسابداري مديريت بيانگر آن است که تغييرات هزينه ها رابطه اي متناسب با افزايش و کاهش سطح فعاليت دارد. اما به تازگي اين فرض با مطرح شدن بحث چسبندگي هزينه ها توسط آندرسون و همکارانش مورد بحث قرار گرفته است؛ به اين معنا که ميزان افزايش در هزينه ها با افزايش در سطح فعاليت بيشتر از ميزان کاهش در هزينه ها در ازاي همان ميزان کاهش در سطح فعاليت است. هدف اصلي اين پژوهش آن است که چسبندگي هزينه ها را در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار دهد و هزينه هاي اداري، عمومي و فروش به عنوان نمونه مورد واکاوي قرار خواهد گرفت. به عبارت دقيق تر، هدف اصلي اين پژوهش پاسخ به اين پرسش ها است: 1) آيا هزينه هاي اداري، عمومي و فروش چسبنده هستند؟ و 2) در صورت وجود چسبندگي، شدت چسبندگي هزينه ها چگونه است؟ نتايج اين پژوهش که بر اساس اطلاعات شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، براي يک دوره 10 ساله از سال 1377 تا 1386 است، نشان مي دهد در ازاي 1% افزايش در سطح فروش، هزينه هاي اداري، عمومي و فروش 65% افزايش مي يابد؛ در حالي که در ازاي 1% کاهش در سطح فروش هزينه هاي اداري، عمومي و فروش 41% کاهش مي يابد. نتايج براي 50 شرکت فعال در بورس و صنايع مختلف نيز ارايه شده است. در اين پژوهش همچنين چگونگي تغيير در شدت چسبندگي هزينه ها در دوره هاي زماني متفاوت و در ميان شرکت هاي مختلف بررسي شده است. نتايج نشان مي دهد، شدت چسبندگي هزينه ها در دوره هايي که در دوره قبل از آن کاهش درآمد رخ داده، کمتر است. همچنين شدت چسبندگي هزينه ها براي شرکت هايي که نسبت جمع دارايي ها به فروش بزرگ تري دارند، بيشتر است.

 
كليد واژه: عمومي و فروش، رفتار چسبنده هزينه ها، شدت چسبندگي هزينه ها، هزينه هاي اداري، هزينه هاي نمايندگي، رفتار هزينه
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
جمعه 1 اردیبهشت 1391  11:22 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات حسابداری و حسابرسی

 7 : بررسيهاي حسابداري و حسابرسي زمستان 1389; 17(62):103-116.
 
کارايي در بازارهاي در حال توسعه: شواهد تجربي از بورس اوراق بهادار تهران
 
نوربخش عسگر*,عسگري غلام رضا,نصيري روح اله
 
* دانشگاه تهران، ايران
 
 

پژوهش حاضر به بررسي وجود استقلال در سري هاي بازده (شکل ضعيف کارايي) سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و تبعيت آن از مدل گشت تصادفي مي پردازد. فرضيه اول اين که تغييرات متوالي قيمت سهام از مدل گشت تصادفي تبعيت کرده و مستقل از همديگر است. فرضيه دوم اين که سري هاي قيمتي شرکت هاي سرمايه گذاري، سري هاي تصادفي است. نمونه پژوهش، شامل اطلاعات قيمتي روزانه 50 شرکت برتر بورس و شرکت هاي سرمايه گذاري بورس تهران بين سال هاي 1377 تا 1387 بود. نتايج آزمون هاي ناپارامتريک (کولموگوروف - اسميرنوف و آزمون گردش) و آزمون هاي پارامتريک مدل اتورگرسيو، مدل (ARIMA) با مردود دانستن هر دو فرضيه نشان داد که قيمت هاي اوراق بهادار از مدل گشت تصادفي تبعيت نکرده و سري هاي قيمتي شرکت هاي سرمايه گذاري، سري هاي تصادفي نيست. در واقع شکل کارايي ضعيف در بورس اوراق بهادار تهران رد مي شود. به بيان دقيق تر سرمايه گذاران با استفاده از اطلاعات مربوط به قيمت ها و بازده هاي گذشته مي توانند بازدهي بيشتري به دست آورند.

 
كليد واژه: شکل ضعيف کارايي بازار، گشت تصادفي، مدل ARIMA، کارايي
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
جمعه 1 اردیبهشت 1391  11:22 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات حسابداری و حسابرسی

 : بررسيهاي حسابداري و حسابرسي پاييز 1389; 17(61):1-20.
 
بررسي واكنش سرمايه گذاران نسبت به جنبه هاي سرمايه گذاري اقلام تعهدي
 
حقيقت حميد,ايران شاهي علي اكبر*
 
* دانشگاه بين المللي امام خميني (ره)، ايران
 
 

يكي از مفروضات بازار سرمايه كارا اين است كه سرمايه گذاران بهطور منطقي به اطلاعات جديد واكنش نشان مي دهند، اما يافته هاي تجربي نشان مي دهد نوع واكنش افراد به اطلاعات منتشره متفاوت است و در برخي موارد واكنش آن ها به اطلاعات جديد كاملا منطقي نيست. به عبارت ديگر افراد تحت تاثير عوامل روانشناختي و رفتاري، نسبت به اطلاعات جديد واكنش هاي متفاوتي نشان مي دهند و باعث ناهنجاري هايي از جمله افزايش بيش از حد يا كم تر از حد قيمت ها مي شوند. هدف اين پژوهش، بررسي واكنش سرمايه گذاران نسبت به اقلام تعهدي است كه موجب اقلام تعهدي خلاف قاعده در بازار مي شود. جامعه آماري پژوهش شامل شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 1378-1386 است. نتايج بهدست آمده بيانگر آن است در بازار سرمايه ايران، اقلام تعهدي خلاف قاعده وجود دارد كه وابسته به اطلاعات سرمايه گذاري شامل در اقلام تعهدي بوده است. همچنين نتايج اين پژوهش نشان مي دهد، سرمايه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران نسبت به اقلام تعهدي واكنش بيش از اندازه نشان مي دهند.

 
كليد واژه: واكنش سرمايه گذاران، اقلام تعهدي خلاف قاعده، سرمايه گذاري، اقلام تعهدي خلاف قاعده
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
جمعه 1 اردیبهشت 1391  11:22 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات حسابداری و حسابرسی

 2 : بررسيهاي حسابداري و حسابرسي پاييز 1389; 17(61):21-36.
 
عوامل موثر بر دقت سود پيش بيني شده توسط شركت ها شواهدي از: بازار بورس و اوراق بهادار تهران
 
ملكيان اسفنديار*,احمدپور احمد,رحماني نصرآبادي محمد,دريايي عباسعلي
 
* دانشكده علوم اقتصادي و اداري، دانشگاه مازندران، ايران
 
 

پيش بيني سود حسابداري و تغييرات آن به عنوان يک رويداد اقتصادي از ديرباز مورد علاقه سرمايه گذاران، مديران، تحليلگران مالي، پژوهشگران و اعتباردهندگان بوده است. مهم ترين منبع اطلاعاتي سرمايه گذاران، اعتباردهندگان و ساير استفاده كنندگان (در بورس اوراق بهادار) پيش بيني هاي سود ارايه شده توسط شركت هاست. با توجه به اهميت سود هر سهم افشا شده توسط شركت ها، پژوهش حاضر در پي آن است تا عوامل موثر بر دقت سود پيش بيني شده را شناسايي كند. عوامل مورد بررسي عبارتند از: اندازه، عمر، دوره پيش بيني، اهرم مالي، دفعات تجديدنظر، گزارش حسابرس، حضور در تالار اصلي يا فرعي و نوع صنعت. آزمون هاي مورد استفاده بر روي 58 شركت نمونه براي سال هاي 1382 - 1385 انجام شده اند كه شامل رگرسيون با استفاده از داده هاي تابلويي و آزمون طرح اندازه هاي تكراري است. ميانگين خطاي كل مشاهده ها برابر 50 درصد به دست آمد و تنها حدود 18 درصد مشاهده ها همراه با خطاي پيش بيني كمتر از 10 درصد بوده اند. نتايج پژوهش بيانگر رابطه منفي بين دوره پيش بيني، اهرم مالي و عمر شركت با دقت پيش بيني است و وجود رابطه بين گزارش حسابرس با دقت پيش بيني را تاييد مي كند. در ساير موارد رابطه معناداري بين متغيرهاي بررسي شده با دقت پيش بيني، يافت نشد.

 
كليد واژه: دفعات تجديدنظر، دوره پيش بيني، خطاي پيش بيني سود، پيش بيني سود
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
جمعه 1 اردیبهشت 1391  11:22 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات حسابداری و حسابرسی

 3 : بررسيهاي حسابداري و حسابرسي پاييز 1389; 17(61):37-52.
 
رابطه مالكيت نهادي و نقدشوندگي سهام در ايران
 
رحماني علي*,حسيني سيدعلي,رضاپور نرگس
 
* دانشگاه الزهرا، تهران، ايران
 
 

با توجه به نقش نقدشوندگي در كشف قيمت دارايي ها، توزيع ريسک مالي و كاهش هزينه معاملات، شناخت عوامل موثر بر آن اهميت دارد. پژوهش حاضر، شواهدي در ارتباط با نقش مالكيت نهادي در نقدشوندگي سهام ارايه مي كند. ميزان مالكيت نهادي شاخصي براي كاركردهاي نظارتي و اطلاعاتي نهادها و تمركز مالكيت نهادي شاخصي براي ايجاد كژگزيني و كاهش سهام شناور آزاد است. در اين پژوهش، به منظور تفكيک آثار كاركردهاي گوناگون مالكان نهادي بر نقدشوندگي سهام، از دو معيار ميزان و تمركز مالكيت نهادي استفاده شده است. 15 معيار مختلف معاملاتي و اطلاعاتي براي نقدشوندگي تعريف شد. تعداد 138 شركت طي دوره زماني 1384 الي 1388 با روش نمونه گيري حذفي انتخاب و فرضيه هاي پژوهش با استفاده از رگرسيون خطي چندگانه آزمون شده است. نتايج نشان مي دهد، بين ميزان مالكيت نهادي و نقدشوندگي سهام رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و تمركز مالكيت نهادي موجب كاهش نقدشوندگي سهام شركت ها مي شود. اين روابط هم در مورد معيارهاي معاملاتي نظير حجم معاملات، درصد سهام شناور و معيار اميهود و هم در مورد معيارهاي اطلاعاتي مانند شكاف قيمتي عرضه و تقاضاي سهام مشاهده شده است.

 
كليد واژه: مالكيت نهادي، عدم تقارن اطلاعاتي، نقدشوندگي سهام، راهبري شركتي
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
جمعه 1 اردیبهشت 1391  11:22 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات حسابداری و حسابرسی

 4 : بررسيهاي حسابداري و حسابرسي پاييز 1389; 17(61):53-68.
 
رابطه بين كيفيت حسابرس و قابليت اتكاي اقلام تعهدي
 
نونهال نهر علي اكبر*,جبارزاده كنگرلويي سعيد,يعقوب پور كريم
 
* دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بستان آباد، ايران
 
 

هدف از اين پژوهش بررسي رابطه بين كيفيت حسابرس و قابليت اتكاي اقلام تعهدي است. جهت تعيين كيفيت حسابرس از دو معيار اندازه موسسه حسابرسي و دوره تصدي حسابرس و بهمنظور محاسبه قابليت اتكاي اقلام تعهدي در پيروي از مدل ريچاردسون و همكاران از پايداري اقلام تعهدي استفاده شده است. جامعه آماري اين پژوهش، كليه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است كه در دوره زماني 1380- 1386مورد بررسي قرار گرفته اند. براي آزمون فرضيههاي پژوهش از مدل هاي رگرسيوني خطي چندگانه استفاده شده و روش بررسي داده ها بهصورت مقطعي و بررسي سال به سال است. نتايج اين پژوهش نشان مي دهند، شركت هاي حسابرسي شده توسط حسابرس با كيفيت بالاتر در مقايسه با شركت هاي حسابرسي شده توسط حسابرس با كيفيت پايين تر، داراي ضريب پايداري اقلام تعهدي بيشتري بوده و در نتيجه قابليت اتكاي اقلام تعهدي بالايي دارند.

 
كليد واژه: كيفيت حسابرس، اندازه موسسه حسابرسي، قابليت اتكاي اقلام تعهدي، دوره تصدي حسابرس
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
جمعه 1 اردیبهشت 1391  11:22 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات حسابداری و حسابرسی

 5 : بررسيهاي حسابداري و حسابرسي پاييز 1389; 17(61):69-82.
 
بررسي رابطه معيارهاي حسابداري و اقتصادي عملكرد با ارزش شركت‎ ها در صنايع سيمان و پتروشيمي بورس تهران
 
پويان فر احمد*,رضايي فرزين,صفابخش شهلا
 
* دانشگاه تهران، ايران
 
 

معيار اصلي خلق ارزش در بنگاههاي اقتصادي از ديدگاه حسابداري مديريت اندازه و تداوم سود باقي مانده است كه در قالب ارزش افزوده اقتصادي اندازهگيري ميشود. از مشكلات اصلي استفاده از معيار ارزش افزوده اقتصادي در ايران، كمبود تعداد مشاهدات است. از روشهاي آماري رايج براي بر طرف نمودن محدوديت فوق تكنيک بوت استرپينگ است كه در اين مقاله با استفاده از رگرسيون بوت استرپ به مقايسه و بررسي تاثير معيارهاي حسابداري و اقتصادي در ارزيابي عملكرد شركتهاي صنايع سيمان و پتروشيمي حاضر در بورس تهران طي سال هاي 1378 - 1387 پرداخته شده است. نتايج بيانگر برتري معيارهاي اقتصادي در مقايسه با معيارهاي حسابداري و ناكافي بودن معيارهاي حسابداري در ارزيابي عملكرد شركتها است.

 
كليد واژه: ارزيابي عملكرد، بوت استرپينگ، سود خالص عملياتي پس از ماليات، ارزش افزوده اقتصادي
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
جمعه 1 اردیبهشت 1391  11:23 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات حسابداری و حسابرسی

 6 : بررسيهاي حسابداري و حسابرسي پاييز 1389; 17(61):83-96.
 
رابطه بين كيفيت حسابرسي و اندازه موسسه حسابرسي
 
حساس يگانه يحيي,آذين فر كاوه*
 
* دانشگاه آزاد اسلامي، واحد بابل، ايران
 
 

براي بهبود در فهم كيفيت حسابرسي پژوهشهاي متعددي انجام شد تا هم درک بهتري از اين مفهوم بهدست آيد و هم رابطه بين كيفيت حسابرسي با ساير متغيرها مشخص شود. يكي از متغيرهايي كه رابطه آن در بسياري از پژوهش ها با كيفيت حسابرسي، مورد بررسي قرار گرفته، اندازه موسسه حسابرسي است. يكي از اولين پژوهش ها در اين زمينه را دي آنجلو در سال 1981 به عمل آورد. او در بررسي هاي خود به اين نتيجه رسيد بين كيفيت حسابرسي و اندازه حسابرس رابطه مثبت وجود دارد. پژوهش حاضر بهدنبال بررسي رابطه بين كيفيت حسابرسي و اندازه حسابرس (موسسه حسابرسي) در ايران است. به همين منظور موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي در زمره حسابرس كوچک (موسسات حسابرسي كوچک) و سازمان حسابرسي بهدليل كاركنان زياد و قدمت بيشتر در زمره حسابرس بزرگ قرار مي گيرد. براي بررسي كيفيت نيز معيار پژوهشگران، مقايسه تحريفات كشف شده و گزارش شده در گزارش هاي حسابرسي به تفكيک پنج نوع تحريف، از طريق مقايسه گزارش حسابرسي سال جاري و گردش سود و زيان انباشته سال آتي انجام مي شود. روش مورد استفاده، روش پژوهش دو وجهي بوده و تحليل هاي آماري صورت گرفته در اين پژوهش مبين رابطه معنادار و معكوس كيفيت حسابرسي و اندازه حسابرس (موسسه حسابرسي) است.

 
كليد واژه: تحريفات حسابداري، موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي، اندازه حسابرس، كيفيت حسابرسي، سازمان حسابرسي
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
جمعه 1 اردیبهشت 1391  11:23 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات حسابداری و حسابرسی

7 : بررسيهاي حسابداري و حسابرسي پاييز 1389; 17(61):97-114.
 
بررسي بازده اضافي استراتژي شتاب سود و قيمت در بورس اوراق بهادار تهران
 
قاليباف اصل حسن,شمس شهاب الدين,ساده وند محمدجواد*
 
* دانشكده علوم اقتصادي
 
 

استراتژي هاي معاملاتي شتاب كه براي بهره گيري از همبستگي سريالي موجود در بازدهي بازار و اوراق بهادار بهكار مي روند، در زمره استثنائات مالي و بي نظمي هاي بازار سرمايه قرار مي گيرند. در اين استراتژي بازدهي اضافي با خريد سهام برنده گذشته و فروش سهام بازنده گذشته قابل دستيابي است. اين پژوهش به بررسي سودآوري استراتژي هاي شتاب سود و قيمت در بورس اوراق بهادار تهران و ارزيابي اثر عوامل بازده غيرعادي، سود غيرمنتظره استاندارد شده، نسبت قيمت به سود هر سهم، ارزش دفتري به ارزش بازار هر سهم و همچنين اندازه شركت، بر روي بازده اين استراتژي ها طي دوره زماني 1383 - 1387 مي پردازد. پژوهش حاضر بر اساس چهار فرضيه انجام شده است. مهم ترين آن ها اين است كه با استفاده از استراتژي هاي شتاب سود و قيمت مي توان بازده اضافي در بورس اوراق بهادار تهران كسب كرد. نتايج آزمون فرضيه ها نشان داد، استراتژي شتاب قيمت در بازه هاي زماني 3، 6 و 12 ماهه و استراتژي شتاب سود در بازه هاي زماني 3 و 6 ماهه در بورس اوراق بهادار تهران سودآور هستند؛ اما سودآوري استراتژي شتاب سود در دوره زماني يک ساله تاييد نشده است. در فرضيه سوم به اين نتيجه رسيديم كه در دوره زماني 3 و 6 ماهه متغيرهاي مستقل مدل توجيه كننده بازده اضافي ناشي از شتاب قيمت هستند اما در دوره زماني يک ساله عوامل ديگري غير از متغيرهاي مستقل ذكر شده در مدل، در كسب بازده اضافي حاصل از شتاب قيمت تاثيرگذار هستند. در فرضيه چهارم رابطه معنادار استراتژي شتاب سود و قيمت در بازه زماني 3 و 6 ماهه تاييد شده است؛ اما در بازه زماني يک ساله رابطه معناداري بين اين دو متغير مشاهده نشد.

 
كليد واژه: سهام بازنده، سهام برنده، شتاب سود، بي نظمي، شتاب قيمت
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
جمعه 1 اردیبهشت 1391  11:23 AM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات حسابداری و حسابرسی

1 : بررسيهاي حسابداري و حسابرسي زمستان 1388; 16(58):3-19.
 
بررسي ويژگي كيفي قابليت اتكا اطلاعات در ارزيابي كيفيت سود شركت ها
 
احمدپور احمد,قهرماني صغير حسنا
 
 
 

در اين تحقيق به بررسي ويژگي كيفي قابليت اتكا به عنوان معياري براي ارزيابي كيفيت سود شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. براي بررسي عكس العمل بازار به ويژگي كيفي قابليت اتكا، 3 فرضيه مورد بررسي قرار گرفت و از معيارهاي كيفيت اقلام تعهدي، محافظه كاري و اقلام تعهدي سرمايه در گردش غيرعادي براي عملياتي كردن ويژگي كيفي قابليت اتكا استفاده شده است. در فرضيه اول ضريب واكنش سود (ERC)، در فرضيه دوم قدرت توضيحي سود (R2 )، در دو پرتفوي تشكيل شده بر اساس ويژگي كيفي قابليت اتكا و در فرضيه سوم ارتباط بين هزينه سرمايه با ويژگي كيفي قابليت اتكا براي 90 شركت از شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زماني 1377تا 1386 از طريق مدلهاي رگرسيوني چندمتغيره و ساده با روش مقطعي مورد بررسي قرار گرفت. نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه ERC و R2 پرتفوي شركت هاي باقابليت اتكا بالا بيشتر از پرتفوي شركت هاي باقابليت اتكا پايين مي باشد و همچنين عدم ارتباط بين هزينه سرمايه با ويژگي كيفي قابليت اتكا تاييد شد.

 
كليد واژه: کيفيت سود، ويژگي هاي کيفي اطلاعات، کيفيت اقلام تعهدي، اطلاعات قابل اتکا
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
جمعه 1 اردیبهشت 1391  11:25 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها